היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסתן העצמית של נשים עובדות, חברות קיבוץ, בקיבוץ המשתנה

עבודה מס' 061860

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי תפיסתן העצמית של נשות קיבוץ עובדות, לאור השינויים והתמורות שחלו לאחרונה במערכת הקיבוצית.

18,800 מילים ,90 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. מטרת הסמינריון
ג. שאלת המחקר
ד. שיטת העבודה בסמינריון
הפולמוס באשר לשינויים בקיבוץ
א. כללי
ב. סקירת ספרות בדבר הצורך בשינויים בקיבוץ
תחומי השינוי בקיבוץ החדש
א. בין תרומה לתמורה
ב. היררכיה ושוק
הפרטה בתחום העבודה
א. ערך העבודה בקיבוץ
ב. הפרטה - חופש בחירה של מקום עבודה
ג. אחריות החבר לפרנסתו ולפרנסת משפחתו
עבודת נשים בקיבוץ המשתנה
א. חברות הקיבוץ והשכלה
ב. חברות הקיבוץ בעבודה
ג. פעילות ניהולית ופוליטית
ד. חברות הקיבוץ ומשפחתן
ה. ביטחון סוציאלי של חברות קיבוץ
ו. השינויים בקיבוץ והשלכות שינויים על מעמדן של הנשים בעבודה
ז. מסקנות השינויים לגבי מעמד האישה בקיבוץ
בעיותיה של האישה העובדת כאישה
א. מחסומים חיצוניים
ב. מחסומים פנימיים
ג. התפיסה העצמית הנשית
ד. קונפליקט בין עבודה ובין משפחה

האישה העובדת בישראל
המחקר
א. נושא המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. שיטת המחקר שנבחרה
ד. אוכלוסיית המחקר
ה. כלי המחקר
ו. שדה המחקר
ממצאים לגבי הקיבוץ המשתנה
קיבוץ געתון כדגם מייצג
א. מבנה המשק והקהילה -
הצעת צוות הסדרת יחס משק-קהילה
געתון - יוני 2000
ב. תמחור משרות הצעת צוות הסדרת יחסי משק-קהילה
געתון - יוני 2000
ממצאים לגבי שאלון הנשים בקיבוץ
א. עיצוב המושג העצמי והזהות
ב. מקום העבודה
ג. הסיבות להימצאות במקום העבודה
ד. השפעת העבודה על התפיסה העצמית
ה. תפיסת הסביבה את הנשים העובדות
ו. יחס החברים בעבודה, החברים בקיבוץ והמשפחה לנשים העובדות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א': שאלון
נספח ב': מבנה ארגוני - הצעת החלטה

מבוא
תולדות התנועה הקיבוצית הם רצופי משברים ותהליכי שינוי.
התנועה הקיבוצית, בתור "חברה אחרת", שאורח חייה וערכיה שונים מהחברה הכללית, הייתה
מודעת למשבריות שתלווה אותה באופן קבוע.
יתר על כן, ערכים שונים ותפיסות אידיאולוגיה שונות, יצרו זרמים רעיוניים שונים, אשר ביקשו
להבטיח את התפתחותם במצב ייחודי זה, מול החברה הכללית.

פינס מגדירה אישה עובדת1: "בראש ובראשונה היא אדם, שבדומה למרבית בני האדם, חייב לעבוד
למחייתו. ככל אדם עובד, יש לה ציפיות מעבודתה, מוטלות עליה חובות, היא מתמודדת עם לחצים
ונהנית מתגמולים. בנוסף לכל הדברים הללו, היא גם אישה ".
עוד שואלת פינס, "עד כמה משמעותית נשיותה של האישה העובדת. האם האישה העובדת היא
אדם עובד (שהוא גם אישה), או אישה (העובדת על מנת להיות "בן אדם"?).2
מאז קום המדינה ועד היום השתתפו הנשים במסגרת כוח העבודה בישראל.
החברה הקיבוצית ניסתה להנהיג שוויון בין נשים לגברים בתוכה זאת בשל האידיאולוגיה הקיבוצית
הדוגלת בשוויון בין בני אדם בכלל.
ד"ר מיכל פלגי וד"ר גילה אדר דנות במאמרן3 בשינויים שחלו בישובים הקיבוציים ובהשפעתן על
שוויון המינים. המאמר בוחן את מצב הנשים בעבודה, בניהול ובביטחון סוציאלי בקיבוץ המשתנה.

תפיסה עצמית מבטאת את האופן בו אנשים רואים את עצמם. כרוכים בה ביטחון עצמי, הערכה
עצמית, קבלה עצמית, ותחושת ביטחון ושליטה על העולם. הספרות הפסיכולוגית מעידה כי, באופן
כללי, לנשים יש תפיסה עצמית שלילית יותר מאשר לגברים, ולהבדל זה יש משמעות רבה לגבי נשים
עובדות.4

סמינריון זה מטרתו לבדוק את תפיסתן העצמית של נשים עובדות, חברות קיבוץ, בקיבוץ המשתנה.

שאלת המחקר
מהי תפיסתן העצמית (ביטחון עצמי, הערכה עצמית, קבלה עצמית, ותחושת ביטחון) של נשות
קיבוץ עובדות לאור השינויים והתמורות שחלו לאחרונה במערכת הקיבוצית?

שיטת העבודה
1. סקירת ספרות
בראש ובראשונה נסקור בהרחבה את השינויים שחלו בתנועה הקיבוצית בעקבות ההפרטה בכלל
והפרטת העבודה בפרט. נתמקד בהשפעה שהייתה להפרטה זו על נשים עובדות חברות קיבוץ. נגדיר
בעזרת מקורות ספרותיים מהי אישה עובדת, נבדוק מהן הדילמות ומהם הקשיים אתם מתמודדת
האישה העובדת בכלל ובארצנו בפרט. נבדוק כיצד האישה העובדת תופסת את עצמה ומה
המרכיבים המסייעים לה להגדיר את התפיסה העצמית שלה.

2. מחקר איכותי
חלקו השני של הסמינריון הנו מיני מחקר איכותי שביצעתי בקיבוץ געתון ואשר מטרתו לבדוק כיצד
נשים עובדות, חברות קיבוץ תופסות את עצמן, לשם כך נבדקו מס' נושאים:
* הקשר בין מקום עבודתן לתפיסה העצמית שלהן.
* הקשר בין האופן בו הסביבה רואה אותן לתפיסה העצמית שלהן.
* השפעת המשפחה על עבודתה של האישה.
* השפעת השינויים שהקיבוץ עבר בשנים האחרונות על בחירת מקום העבודה.
לצורך ביצוע המחקר רואיינו 11 נשים עובדות חברות אותו קיבוץ. הניתוח של הראיונות מתבסס על
הממצאים בשטח והמקורות הספרותיים שהופיעו בחלקה הראשון של העבודה.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. מלאך-פיינס, א. (1989). הלהטוטנית, עם-עובד, תל-אביב. (עמ' 10). (להלן פיינס).
2. פיינס עמ' .11
3. "עבודת נשים בקיבוץ המשתנה" (מתוך "נשים הכוח העולה" 1997, עמ' 227).-215
4. מלאך-פיינס, א. (1989). הלהטוטנית, עם-עובד, תל-אביב, עמ' 43).
5. כאן המקום להודות לסמדי, חברת קיבוץ געתון, אשר ראיינה עבורי את חברות הקיבוץ, ותודה מיוחדת למרואיינות
שפתחו בפניה את סגור ליבן ובגילוי לב וכנות רבה ביטאו כל אשר היה להן לומר.

מקורות:

אדר, ג. (1993). נשים בתפקידים ציבוריים בקיבוץ: הפריסה, הגורמים המשפיעים והניבוי. המכון לחקר הקיבוץ מספר 132, אוניברסיטת חיפה.
אדר, ג. (1993א). נשים פעילות ונשים בתפקידים ציבוריים-פוליטיים בקיבוץ. המכון לחקר הקיבוץ מס' 129, אוניברסיטת חיפה.
אדר, ג. ולואיס, ח. (1988). חברות בקיבוץ: סקר על נשים הנושאות תפקידים ציבוריים. יד טבנקין והמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה.
אידלוביץ, י. (2000). על אפשרות הגשמת ההגשמה העצמית, בתוך מעוף ומעשה, מכללת אחוה חוברת מס' 2.
אפל, ל. ושעבין, א. (1991). "הנשים מקופחות בשכרן לעומת גברים", בתוך: מנהלים, כרך 415, ע"ע 58-63.
בן-דוד, י. (1975). עבודה והשכלה בקיבוץ, מציאות ושאיפות, המרכז לחקר ההתיישבות; הקיבוץ - במה בין תחומית לחקר החברה הקיבוצית, מס', 2 , גליון מוקדש לעבודה ותעשייה בקיבוץ.
בן-ישראל, ר. (1997). "שכר שווה: אשליה או מציאות?" מתוך: נשים הכוח העולה: קידום נשים בעבודה - ניפוץ "תקרת הזכוכית", עורכת : ענת מאור (1997), הוצאת פועלים, קיבוץ דליה, עמ' 36-14.
בן רפאל, א. (1986). קדמה כנגד שוויון: רבוד ושינוי בקיבוץ. תל אביב: רמות.
בן-רפאל, א. ווייטמן, ס. (1986). "נשים וצמיחתה מחדש של המשפחה קיבוץ". מגמות כ"ט (3) 1986: עמ' 320-306.
בן-רפאל, א. (1996). מהפכה לא טוטלית, יד טבנקין.
בן-רפאל, א. וגייטס, ע. (1993). תפיסות של שינוי בקיבוץ, יד טבנקין.
ברקאי, ח. (1980). התפתחות המשק הקיבוצי. ירושלים: המכון למחקר כלכלי ע"ש פאלק.
גץ, ש. (1994). השינויים בקיבוץ. חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
גץ, ש. (1996). השינויים בקיבוץ. חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
הלמן, א. (1992). "משבר הקיבוץ, הערכים והמבנה ההטרוגני", מבפנים נ"ג(3-2): 177-171.
הראל, י' (1993), הקיבוץ החדש, כתר; ובר, א. (1992). להתחדש, הקיבוץ מול עתידו, הקיבוץ המאוחד.
הראל, י. (1993). הקיבוץ החדש, כתר.
הרצוג חנה, (1994). נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל (מכון ירושלים לחקר ישראל, 1994).
ובר, א. (1992). להתחדש, הקיבוץ מול עתידו, הקיבוץ המאוחד.
זכריה, ד. (1994). "סטריאוטיפים מיניים כמחסום בפני נשים בדרך לצמרת הניהול" "הד המח"ר", מרס 94, עמ' 15.
טבנקין, י. (1973). היררכיה ודמוקרטיה בתעשיה הקיבוצית. רמת אפעל:יד טבנקין.
טופל, מ. (1995). מגמות בתהליך השינוי בקיבוץ, יד טבנקין.
טלמון-גרבר, י. (1970). יחיד וחברה בקיבוץ. ירושלים: מגנס.
טננבאום, א., קאבצ'יץ, ב., רוזנר, מ., ויאנלו, מ. וויזר, ג. (1975). "מידרג בארגונים - השוואה בין התעשייה הקיבוצית לבין מפעלי תעשייה בארצות אחרות", הקיבוץ 2, עמ' 62-47.
כצנלסון ע. (1995). "לא רוצים אנדרוגנוס", נעמ"ת, יוני-יולי 95', עמ' 32.
לובנטל. ר., שרון, ע. וינבלט, ג'. וקופ, י. (1996). כלכלת ישראל בדגש קל, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, ירושלים.
לוי, ע. (2000). ניהול שינוי ארגוני: גישות, שיטות ותהליכים. הוצאת צ'ריקובר; סמואל, יצחק (1996). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן (מהדורה שנייה מורחבת).
לוז, ק. (1962). "נוכח בולמוס התעשיה בקבוצות", ניב הקבוצה, י"א, עמ' 45-44.
לויתן, א. (1976). גורמי הזיקה שלבני הקיבוץ לקיבוציהם וסיבות לעזיבתם. אוניברסיטית חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
לויתן, א. (1975). "השפעת גורמים אנושיים על תוצאות כלכליות במפעלי תעשייה קיבוציים" מגמות כ"ב(1), עמ' 118-107.
לויתן, א' (1990), הנעה בעבודה והקשר שלה לתשלום ולכסף, המכון לחקר הקיבוץ.
לויתן, א. (1994). הקיבוץ במבט חוקר. אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
ליבליך, ע. (1984). קיבוץ מקום. ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן תשמ"ד.
לניר, צ. (1990). קיבוץ צעיר במשבר מושגי. רמת אפעל: יד טבנקין.
לניר, י' (1994), משבר התעסוקה בקיבוץ, יד טבנקין.
מאור, ע. (עורכת). (1997). "עבודת נשים בקיבוץ המשתנה", מתוך: נשים הכוח העולה: קידום נשים בעבודה - ניפוץ "תקרת הזכוכית", הוצאת פועלים, קיבוץ דליה, עמ' 227- 215.
מלאך-פיינס, א. (1989). הלהטוטנית, עם-עובד, תל-אביב.
מרקוס, י. ודורון, נ. (1998). משפחות צעירות בישראל, הוצאת צ'ריקובר.
נוימן, ד. (1993). "נשים ועבודה", בתוך: משאבי אנוש, כרך 61, ע"ע 6-7.
נאור, ד. (1995). "עובדות יותר ומשתכרות פחות", נעמ"ת, יוני-יולי 95, עמ' 6.
עובד, י. (1993). "לקחי הקומונות", מפנה 2, עמ' 59-55.
פלאוט, ס. "העדפה מקלקלת",משפט וממשל ג' 235.
פלגי, מ. ורוזנר, מ. (1980). "תוצאות פסיכולוגיות, חברתיות וארגוניות של הניהול העצמיב תעשייה הקיבוצית" בתוך: רוזנר, לויתן, פלגי ושפירא (עורכים) ניהול עצמי ועבודה שכירה במפעלי התעשיה הקיבוצית; אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ ואגיוד התעשייה הקיבוצית, עמ' 70-8.
פלגי, מ. (1984). היבטים תיאורטיים ואמפיריים של שיתוף עובדים בקבלת החלטות במפעלים תעשייתיים - השוואה ביןמפעלים קיבוציים לבין מפעלים לא-קיבוציים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
פלגי, מ. (1997). עיבודים מתוך סקר דעת קהל הקיבוצים. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה.
פלגי, מ. ושריר, ש. (1991). סקר דעת קהל בקיבוצים. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה.
פלגי, מ. ושריר, ש. (1997). סקר דעת קהל בקיבוצים. המכון לחקר הקיבוץ, מספר 150, אוניברסיטת חיפה.
פרידמן, א. (1982). "זהות ותקשורת", מתוך: יזרעלי, ד', פרידמן, א' ושריפט, ד', נשים במלכוד: על מצב האישה בישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב עמ' 63.
פרנק, א., ובר, א. וגרוסמן, א. (1987). מי מפחד מהעתיד הקיבוצי. גבעת חביבה.
קרול, י. ואח'. (1992). המשבר הכלכלי בקיבוצי התק"מ - עקרונות וקווי פעולה לפתרון המשבר. תל אביב: התנועה הקיבוצית המאוחדת.
רביד, ש. (1992). האם עובר הקיבוץ שינוי ערכי? בין שינוי ערכי לשינוי טכני, יד טבנקין.
רדאי פ. "על העדפה מתקנת", משפט וממשל ג' 145.
רדאי פ. (1995). "על השוויון", מעמד האשה בחברה ובמשפט (בעריכת פ. רדאי ואח') שוקן, 19.
רדאי פ. (1992). "שוויון האשה בחיי הכלכלה והעבודה",זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992) כרך ג' 108.
רדאי פ. (1995). "נשים בשוק התעסוקה", מעמד האשה בחברה ובמשפט (בעריכת פ. רדאי ואח') (שוקן, 1995)64 .
רוזן, א. (1995). "מי הבוס?", מנהלים, יוני 95, עמ' 53.
רוזן, א. (1994). "העדפה או אפלייה", מנהלים, מרס 94, עמ' 53.
רוזן, א. (1995). "עכשיו גם אצלנו", מנהלים, פברואר 95, עמ' 50.
רוזן, א. (1995). "מחסומים בזירת-הכוח", מנהלים, פברואר 95, עמ' 50.
רוזנר, מ. (1990). כסף תמורת עבודה בקיבוץ - שינוי ארגוני או שינוי זהות?, המכון לחקר הקיבוץ.
רוזנר, מ., בן דוד, י., אבנת, א., כהן, נ. ולויתן, א. (1978). הדור השני - הקיבוץ בין המשך לתמורה. תל-אביב: ספרית פועלים.
רוזנר, מ. וגץ ש. (1996). הקיבוץ בעידן של שינויים, הקיבוץ המאוחד; סדרת הקיבוץ במפנה המאה, (1995-1991), יד טבנקין.
שלו, כ. (1995). "על שוויון, שונות והפליית מין", ספר לנדוי, בורסי, כרך שני, 893.
שומרוני, א. (1956). "עבודה שכירה", ניב הקבוצה, כרך ה(ג), עמ' 476-474.
שפירא, ר. (1992). אליטות שסועות, קונפליקטים וכשל בהתחדשות הקיבוץ. מחקר הקיבוץ המפנה המאה חוברת ג', יד טבנקין.
Don, Y. (1995). "Altruism and Cooperative Survival" in Jones, P.C. Svejnar (eds.) Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labour-Managed Firms, Vol. 5 pp. 185-204.

תגים:

שוויון · מעמד · האשה · נשים · עובדות · ביטחון · עצמי · געתון · זהות · איחוד · קיבוץ · מאוחד · ארצי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסתן העצמית של נשים עובדות, חברות קיבוץ, בקיבוץ המשתנה", סמינריון אודות "תפיסתן העצמית של נשים עובדות, חברות קיבוץ, בקיבוץ המשתנה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.