היישום אינו מחובר לאינטרנט

כניסתם של העובדים הזרים והשפעתם על המשק הישראלי

עבודה מס' 062030

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מאפייני העובדים הזרים, השפעתם על כלכלת מדינת ישראל והשפעתם מבחינה חברתית, וכן השפעתם על הכלכלה במדינות מוצאם.

27,621 מילים ,54 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תופעת העסקת עובדים זרים במשק הישראלי לבשה מספר צורות בשנות קיומה של מדינת ישראל.
זרם העובדים הזרים בהיתר היה קלוש למדי במשך כל שנות ה-80. בשנת 1985 נמנו אלפיים עובדים כאלה. בשנים 1989-90 הגיע מנינם ל 4000. עקב מלחמת המפרץ והסגר, הוחלט להוסיף היתרים ל- 8000, עובדים זרים נוספים. עד סוף 1991 הגיע מספר ההיתרים ל 15000, אם כי הממוצע השנתי היה נמוך יותר. בנובמבר 1992 הוחלט לצמצם את מספר הזרים ואכן עד סוף 1992 ירד מספר העובדים בהיתר לכ-6000 עובדים. אך אז, עם תחילת תהליך השלום וסדרת הפיגועים שהולידו סגרים מתמשכים על השטחים התעורר לחץ כבד מצב הקבלנים והחקלאים להתיר הבאת עובדים זרים נוספים. הממשלה נכנעה ללחץ זה וחילקה היתרים שמספרם הגיע בסוף שנת 1996 ל-106000.
עם זאת יש לציין כי עובדים פלשתינאים רבים עדיין עובדים במשק וקיימים הבדלים בתנאי העסקתם ושכרם ביחס לעובדים הזרים בשל תשלומי שכר דרך שרות התעסוקה וכן עצם כך שיש באפשרותם ללון בבתיהם. למרות הבדלים אלו ואחרים בין עובדים זרים לעובדים הפלשתינאים, בעבודה זו לא אבדיל ביניהם ואתייחס לעובדים הזרים העובדים לצד העובדים המקומיים בשוק העובדים הבלתי מיומנים כמקשה אחת.

כיום, מועסקים בישראל כשבעים ושבעה אלף עובדים זרים בהיתר, כאשר כשמונים וחמישה אלף עובדים זרים מועסקים ללא היתר. המספר הכולל של העובדים הזרים מגיע לכ-15% מכח העבודה הקבוע. העובדים מועסקים בענפים מגוונים כגון: בניין, הסעדה, חקלאות וסיעוד.
נתונים אמינים על מספר העובדים הזרים בישראל, תקופת שהייתם בארץ, תנאי חייהם, דפוסי ההתנהגות החברתית והכלכלית שלהם בישראל, ובעיקר של אלה העובדים בלא היתר, חיוניים להערכת עלותו של העובד הזר למשק ולחברה הישראלית ולקביעת מדיניות כוללת בנושא זה. לא הוקם מאגר מידע על העובדים הזרים בישראל שיאפשר להעריך את מספרם של העובדים בלא היתר, ויאפשר להכיר את הפרופיל של העובד הזר בישראל. מספר העובדים הזרים גדל באופן ניכר, בלי תכנית מקיפה אשר תאפשר את שילובם בענפים מסוימים בעת הצורך, כדי לספק פתרונות הכרחיים לטווח הקצר, ויחד עם זאת תתווה, בעוד מועד, דרכים להקטנת כדאיות העסקתם ולהחלפתם בעובדים ישראלים, תוך הכנסת שינויים טכנולוגיים מתקדמים.
העסקת עובדים זרים, בעלות נמוכה, היא פתרון לטווח הקצר, לבעיית המחסור בכח אדם. מחיר העסקתם עלול להתבטא במישור הכלכלי ובמישור החברתי בטווח הקצר ובעיקר בטווח הארוך: קיים הבדל בין עלות העסקת העובד הזר למעסיק לבין עלותו הכוללת למשק ולחברה.
העסקת זרים מעכבת תהליכי התחדשות טכנולוגית והתייעלות משקית, פוגעת בפוטנציאל התעסוקתי של דורשי עבודה ישראלים, היא מקטינה את התמריץ לכניסת ישראלים לענפים בהם עובדים הזרים, מרחיבה ענפים עתירי עבודה, יוצרת תלות ביבוא כח אדם זול, עלולה ליצור בעיות חברתיות וערכיות.
תולדות העבודה הזרה בישראל, כניסתם של העובדים הזרים נגרמה על ידי מאורעות ומגמות מדיניים. אולם משנכנסו, הופעל עליהם כח משיכה כלכלי רב עוצמה שניפח את מספרם: הפרשי השכר הגדולים בין ישראל לארצות המוצא של העובדים הזרים. הפרשים אלה דחפו את הזרים לישראל, ואת המעבידים הישראלים - לחטוף מהם עוד ועוד, בגלוי ובמחתרת, כאשר הממשלה עומדת מנגד, ללא מעש.

בעבודה זו אתמקד במאפייני העובדים הזרים, בהשפעתם על כלכלת מדינת ישראל והשפעתם מבחינה חברתית, וכן השפעתם על הכלכלה במדינות, שמייבאות אותם.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע:
גיבוש תכנית להקטנת מספר העובדים הזרים (מארס 1996-מאי 1997)
עובדים זרים בישראל - הערכת היקף התופעה
מתן היתרים לעובדים זרים - סדרי מתן ההיתרים
אפיון העובדים הזרים, תנאי עבודתם ומחייתם
תופעת העובדים זרים באירופה
פיקוח, אכיפה והרתעה
נקיטת צעדים משפטיים נגד המעסיק זר שלא כחוק
די לגירוש
התועלת והעלות הכלכלית
ניוד עובדים זרים
הטלת תשלומי חובה על מעסיקי זרים
סקירה ספרותית:
סחר בינלאומי והתכנסות בצמיחה
סחר בינלאומי
האם ישראל זקוקה לעובדים זרים
מוצרים סחירים ובלתי סחירים
עובדים זרים בישראל
העובדים הזרים
International Migration and International Trade
השפעות כניסתם של עובדים זרים לענף הבניה
תחליפיות בין ניידות הון לניידות עבודה
מודלים של צמיחה תחת הון בינלאומי וניידות עבודה
צמיחה אקסוגנית תחת ניידות הון וניידות עבודה
כלכלה פתוחה עם ניידות הון
כלכלה פתוחה עם ניידות עובדים
צמיחה אנדוגנית, ניידות הון וניידות עובדים
אכיפה
התייחסות אוכלוסייה מקומית להגירה
חלק אמפירי והצגת נתונים:
הערכות על מספר העובדים הזרים
התפלגות העובדים הזרים בענפי המשק
מקום מוצאם של העובדים הזרים החוקיים וכיצד מגיעים העובדים הבלתי חוקיים ?
שכר העובדים המקומיים, הפלשתינאים והעובדים הזרים בענף הבניה
הקצאת העובדים הזרים בהיתר ושכר העובדים הבלתי חוקיים
נתונים על אכיפה ואיתור זרים העובדים בלא היתר
סקר עמדות הציבור כלפי העובדים הזרים
דיון:
היבטים חברתיים
עובדים זרים ללא היתר
היבטים פוליטיים ומדיניים
ההיבט הכלכלי
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אמיר ש., (1999), השפעת כניסתם של עובדים זרים לענף הבניה - מתוך "הפועלים החדשים עובדים ממדינות זרות בישראל", הוצאת אחדות (עמ' 110-154), הוצאת הקיבוץ המאוחד.
אפשטיין ג., הילמן א., וייס א. (1998) היווצרות הגירה בלתי חוקית ודרכי התמודדות (כלכליות) עם הבעיה.
בר צורי רוני, עובדים זרים בישראל, מתוך עולם העבודה החדש בעידן של שינוי כלכלי, קרן פרידריך אברט ומשרד הכלכלה והתכנון, ת"א, מרץ 1996.
גולדברג אליעזר 2000, מתן היתרי עבודה לזרים המסייעים לזקנים בביתם, מתוך פרק על משרד העבודה והרווחה, דוח שנתי 50, משרד מבקר המדינה, ירושלים.
דוח בנק ישראל - 1997, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאמר מיוני 1998, קליינמן אפריים, "שר העבודה מעודד עבודה זרה", הארץ 24.8.98.הירחון הסטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2000.
דרורי י., (1999) עובדים זרים בישראל, המערכת המוסדית - השחקנים והשפעתם על עיצוב מדיניות בתחום. החוג ללימודי עבודה מכון גולדה מאיר, אוניברסיטת ת"א.
הלוי דיוק (1997) עובדים זרים בישראל - תשלומי מס הכנסה, העברות מט"ח לחו"ל ותשלומי ביטוח לאומי (טיוטה ראשונה).
וו.ר.בהנינג, העסקת עובדים זרים, מדריך למדיניות ונהלים, משרד העבודה הבינלאומי, ז'נבה, הוצאה לאור בתרגום לעברית על ידי "קו לעובד", תל אביב, אפריל 1997.
כוכמן, א., (1998) עובדים זרים בענף הבניה בישראל: ניתוח ההתפתחויות בענף הבניה והשלכות כניסת עובדים זרים על תעסוקה, שכר וצמיחה בענף ובמשק (טיוטה לדיון לקראת כנס קיסריה-זיכרון 1998).
פלג דב, בטחון סוציאלי לעובדים זרים, משרד העבודה והרווחה, הרשות לתכנון כ"א, ירושלים, 1999.
קונדור יעקב, עובדים זרים בישראל, הבעיה ופתרונה הכלכלי-מדיני, המוסד לביטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון, ספטמבר 1997.
קליימן אפריים, האם ישראל זקוקה לעובדים זרים? המכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק, ירושלים, 1996.
שנל יצחק, עובדים זרים בדרום ת"א, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1999.
Bohning W.R. Employing Foreign Workers, International Labor Office, Geneva, 1996.
Bhagwati, Jagdish, N. and T.N, Srivasan, "On The Choice Between Capital and Labor Mobility", Journal of International Economics (14) 1983, 209-221.
Borjas, George J. "The Economic of Immigration", Journal of Economic Literature, Volume 32, December 1994, pages 1667-1717.
Borjas, george J. "The Economic Benefits from Immigration", Journal of Economic
Castles S. ( Miller M.J) The Age of Migration, 1993.
Colman, D.A., "Does Europe Need Immigration Population and Work Force Projection", International Migration Review, 26, 1992, 413-461.
David V Bartram; Foreign workers in Israel: History and theory, The International Migration Review; New York; Summer 1998
Ethier, Wilfred, J. "The Host Country Problem", The American Economic Review, Vol. 76, No. 1, March 1986, pages 56-71.
Friedberg R.M Hunt J, "The Impact of Immigration On Host Country, Wages, Employment And Growth", Journal Of Perspectives, 9, spring 1995, PP 23-44.
Frankel, Jacob A. and Razine, Assaf with the collaboration of Chi-Wa Yuen "Fiscal Policies and Growth in the world Economy", Third Edition, The MIT Press, Chapter 12 and 13,1996 pages 23-44.
Hilman, Arie L. and Weiss Avi "A Theory of Permissible Illegal Immigration" Bar-Ilan university, Department of Economics, July 1996.
Hovy, b. (1993) "Asylum Migration in Europe: Patterns, Determinants and the Role of East West Movements" in King, R. (ed.), The New Geography of European Migrations, London/New York: Belhaven Press , 207-227.
Hamermesh Daniel, "Labor Demand", Prinston University Press, Chapter One and Two, pages 3-60.
Razine, Assaf and Sadka, Efraim, "International Migration and International Trade", National Bureau of Economic Research, INC. Working Paper No. XXX, December 1992.
The Rights of Migrant Workers, 1988, I.1.O. , Geneva.
Ben-Porath y, (1986) The Israeli Economy - Maturing through Crises, Harvard University Press.
Wilfred J. Ethier, "Illegal Immigration: The Host Country Problem", 1992

תגים:

משרד · הפנים · נישואים · פיקטיביים · שהייה · היתר · עובדים · פלשתינאים · פועלים · שירות · תעסוקה · גירוש · מהארץ · הגירה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כניסתם של העובדים הזרים והשפעתם על המשק הישראלי", סמינריון אודות "כניסתם של העובדים הזרים והשפעתם על המשק הישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.