היישום אינו מחובר לאינטרנט

סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה

עבודה מס' 060480

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה לאור הפסיקה בעניין צ'קפוינט.

25,288 מילים ,160 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מבין נשואי הקניין הרוחני, דומה כי זהו מגדר הקניין הרוחני אשר ניתן להעיד עליו כי הוא ה"נחבא אל הכלים" מכולם. הדיון בסוד המסחרי מתעורר ביתר שאת בעשור האחרון, עם התעצמות הטכנולוגיות, תעשיית ההיי-טק, וכחלק בלתי נפרד מכך - הריגול התעשייתי.
הסוד המסחרי קשור בקשרי עבותות אל נושא חופש העיסוק משחר ימיו. לא זו אף זו - הרציונלים העומדים בבסיס ההגנה על הסוד המסחרי נוגדים, מטבעם, את הרציונלים העומדים בבסיס ההגנה על חופש העיסוק. נדמה כי אף מערכת השפיטה, בינה לבין עצמה, עדיין מתחבטת בשאלה כיצד יש לגבש כללים תקפים ושרירים המתאימים לכל המקרים המובאים בפניהם - ונראה כי היא עומדת באוזלת יד מסוימת, שעה שהיא מנסה לגבש כלל אחיד ותקף, שיהיה גם כלל משפטי יציב.
ראשית כל אדון באבני היסוד של השיטה המשפטית: דיני הקניין הרוחני והאיזון בין האינטרסים הנוגדים הגלומים בסוד המסחרי ובחופש העיסוק. כמו כן אשאל כיצד השפיעה המהפכה החוקתית על התפיסה של מערכת האיזונים - האם היא שינתה את תכניה הפנימיים של מערכת האיזונים, או שבעצם הזיזה את מערכת האיזונים כולה דרגה אחת למעלה?
שנית אעבור לדון בהגדרת הסוד המסחרי. כאן אטפל בהגדרת הסוד המסחרי בישראל ובמשפט המשווה בחתך חקיקה והתפתחות פסיקתית. כמו כן אתייחס לחוק עוולות מסחריות, ולפתרון הגלום בו בנוגע להגדרה. במסגרת זו אדון גם בקריטריונים אשר נדרשים מהדבר הערטילאי- משהו, על מנת שייכנס תחת כנפי ההגנה המוענקת לסוד מסחרי.
שלישית - אדון בהתפתחות הפסיקתית האחרונה בנושא הסוד המסחרי למול חופש העיסוק. אדון בגישות הפסיקתיות המסורתיות לטיפול בסוד המסחרי: 1) הגישה הקניינית; 2) הגישה החוזית; (3 הגישה של חובת הנאמנות. בהקשר זה אשאל האם יש אכן לעידן ההיי-טק והאינטרנט השפעה על החשיבה המשפטית? במסגרת שאלה זו אעבור לדון בשני פסקי-הדין המהפכניים (האכן?) בענייני צ'קפוינט וסער.
רביעית - אנה ואנה אנו באים? מהן ההשלכות החברתיות, כלכליות ומשפטיות של פסקי-הדין בעניין צ'קפוינט וסער? האם ישנו שינוי בשטח, ומה יש לפרקטיקה של המשפט להגיד בעניין? האם יש עוד צורך בהלכות צ'קפוינט וסער? האם לא די בחוק עוולות מסחריות? האם חוק עוולות מסחריות מציע לנו פתרונות טובים מאשר אלו של פסקי-הדין בעניין צ'קפוינט וסער? והאם ישנם בדין הכללי פתרונות אשר יוכלו, באופן משלים לחוק עוולות מסחריות, לטפל בנושא הסוד המסחרי והגבלת חופש העיסוק? (לדוגמא: עשיית עושר ולא במשפט, עוולה כללית של רשלנות בנוגע להתחרות בלתי- הוגנת וכו').

תוכן העניינים:
פתח דבר
דיני הקניין הרוחני והאיזון בין האינטרסים השונים
1. מבוא
2. האינטרסים השונים - מהם?
2.1 חופש העיסוק
2.2 חופש החוזים
2.3 תחרות חופשית
2.4 עידוד אמצאות ויצירות
2.5 ניצול יעיל של מידע ושל חופש הרעיונות
2.6 הגנה על אינטרסים קנייניים ורכושיים
3. האיזון בין האינטרסים השונים, כפי שהוא מצוי בדיני הקניין הרוחני הממוסדים ובדיני סודות המסחר בפרט
3.1 האינטרסים השונים וההגנות במסגרת דיני הקניין הרוחני
3.2. מערכת האיזונים בדיני סודות המסחר והגבלת חופש העיסוק, ונפקות המהפכה החוקתית
הסוד המסחרי מהו?
1. מבוא
2. סודות מסחר בדין האנגלי
2.1 מבוא
2.2 הבחנה בין ידע השייך למעביד לבין ידע השייך לעובד
2.3 מידע המצוי בנחלת הכלל
2.4 הדגרה מדויקת של מידע סודי
2.5 צורת המידע הסודי ותוכנו
Know How 2.6
2.7 מידע קונפידנציאלי
2.8 הגנה על מידע שהושג בדרכים פסולות
2.9 פרשת Faccenda
3. סודות מסחר בדין האמריקאי
3.1 מבוא
3.2 סעיף 757 לRestatement (First) Of Torts -
Uniform Trade Secret Act 3.3
Restatement (Third) of Unfair Competition 3.4
3.5 הגנה על מידע קונפידנציאלי
Know How 3.6
4. סודות מסחר בדין הישראלי
4.1 מבוא - מבוא - הפסיקה בישראל כפי שעוצבה עד לפסקי הדין בעניין צ'קפוינט וסער
4.2 תוכנו של מידע סודי בפסיקה
4.3 מידע קונפידנציאלי
4.4 נספח Trips
ההתפתחות הפסיקתית בשנתיים האחרונות ומגמות במשפט
1. מבוא למגמות בדיון בכל הנוגע להגנה על המעביד
2. המהפכה של פסק דין צ'קפוינט - ההיית או חלמתי חלום
2.1 הרקע העובדתי של פסק הדין בעניין צ'קפוינט
2.2 שינוי המגמה שמבוטא בפסק הדין בעניין צ'קפוינט
2.3 מתודת הדיון בפסק הדין בעניין צ'קפוינט
2.3.1. מדוע אין להגביל את חופש העיסוק?
2.3.2. באילו נסיבות יש להגביל את חופש העיסוק של העובד?
2.3.3. הגנה על סודות מסחריים וקניין רוחני
2.3.4. דיון במושג "סוד מסחרי"
2.3.5. אימתי ייקבע כי עובד יעשה שימוש ב"סוד המסחרי" המצוי בידו במסגרת מקום עבודתו החדש?
2.4 האמירה בשולי פסק דין צ'קפוינט
3. פסק דין סער - הליכה בתלם של צ'קפוינט, או סטייה הימנו?
3.1. הרקע העובדתי של פסק הדין בעניין משה סער
3.2. הקביעות הערכיות בפרשת משה סער
3.3. האם אימץ בית המשפט העליון את הלכת צ'קפוינט בפסק דין סער?
3.3.1. האם אימץ הנשיא ברק את הלכת צ'קפוינט?
3.3.2. האם אין אימוץ בכל הנוגע לנטלי ראיה על המעביד?
4. הפרקטיקה הנוהגת לאחר פסק הדין בעניין צ'קפוינט
4.1. האם אכן תנייה להגבלת חופש עיסוק בטלה?
4.2 נטל ההוכחה על המעביד הולך ונהייה מכביד יותר בשני מישורים
4.3. פסקי דין נוספים אשר הלכו בדרך שהתווה פסק-דין צ'קפוינט
4.3.1. פרשת תוכנה בע"מ
4.3.2. פרשת השמירה בע"מ
4.3.3. פרשת אונקל
4.3.4. פרשת אריה נצר
4.3.5. פרשת אירוקה אינטרנשיונל
4.4. הכיוון - כרסום במתן הגנה לסודות מסחר
השלכות פסק-דין צ'קפוינט על נושא סודות המסחר והגבלת חופש העיסוק
1. השלכות בהווה והשלכות אפשריות של פסק דין צ'קפוינט
2. האם ניתן למצוא דרך ביניים להגן על סודות מסחר גם בלי להיזקק לפסק-דין צ'קפוינט?
2.1. חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999
2.2. עוולת תחרות בלתי הוגנת
2.2.1. במה תסייע עוולת התחרות הבלתי הוגנת בידנו במקרים בהם נטענת טענת קיומו של סוד מסחרי שנגזל?
סוף דבר

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים אך לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית.

תגים:

אישי · הגבלת · חוזה · חופש · מסחר · סודות · סעיף · סער · עבודה · עיסוק · צינון · קפוינט

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה", סמינריון אודות "סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.