היישום אינו מחובר לאינטרנט

המבנה האופטימלי של הבנקים המסחריים בישראל

עבודה מס' 062233

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור המבנה האופטימלי ובחינת הקשר שבין מבנה מערכת הבנקאות לרמת הביצוע שלה.

8,417 מילים ,33 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. מדדים לאמידת מבנה הבנקים המסחריים
3. המודל לקביעת מספר הבנקים האופטימלי
4. יתרונות לגודל ויתרונות תפעולית למערכת הבנקאות
5. ההומוגניות במערכת הבנקאות הישראלית
6. הגורמים אשר משפיעים על מבנה הבנק.
6.1 מדידת התחרות והריכוזיות בענף
6.2 דרגת היציבות של מערכת הבנקאות
6.3 מידת יעילותה של מערכת הבנקאות בשימוש כוח אדם ובהון פיסי.
7. סיכום, מסקנות והמלצות.
8. ביבליוגרפיה

מבוא
ענף הבנקאות נמצא במרבית המדינות בפיקוח ממשלתי, ובמסגרת זו מוטלות עליו מגבלות המשפיעות על מבנהו, כך למשל החיוב לקבל רשיון ולנהל מערכת חשבונאית מקיפה ועדכנית חוסמת את כניסתם של בנקים לענף. מחקרים מראים כי הנהגת מגבלת ההון המזערי במערכת הבנקאות האמריקנית השפיעה על הגודל האופטימלי של הבנקים ועל מיצוי יתרונות לגודל ולמגוון (.(.A,Khanthvit & J ,Jagtiani, 1996
הדיון במבנה מערכת הבנקים קיבל חשיבות מיוחדת בעקבות הפרטת הבנקים. במסגרת תהליך ההפרטה הועלו לדיון שאלות בנושא של מכירת בנקים, מיזוגים, פיצולם של הבנקים הגדולים, בקשות לפתיחת בנקים חדשים, ועוד. על רקע זה מתעוררת מחדש השאלה בדבר המבנה הרצוי של מערכת הבנקאות הישראלית, בהתחשב בגורמים פנימיים כמו מבנה המשק, גודלו, תהליך הליברליזציה המואצת בשוקי הכספים וההון ובשינויים הצפויים בתחום הטכנולוגיה הבנקאית, שכן הסניף הבנקאי בשנות ה2000 - חשיבותו הולכת ופחותת ובעזרת המכשור הטכנולוגי, הכספומט
והאינטרנט העלויות התפעוליות של הבנק הולכות ויורדות.
במהלך שנת 1 2000 נמשכה התרחבות השירותים הבנקאים הניתנים באמצעות רשת האינטרנט, כמו כן ניתן לראות כי קיימת גיאות סביב המסחר בניירות ערך בשלושת הרבעים הראשונים של השנה.
המפקח על הבנקים הרחיב את ההיתר בשימוש באינטרנט גם להעברות לצד השלישי, ומספר בנקים ממשו אפשרות זאת. הירידה במספר הסניפים אשר אופיינה בשנת 1999 מאופיינת גם בשנת 2000, זוהי רק התחלתה של תהליך ממושך בו מוטמעים שינויים טכנולוגיים, על פי תחזיות מגמה זו עתידה להימשך. כמו כן נמשכת כניסתם של הנציגויות ושל הבנקים מחו"ל. בשנת 2000 נפתחו שני סניפים של בנקים מסחריים בישראל.
שוק כרטיסי האשראי מתאפיין בשנויים מבניים אשר החלו באמצע 1998, עם כניסתה של "אלפא קארד" ושל "הבנק הבינלאומי" לשוק כרטיסי האשראי. כך בוטל הדואופול שהורכב מ"ישרכארט" (בבעלות מלאה של בנק הפועלים) ו"ויזה כ.א.ל" (בבעלות משותפת של "לאומי" ו"דיסקונט").
השינויים המבניים הובילו בשנה הנסקרת להתגברות התחרות בתחומי ההנפקה והסליקה, להפחתת העמלות ולהתחברויות אסטרטגיות בתחום מועדוני הלקוחות והרשתות.2

עבודה זו מטרתה לתאר את המבנה הרצוי של מערכת הבנקאות - זה אשר ייטיב לשרת את הציבור ואת הבנקים, אשר יהיה גם אופטימלי בעיני המוסד המפקח על הענף. מטרה נוספת, לבחון את הקשר שבין מבנה מערכת הבנקאות לרמת הביצוע שלה.
העבודה תציג את נתונים ומדדים אשר מתארים את יעילותם התפעולית של הבנקים (תוך התייחסות למבנה הבנק), הגורמים אשר משפיעים על מבנה הבנק והשפעתם על ביצועי הבנקים, תוך התייחסות למערכת הבנקאות הישראלית והצגת נתונים רלוונטיים לישראל. ולבסוף, לנוכח איחוד מערכות הבנקאות האירופית, השפעה של צעד זה על מבנה הבנק והקשר לרמת הביצוע, ומהו היתרון לגודל אשר גלום באיחוד האירופי.
---------------------------------------------------------------------------------
1. הנתונים לעבודה זו הינם מעודכנים לשנת 2000 (סקירה של בנק ישראל לשנת 2001 יוצאת לאור רק בחודש ספטמבר).
2. מתוך: "מערכת הבנקאות בישראל סקירה שנתית 2000", הוצ' בנק ישראל, ספטמבר .2001

מקורות:

אליאס ר' וצ' סמט., (1994) "מבנה מערכת הבנקאות הישראלית, דרגת התחרות בה והשפעתם על המרווח הפיננסי במגזר השקלי הלא צמוד, סוגיות בבנקאות , 12, 27-48.
ברנע ע', פרוש ד', קונפורטי ה'., (2001) "סוגיית המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות בישראל", סוגיות בבנקאות, 15, 5-27.
ליפשיץ , ש' (1993), "שימוש במדדים פיננסיים להסבר ההבדלים ברווחיותם של הבנקים המסחריים בישראל", סוגיות בבנקאות 11, (פברואר) 23-34.
סוקולר, מ' ו-ד' רוטנברג (1981) "גישה סימולטנית לניתוח הקשר שבין המבנה לרמת הביצוע של מערכת המוסדות הבנקאיים בישראל", סוגיות בבנקאות 3 (אפריל) 7-20.
פרוש יעקוב (1991) "השפעת אי - הוודאות , מבנה השוק ומדיניות הביטחונות על המרווח הפיננסי ", סוגיות בבנקאות 10, יוני, 49-62.
רוטנברג , ד'., (1994) "מבנה אופטימלי של מערכת הבנקאות הישראלית - הלכה למעשה" סוגיות בבנקאות 12, 49-80.
רוטנברג , ד'., ( 1993), " הקשר בין מבנה הבנקים לרמת הביצוע ויתרונות לגודל בבנקאות בשוק האירופי המתאחד"., סוגיות בנקאות 11, 3-22.
, מערכת הבנקאות בישראל סקירה שנתית 2000, ספטמבר 2001, הוצאה לאור בנק ישראל , ירושלים.
Allen , L. and A Rai (1993), "Economices of the Scale and Scope in International Banking", Journal Of International Financial Markets , Institutions Money, 3 (2) ,1-31.
Berg, S. A. F. Forsund and E Jansen (1991) " Technical Efficiency of Norwegian Bankes A Nonparametic Approach to Efficiency Measurement", Journal of Productivity Analysis , 2, 127-42.
Berger, A.N. and D.B Humphrey (1998) " Efficiency of Financial Institutions : International Survey and Directions for future Research", European Journal of Operational Research , 98(2), 175-212.
Brozen, Y., (1982) Concentration, Menegers, and Public Policy , New York , Macmillan Publishing Inc.
Clark, J. A. (1986) "Single- Equation , Multiple -Regression : Is it an Appropiate Methodology for Estimation of Struture - Performance Relatio ship in Banking", journal of Monetary Economics, 18 no.3 (Nov.) 295-312.
Cowling K. (1976) , "On the Theoretical Specification of Industrial Structure - Performance Relationship", European Economic Review 8 (June), 1-4.
Cyrnak, A W. and S. A, Rhoades (1989) "Small Markets : A Potential Profitable Approach to Geographic Expantion" Issues in Bank Regulation , Bank Administration Institute, Spring , 21-26.
Daskin A. and J. D. Wolken (1989), "An Empirical Investigation of the Critical Herfindal Index in Banking ", Journal of Economics and Business 41 (may),95-105,
Dimond, D.(1994) "Financial Intermediation and Delegated Monitoring ". Review of Economic Studies 51 (July) 393-414.
Evanoff D. and L. Fortier (1988) "Reevaluation of structure - conduct Performance, Paradigm in Banking ",journal of Financial Services Research (June), 277-294.
Gale Rose (1982), "Concentration versus Market Share : which Determinse Performance and Why does it matter ?" The Antitrust Bullentin (spring) 83-105.
Gorten, G. and R Rosen (1995) "Corporate Control , potfolio choice, and the decline of Banking ", Journal of finance, 50, 1377-1420.
Jagtiani, J Khanthvit,A.((1996 ," Scale and Scope Economics at Large Bankes : Including Off-Balance Sheet Products and Regulatory Effects (1984 -1991)", Journal of Banking and Finance, 20(7) (August), 1271-1287.
Rhoades, S. A. (1982), " Structure - Performance studises in Banking An Updated Summary and Evaluation ", Board of Governors of the Federal Reserve System , Staff Study No. 119 (August).
Salinger, M.n (1990) ,"The Concentration - Margins Relationship Reconsidered", Brookings Papers on the Economic Activity , Microeconomics , 287-321.
Saundres, A.E and N.G. Travols,(1990),"Ownership Structure, deregulation , and Bank risk taking", Journal of Finamce, 45, 643-654.

תגים:

אופטימלי · בנק · בנקאות · בנקים · ישראל · כלכלה · מבנה · מיקרו · מנהל · מסחר · מקרו · ניהול · עסקים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המבנה האופטימלי של הבנקים המסחריים בישראל", סמינריון אודות "המבנה האופטימלי של הבנקים המסחריים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.