היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הריון המטפלת על התהליך הטיפולי

עבודה מס' 061987

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה המתמקדת במשמעות שיש להריון על התהליך הטיפולי, על המטופלים ועל המטפלת עצמה.

11,225 מילים ,60 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

החוויה של הריון המטפלת בתוך הסיטואציה הטיפולית, הפכה לתופעה שדרשה התייחסות קלינית הולכת וגדלה. לפני 1966 הנושא כלל לא הוזכר בספרות. בשנה זו 1966) Van Leevwen) התייחסה לראשונה במאמרה לתגובות המטופלים-הגברים להריונה וכן 1969) Lax), במאמרה התייחסה לנושאים של העברה והעברה נגדית ביחס להריון המטפלת. מאז חלה עליה ניכרת בכתיבה על נושא זה. אין בכך פליאה, שהריון המטפלת הפך לנושא בעל משמעות קלינית. ככל שנשים שילבו בין חיים מקצועיים והורות וככל שמספר הנשים במקצועות הטיפוליים הלך וגדל, כך גדל הסיכוי לקיומם של מצבים בהם המטפלת עתידה להיות אם. על כל המשמעויות הדינמיות והפרקטיות שעולות מהעניין.
עבורי, ההתחברות לנושא הייתה לראשונה בתקופת ההריון שלי. אז פניתי לספרות המקצועית ולהדרכה האישית על מנת להבין ולקבל תמיכה. החוויה הראשונה שלי במפגש עם הספרות הייתה פליאה והנאה מכך שהיו נשים כמוני שהתמודדו עם סיטואציה ייחודית זו ושחוויותיהן כפי שתוארו במאמרים, היו דומות לחוויותיי.
בעבודה זו אתמקד במשמעויות שיש להריון המטפלת על התהליך הטיפולי, על המטופלים ועל המטפלת עצמה. מטפלת הרה היא ראשית אישה הנמצאת במצב ייחודי בעל משמעויות פיזיולוגיות ורגשיות ולכן תחילה אביא סקירת ספרות הדנה בעניין זה. אחר כך אנסה להבין את הסיטואציה הייחודית שנוצרת במרחב הטיפולי - כשהמטפלת היא בהריון, ע"י זה שאמנה את תגובות המטופלים האפשריות, כפי שעולה מן הספרות, להריון המטפלת. את תגובותיה האפשריות של המטפלת, ההעברה הנגדית וכיצד כל אלה משפיעים על התהליך הטיפולי.
הנחתי היא כי לא משנה מה הגישה הטיפולית של המטפלת, להריונה יש השפעות על מה שקורה באינטראקציה מטפלת-מטופלת, וכן על המטופל עצמו - פנטזיות, משאלות ותגובות העברה, באופן שלא רק שלא ניתן להתעלם מכך, אלא זוהי אף חובתה של המטפלת להבין היטב את ההתרחשות הדינמית שמתקיימת סביב עניין הריונה וכן להפוך את הנושאים למדוברים ומקדמים את התהליך הטיפולי. מכאן נובעת גם תוכנית ההתערבות שלי, שהיא הבניית קבוצת הדרכה למטפלות-הרות.
קבוצה שתסייע להן להעמיק את ההבנה בנושא ותהווה מקור לתמיכה והדרכה בזמן כה רגיש.

תוכן העניינים:
הקדמה
התהליכים הפסיכולוגיים בזמן ההריון
תמות העברה ודוגמאות לתגובות של מטופלים
תגובות העברה נגדית במהלך הריון המטפלת
התהליך הטיפולי
הצעת התערבות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

Ashway, J.A. (1984). A therapist's pregnancy: An Opportunity for Conflict resolution and growth in the treatment of children. Clinical Social Work Journal, 121(3), 3-17.
Ballou, J. (1978). The Psychology of Pregnancy. Lexington, MA: Lexington Books.
Balsam, R. (1975). The pregnant therapist. In: On Becoming a Psychotherapist, ed. R. Balsam. Boston, MA: Little, Brown.
Barbanel, L. (1980). The therapist's pregnancy. In: Psychological Aspects of Pregnancy, Birthing, and Bonding. ed. B.L.Blum. New York: Human Scienes press.
Baum, E., Herring, C. (1975). The pregnant psychotherapist in traning. American Journal of psychiatry, 132, 419-423.
Bellak, I., Foithorn, P. (1981). Intercurrent events: Marriage, pregnancy, childbirth, divorce, moving, threatening or actual illness, death. Crises and Special Problems in Psychoanalysis and Psychotherapy. New York: Blunner/Mazel.
Berman, E. (1975). Acting out as a response to the psychiatrist's pregnancy. Journal of the American Medical Women's Association, 30, 456-458.
Bender, E. (1975). The Pregnant Therapist - Outpatient Setting. Unpublished manuscript.
Bibring, G.L. Valenstein, A.F. (1976). Psychological aspects of pregnancy. Clin. Obstet. Gynecol, 19, 357-371.
Brazelton, T.B. (1973). Effects of maternal expectations on early infant behavior. Early child Development Care, 2, 259-273.
Breen, D. (1977). Some of the differences between group and individual therapy in connection with the therapist's pregnancy. International Journal of Group Psychotherapy, 27, 499-506.
Breen, D. (1975). The Birth of a first child: Towards an Understanding of Femininity. London: Tavistoc, k.
Butts, N., Cavenar, J. (1979). Colleagues' responses to the pregnant psychiatric resident. American Journal of Psychiatry, 136, 1587-1589.
Cole, D. (1980). Therapeutic issues arising from the pregnancy of the therapist. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 17, 210-213.
Cranley, M.S. (1984).Social support as a factor in the development of parents attachment to their unborn. Birth Defects: Original Article Series, 20(5), 99-124,
Deutsch, H. (1945). The Psychology of women, Grune Stratton. London.
Erikson, E.H. (1953). Growth and Crises of the "Healthy Personality". In: C. Kluckhohn, H.A. Murry D.M. Schneider (Eds.) Personality in Nature, Society and Culture. New York: Knopf, 2nd Rev, ed.
Fenster, S. (1983). The Therapist's Pregnancy: Intrustion in the Analytic Space.
Fenster, S. (1986).Intrusion in the analytic space: The pregnancy of the psychoanalytic therapist. Dissertation Abstracts International. (University Microfilms No. 83-17, 555).
Goodwin. J.M. (1980). The patient's recognition of the therapist's pregnancy. Psychiatric Annals, 10, 505-507.
Grace, Jean T. (1989). Development of maternal-fetal attachment during pregnancy. Nursing Research, 38(4), 228-232.
Greenson, R. (1972). The Technique and Practice of Psychoanalysis. (vol. 1). New York: International University Press.
Gunther, M.S. (1976). The endangered self: A Contribution to the understanding of narcissistic determinants of counter transference. The Annual of Psychoanalysis, 4, 201-223. New Yore: International Universities press.
Guy. P.M., Guy, D.J. Liabol, P.G. (1986). First Pregnancy: therapeutic issues for both female and male psychotherapists. Journal of Psychotherapy, 23, 297-302.
Heidrich, S.M. Cranley, S.M. (1989). Effects of fetal movement, ultrasound scans and amniocentesis on maternal-fetal attachment. Nursing Research, 38, 81-84.
Heimann, P. (1950). On Counter-transference. International Journal of Psycho-Analysis, 31, 81-84.
Jessner, L., Weigert, E. Foy, L. (1970). The development of parental attitudes During Pregnancy. In: Developmental Aspects of Parenthood.
Kats, J. (1978). A psychoanalyst's anonymity: Fiddler behind the couch. Bulletin of the Menninger Clinic, 42, 520-542.
Langs, R. (1975). The therapeutic relationship and deviations in technique. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 106-141.
Lax, R.F. (1969). Some Considerations about transference and counter transference manifestations evoked by the analyst's pregnancy. International Journal of Psycho-Analysis, 50, 363-372.
Leifer, M. (1980). Psychological Effects of Motherhood: A Study of First Pregnancy. New York: praeger.
Lobiondo-Wood, G. (1985). The progression of physical symptoms and the development of maternal-fetal attachment. Dissertation Abstract International, 46, 2625-B.
Lumley, J.M. (1982). Attitudes towards the fetus among primagravidac, Australian Pediatric J., 18: 106-109.
Lumley, J.M. (1980a).The development of maternal-fetal bonding in first pregnancy. In Lichellen, L., editor: Proceeding of the 5th International Congress in Psychosomatic Medicine in Obstetrics and Gynecology, New York: Academic press, Inc.
Lumley, J.M. (1980b).The Image of the fetus in the first trimester. Birth and the family Journal, 2(10) 5-14.
Mercer, R.T., Ferketich, S., May, K., DeJoseph, J. Solid, D. (1988), Further exploration of maternal and parental fetal attachment. Reserch in Nursing and Health, 11, 83-95.
Miller, R.J. (1992). Play therapy with young children During the Pregnancy of a Novice therapist. Journal Psychotherapy, 29, 631-634.
Nacht, S. (1985). Variations in technique. International Journal of Psycho-Analysis, 39, 235-237.
Nadelson. C., Notman, M., Arons, E. Feldman, J. (1974). The pregnant therapist. American Journal of Psychiatry, 131, 1107-1111.
Offerman-Zuckerberg, J. (1980). Psychological and physical warning signals regarding pregnancy: A deputation and early psychotherapeutic intervention. Psychological Aspects of Pregnancy, Birthing and Bonding. ed. B.L.Blum. New York: Human science press.
Paluszny, M. Poznanski, E. (1971). Reactions of patients during the pregnancy of the psychotherapist. Child Psychiatry and Human Development, 4, 266-274.
Raeker, H. (1968). Transference and Counter transference. New York: International Universities press.
Rafael-Leff, J. (1980). Psychotherapy with pregnant women, Psychological Aspects of Pregnancy. Birthing and Bonding, ed. B.Blum, New York, Human sciences press.
Rafael-Leff, J. (1983). Facilitation's and Regulators: Two approaches to mothering. British Journal of Medical Psychology, 56, 379-390.
Rafael-Leff, J. (1989). `Where The Wild Things Are', Int. J. Perinatal study 1: 79-89.
Reading. A.E. Cox, D.N. (1981). The effects of ultrasound on maternal anxiety levels, J. Behavioral Med., 5: 237-247.
Rubin, R. (1975). Maternal tasks in pregnancy. Maternal-Child Nursing Journal, 4, 143-153.
Ruth, L. Fuller, M. (1987). The impact of the Therapist's pregnancy on the dynamics of the therapeutic process. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 15(1), 9-28.
Searles, H. (1955). The informational value of the supervisor's emotional experiences. Psychiatry, 18, 135-146.
Tarnower, W. (1966). Extra-analytic contacts between the psychoanalyst and the patient. Psychoanalytic Quarterly, 35, 399-413.
Turrini, P. (1980). Psychological crises in normal pregnancy. In: Psychological Aspects of Pregnancy, Birthing and Bonding (vol. IV), ed. B.L. Blum Olsen. New Yore: Human Sciences press.
Underwood, M. Underwood, E. (1976). Clinical observations of a pregnant therapist. Social work, 21, 412-517.
Valentin, D. (1982). The experience of pregnancy: a developmental process. Family Relations, 31(2), 243-248.
Van Leeuwen, K. (1966). Pregnancy envy in the male. International Journal of Psycho-Analysis, 47, 319-324.
Vito, K.O. (1986). The development of maternal fetal attachment and the association of selected Variables. Dissertation Abstracts International, 47, 998B.
Weaver, R.H. Cranley, M.S. (1983). An exploration of paternal-fetal attachment behavior. Nursing Research, 32, 68-72.
Weiss, S. (1975). The effects of the transference of "Special events" accurring during psychoanalysis. International Journal of Psycho-Analysis, 56, 69-75.
Winnicott, D.W. (1956). Primary maternal preoccupation. In: Through Pediatrics to Psycho-Analysis, ed. D.W.Winnicott. New York: Basic Books, 1975.
Winnicott, D.W. (1956). Primary maternal preoccupation. In: Through Pediatrics to Psycho-Analysis, pp. 300-305, London. Hogarth press, 1975.
Winnicott, D.W. (1963). Dependence in infant-care, in child-care, and in the psychoanalytic. Analysis, 44, 339-344.

תגים:

נשים · הורות · קריירה · עובר · זהות · העברה · הזדהות · סטינג · חופשת · לידה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הריון המטפלת על התהליך הטיפולי", סמינריון אודות "השפעת הריון המטפלת על התהליך הטיפולי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.