היישום אינו מחובר לאינטרנט

מינויים פוליטיים וחריגות בקבלת עובדים ברשות המקומית

עבודה מס' 062278

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההבדלים בין רשויות ערביות לבין רשויות יהודיות.

8,459 מילים ,53 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. בעיית המחקר
ג. השיטה
רקע תיאורטי
א. קבלת עובדים ברשויות המקומיות
ב. מהו מכרז
ג. מטרות המכרז
ד. עקרונות ניהול המכרז
ה. מבקר המדינה על מכרזים למינוי עובדים ברשויות המקומיות
ו. תופעת המינויים הפוליטיים ברשויות המקומיות
ז. שחיתות בשרות הציבורי
ח. על שחיתות פוליטית של השלטון המקומי בישראל
ט. מערך המחקר
ממצאים לגבי רשויות מקומיות במגזר היהודי
א. ממצאים מתוך דוח מבקר המדינה
ב. ממצאי דוח מבקר המדינה לגבי מינויים פוליטיים לעובדים שהתקבלו ללא מכרז
ג. מינויים פוליטיים באמצעות מכרזים שנמצאו בהם ליקויים
ממצאים לגבי רשויות מקומיות במגזר הערבי
א. דוחות מבקר המדינה
ב. דוחות ביקורת פנימיים של מבקרי הפנים ברשות המקומית
ג. ראיון עם קצין המחוז
ד. מינוי מבקרים פנימיים
ה. תפקידיו של המבקר הפנימי
סיכום
א. סיכום דוח מבקר המדינה לגבי רשויות מקומיות יהודיות
ב. סיכום דוח מבקרי הפנים לגבי רשויות מקומיות ערביות
ביבליוגרפיה

מבוא
הצגת הנושא
"התפיסה הבסיסית של שיטת המנהל הציבורי בישראל, רואה בשרות הציבורי שירות בעל אופי מקצועי וא-פוליטי. המינוי הפוליטי מתעמת ככלל חזיתית עם תפיסה זו. החובה להימנע ממינויים פוליטיים נגזרת ממעמדה של הרשות הציבורית כנאמן הציבור, והפרתה גוררת פגיעה באמון הציבור ברשות. זו העת להסיר מכשול ולהקדים תרופה על-מנת שתופעות מעין אלו לא יישנו. ככל שהמדובר במינויים למשרות ברשות המקומית לאחר הבחירות, יש להימנע מלהוציא ישן פני חדש (פוליטי) ואידך זיל גמור".1
"תופעת המינויים הפוליטיים אמנם הצטמצמה במשך השנים, אך עדיין נותר החלק העלום הזה בקרחון של המינויים הפוליטיים: התערבותם של שרים ומנכ"לים בגיוס, קידום ופיטורי עובדים בדרג לא פוליטי של שירות המדינה. גם לאחר 50 שנה, שירות המדינה טרם נגמל ממחלות הילדות שלו" .2
מינויים פוליטיים בשירות הציבורי היו תופעה שרווחה במלוא עוצמתה בעשור הראשון לקום המדינה. עם השנים, הלכה התופעה ודעכה, במיוחד לאחר שהרצון להקנות לשירות המדינה אופי ממלכתי, מנותק מהמנגנון המפלגתי, הוביל לחקיקתו של חוק שירות המדינה (1959) אשר קבע בין היתר, כי המינויים בשירות הציבורי יוסדרו באמצעות מכרזים. מגמתו העיקרית של חוק זה הייתה שמינויים של עובדים בשירות הציבורי לא יבוצעו מתוך זיקה פוליטית אלא בהתאם לכישוריו האישיים של הממונה.
נגע המינויים הפוליטיים ברשויות המקומיות פשה בישראל ועל כך התריעה מבקרת המדינה עוד בשנת 1998 הנתונים מצביעים על כך, שבעיריות שנבדקו מונו, בתקופה שנסקרה על ידה כי מונו 577 עובדים בלא מכרז פומבי כנדרש; שיעורם מכלל העובדים שהתקבלו למשרות החייבות במכרז, היה כ .3 84% -
הסוגייה של מינוי עובדים ברשויות המקומיות נדונה אף בבית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, בעתירה שנגעה למינויים של עשרה עובדים בעיריית תל אביב-יפו4. בפסק-הדין שניתן, ביום 29.1.1995, פירש ויישם בג"צ את הנורמות החלות על קבלת עובדים לעיריות: החובה לפרסם מכרז פומבי, אימתי ניתן למנות על-פי מכרז פנימי ואלו משרות פטורות ממכרז. נקבע שיש מקום לבטל את מנוייהם של תשעה עובדים, שנתמנו למשרותיהם בלא מכרז פומבי.

בעיית המחקר
כעובדות הרשות המקומית במגזר הערבי נתקלנו לא פעם בתופעה חמורה שהכינוי ההולם לה "תרבות שלטון חמולתי" אשר פשתה ברשויות המקומיות במגזר הערבי, בה נוהגים ראשי הרשות למנות "מקורבים" לתפקידים שונים ברשות ואף בתפקידים המחייבים מכרז כחוק. ישנו עניין לחקור: באם קיימים הבדלים בין רשויות מקומיות ערביות לבין רשויות מקומיות יהודיות בריבוי תופעת המינויים הפוליטיים וקבלת עובדים שלא על פי מכרז כחוק.

השיטה
1. סקירת ספרות שתתבסס על דוחות, מחקרים, מאמרים והוראות החוק והפסיקה בדבר מינויים פוליטיים וקבלת עובדים שלא על פי מכרז ברשויות המקומיות.
2. מחקר איכותי ע"י ניתוח תוכן דוחות מבקר המדינה וביקורת הפנים ברשויות, הדנים בתופעת המינויים הפוליטיים וקבלת עובדים שלא על פי מכרז כחוק כעובדי הרשות.
3. עריכת השוואה בין רשויות מקומיות ערביות לבין רשויות מקומיות יהודיות בהן נחשפה בביקורת תופעת המינויים הפוליטיים וקבלת עובדים שלא על פי מכרז כחוק כעובדי הרשות.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין. (2001). מכתב אזהרה, לראשי רשויות מקומיות אשר ביצעו עבירות לכאורה - כאשר לקו במינויים פוליטיים. ההודעה והמכתב פורסמו בעיתון הארץ מהדורת יום .24.9.2001
2. יצחק גל-נור. (1998). "ניהול ציבורי-פוליטיקה. דרושים: מנהלים בכירים מהמפלגה הנכונה", סטטוס, גיל' 81, עמ' 8. (להלן: גל-נור,"ניהול ציבורי").
3. מבקר המדינה. (1998). דוח ביקורת על קבלת עובדים ומינויים פוליטיים ברשויות המקומיות ירושלים, אייר התשנ"ח - מאי 1998. (להלן מבקר המדינה 1998).
4. בג"צ 1249 , 1086/94, אריה צוקר נגד עיריית תל אביב-יפו ואחרים, פ"ד מט (1) עמ' 139.

מקורות:

"אקדמאים סוג ב'? (ראיון מיוחד עם פרופ' נחמיה לב-ציון, יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה)", האקדמאי: בטאון הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח, נובמבר 1998, 6-7.
אביקסיס ג.,(1979), עבודת מעקב על פרויקט ההזדמנות השניה, ירושלים, משרד החינוך, המחלקה לטיפוח, 1979.
איילון חנה, רונה שביט ורנה שפירא (1982), מקומן החברתי חינוכי של מסגרות חלופיות לרכישת תעודת בגרות, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה.
איילון חנה (1992), "הזדמנות שניה למי?- בתי ספר תיכוניים האקסטרניים בישראל", התפשטות ההשכלה בישראל, יוגב, א. תל-אביב.
איילון, ח. (1984) "שאיפות מוביליות בשכבות נמוכות סטטוס", תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 1984. 226 ע'.
בן אשר ס.,(1987), שימוש בסגנון תצורת זהות לחקר התפתחות האישיות והישגים הלימודים במכינה קדם אקדמיית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הרשקוביץ ש. (2000) "הבטים חברתיים של ההשכלה הגבוהה", בתוך גורי-רוזנבליט ש., נגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון, מכון ון ליר ירושלים.
דיין, א. (1998) "אקדמאים סוג ב': המכללות האזוריות מנציחות את הפערים במערכת החינוך", הד החינוך, ע"ב [5], 1998, 6-9.
וולנסקי, ע. (1996) "פתיחת שערים - דמוקרטיזציה של ההשכלה הגבוהה" בתוך: ברנדס, ע. [עורך]: קפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, 1996, 70-82.
זורמן רחל ועזרא רגב (תשנ"ה), האוריטנציה הלימודית וההישגים הלימודיים של תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
יולס, ש. (1993) השפעתם של רכישת תואר אקדמאי ראשון במהלך הקריירה ותמיכת הארגון בלימודים על ניעות הפנים אירגונית של הפרט, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג ללימודי עבודה, 1993. 111 ע'.
כהן י., (1995), "פערים סוציואקונומיים בין מזרחיים ואשכנזים" (1995-1975), דוח מחקר מספר 80, תל-אביב: מכון גולדה מאיר, עמודים 115-134.
כהן י., (2000), "בחירת תלמידים להשכלה הגבוהה- אפיון המערכת הישראלית", בתוך גורי-רוזנבליט שרה (עורכת) נגישות להשכלה הגבוהה, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר.
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מגמות והתפתחויות, דוח סטטיסטי 1997, המועצה להשכלה גבוהה, הועדה לתכנון ותקצוב.
סבירסקי ש., (1996), עיירות הפיתוח- לקראת מחר שונה, הוצאת יתד.
סבירסקי ש, וברנשטיין ד., (1980), "מי עבד עבור מי ותמורת מה- הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות חלוקת העבודה העדתית", מחברות למחקר ולביקורת, 4.
סנגי' פ, (1993), העידן הלומד, תל-אביב: מטר.
ענבר ד., סבר ר., (1986), הזדמנות שניה ובתי ספר אקסטרניים, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, 1986.
קדוש, פ. ומנחם, ג. (2000) "תמורות מבניות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בשנות התשעים: יחסי-גומלין בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי", סוציולוגיה ישראלית, 2 (2): 499-522, 2000.
קליין, ז. ואשל, י. (עורכים) 1979. "מסקנות סמינר בין-מקצועי ובין-אוניברסיטאי". אינטגרציה וקידום מטרות החינוך בישראל.
רחמן דליה,(1993) המכינות הקדם אקדמיות- מטרות, מאפיינים ומבנה ארגוני, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
שפירא ר., שילד ושביט ר.(1988), לפני ההתחלה...סקר בוגרי מכינות קדם אקדמיות בישראל, דפוסי השכלה, קריירה, עמדות, הישגים ובעיות, אוניברסיטת תל-אביב: המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר.
שרן ב., שחר (1990), ארגון ועבודת צוות במוסדות החינוך, י-ם, 1990.
"A Proposed Design Of Two-Year College Adapted To Israel's Educational And Manpower Needs" Pittsburg, Ks.: Pittsburg State University, 1976. 624 P.
Almond G.A.,& Verba S., The Civic Culture Revisited, Boston: Little Brown, 1965.
"Michlalot Ezoritot - Regional Colleges In Israel: Challenges, Promises And Prospectsof An
Ben David J. (1986) "Universities- Dilemmas Of Growth, Diversification And Administration" Studies In Higher Education 11: Pp. 105-130.
Bourdieu P. & Passeron J.C., (1977) Reproduction In Education, Society And Culture, London" Sage.
Clark B.R. (1993) "The Problem Of Complexity In Modern Higher Education" In S Rothblatt& Wittrock B (Eds) The Europeans And American Universities Since 1800" Cambridge University Press Pp.23-279
Kenner-Cohen T (1995), "A Meta Analysis Of The Predictive Validity Of The Selection Process To Universities In Israel" Report No 202 Jerusalem: National Institute For Tasting And Evaluation.


תגים:

בישראל · ברשות · בשרות · המדינה · המקומי · המקומית · הפנים · הציבורי · השלטון · ועקרונות · מבקר · מבקרי · מטרתו · מכרז · ניהולו · פוליטית · שחיתות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מינויים פוליטיים וחריגות בקבלת עובדים ברשות המקומית", סמינריון אודות "מינויים פוליטיים וחריגות בקבלת עובדים ברשות המקומית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.