היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטרדה מינית בקונטקסט ארגוני

עבודה מס' 061196

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עד כמה מהווה הטרדה מינית מצב פוגע כלפי הנשים ובאיזו דרך יש לבחור בכדי לצמצם את היקף תופעת ההטרדה המינית בארגון?

12,913 מילים ,36 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

דיווחים הולכים וגוברים בכלי התקשורת על הטרדה מינית, עליה משמעותית במודעות הציבור לנושא, תלונות במשטרה ותביעות הנידונות בבתי המשפט בארץ ובעולם מעידים על קיומה של התופעה באופן שאין להתעלם ממנה.
מחקרים בנושא ההטרדה המינית מתארים את שכיחות התופעה, מצב קורבנותיה, סיטואציות בהן היא תוספת מקום, הרגשות המתעוררים בעקבותיה וניסיונות לשרטט פרופיל כלשהו של מטריד ומוטרד פוטנציאליים. המחקרים אף מתארים נזקים פיזיים (כאבי ראש, גב, איבוד משקל) ונזקים פסיכולוגיים של מושא ההטרדה (דיכאון, עצבנות, חוסר עניין עד אפתיה). (Renick, 1980). כמו כן, מצאו עבודות מחקר רבות, אצל קורבנות ההטרדה, גיעה בתנאי התפקיד או העבודה בארגון בו עבדו (שפירא-ליבאי, 1987). הארגון, בו מתבצעת עבירת ההטרדה המינית, חשוף גם הוא לנזקים שונים כפי שטוען (Prayor (1987 נזקים כגון: נזקים כספיים הנובעים מהחלפת כוח אדם באופן תכוף עובדים שעזבו מרצונם בשל הטרדה או שפוטרו על רקע זה, תשלום עבור שירותי בריאות בשל פגיעות פיזיולוגיות ונפשיות של המוטרד, ימי היעדרות מרובים. בעיקר קיימת פגיעה בתפוקת ויעילות הפרט שהוטרד וקבוצת העבודה שלו הנכנסת, כתוצאה מהאירוע, לדה-מורליזציה ולעתים קיצוניות אף לאי יכולת תפקודית.
השאלה הבסיסית היא: "עד כמה מהווה הטרדה מינית מצב פוגע כלפי הנשים ובאיזו דרך יש לבחור בכדי לצמצם את היקף תופעת ההטרדה המינית בארגון?"
בשלב ראשון אסקור, באופן היסטורי\תיאורטי, את שורשי ההטרדה המינית כתופעה חברתית. תופעה זו קיבלה תאוצה וגרמה להקמת גופים ומוסדות הנדרשים להכחדתה.
הסקירה כוללת גישות תיאורטיות שונות כלפי המושג שוויון ואי-שוויון בין המינים בתקופות שונות במהלך המאה ה-20.
מבחינה משפטית, אתאר את אימוץ המדיניות כנגד הטרדה מינית וחקיקת החוקים במדינות שונות ובעיתויים שונים, תוך פירוט השוואתי בין המדינות אותן בחרתי לסקור.
פרק נרחב אקדיש להטרדה מינית בישראל, כיצד הוסדר הטיפול בה, התהליכים שעבר הנושא עד ליישומו בחוק שניכנס לתוקפו בחודש ספטמבר 1998. במקביל אפרט את פסק הדין הראשון שניתן בישראל בגין עבירה זו לעומת פסקי דין וגזרי דין בארה"ב.
להטרדה מינית הגדרות רבות, שחלקן נאמרו ונכתבו על ידי פסיכולוגים וחלקן על ידי יועצים וארגונים וכן על ידי משפטנים. פרק אחד בעבודה אייחד להבנה ולניתוח ריבוי הסיבות בהגדרת ההטרדה המינית ומודלים שונים להסברת התופעה, בעיקר בארגונים ובמוסדות ציבוריים וממשלתיים.

שיטת המחקר בעבודה זו הינה איכותית ובנויה על ראיונות עומק עם נשים ושאלון סגור לעובדות ועובדים בארגונים. ניתן לומר בוודאות שקיימים אלמנטים המאחדים את תשובות הנשאלים\ות ויש כאלה האופיינים לאישיות של כל אחת ואחד מהם\ן.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה תיאורטית
הטרדה מינית בישראל
הגדרות להטרדה מינית
מודלים להסברת תופעת ההטרדה המינית בארגונים
הטרדה מינית בקונטקסט ארגוני
מתודולוגיה
החדרת שינוי בארגון - תכנית למניעה, הסברה, עיצוב ושינוי עמדות
ממצאים
- סיטואציית ההטרדה כפי שנתפסה על ידי הנשים
- מצב רגשי\נפשי של קורבנות ההטרדה ודרך התמודדות מיידית
- ניצול מרות, כוח ושררה
- שיתוף מישהו מבני המשפחה בפירטי האירוע
- הדרכה ומדיניות ארגון לגבי הטרדה מינית
סיכום
ביבילוגרפיה
נספחים
ראיונות עם נשים שחוו הטרדה מינית במקום עבודתן
שאלון עמדות בנושא הטרדה מינית והחוק למניעתה

מקורות:

אדיג'ס, י. (1991). צמיחה והתחדשות בארגונים. המרכז הישראלי לניהול, תל אביב. עמ' 276-280.
ברק, ע. (1989). הטרדה מינית במקום העבודה: מדע ואגדה (לא פורסם). אוניברסיטת תל אביב, החוג לפסיכולוגיה.
גוטמן, ת. (1997). נשים בישראל - מידע ונתונים. שדולת הנשים בישראל.
הילגרד, א., אטקינסון, ר. (1967). מבוא לפסיכולוגיה. כרך ב', הוצאת זמורה. עמ' 463.
המכון לפריון העבודה והייצור (1981), מדריך למנהל כוח אדם. הפרק הדרכה ופיתוח. עמ' 266-290.
הקר, ד. (1998). הטרדה מינית. מסמך שדולת הנשים.
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. (תשמ"ח-1988). סעיפים 2,7.
פינטו,ע. (1989). "בחינת הקשר בין התנסויות מיניות מטרידות לבין ההערכה הסובייקטיבית של מידת ההטרדה המינות אותה חווה האישה: בדיקה בקונטקסט ארגוני". עבודת גמר לקבלת תואר MA . הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.
פריירה, פ. (1970) הפסיכולוגיה של המדוכאים. סדרת מפגש 2, עמ' 9-24.
צבר בן יהושע, נעמה. (1997). המחקר האיכותי. גבעתיים, הוצאת מסדה.
שפירא-ליבאי, נ. (1987). "סקר הטרדה מינית בעבודה כלפי נשים בשרות המדינה". מעמד האישה, 16.
תקנון נציבות שרות המדינה, (1988). איסורים וחובות המוטלים על עובדים. 43.432-43.411.
Beckhard, R. (1969). Organization Development: Strategies and Models. Addison Wesley, Mass.
Bennis, W. (1972). "Theory and Method in Applying Behavioral Science to Planned Organizational Change". Journal of Applied Behavioral Science. Vol. 8. pp 337-361. Benson, D. (1978). "The Sexualization of Student - Teacher Relationships". Social Problems, 29. pp 256-271.
Dale, E. (1962). Planning and Developing the Company Organization Structure. N.Y American Management Association.
Farley, L. (1978). Sexual Shackdown: The Sexual Harassment of Women on Job. N.Y McGraw-Hill.
Fitzgeiald, L.F., Shullman, S.L., Bailey, N. (1988). "The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academic and the Workplace". Journal of Vocational Behavior, 32. pp 152-175.
Fitzgeiald, L.F., Shullman, S.L. (1985). The Development and Validation of an Objectivity Scored Measure of Sexual Harassment. Paper presented to the American Psychological Association, L.A.
Fitzgeiald, L.F. (1989). Preception of Sexual Harassment: The Influance of Gender, Statues and Power. Suny Press.
Gutek, B.A. and Morasch, B. (1982). "Sex Ratios, Sex-Role Slipover and Sexual Harassment of Women at Work". Journal of Social Issue, 38. (4). pp 55-74.
Gutek, B.A.(1985). Sexual and the Workplace Impact of Sexual Behavior and Harassment on Women, Men and Organization. S-F. Jossey-Bass.
James, J. (1981). "Sexual Harassment". Public Personnel Management Journal, 10. pp 402-407.
Latontain and Tredeau (1986). "The Frequency, Sources and Correlates of Sexual Harassment Among Women in Traditional Male Occupations". Sex-Roles, 15. (7/8). pp 433-442.
Lippit, G.L. (1986). Implementing Organizational Change. S.F. Jossey-Bass.
Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. Works in Tavistock Institution of London.
Mackinnon, C.A. (1979). Sexual Harassment of Working Women. New Haven and London Yale University Press.
Padgitt, S.C. and Padgitt, J.S. (1986). "Cognitive Structure of Sexual Harassment, Implication for University Policy". Journal of College Student Personnel, 27. pp 34-39.
Popovich, P.M. and Licata, B.J. (1986). "Assessing the Incidence and Perceptions of Sexual Harassment Behaviors Among American Undergraduated". The Journal of Psychology, 120 (4). pp 387-396.
Pratt, D. and Associates (1996). Five Perspectives on Teaching in Adult Education. Pub. (Dralt copy).
Prayor, J.B. (1987). "Sexual Harassment Proclivities in Men". Sex-Roles, 17. pp 269-290.
Renick, J.C. (1980). "Sexual Harassment of Work, Why it Happens, What to do About it?". Personal Journal. pp 653-662.
Roscoe, B., Goodwin, M.P., Repp, S.E and Rose, M. (1987). College Student Journal, 21 (3). pp 254-273.
Rossi, P.H, Weber, Burdin, E. (1983). "Sexual Harassment on the Campus". Social Science Research, 12. pp 131-157.
Tangri, S.S., Burt, M.R. and Johnson, L.B. (1982)."Sexual Harassment at Work, Three Explanatory Models". Journal of Social Issues, 38(4). pp 33-54.
Tannenbaum, R. (1969). "Valves, Man and Organization". Industrial Man Review, Vol. 10.
Terpstra, D.E. and Backer, D.D. (1986). "Psychological and Demographic Correlates of Perception of Sexual Harassment". Genetic, Social and General Psycholoogy Monographs, 112. pp 459-478.

תגים:

אירגון · אישה · אפליה · אפלייה · אשה · מין · נשים · קורבן

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטרדה מינית בקונטקסט ארגוני", סמינריון אודות "הטרדה מינית בקונטקסט ארגוני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.