היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמורות שחלו בחיי הבדווים בארץ ישראל

עבודה מס' 061348

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התמורות באורח חיי הבדווים מאז התקופה העותומאנית ועד ימינו אלה, תוך התמקדות בשני תחומים - המגורים וחיי המשפחה וחינוך הילדים.

11,261 מילים ,39 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת מאמרים ומחקרים בנושא התמורות
המשפחה הבדווית המסורתית
חלוקת תפקידים במשפחה הבדואית המסורתית
החינוך במשפחה הבדווית המסורתית
המשכן הבדווי
סוגי משכנות הבדווים
התמורות במשפחה הבדווית בחינוך ובמגורים
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
החברה הבדווית במרחבי המזרח התיכון עוברת ביובל האחרון תהליך משמעותי של
שינוי תרבותי. החברה, שבמשך מאות שנים שמרה בקנאות על דפוסיה המסורתיים,
על אבני היסוד של תרבותה. חברה זו מאבדת אט-אט מדפוסי היסוד של תרבותה
וקולטת במקומם דפוסים חדשים, שונים ומודרניים. דפוסים אלו השפיעו אף על
מעמדה ותרבותה של האישה הבדווית.
בן-דוד, במאמרו "הבדווים בנגב בראי התמורות", סוקר את התמורות באורח חיי
הבדויים מאז התקופה העותמאנית ועד ימינו אלה, בין היתר בדק:
* את התמורות בדפוסי היחסים עם השלטון המרכזי (התורכי, הבריטי והישראלי)
והשפעתם על תפרוסת שבטי הבדויים.
* את התמורות בגין הקשרים עם הערים הסמוכות למשכנם וההשפעה של ערים אלה
על חיי הבדווים.
* הוא בחן את הנסיון הבריטי לתגבור האוטונומיה של הבדויים בתקופת המנדט בה
נכללו בתי-הדין השבטיים והוקמו נקודות משטרה של יחידות רוכבי גמלים.

התמורות שחלו בגין השינוי:
·בתחום הכלכלי.
·בתחום הדמוגרפי.
·בתחום המנהיגות המקומית (השחים).

לעניות דעתי ומתוך ניסיוני כאיש העדה הבדווית נראה לי כי הגורמים העיקריים
לתמורות שחלו בחברה הבדווית היו:
1. המעבר מחיי הנדודים למשכן הקבע.
2. הרפורמות בחינוך הילד הבדווי ובעיקר הילדה הבדווית.

לאור תמצית התמורות שהובאו ברקע, מטרתי להרחיב בעיקר בשני תחומים אשר
לדעתי וכפי שעולה מעיון בחומר ספרותי רב שעיינתי בו.
1. תחום המגורים
2. בתחום חיי המשפחה וחינוך הילדים

מקורות:

אבו-רביעה, ע. (1986). "דפוסי נדידה". אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 114-118.
אלעטאונה, מ. (1993). "הקשר בין מעמדה של האישה הבדווית (החוקית והידועה בציבור) לבין דימויה העצמי ורווחתה הפסיכולוגית. עבודת מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לעבודה סוציאלית, רמת-גן.
אלקרינאוי, ע. מעוז, ב. ושיבר, א. (1995). "שילוב מערכות מודרניות-רפואיות עם עממיות-דתיות בטיפול נפשי". שיחות, י' (1), עמ' 42-48.
אפרת, א. (1983). "תמורות בחיי הבדואים בנגב", עם ואדמתו, מס' 47, עמ' 52-42.
אקרמן, נ. (1989). מקומו של הילד בבית הבדואי כמשקף את מקומו במשפחה". עבודת מ.א. הטכניון, פקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים, חיפה.
ארנסבורג, ב., בן-דוד, י. (קוביליאנסקי) והרשקוביץ, י. (1987). "ההשפעה של בידוד ונישואין תוך משפחתיים על תכונות מורפולוגיות ומטריות אצל הבדואים של דרום סיני", אצל: גבירצמן, ג., שמואלי-גרדוס, י. בית-אריה, י. והראל, מ. (עורכים), סיני, חלק ב' - גיאוגרפיה של האדם, ירושלים, משרד הבטחון, עמ' 855-860.
אשכנזי, ט. (1957). הבדואים, מוצאם חייהם ומנהגיהם, ירושלים, ראובן מס.
בונה, ד. (1988). "ממד הזמן בתהליכי מעבר ליישוב קבע", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 224-230.
בן-דוד, י. (1986). "הבדואים בנגב 1900-1960", עידן, מס' 6, ירושלים: יד יצחק בן צבי, עמ' 81-99.
בן-דוד, י. (1987) "הבדווים בנגב בראי התמורות" בתוך: וילנאי, ז. (עורך): ספר זאב וילנאי: מבחר מאמרים בידיעת הארץ. ירושלים: אריאל, 286-277. (חלק ב').
בן-דוד, י. (1988). "תהליכי הסתגלות לעיר בדואית חדשה (המקרה של כסייפה)", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 238-257.
בן-דוד, י. (1988). המפנה בעיור הבדואים בנגב בשנות השמונים - בהדגמה על כסייפה, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל (בהכנה).
בן דוד, י. (1994). "מערכת החינוך הבדווית בנגב : המציאות והצורך בקידומה" מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
בן-דוד, יוסף סואעד, ח'אלד יוסף. (1996). "התמורה בתעסוקת נשים בדוויות בצפון הארץ". בטחון סוציאלי. 45, עמ' 54-70.
ברזל, י. (1983). "התישבות הבדואים בנגב", תכנון סביבתי, כרך 30.
ברסלבי, י. (1988). "יחסים בין נוודים לבין אנשי הארץ הנושבת בתנ"ך", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 7-8.
בר-צבי, ש. (1988). "מסורות ומנהגים עתיקים בקרב בדואי הנגב", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 369-358.
גורן, א. (1985). "על ראשית הנוודות", סביבות, חוברות מס' 17-16, עמ' 83-68.
דר, ש. (1977). "הפחון כתחליף לאוהל", סלעית, כרך ה', 9, עמ' 27.
הונדט, ג'. (1988). "דפוסי קונפליקט בין נשים בדואיות" אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 157-165.
הרשקוביץ, י. (1984). "ההשפעה של תבנית הזיווגים על הגדילה וההתפתחות של הילד בשבטים הבדואים של דרום סיני", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
חבקוק, י. (1986). מבית השיער לבית האבן: משכנות הבדואים בתהליכי שינוי מחקר אתנוגרפי, תל-אביב: משרד הבטחון.
חבקוק, י. (1988). "בית אש-שער - המעון הבדואי המקורי", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 181-214.
לוי, ש. (1985). "יחסי הורים וילדים בחברה הבדואית בדרום-סיני", רשימות בנושא הבדואים, מס' 16, עמ' 1-14.
לס, ג. (1986). "רעיית צאן בקרב בדואי הנגב עבר והווה", עבודה סמינריונית, המחלקה לגיאוגרפיה, באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
מאיר, א. (1988). "נוודים מול מדינה: הדינמיקה המרחבית של כוחות צנטריפוגליים וצנטריפטליים בקרב בדואי הנגב", אצל: בר-אל, ר. ושוורץ, ד. (עורכים), בעיות בפיתוח אזורי בישראל, רחובות: המרכז לחקר התישבות כפרית ועירונית, עמ' 119-140.
מאיר, א. ובן-דוד, י. (1988). "התנהגות דמוגרפית פיריונית בקרב בדואים נוודים בנגב", דו"ח מחקר, מוגש למרכז ג'ו אלון.
מליץ, ע. (1995). "תמורות במערכת החינוך הבדואית" דוח, משרד החינוך והתרבות, לשכת מחוז דרום, רשות החינוך (באר-שבע).
מרקס, ע. (1987). "יחסים בין בני זוג בקרב בדואי הנגב". ישראל - עם וארץ, שנתון מוזיאון ארץ-ישראל. ב'-ג', (20-21), עמ' 177-192.
סואעד, מ. (1990). "בחירת בן/בת זוג בקרב צעירים בדואים בצפון הארץ". עבודת מ.א. ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 215-223.
ענתבי, י. (1986). "תהליך התישבות הקבע של הבדואים בנגב מול הגליל", עבודה סמינריונית, המחלקה לגיאוגרפיה, באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
פלאח, ג. (1985). "בדואים - מהאוהל לבית אבן", אצל: אנציקלופדיה בריטניקה לנוער, אנציקלופדיה בינלאומית לישראל, תל-אביב, עמ' 160-174.
קורן, ג. (1986). "התפרוסת המרחבית של בדואי הנגב בעבר ובהווה", עבודה סמינריונית, המחלקה לגיאוגרפיה, באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
קרסל, מ.ג. (1988). "שינויים בתעסוקה ובדפוסי הצריכה אצל בדואים מתעיירים", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 215-223.
קרסל, מ.ג., בן-דוד, י. ואבו-רביעה, ח. (1988). תמורה בשימושי הקרקע אצל בדואי הנגב במאת השנים האחרונות: ההיבט התוך שבטי. (טרם פורסם).
שוחט, מ. (1992). "הבדואים בנגב בעידן הפוסט תעשייתי" דו"ח משרד החינוך והתרבות. רשות החינוך לבדואים בנגב. באר-שבע.
שושני, ד. (1984). "העדה הבדואית בתהליך", סביבות, 12, עמ' 42-48.
שמואלי, א. (1988). "דפוסים בהתנחלות הבדואים", אצל: עיני, י. ואוריון, ע. (עורכים), הבדואים - רשימות ומאמרים, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והחברה להגנת הטבע, עמ' 49-57.

תגים:

בדואים · מסורתי · נוודים · נשים · אישה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמורות שחלו בחיי הבדווים בארץ ישראל", סמינריון אודות "התמורות שחלו בחיי הבדווים בארץ ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.