היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל עם תופעת האלימות בין בני זוג

עבודה מס' 061264

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הנושא משנות השבעים ועד היום.

11,358 מילים ,23 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

העבודה תעסוק בהתמודדות מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל עם תופעת האלימות בין בני זוג, הן בתחום התחיקתי והן בתחום האכיפתי של משטרת ישראל.
מאז שנות השבעים פעלו קבוצות פמיניסטיות וארגוני נשים, אשר שמו להן למטרה את הטיפול בנושא ואת העלאת המודעות הציבורית לתופעה. הן דרשו שינויי חקיקה והדגישו את הצורך במסר ברור הרואה בתופעה מעשה פלילי מובהק של שימוש בכוח. תשומת הלב שקיבלה התופעה על ידי הארגונים השונים קידמה את נושא האלימות נגד נשים במשפחה לחזית סדר היום הציבורי. הפיכת התופעה מבעיה פרטית לבעיה ציבורית קיבלה ביטוי הן ברמת החקיקה והן בפרסום שורת נהלים הנחיות ונהלים שהוציאה משטרת ישראל.
בפרק הראשון של העבודה יינתנו שלוש גישות כלליות לטיפול באלימות בין בני זוג, על מנת להמחיש את אפשרויות הפעולה בהתמודדות עם תופעה זו ואת דרך הפעולה הרצוי להתמודדות עם הבעיה של אלימות נגד נשים במשפחה.
בפרק השני של העבודה תינתן התייחסות תחיקתית לאלימות בין בני זוג, תוך חלוקה למצב התחיקתי עד שנת 1991, והמצב התחיקתי משנת 1991, השנה בו נחקק חוק ראשון במעלה בחשיבותו בתחום מניעת אלימות נגד נשים במשפחה.
הפרק השלישי יסקור באופן מקיף את הפקודות והנהלים המשטרתיים ויישומם ביחס לטיפול בתופעה של נשים מוכות. הסקרים אליהם אתייחס הם: (1) סקר משטרת ישראל משנת 1977; (2) דו"ח ועדת קרפ משנת 1989; (3) דו"ח מבקר המדינה משנת 1991; (4) דו"ח מבקר המשטרה בשנת 1993; (5) הקמת מודל שיטור קהילתי בשנת 1995; ו- (6) הקמת יחידת אלמ"ב (אלימות במשפחה) בשנת 1998.
אופי תגובת השוטרים לאירוע של אלימות בין בני זוג מותנה במידה מסוימת, מעבר לפקודות ונהלים לטיפול בנושא, בעמדות הרלוונטיות של השוטרים כלפי בעיית האלימות בכללה וכלפי תפקיד המשטרה בתחום מניעת תופעה זו. לשם בחינת תגובות ותפיסות השוטרים היחס לתופעה, הפרקים הבאים יעסקו במשטרה ובנשים מוכות תוך התייחסות לשביעות רצונן של הנשים מפעילות המשטרה, לתגובות השוטרים לאירועים אלימים בין בני זוג ולתפיסות ועמדות שוטרים כלפי אלימות כזו.
לקראת סוף העבודה ייבדק הידע וההכשרה ששוטרים קיבלו לשם טיפול בבעיית האלימות בין בני זוג ושביעות רצונם מהתערבות המשטרה, מתוך ההבנה שכאשר שוטר אינו מעורה בחוקים ובנהלים המשטרתיים לטיפול בתופעה, אין הוא יכול לפעול כנדרש בבואו לטפל באלימות בין בני זוג.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק ראשון: גישות לטיפול באלימות בין בני זוג

פרק שני : התייחסות תחיקתית בישראל לנשים מוכות
א: המצב התחיקתי עד שנת 1991
ב: המצב התחיקתי משנת 1991

פרק שלישי : פקודות והנחיות משטרת ישראל ביחס לטיפול בתופעת האלימות בין
בני זוג
א: סקר משטרת ישראל משנת 1977
ב: דו"ח ועדת קרפ משנת 1989
ג: דו"ח מבקר המדינה משנת 1991
ד: דו"ח מבקר המשטרה בשנת 1993
ה: שיטור קהילתי 1995
ו: יחידת אלמ"ב (אלימות במשפחה) - 1998

פרק רביעי : המשטרה ונשים מוכות

פרק חמישי : תפיסת הנשים המוכות את פעילות המשטרה ושביעות רצונן ממנה

פרק שישי : תגובות השוטרים לאירועים אלימים בין בני זוג

פרק שביעי : תפיסות ועמדות שוטרים כלפי אלימות בין בני זוג
א: התייחסות השוטרים לנשים מוכות
ב: התייחסות השוטרים לגברים מכים
ג: ידע והכשרה
ד: שביעות רצון השוטרים מהתערבות המשטרה

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבולעפיה, י. (1997). תהליך ההבניה החברתית של אלימות כנגד נשים כבעיה חברתית בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
אבני, נ. (1987). נשים מוכות: דינמיקה של חליפין מתוך אינטראקציה סימבולית - ניתוח פנומנולוגי. חיבור לשם קבלת "דוקטור לפילוסופיה". תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
אבני, נ. (1990). נשים מוכות ושוטרים: קורבנות של השיטה. פלילים, א, 17-28.
אייזיקוביץ, צ. וגריפל, א. (1998). הטיפול המשטרתי בתופעת אלימות במשפחה ובמערכות יחסים: מחקר הערכה. חיפה: אוניברסיטת חיפה, מרכז מינרווה לחקר הנוער.
אינס, א. (1993). עמדות ותגובות חברתיות של עובדים סוציאליים ושוטרים כלפי אלימות נגד נשים בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
אלדר-אבידן, ד. (1999). בוחרות בחיים. תל אביב: שוקן.
אפשטיין, מ. ומרדר, ר. (1986). שלום בית: מחקר מעקב על נשים מוכות בישראל. חיפה: ברירות.
בר גיל, א. (1993). הטיפול המשטרתי באלימות בין בני זוג: דו"ח מסכם. ירושלים: משרד מבקר המשטרה.
גימשי, ד. (1999). שיטור קהילתי בישראל ובעולם. ירושלים: משטרת ישראל.
דו"ח מבקר המדינה (1991). כרך 42. ירושלים: משרד מבקר המדינה.
הועדה בין משרדית לטיפול בבעיית האלימות במשפחה. דו"ח מספר 1 בנושא: אלימות כנגד נשים במשפחה. (1998). מדינת ישראל: ירושלים.
לב-ארי, ר. (1979). נשים מוכות במעמד הנמוך בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
לב-ארי, ר. (1991). אחרי המכה: התמודדות נשים מוכות עם אלימות במשפחה. תל אביב: נעמ"ת, המחלקה למניעת אלימות במשפחה.
לב-ארי, ר. ויאירי, ד. (1996). נשים מוכות בישראל. רמת גן: קשת.
מקייס, ר. (1995). החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א- 1991. בתוך: פ. רדאי; כ. שלו; מ. ליבן- קובי (עורכים). (עמ' 307-317). ירושלים: שוקן.
קרפ, י. (1989). דין וחשבון הועדה בנושא מדיניות חקירה, תביעות ומשפט בעבירות אלימות במשפחה: אלימות בין בני זוג. מדינת ישראל: משרד המשפטים.
שהם, א. (1999). עמדותיהם של שוטרי סיור וחקירות כלפי אלימות בין בני זוג. חברה ורווחה, יט, 303-321.
שהם, א. (2000). עמדות שוטרים בנושא הטיפול בתלונות על אלימות בעלים כלפי נשותיהם. משטרה וחברה, 4, 135-153.
שטיינר, י. וצמח, מ. (1999). אלימות במשפחה בתל אביב - יפו:דו"ח מחקר. תל אביב: עריית תל אביב-יפו, מנהל השירותים החברתיים, האגף לשירותי רווחה.
Black, D. (1980). The manners and costumes of the police. New York: Academic Press.
Montgomery, P. (1991). Police response to wife assault in Northern Ireland. Violence and Victims, 6(1), 43-55.
Peltoniemi, T. (1980). Family violence: Police house calls in Helsinki, Finland in 1977. Victimology in International Journal, 5, 213-224.
Sherman, L.W; Berk, R.A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. American Sociological Review, 49, 261-272.

תגים:

אלימות · במשפחה · גברים · חוקים · טיפול · מהמשטרה · מוכות · מכים · נשים · קהילתי · רצון · שביעות · שוטרים · שיטור

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל עם תופעת האלימות בין בני זוג", סמינריון אודות "התמודדות מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל עם תופעת האלימות בין בני זוג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.