היישום אינו מחובר לאינטרנט

דילמה של נשים - אחריות משפחתית מול רצון לפיתוח קריירה

עבודה מס' 062297

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היכן עובר הגבול בין הזנחת המשפחה לבין פיתוח הקריירה.

10,029 מילים ,56 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הקונפליקט בין התפקיד של רעיה ואם לתפקיד התעסוקתי בחברתנו, קיים כתוצאה מכך ששתי מערכות נורמות סותרות עוסקות בנושא זה: מערכת נורמות חברתיות אחת אומרת שיציאה לעבודה מוערכת כחיובית ומוצמדים אליה תגמולים חברתיים חיוביים. בעוד שמערכת נורמות חברתיות שניה אומרת כי אמא טובה היא זו היושבת בביתה ומתמסרת לגידול ילדיה ולטיפוח משק ביתה, במיוחד אם יהודיה עליה נאמר במשלי: "כל כבודה בת מלך פנימה".
האישה העובדת מחוץ למשק ביתה שהיא גם רעיה ואם מתנסה בכמה קונפליקטים:
1. קונפליקט בין הזהות המינית לבין התפקיד התעסוקתי, כאשר מצד אחד מצופה ממנה לדאוג להופעתה החיצונית לרווחת ולחמימות הסובבים אותה ומצד שני כעובדת היא אמורה להיות הישגית תחרותית ובעלת פחות עניין בצרכים של הסובבים אותה.
2. קונפליקט בין תפקיד הרעיה לתפקיד התעסוקתי כאשר כרעיה עליה לטפל בבעלה ובמשק ביתה בעוד שכעובדת מחוץ למשק ביתה מצופה ממנה להקדיש את מרב זמנה למקום עבודתה.
3. קונפליקט בין תפקיד האם לתפקיד התעסוקתי, כשאופן הגידול האידיאלי בחברתנו נחשב כזה כאשר האם מקדישה את מרבית זמנה לגידול ילדיה, בעוד שכעובדת מחוץ למשק ביתה עליה להקדיש חלק ניכר מזמנה ומרצה למקום עבודתה.

תהליך החברות מחנך את הנשים להזדהות ,בראש ובראשונה, עם משפחתן. זהו אחד המחסומים הפנימיים שאתם חייבות נשים עובדות להתמודד. הוא משקף מציאות חברתית, הכוללת מערכת הנחות על נשים, ועל התפקיד שהעבודה אמורה למלא בחייהן. השפעת החיים המודרניים על דפוס המשפחה הוא נושא שנוי במחלוקת בין החוקרים במדעי החברה. יש הטוענים שהנישואין והמשפחה החלו להתפורר בהשפעת התפתחויות רבות עוצמה כגון נטישת הדת, ניידות חברתית, אינדיבידואליזם, מתירנות ויציאת נשים לעבודה.
אחת התופעות שהחוקרים מדגישים במחקרם היא תופעת משפחות בעלות קריירה כפולה, וזאת בשל הפוטנציאל הגדול בשינוי, באופן יחסי בכח ובחלוקת תפקידים במסגרת המשפחה. למשפחות בדפוס זה יש מחויבות הדדית לבית ולמשפחה אך יחד עם זאת שני בני הזוג משקיעים רבות מבחינת זמן ואנרגיות בעבודתם וכל אחד מהם מתמודד עם בעיות ואתגרים שלעיתים לא מסתיימים, אי לכך ישנם משברים ובעיות זהות וחיכוכים עם צפיות החברה. הציפיות הן שונות מאלו שבדור הקודם כאשר נשים נשואות שעבדו מחוץ לבית עשו מאמץ לתפקד על פי הנורמות המקובלות.

העבודה הנוכחית תסקור את אחריותן החברתית של הנשים לשמירה על המסגרת החברתית, שהיא למעשה המסגרת המסורתית, ומול זה תבחן את הניסיונות של האישה למצות את עצמה מבחינה תעסוקתית. שאלת המחקר היא היכן עובר הגבול בין הזנחת המשפחה לבין פיתוח הקריירה, בד בבד עם שמירה על אי פגיעה בבני הבית.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הבעיה
1.2 תאור מהלך העבודה ומטרותיה
2. קריירת נשים בישראל ובעולם
2.1 סקירת הנתונים והמחקרים
2.2 השפעת תהליך הפמניזציה על עולם העבודה
2.3 השוויון בעולם העבודה
3. התפקיד המשפחתי של נשים
4. הישגים לימודיים של ילדים לנשים עובדות
5. בעיות אצל ילדים לאמהות קרייריסטיות
5.1 תפקיד וחשיבות ההורים בהתפתחות הילדים
5.2 בעיית עקב היעדרות האם
6. שינויים בפונקציה בתוך המשפחה המשפיעים על עבודת האם
6.1 שינוי קריירה
6.2 יציאת האישה לעבודה
6.3 עזרת הבעל בבית לאור כפילות קריירה
6.4 עבודה מהבית
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ארנון שרון נ., (1989), שינוי קריירה אצל נשים בין גיל 35-45 בחינת מרכיבי תהליך, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
בר-יוסף, ר. (1996) "סוציולוגיה של המשפחה לאור שינויים חברתיים וחידושים ביוטכנולוגיים". מגמות (ל"ח), ע"מ 29-5.
בר-יוסף, ר. (2000) "ילדות בסביבה החברתית המשתנה של סוף האלף השני". מגמות מ' (3), ע"מ 381-365.
גוטמן י. שלומי א, (1983) "תפיסת הילד את היחסים האישיים במשפחה", עיונים בחינוך, ספטמבר 1983.
גור ארי א (1983), גיל ודיפרנציאצית דפוס הנטיות המקצועיות והקשר שלהם למשתני התנהגות תעסוקתית אצל אנשים אשר שינו עיסוקם מרצון, אוניברסיטת בר אילן: המחלקה לפסיכולוגיה, תשמ"ג.
הולט א. (1990) , חיים ששוים פחות, הוצאת עם עובד, סידרת זהות.
ורטהיימר ר. (1990), עבודה מהבית באמצעות טכנולוגית המידע והשפעתה על חיי העבודה והמשפחה, אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול, מרץ.
יזרעאלי ד (1993), נשים כפולות קריירה, בר אילן, רמת גן.
יפה א., (1981), "תפיסת יחסי משפחה על ידי ילדים טעוני חסות החיים במוסד וטעוני חסות החיים מחוץ למוסד", מגמות, כ"ו, 1, עמודים 100-107.
ליבליך ע (1986), "מעברים ומשברים של אמצע החיים אצל נשות קריירה מצליחות", מגמות, כט (3) עמודים 256-267.
ליבר נ., (1993), שינוי קריירה בשלב אמצע החיים בקרב נשים, אוניברסיטת תל-אביב.
ליפשיץ מ., (1974), "השפעות העדר האב על מובחנות התפיסה והאינטגרציה התפיסתית", מגמות, כ', 4, עמודים 347-372.
מוס ר., (1990), תאוריות על גיל ההתבגרות, חיפה: אח.
מרקוס יהודה ודורון נעמי (1988), משפחות צעירות בישראל, אוניברסיטת בר אילן, הוצאת צ'ריקובר, 1988.
עיני, ל (1994). "בעיות של עיתונאיות", נעמת הירחון לאישה ולמשפחה . גיליון אוגוסט- ספטמבר, עמ' 56-57.
פסטרנק ר., (1994), המעגל הראשון, תל-אביב: איתיאב.
פסטרנק, ר., (1989), המשפחה החד הורית בישראל, תל-אביב: ספריית הפועלים.
פרידמן א., (1983), "זהות ותקשורת", בתוך דפנה יזרעאלי ואחרות (עורכות), נשים במלכוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1983, עמודים 11-64
פרס י., וכץ ר., (1984), האם העובדת ומשפחתה, מודיעין אזרחי בע"מ, המכון למחקר, תל אביב, מאי.
צימרין, ח., (1998),"למה הם עושים זאת?" בתוך: צימרין ח., ילדים מוכים -בעיה רבת פנים, תל אביב: צ'ריקובר.
קורונפלד א., (1992) מבנה הכח בנישואין חיבור לשם קבלת תואר מוסמך למדעי הרוח אוניברסיטת ת"א.
רדאי פ., (1995), מעמד האישה בחברה ובמשפט, הוצאת שוקן.
רם, א., (1997), השוואת תכנים ודפוסי תוקפנות בחלומות ובמשחק חופשי של ילדים בני 6-4, חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.
שדמי ח., (1982), תפיסת הילדים בכיתות א-ב' את יציאת האם לעבודה, אוניברסיטת תל-אביב.
שריפט ר (1982). "נישואין; אופציה או מלכוד", מתוך שריפט ר., יזרעאלי ד. (עורכות), נשים במלכוד, הקיבוץ המאוחד, 1982.
Beasley, G. Maurine. H. (1989). "Is There New Majority Defining The News?" In Creedon Pamela .J. (Ed.) Women In Mass Communication, Beverly Hills, C.A: Sage Pp. 180-194
Ben Porat Y (1988) Jewish Mother Go To Work, Jerusalem,
Biger J And Jacobson Brooke (1991), The Value Of Children To Gay And Hetrosexual Fathers, The Haworth Press Inc.
Gould R.L., (1978) Transformations: Growth And Change In Adult Life, N.Y., Simon And Schster.
Gunter n., gunter b.g. (1990),Domestic division of labor among working couples, university of south florida.
Hall D.T. (1976),Carreers And Organizations, California, Goodyear,
Handy charles (1989), The age of unreason, Arrow books
Hearn J., (1981) "Crisis, Taboos Career Guidiness, British J.O. Guidiness Counselling, 9, Pp.12-24.
Hock Ellan (1978), "Working And Non Working Mothers With Infant Needs", Developmental Psychology, Vol 14, No.2, Pp.37-43.
Holland J.L., (1993) Making Vocational Choices- A Theory Of Careers, New-Jersy.
Kunda G (1996) Scenes From A Marriage Work And Family In Corporate Drama, Golda Meir Institute, Tel-Aviv, 1996
Lafky, Sue (1989)."Economic Equity And The Journalistic Work Force", In Creedon P.J. (Ed.), Women In Mass Communication. Challenging Gender Values. Newbury Park. Pp. 164-179.
Levinson D.J. Et Al, "The Psychologycal Development Of Men In Early Adulthood And The Mid Life", In A. Thomas (Ed), Life History Research In Psychopatology, Minneapolis: University Of Minnisota, 1974, Pp.243-258.
Lorber, Judith (1994). Paradoxes of Gender. New York: Yale University Press.
MacDonald, M. (1995). Representing Women: Arnold, New York.
Marta S.,(1991) "House, Linking Maternal Employment Pareents To Mother-Child Activities And Childrens School Competence", Developmental Psychology, Vol 27, No.2, March, Pp.295-303.
McClure, Laura (1988). "Wage Gap Between Sexes is Unchanged", in New Directions for Women, london: sage, pp. 6-8.
Murphy P. Bruck H.L,(1996) "Carrer Development Of Men At Mid-Life", J.O. Vocational Behavior, , Pp.737-847.
Oberrecht ken- (1994) How to open and operate a home Craft buisiness.
Orwant, Jack E. Muriel Cantor. (1977). "How Sex Stereotyping Affects Perceptions of News Preferences", Journalism Quarterly, 54: pp. 99-108, 139.
Parcel T.L. And Menaghaam E.G (1994), Parents Jobs And Childrens Lives, De-Gruyter, New-York,
Pleck S.H. And Stains G. 1985 "Work And Family Life In Two Career Couples" J.O.Family Issus (6) Pp.61-81.
Powell G.N. Et Al (1984), "Sex Effects On Manegerial Value System, Human Relations, 37, , Pp.881-884.
Rapoport R., (1990) "The Dual Career Family,A Variant Family And Social Change Human Wallerstein Judith S., "Daughters Of Divorce", American Journal Of Orthopsychiatry, 59, P. 593-604.
Reinke J., Et Al, (1985) "The Timing Of Psychological Change In Womens Lives: The Years Of 25 To 45, J.O. Personality Social Psychology, 48, Pp. 1353-1964.
Reskin, Barbara And Pool Roos (1990). Job Queues, Gender Queries. Temple University Press; Philadelphia.
Richter j. (1987), The extention of the coporate office to the home, tel aviv university,.
Teinnen, D (1996). Gender and Discourse. Oxford University Press.
Thomas L.E (1990) "Personality And Work Enviroment Congruence Of Mid-Life Career Changers, J.O. Vocational Behavior, 11, Pp.291-304.
Tolmach, Lakoff, Robin (1990). "Why Can't Women be less like a Man?" Talking Power The Politics of Language. U.S.A.: Basic Books, pp. 198-221.
Weaver, David .H. (1997). "Women As Journalist", In Noris, P (Ed.), Women, Media And Politics. New York: Oxford University Press. Pp. 21-40.
Woods, James (1999). Gender Lives. Nelson: Wadsworth Publishing Company.

תגים:

פמיניזם · שוויון · הזדמנויות · זהות · מינית · קונפליקט · תפקיד · תעסוקתי · עבודה · מהבית · מגדר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דילמה של נשים - אחריות משפחתית מול רצון לפיתוח קריירה", סמינריון אודות "דילמה של נשים - אחריות משפחתית מול רצון לפיתוח קריירה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.