היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים למשבר תפקודי בבית הספר המחוזי המשטרתי - חקר מקרה

עבודה מס' 061600

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר שמטרתה לאתר את הגורמים לתפקוד הלקוי של המדריכים בבית הספר ע"י בדיקה אמפירית ולחפש דרכי טיפול והתמודדות עם הבעיה.

13,609 מילים ,29 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

א. תיאור הארגון
הארגון הינו בי"ס מחוזי של משטרת ישראל הממוקם באחד ממחוזות משטרת ישראל, וקיים כ-20 שנה. ביה"ס המחוזי מיועד להכשיר שוטרים, בעיקר בתחום החקירות והאג"מ. מתקיימים בו השתלמויות וקורסים משטרתיים במקצועות שונים והוא מונה כ-150 שוטרים חניכים. הוא נועד (בר, 1993) כדי להכשירם לתפקד ביעילות ולבצע את תפקידם במקצועיות ולתת שירות טוב יותר לאזרח ולקהילה.
ההכשרה המשטרתית בביה"ס אמורה לכלול בתוכה את כל תחומי השיטור הזקוקים להם השוטרים לביצוע תפקידם ועל כן על כל אנשי הצוות להתאפיין ולקיים מערכת יחסי גומלין מאוד הדוקה ביניהם (דולב, 1994).
ביה"ס קולט שוטרים ושוטרות בטווח גילאים רחב ומורכב ביותר, הנע בין 50-23, המופנים ע"י יחידות השטח ותחנות המשטרה לצורך הכשרתם וקידומם המקצועי.
הארגון מורכב ממספר מגמות והן:
מגמת חקירות, הכוללת מקצועות החקירות, מודיעין ובילוש.
מגמת אג"מ, הכוללת מקצועות הסיור, התנועה, הוצאה לפועל, סיוע ואבטחה, זקיפיות ומערך החבלה.
מגמה לכשירות מבצעית הכוללת כושר גופני וקליעה.
כמו כן בביה"ס משרתת גם פסיכולוגית וחובש וראש משרד ניהול.
מזה כשלוש שנים עובר ביה"ס שינוי אירגוני עצום. בארגון חל שינוי בהרכב הצוות הפיקודי\ניהולי הכולל כיום את מפקד ביה"ס בדרגת רב-פקד, אשר עסק בעבר בתפקידי ניהול, פיקוד והדרכה רבים במשטרת ישראל. בתפקיד סגן מפקד ביה"ס משמש כיום קצין בדרגת פקד אשר הועבר לתפקיד זה לאחר שורה ארוכה של תפקידי ניהול ופיקוד ביחידות השטח.
בביה"ס משרתים גם קצינים בדרגות "פקד" והם מפקד מגמת חקירות, מפקד מגמת אג"מ, קצין כשירות מבצעית. ובכל מגמה משרתים קצינים מדריכים.
כמו כן קיים בביה"ס משרד ניהול, עומד בראשו שוטר בדרגת רס"ר בכיר. קיים גם חובש אשר משמש גם כמדריך בנושא הגשת עזרה ראשונה ופסיכולוגית. ובסה"כ משרתים בביה"ס 15 מדריכים, כאשר השוני הבולט בין המדריכים הוא המדריכים של הכושר המבצעי, הפסיכולוגית והחובש אשר עברו הכשרה מקצועית לקראת עיסוקם בארגון לעומת שאר המדריכים אשר למעשה הם מהווים את המשאב המרכזי החשוב והגדול והמשמעותי בחיי השוטרים והחברה. היינו מקבץ של קצינים המגיעים לרוב ללא הכשרה מתאימה מרקעים ומתחומים משטרתיים שונים ומגוונים.

הצגת הבעיה
בבית הספר המחוזי (מטעמי סודיות לא ננקוב בשמו המלא של בית הספר) התעוררה לאחרונה בעיה חריפה שביטויה בתיפקוד לקוי אצל סגל ההדרכה. יש התולים את הסיבות לכך:
תחלופה בתדירות גבוהה של סגל מדריכי ביה"ס.
מעמדו הנחות של המדריך בביה"ס המחוזי.
חוסר ידע מקצועי של המדריכים.
אי הגדרה ברורה של מטלות התפקיד.
אי יכולת המדריך להתמודד עם אוכלוסית החניכים, (שוטרים\ות עם רקע שונה וממגוון יחידות השדה).
גורמים אלו ואחרים יוצרים כנראה אקלים אירגוני לימודי פגום, הפוגם במטרתו העיקרית של בית הספר - הכשרת שוטרים.

מטרות המחקר
לאתר את הגורמים לתיפקוד הלקוי של המדריכים ע"י בדיקה אמפירית.
להמליץ לממונים על בית הספר המחוזי והמערכת המשטרתית, דרכי טיפול והתמודדות בתופעה לשם בלימתה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.

במחקר זה השתמשתי בשיטת המחקר האיכותי.
בה אנו רוצים לבחון את בה אנו רוצים לבחון את הסיבות והגורמים למשבר הארגוני ביחידת בית הספר המחוזי של משטרת ישראל.

כלי המחקר
* ראיונות פתוחים (8 מרואיינים) מסגל בית הספר.
* תצפית-ישיבת סגל המדריכים.
* אני החוקר ככלי המחקר-עיני אוזני חושי (צבר 1995) היכרותי את הארגון מעבודתי שם בעבר הלא רחוק.

תוכן העניינים:
מבוא
א. תיאור הארגון
ב. הצגת הבעיה
ג. מטרות המחקר
ד. שאלות המחקר
סקירת ספרות
א. סוגי הארגונים (מודלים ארגוניים)
ב. אסכולות ניהול והשפעתן על תורת המנהל
ג. תקשורת בארגון
ד. סגנונות הניהול
ה. טיפוסים של סגנונות ניהול
ו. מקורות העוצמה של המנהל
ז. הכוחות שבתפקיד המנהיגות המקדמים או הבולמים את הארגון
ח. איך להניע את הארגון
ט. תהליכי קבלת החלטות בארגון
י. הסביבה והארגון
יא. הארגון כמערכת פתוחה או סבירה
יב. אקלים ארגוני: תיחום מושגי ורעיוני
יג. הארגון הפורמלי - משטרת ישראל
1. ההבדל בין ארגון לקבוצה
2. אפיוני הארגון פורמלי
3. מהי הצלחה ויעילות ארגונית וכיצד נמדדת
4. בחינת היעילות הארגונית
5. גישות תיאורטיות לבחינת יעילות ארגונים
6. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
יד. סקירת ספרות למקצוע ההדרכה
1. קשיים בעבודת המדריך
2. ההדרכה ותפקיד המדריך
טו. שחיקה
1. הגדרות והמשגות
2. גורמי השחיקה בעבודה
מערך המחקר
א. תיאור הבעיה
ב. מטרת המחקר
ג. שאלות המחקר
ד. שיטת המחקר
ה. מתודולוגיה
1. כלי המחקר
2. שדה המחקר
3. אוכלוסיית המחקר
4. שיטת עיבוד וניתוח נתונים
5. מגבלות המחקר
6. אתיקה
7. מהלך המחקר
הממצאים
א. קטגוריה 1: קשיים בתפקיד המדריך
ב. קטגוריה 2: תנאי שכר
ג. קטגוריה 3: הגדרת תפקידו של המדריך
ד. קטגוריה 4: שאיפות המדריך מהתפקיד
ה. קטגוריה 5: השתלבות המדריך בעבודה
דיון
א. האבחון הארגוני של בית הספר המחוזי בכפוף לסקירת הספרות
ב. הדיון בהקשר לראיונות
סיכום, מסקנות והמלצות
א. סיכום
ב. מסקנות
ג. המלצות
ד. בחירת מודל להחדרת השינוי בארגון
ה. תרומת המחקר
רשימה ביבליוגרפית
נספחים
נספח א': שאלות בסיסיות לראיון
נספח ב': דו"ח תצפית
נספח ג': תרשים ארגוני של בית הספר המחוזי

מקורות:

אינה, פוקס (1995), שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, צריקובר מוציאים לאור בע"מ.
אלבויים, דרור ו'. (1987) שלוש אסכולות בתורת המנהל ומנהל החינוך, בתוך אלבויים דרור ו'. (עורכת) מדניות ומנה, ירושלים, מגנס.
אריאלי, מ. לוי, א. וקשתי, י. (1976). מורה ומדריך במוסד פנימייתי על יסודי, מתוך: הכפר המחנך, קובץ עיונים מתוך "יסודות", כתב עת לחינוך פנימייתי ליובל השישים של זאב שיקלר, עמ' 23-9.
אריאלי, מ. קשתי, י. (1976) הפנימיה כארגון חברתי. בתוך: י. קשתי ומ. אריאלי (עורכים), פנימיות, תהליכי חברות בסביבה נמרצת (עמ' 194-185) הוצאת דגה, ת"א.
בר, נ. (1993) תוכניות לילדים בסיכון, פיתוח כוח אדם בפנימיות לילדים - תוכנית אב. ירושלים: ג'וינט ישראל.
גזיאל, חייים. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
בר און, א. ובר און, ח. פרישת מדריכים ממוסדות טיפוליים, מתוך: אריאלי, מ. לוי, א. וקשתי, י. (1976). הכפר המחנך, קובץ עיונים מתוך "יסודות", כתב עת לחינוך פנימייתי ליובל השישים של זאב שיקלר, עמ' 88-109.
גוטסמן, מ. (1976), מעמד המדריך החברתי בפנימייה, הסוכנות היהודית.
גזיאל חיים, (1996), מדיניות החינוך על פרשת דרכים, ירושלים, המכון לחקר מערכות חינוך, עמ' 19-3.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
גלוברזון אריה, ניהול משאבי אנוש, הואת ספרית המפקד.
גרין, ע. (1985). מחויבות ארגונית: אסקלציה של הנהגות, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול.
דודי שלום (עורך), יסודות בארגון ומנהל, גניס א.ל. ומאן ל. תהליך קבלת החלטות פרק 2,7.
דולב, ט. (1994) הערכת מסגרות פנימיות לילדים בסיכון. ממצאי מחקר מקדים בשתי פנימיות, דו"ח ביניים. המחקר בשיתוף ומימון ג'וינט ישראל, תחום ילדים בסיכון, ירושלים (לא פורסם).
האוניברסיטה הפתוחה (1988), ניהול משאבי אנוש יחידה 3 עבודה והנעה.
זק, א. (1975) אקלים ארגוני ושביעות רצון בעבודת ההוראה מודל סיבתי, ביה"ס לחינוך אוניברסיטת ת"א.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
כץ ד, קהאן ו'. (1987) ארגונים וגישת המערכת אצל אלבויים ו' דרור (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים מגנס.
סמואל, י. (1990) ארגונים אוניברסיטת חיפה.
סמילנסקי, מ' (1992) בחירת מקצוע ותכנון קריירה כרך ד'.
קולא, ע. גלוברמן, ו' (1994) להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
קרליבך, י. (1983). עולמם של אנשי הסגל, החינוך בעליית הנוער, ארבעה עיונים, עליית הנוער, עמ' 48-40.
קרן, ד. (1999). הקשר בין אקלים ארגוני לבין התנהגות אזרחית בארגון. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה.
צבר בן-יהושע, נ. (1990) המחקר האיכותי גבעתיים:מסדה.
שלנסקי, ש. ההדרכה בכפר הנוער כמקצוע, מתוך: אריאלי, מ. (1992), פנימיות, פנימיות צוותיהן וקהילותיהן, אונ' ת"א, מסדה, עמ' 71-79.
שרן ש, ושחר ח. (1990), ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, ירושלים שוקן.
David and S.W.Newstron. (eds) (1989). Human Behavior at Work. edition Mcgraw-Hill.
Erickson, F. (1986). Qualitative Methods in Research on Teaching: In M.C. Wittrock(Ed) Handbook of Research on Teaching 3ed. (pp. 119-161) Collier-Mcmillan.

תגים:

שוטרים · משטרה · ארגון · פורמלי · אסכולות · ניהול · סגנונות · ניהול · מדריך · הדרכה · שחיקה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים למשבר תפקודי בבית הספר המחוזי המשטרתי - חקר מקרה", סמינריון אודות "הגורמים למשבר תפקודי בבית הספר המחוזי המשטרתי - חקר מקרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.