היישום אינו מחובר לאינטרנט

טכניקות הזרה בסיקור החברה החרדית בעיתונות החילונית

עבודה מס' 061017

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.

9,307 מילים ,71 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

המונח "ייצוג" ("representation") משמש במדעי החברה לתיאור שתי תופעות נפרדות: האחת היא ייצוג במובן הפוליטי, הכוללת נציג נבחר המשמש כשופר הציבור שבחר בו במוסדות הפוליטיים (בעיקר בפרלמנט); השניה היא ייצוג במובן התקשורתי, הנובעת מטקסט כתוב, מצולם, מנוגן, מדובר או אחר, הבא לשקף מציאות או לבטא גוף, רעיון, עובדה וכו'.
עבודה זו נוגעת בשתי משמעויות אלה של מונח הייצוג. היא בודקת את הייצוג התקשורתי של הייצוג הפוליטי, או ליתר דיוק אספקטים מסוימים של הייצוג התקשורתי של תהליכים מצומצמים בתהליך החקיקה, הוא פועל יוצא של הייצוג הפוליטי.
האוכלוסייה היהודית בישראל מורכבת מקבוצות חברתיות מגוונות, בעלות מטען תרבותי שונה, המקיימות בתוכן מספר זהויות אישיות וקולקטיביות בו זמנית. כל אחת מהקבוצות מקיימת זיקה חזקה של השתייכות בין חבריה, ותחושה של נבדלות וניכור כלפי אלו שאינם נמנים על המשתייכים אליה (הראבן אצל לאור ומן, 1999:109). הלכידות הקבוצתית הפנימית מובילה לעיתים לראייה קוטבית, היוצרת פער בין אמונות, ערכים ותפיסות עולם, ומחדדת את ההבדלים בין הקבוצות, תוך הצבת איום על בסיס היציבות החברתי כולו.
מבין הקבוצות המרכיבות את דמותה של החברה הישראלית, מתבלטת הקהילה החרדית כמיעוט מוגדר ומובחן, המקיים דפוסי-חיים ייחודיים המבוססים על הסתגרות מפני חיי היומיום של החברה המודרנית, שבאה לידי ביטוי בהתבדלות - טריטוריאלית בפרט, וחברתית בכלל - ומקבעים את מעמדה של הקהילה כמובחנת וזרה ביחס לבסיסי הלכידות של החברה הישראלית.
בניתוח דמותה של הקהילה החרדית משמש לימוד התורה כערך מוחלט המחייב את הפרט ואת הכלל, כאשר הישיבה הנה המסגרת המרכזית המגלמת בתוכה את הביטוי המהותי והמלא של הקיום היהודי. על בסיס כך נקבעה האמנה החברתית במסגרת הסכמי הסטטוס-קוו, המעגנת פורמלית את דחיית הגיוס לצה"ל של בחורי הישיבות.
במשך השנים הלך והתרחב סיקור הנושא במסגרת השיח הציבורי, שהתעצב על הבמה התקשורתית והפוליטית גם יחד, עם הגידול בכוח השפעתן של המפלגות הדתיות במערכת הפוליטית הישראלית. התפתחות זו הקצינה את הוויכוח הציבורי והביאה לתהליך של "רדיקליזציה אנטי-דתית" (אבינרי, 101 :1999), הבולטת מאד בשיח הציבורי.
מבחינה זו משמשת התקשורת כאמצעי היוצר מיצוב חברתי-תרבותי במציאות הישראלית, ומהווה במה המשקפת את המאבק בין הלכי הרוח הציבוריים השונים.
סקירת אופן השתלבות החרדים בתקשורת בכלל, ובעיתונות הכתובה בפרט, הן כיוצרים והן כמושאי סיקור, מהווה מרכיב חשוב בתפיסתם והערכת כוחם בקרב הציבור החילוני. מכאן נגזרת חשיבות העמידה על אופן ייצוגה התקשורתי של הקהילה החרדית כבבואה לעיצוב הדימוי החברתי והתרבותי של ציבור שלם, המרוחק מרצון מההוויה ומהמרחב הישראלי כולו.
עבודה זו מתמקדת בשלוש השנים שבין אוגוסט 1999 לבין יולי 2002, שבמסגרתן פעלה מטעם הכנסת ועדת טל לבחינת נושא גיוס בחורי הישיבות לצה"ל. היא עוקבת אחר הפולמוס הציבורי, כפי שהוצג בשלל ידיעות, כתבות ופרשנויות שהופיעו בעיתון 'הארץ'. ניתוח לשוני של הטקסטים, בניסיון לעמוד על מאפיינים משותפים בסיקור התקשורתי כלפי הקהילה החרדית, יאפשר עמידה על קיומן של טכניקות המסייעות ליצירת הקיטוב בשיח הציבורי, המייצג את המאבק הבין-תרבותי בין דפוסי מערכות מושגיות וערכיות הנבדלות זו מזו. בחינה של אופני ההזרה השונים ואופן יישומם תהווה בסיס לניתוח הלשוני, ותאפשר ראייה נרחבת על היווצרות הפער המובנה בין שתי החברות בשיח הציבורי בכלל, ובנושא הגיוס לצה"ל בפרט.

תוכן העניינים:
מבוא
1. הזרה: אמצעי ליצירת "אחר"
1.1 מהי הזרה?
1.1.1 אופני הזרה
1.2 מהי אחרות?
1.2.1 אחרות של מקום ואחרות של תודעה
1.2.2 הגורמים ליצירת "אחרות"
1.3 סיכום
2. חרדים, חילונים וגיוס בני ישיבות: רקע
2.1 חרדים כ"תרבות" מובחנת בחברה הישראלית
2.1.1 הגדרה
2.1.2 בחינה
2.2 גיוס בני ישיבות: רקע
2.2.2 גיוס בני ישיבות לצה"ל: עמדותיהם של חילונים וחרדים
2.2.3 גיוס בני ישיבות לצה"ל: רקע היסטורי
2.2.4 חוק טל
2.2.5 סיכום
2.3 חרדים בתקשורת החילונית: רקע
2.4 התבדלות והפרדה בקהילה החרדית: מתחומי מושב לכיבוש המרחב הציבורי
3. ממצאים וניתוח: הזרה כאמצעי לאיחוד השורות החילוני וחיזוק הקולקטיב אל מול "האחר"
3.1 מבוא
3.2 הכותרת
3.3 "אנחנו" ו"הם"
3.4 הזרה על ידי לשון
3.5 הזרה על ידי מקום
3.6 אחרות של מקום ואחרות של תודעה
3.7 טיעון האפליה ושימוש בציטוטים
3.8 אי-גיוס והעיתונאי כמבקר
3.9 סיכום
סיכום
ביבליוגרפיה (26)
עיתונות (47)

מקורות:

אבינרי, שלמה. 1999. "מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם". בתוך: לאור, רינה, מן, דבורה. עורכות. רב-גוניות ורב-תרבותיות בחברה הישראלית. תל אביב: אוניברסיטת בר-אילן.
הדרי, אמנון. 1999. "מלחמת תרבות? רבותיי, ההיסטוריה חוזרת!". יהדות חופשית 37:14.
הורוביץ, נרי. 1999. "החרדי הישראלי החדש". יהדות חופשית 15:12-13.
הראבן, אלוף. 1999. "ישראל במאה ה- 21: תרבות אזרחית משותפת בחברה רב-תרבותית". בתוך: לאור, רינה, מן, דבורה. עורכות. רב-גוניות ורב-תרבותיות בחברה הישראלית. תל אביב: אוניברסיטת בר-אילן.
זולדן, יהודה. עורך. 2000. תלמוד תורה ושירות צבאי - לקט מאמרים. ירושלים: נאמני תורה ועבודה - הקיבוץ הדתי.
זילברשלג, דוד. 1998. "מה מקלקל את השורה". מימד 13: 6-9.
יסיף, עלי. 1995. "לגלות את ישראל האחרת: העיתונאי כאתנוגרף וכמבקר תרבות," אלפיים 11, ע"מ 185 - 209.
כהן, יחזקאל. 1993. גיוס כהלכה: על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל. ירושלים: נאמני תורה ועבודה, הקיבוץ הדתי.
לוי, אמנון. 1998. החרדים. ירושלים: כתר.
לוי, שלומית, לוינסון, חנה, כ"ץ, אליהוא. עורכים. 1993. אמונות, שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים בישראל. ירושלים: מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי.
לונדון, ירון. 1998. "דתיים בתקשורת". מימד 15: 13-15.
נויברגר, בנימין. 1994. דת, מדינה ופוליטיקה: יחידה 6 בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל". תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
סמוכה, סמי .2001. "יחסי יהודים-ערבים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית," בתוך: יער-יוכטמן, אפרים ושביט, זאב. עורכים. מגמות בחברה הישראלית. רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה, ע"מ 231 - 352.
פרידמן, מנחם. 1991. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.
קופ יעקב, עורך. 2000. פלורליזם בישראל: מ'כור היתוך' ל'מעורב ירושלמי'. ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
קלדרון, נסים. 1998. "מעורבים זה בזה". מימד 13: 10-13.
רביצקי, אביעזר. 1997. דתיים וחילוניים בישראל: מלחמת תרבות? ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.
שלג, יאיר. 2000. הדתיים החדשים: מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל. ירושלים: כתר.
Derrida, Jacques 1972. Positions. Chicago, IL.: University of Chicago Press.
Dyer, Robert 1977. Gays and Film. London: British Film Institute.
Hall, Stuart 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications The Open University.
Surber, Jere Paul 1998. Culture and Critique: An Introduction to the Critical Discourses of Cultural Studies. Colorado: Westview Press.
Hall, Stuart 1986. "Cultural Studies: Two Paradigms," in: Collins, Richard et el (eds.), Media, Culture and Society: A Critical Reader, pp. 33-48. London: Sage Publications.
Hall, Stuart 1996. "Race, Culture and Communications: Looking Backward and Forward at Cultural Studies," in: Storey, John (ed.), What is Cultural Studies?: A Reader, pp. 336-343. London: Arnold Press.
Stuart, Allan 1995. "News, Truth and Postmodernity: Unravelling the Will to Facticity," in: Adam, Barbara Allan, Stuart (eds.), Theorizing Culture: An Interdisciplinary critique after postmodernism, pp. 129-144. London: UCL Press.
Weiss, Johannes 1992. "Representative Culture and Cultural Representation," in: Munch, Richard Smelser, Niel J. (eds.), Theory of Culture, pp. 121-144. Los Angeles: University of California Press.
אילן, שחר. 1999. "בדילמה הרבנית: רק להתנגד או גם לטרפד". הארץ (22.11.1999). עמ' א5.
אילן, שחר. 1999. "התועלת בהורדת גיל הפטור משירות - חלקית בלבד". הארץ (18.11.1999). עמ' א3.
אילן, שחר. 2000. "המכשול הבא של הקואליציה: מסקנות ועדת טל". הארץ (13.3.2000). עמ' א1.
אילן, שחר. 2000. "עדת טל תמליץ: חוק דחיית השרות יאושרר מדי כמה שנים". הארץ (20.2.2000). עמ' א6.
אילן, שחר. 2000. "חוזרים לשלב ב'". הארץ (7.2.2000). עמ' א7.
אילן, שחר. 2000. "הגמל של ועדת טל". הארץ (9.7.2002). עמ' א1.
אילן, שחר. 2000. "הסדר מצוי, לא הסדר ראוי". הארץ (14.4.2000). עמ' א2.
אילן, שחר. 2000. "קרב הרבנים: האם לחתום על הדו"ח". הארץ (5.4.2000). עמ' א5.
אילן, שחר. 2000. "המטרה העיקרית: שילוב חרדים בחברה ובכלכלה הישראלית". הארץ (16.3.2000). עמ' א5.
אילן, שחר. 2000. "רבנים פוחדים: ללא איום של גיוס לצבא, האברכים ינטשו את הישיבות". הארץ (9.3.2000). עמ' א11.
אילן, שחר. 2000. "המבחן העיקרי: חקיקת מסקנות ועדת טל". הארץ (14.5.2000). עמ' א2.
אילן, שחר. 2000. "הממשלה מציעה להאריך שוב את הסדר דחיית השירות". הארץ (19.11.2000). עמ' א7.
אילן, שחר. 2002. "רבית וגפני מנסים לבטל את זמניות החוק". הארץ (17.7.2002). עמ' א3.
אילן, שחר. 2002. "פסיקת בג"ץ מאיימת על הקואליציה". הארץ (20.2.2002). עמ' א1.
אילן, שחר. 2002. "לשכת אי-גיוס". הארץ (17.2.2002). עמ' א1.
איסר, אריה. 2000. "תורת החובות". הארץ (3.8.2000). עמ' א2.
אלון, גדעון. 2001. "מופז מתנגד להמלצות ועדת טל". הארץ (25.7.2001). עמ' א4.
אלון, גדעון. 2002. "שלוש שנים אחרי פסיקת בג"ץ, הצעת החוק מגיעה אל הכנסת". הארץ (16.7.2002). עמ' א3.
אלון, גדעון וסגל, זאב. 2002. "חוק טל: תלמיד הישיבה יוכל לבחור - ללמוד, להתנדב או להתגייס," הארץ (24.7.2002), עמ' א3.
אלון, גדעון. 2002. "ועדת חוק טל אישרה הסעיף לשירות במשמר אזרחי". הארץ (17.7.2002). עמ' א11.
אלון, גדעון. 2002. "החרדים: שינוי חוק טל יביא למשבר פוליטי". הארץ (15.7.2002). עמ' א2.
אלון, גדעון. 2002. "אושר חוקטל הפוטר בחורי ישיבות מגיוס לצה"ל. הארץ (24.7.2002). עמ' א2.
אלון, גדעון. 2002. "ח"כ כץ: לא נוכל להשלים חקיקה לגיוס אברכים בגלל חרם חרדי". הארץ (19.2.2002). עמ' א6.
אלון, גדעון. 2002. "תלמיד הישיבה יוכל לבחור: ללמוד, להתנדב או להתגייס". הארץ (24.7.2002). עמ' א3.
אלון, גדעון. 2002. "רוב צפוי היום נגד סעיף המשא"ז בחוק טל". הארץ (22.7.2002). עמ' א4.
אלון, גדעון. 2002. "רוב צפוי לאישור העברת "חוק טל" למליאה". הארץ (16.7.2002). עמ' א4.
אלון, גדעון. 2002. "חוק טל אושר בתמיכת הערבים ובשל העדרות ח"כים מהעבודה". הארץ (24.7.2002). עמ' א1.
אלון, גדעון. 2002. "הערכה בכנסת: היום צפוי רוב לאישור חוק טל בקריאה שלישית". הארץ (23.7.2002). עמ' א2.
אנשיל, פפר. 2002. "חרדים תקפו את בנו ונכדו של הסגן רביץ". הארץ (9.4.2002). עמ' א10.
אנשיל, פפר. 2002. "המבחן האמיתי של החוק לאחר אישור הכנסת". הארץ (21.2.2002). עמ' א7.
גולן, אבירמה. 1999. "אולי הם יעזו לעשות יותר". הארץ (24.8.1999). עמ' א6.
גולן, אבירמה. 2000. "ניסוי זהיר התלוי ברצון שני הצדדים". הארץ (14.4.2000). עמ' א3.
גולן, אבירמה. 2000. "חלק מעונינים, חלק מבוהלים, הרוב אדישים". הארץ (13.4.2000). עמ' א5.
גורי, חיים. 2002. "המנוכרים והדחויים". הארץ (24.7.2002). עמ' א3.
הראל עמוס. 2000. "בצה"ל חוששים: דו"ח טל יפגע במוטיווציה של החילונים". הארץ (14.4.2000). עמ' א3.
מרגלית, דן. 1999. "מגיוס לכולם עד ועדת טל". הארץ (26.8.1999). עמ' א1.
סגל, זאב. 2002. "הסדר גיוס חוקתי". הארץ (15.7.2002). עמ' א2.
סגל, זאב. 2002. "התערבות בג"ץ בשאלת גיוס תלמידי ישיבות עדיין נראית רחוקה". הארץ (25.7.2002). עמ' א1.
ריינפלד, משה. 2000. "שביתת רעב נגד המלצות ועדת טל". הארץ (28.6.2000). עמ' א8.
ריינפלד, משה. 2001. "מרצ תציע שירות לאומי חלופי מטעמי דת ומצפון". הארץ (12.12.2001). עמ' א8.
ריינפלד משה. 2001. "בג"ץ: פסק דין תלמידי הישיבות - לא מהיום למחר". הארץ (12.12.2001). עמ' א8.
ריינפלד, משה. 2002. "שופטי העליון יכריעו הבוקר בשאלת גיוס בני הישיבות והגיור". הארץ (20.2.2002). עמ' א1.
שטרסלר, נחמיה. 2002. "השתמטותם אומנותם". הארץ (19.7.2002). עמ' א4.
שטרסלר, נחמיה. 2002. "הסרבנים האמיתיים". הארץ (1.3.2002). עמ' א10.
שלג, יאיר. 1999. "הוועדה חשודה באהדה לבחורי ישיבות". הארץ (25.8.1999). עמ' א8.
שלג, יאיר. 2000. "מרצ תצביע נגד המסקנות". הארץ (14.4.2000). עמ' א3.
שלג יאיר. 2000. "2 מסלולים להשתלבות במעגל העבודה: שירות אזרחי או שירות צבאי מקוצר". הארץ (14.4.2000).

תגים:

הזרה · ועדת · חילונים · חילונית · חרדים · חרדית · טכניקות · טכניקת · ישיבות · סיקור · עיתונות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טכניקות הזרה בסיקור החברה החרדית בעיתונות החילונית", סמינריון אודות "טכניקות הזרה בסיקור החברה החרדית בעיתונות החילונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.