היישום אינו מחובר לאינטרנט

חופש העיסוק מול חופש הקניין

עבודה מס' 064748

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התנגשות בין עקרונות העל בראי הפסיקה

9,786 מילים ,40 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

סודות עסקיים הינם רעיונות, ידיעות וכו' העשויים להבטיח לבעליהם יתרון לעומת מתחריהם. לפיכך, האינטרס של המעביד הוא אינטרס רכושי מובהק - ליהנות מהיתרון ע"י ניצול עצמי של הסוד או העברתו לאחר בתמורה. המעביד מעוניין שהחוק ייתן לו הגנה כללית על סודותיו העסקיים, ושיאפשר לו להגן על עצמו ע"י חוזים שיכרות לשם כך, בלי שההגבלה תיראה מגבילה מדי.

ההגבלה בחוזה יכול להיות בשני אופנים:
איסור ישיר לגלות את הסוד או לעשות בו שימוש שלא לטובת המעביד, לאחר שהעובד עזב את מקום עבודתו, או הגבלת עיסוק. הגנה על הקניין מעודדת את המעביד לפתח תוצרים חדשים לתועלת החברה. לעומתו, אינטרס העובד הוא בכך שינתן לו חופש להיוודע לכל ידיעה שהוא יכול להשיג בכדי לעשות בה שימוש לקידום מעמדו הכלכלי. אם ייאסר על עובד שרכש ידיעות ומידע אצל מעביד מסוים, לעשות בהם שימוש לאחר שעזב את מקום עבודתו מפאת סודיות, תימנע ממנו האפשרות לנצל את הכישורים שרכש.
שני האינטרסים הללו הם אינטרסים מנוגדים שכרוך בהם האינטרס הציבורי לעידוד תחרות. השאלה היא: כיצד יושג האיזון ביניהם? האם יינתן משקל להגנה על המעביד מפני מתחריו הרוצים ליהנות מהישגיו או שינתן משקל למחזור ידיעות ותחרות בלתי מרוסנת.
מבדיקה של פסקי דין המובאים לאחר פס"ד צ'ק פוינט וסער, מצאתי כי מאז ניתנה הלכת צ'ק פוינט, אימץ בית הדין לעבודה עמדה מהפכנית ומרחיקת לכת בסוגיית חופש העיסוק. עמדה זו ביטלה את סעיפי התחרות, ולמעשה המיתה את תקופת הצינון הנהוגה בחוזי עבודה רבים. לאורה אף נדחו יותר מעשר בקשות למתן צווי מניעה נגד עובדים. בית הדין קבע, כי לסעיף המגביל עיסוק אין תוקף, אלא בנסיבות חריגות, בהן קיים הלכה למעשה "סוד מסחרי". במקרים חריגים מצאתי כי בית הדין אכף תנית הגבלת עיסוק של עובד.

בתי המשפט פסקו בעבר כי האיסור החוזי תקף בתנאי שההגבלה על חופש העיסוק של העובד לא תהיה גורפת מדי וכאשר תכליתה היא הגנה על סודות העסק. כאשר ההגבלה רחבה מדי, האיסור לגלות או להשתמש בסודות העסק עדיין יכול שיעמוד בעינו. החובה לשמור את הסודיות תקפה אף אם אינה מוגבלת בזמן, אך אסור שחובה זו תתייחס למיומנות הכללית של העובד.
סודותיו העסקיים והמסחריים של המעביד הם אינטרס ראוי להגנה, אך לעיתים ישנן השלכות מרחיקות לכת שעלולות להיווצר עקב הגבלת עיסוקו של עובד שלא התחייב בהסכם על כך. עובדים רבים מוצאים עצמם במצב של חוסר ודאות לגבי עתידם המקצועי והכלכלי וקיים גם חשש כי בית המשפט יהפוך לזירת מאבק בין שני מתחרים על גבו של העובד.

לכן, באיזון האינטרסים בין הצדדים, יש לתת משקל נכבד בהיעדר התחייבות חוזית מצד העובד להגבלת עיסוקו ועקב כך נטל ההוכחה של המעביד יהיה כבד. כך מעמדו של עובד שחתם על הסכם הגבלת עיסוק יהיה שונה מעובד שלא חתם. למרות שבכל מקרה, לשניהם יש סיכוי לצו מניעה והגבלה על עיסוקם, אם מכוח חוזה או אם מכוח הגנה על סודות עסקיים.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. הגישה החדשה - פסק דין "צ'ק פוינט", האם חל שינוי בהלכה?
2.1 מסקנותיו של בית הדין לעבודה בהתבסס על מספר עקרונות
2.2 הקביעות החדשות בפרשת צ'ק פוינט
2.3 פרשת סער
2.4 הבעייתיות בגישה החדשה
3. הגבלת חופש העיסוק מכוח סודות מסחריים
3.1 הסוד מסחרי
3.2 מאפייניו
3.3 כללותו
3.4 רשימת הלקוחות כ"סוד מסחרי", ספקים וסוכנים, לקוחות פוטנציאלים דוגמאות להגבלת חופש העיסוק בפסיקה
4. חוק עוולות מסחריות תשנ"ט 1999 - וחשיבותו
4.1 גישות בהגנה על סודות מסחריים
5. חופש העיסוק מול הסוד המסחרי - הדילמה בהגנה על העובד מול ההגנה על המעביד, התנגשות בין עקרונות
5.1 ההוכחות המוטלות על המעביד
5.2 שיקולים העומדים בפני בית המשפט
6. דוגמאות להגבלת חופש העיסוק בפסיקה
7. סיכום
8. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

סוד מסחרי - יש להגביל את חופש העיסוק של עובד כדי למנוע ממנו מלהשתמש בסוד מסחרי של המעביד המוגן מכוח קניין רוחני ומכוח חוק עוולות מסחריות. במקרה זה הדגיש ביהמ"ש כי סוד מסחרי שונה מענף לענף: בתחום ההי-טק, הזמן הדרוש לפיתוח מוצר הוא קצר יחסית, וסביר להניח שבחודשים שחלפו מאז עזב דן פרומר את החברה, פותחו המוצרים אצל המעביד החדש (צ'ק פוינט) ואז המידע המצוי בידי העובד לא יועיל ממילא למעביד החדש.

מקורות:

שנמצא חוסר תום לב בהתנהגותו כשפנה אל מתחריו של מעבידו.
ביה"ד הסתמך על מקרה צ'ק פוינט ופסק כי ההגבלה אינה מוצדקת מכיוון ולא התקיימו
הנסיבות המצדיקות אותה: העובד לא קיבל תמורה מיוחדת בגין ההגבלה, השתתפותו בימי עיון
שערך המעביד אינה מעידה שהמעביד השקיע בו השקעה מיוחדת, המידע על הלקוחות
שנצבר אצל העובד אינה בגדר סוד מסחרי ואינו ראוי להגנה, ולפי סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות
אם ניתן להשיג את הידע בקלות הוא אינו סוד מסחרי.
13 .פס"ד נצר אריה נ' אס.גי. די . הנדסה בע"מ
חברה שמתעסקת בהנדסת תעופה (ח"א, תעשיה צבאית, תעשייה אווירת וכו').
האם רשימת הלקוחות הינה סוד מסחרי. חב' אס. גי. די טענה שהרשימה הינה סודית.
אריה נצר פרש וטען שזו לא רשימת לקוחות סודית. טענו שכל אחד יכול לנחש מיהם הלקוחות כי הרשימה ידועה ומצומצמת. ביהמ"ש קיבל את התפיסה הזו שרשימת הלקוחות הספציפית הינה מידע פתוח לכל ואינה בגדר סוד עסקי.
יש להבדיל בין רשימת לקוחות ובין הקשר עם הלקוחות. מידע שהלקוח נתן זה שייך בהגדרה ללקוח ולא ליצרן. מידע שנאסף על הלקוח מוגדר במסגרת רשימת הלקוחות כבר הגנה .
דוגמאות התומכות בהגבלת העובד
למרות ששתי הזכויות: חופש העיסוק ושמירה על סודות מסחריים נפרדות זו מזו, הן יכולות להשיק זו לזו בכך שחובת הסודיות יכולה להגביל את חופש העיסוק של העובד.
להלן דוגמאות מהפסיקה שהתקבלו לאחר הלכת צ'ק פוינט, והמתבססות על קביעותיה להגבלת עיסוקו של העובד לעניין הסוד המסחרי.
גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניקה בע"מ נ' קלמן גומה
ביהמ"ש מראה שאכן הייתה השקעת משאבים בעובד, היה סוד מסחרי (רשימת לקוחות) העובד התנהג לא בסדר (דרך עדויות) עוד שעבד בחברה הראשונה.
ביהמ"ש - אמנם צ'ק פוינט, אבל כאן יש סוד מסחרי שהעובד ניסה לקחת אסור לקלמן להשתמש בסוד מסחרי של המעביד במשך שנתיים.
כלומר, יש סוד מסחרי , אוכף תנית אי תחרות אבל לאחר שנתיים מאפשר.
גירית בע"מ נ מוטי אביב
נסיגה מצ'ק פוינט . מדובר בחברה שהפיצה מוצרי חשמל. היה לה זיכיון מחב' קורונה מגרמניה. עקב סכסוכך עם קורונה, שני עובדים עזבו ולקחו את הזיכיון של קרונה. היה להם חוזה אי תחרות, ונטען נגדם כי ניהלו מו"מ בעודם עובדי חברת גירית. הם טענו שפעלו מול חב' קרונה במסגרת עבודתם.
ביהמ"ש - למרות צ'ק פוינט אסור לעובד לנהל מו"מ עם חב' קרונה וקבעו חוסר תו"ל, ביהמ"ש אכף את חוזה אי תחרות. לא הוכח כאן הפרת סוד מסחרי . כלומר חוסר תו"ל יכול לאכוף בעצמו חוזה אי תחרות, גם אם אין פה סוד מסחרי.
בפס"ד יקבי רמת הגולן נ' פיטר שטרן
ביהמ"ש פסק לטובת המעביד וטען כי ברשות העובד סודות מקצועיים הנוגעים לסוג היין, אופן
ייצורו, תכנית ייצור ופיתוח, כאשר העובד נחשף לסודות הללו.
ביהמ"ש נטה לכיבוד ההסכם החוזי להגבלת עיסוק שנחתם בין הצדדים (בעיקר כי נעשה מתוך
רצון חופשי ללא ניצול מעמדו של המעביד מול העובד) וטען כי העובד קיבל תמורה מיוחדת
כתגמול להגבלה שהיא סבירה ואינה פוגעת בתקנת הציבור ולכן יש להעדיף במקרה זה את חופש
החוזים על חופש העיסוק.
פס"ד מעריב נ' נורית וייס
נקבע שיש בידי העובדת סודות מסחריים של המעביד, מה עוד שהיא חתמה על הגבלת עיסוק ושמירת סודיות. העובדת נכנסה ביודעין לתפקידה בידיעה שהתנאי שמציבים לה הוא לא לעבוד כשנה לאחר עזיבתה בעיתון המתחרה (ידיעות אחרונות). לפיכך ביה"ד איזן את סבירות ההגבלה עם חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
וזכות היסוד לחופש ההתקשרות בחוזה, והגיע למסקנה שההגבלה תקפה אך זמן ההגבלה אינו סביר ולכן קיצר אותה ל- 6 חודשים.
סיכום
ההתפתחות המואצת בתעשייה, בכלכלה, במדע ובטכנולוגיה בשנים האחרונות, שינתה את פני העולם כולו והביאה גם לשינוי בדפוסי העבודה ויחסי העבודה בין העובד למעביד.כיום בשל ההתפתחות המהירה והתחרות הגוברת בין החברות והעסקים השונים מנסים בעלי החברות להגן בכל כוחם על סודות הקשורים לעסקיהם. לעיתים, הכוח הכלכלי
שמניע את העסק טמון בסודות אלו, אשר אינם קיימים אצל המתחרים. ברגע שהסוד יתגלה לחברה המתחרה, כבר לא יהיה יתרון כלכלי ועסקי לחברה שפיתחה והחזיקה באותו סוד.
הדין מנסה לעזור לבעלי עסקים להגן על המידע הרגיש והסודי המיוחס לעסקיהם, באמצעות יצירת הגנה על "סוד מסחרי". סוד מסחרי יהיה בדרך כלל, סוד עסקי-כלכלי-מסחרי, התורם תרומה כלכלית לעסק ואשר נשמר בסודיות ואינו מופץ בציבור. ייתכן ובכלל זה גם המדובר ברשימת לקוחות, וייתכן ומדובר בתנאי המסחר עם הלקוחות או
הספקים.לאחר תקופה ארוכה שעניין ההגנה על סודות מסחריים הוסדר בפסיקה, בא לעולם חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט -1999 המסדיר אותו כיום.
בתי המשפט לא אהדו גישה זו, לפיה המשפט מנסה לעזור לבעלי עסקים להגן על המידע הרגיש ובסדרה של פסקי דין ידועים צמצמו באופן משמעותי (אם כי לא לחלוטין) את היכולת להגביל את העובד במעבר ממקום למקום (ראו למשל עניין צ'ק פוינט הידוע לכל וכן עניין( EAS .במסגרת צמצום יכולת ההגבלה, קבעו בתי המשפט שמעסיק יוכל
למנוע מעובד לעבור למקום עבודה מתחרה רק בהתקיים אחד מהחריגים הבאים (וחריגים נוספים חשובים פחות);
1. ההגנה נדרשת כדי למנוע גילויו של סוד מסחרי.
2. המעסיק השקיע כספים במימון הכשרה מיוחדת לעובד ועדיין לא חלף פרק זמן משמעותי.
3. ניתנה תמורה בגין אותה תקופה בה התבקש העובד שלא להתחרות.
סוד מסחרי משמש כמכשיר העיקרי בידי המעסיקים לנסות ולכפות הגבלת עיסוקם של עובדים. אולם גם אז הדרך אינה פשוטה. על המעסיק להוכיח בראש וראשונה את קיומו של סוד קונקרטי שיענה להגדרות החוק (אינו ניתן לגילוי בקלות על ידי אחרים, נקיטת אמצעים לשמירה על סודיותו). על המעסיק להוכיח את הסוד במדויק. עוד על המעסיק
להוכיח שהסוד לא הפך לחלק ממומחיותו הרגילה של העובד.
פסקי דין שונים הניבו תוצאה שונה ביחס לשאלה האם רשימת לקוחות הינה סוד מסחרי, ודומה שבסופו של דבר ההכרעה היא עובדתית ולא הצהרתית. בתי המשפט יבדקו את מידת הסודיות בה נשמר הסוד ואת התועלת שגלומה בו ויפסקו בהתאם.
מסקנתי היא, שפתרון של הגנה מלאה על חופש העיסוק אינו נכון וראוי. הפתרון האידיאלי הוא מתן שיקול דעת רחב לבית המשפט בהתאם להיבטים הנסיבתיים מהתחום הערכי, החברתי והכלכלי. בעימות בין זכות הקניין ואינטרס הפרט מול חופש העיסוק והאינטרס הציבורי - לא ניתן למצוא פתרון קל וחד משמעי, אלא צריך פתרון גמיש עפ"י
הנסיבות של כל מקרה ומקרה.
רשימת ביבליוגרפיה
מאמרים :
א' גרוס 'כיצד הייתה תחרות חופשית כזכות חוקתית'- בנפתולי הזכות לחופש העיסוק ' עיוני משפט כג(2).
ג' טדסקי 'סודות עסקיים' הפרקליט ל"ה 26
ד' גילה 'לקראת מדיניות משפטית חדשה כלפי תניות אי תחרות' עיוני משפט כג(1) 63
י' עמית 'על חופש העיסוק והסוד המסחרי' הפרקליט מא 431
י' פוטשבוצקי 'בעלות בידע והגבלת חופש העיסוק' הפרקליט לד 433
י' פלדמן 'היבטים פסיכולוגים של סודות מסחריים: מוחשיות, יצירה, מוסר ויעילות' משפט ועסקים כרך ג
מ' דויטש 'חוק עוולות מסחריות - הגינות בתחרות וסודות מסחר' הפרקליט מה' 128
ע' רביד 'מהגבלת עיסוק לעיסוק בלתי מוגבל ' המשפט ז (תשס"ב ) 497-503 2002
חקיקה :
חוק עוולות מסחריות - תשנ"ט 1999.
פסיקה :
בש"א (ת"א) 6870/05 בורדו דיגיטל פרינט אינק בע"מ נ' אלכס טרובניקוב, נור מאקרופרינטר- תק- עב 2005(3),4811.
בש"א (י-ם) 2393/02 כהן ניסו נ' ט.מ.ל מיקרו מחשבים בע"מ תק- על 2003(1),7
בש"א 1327/04דיירקס מערכות רפואיות בע"מ נ' אבנר ספקטור- תק- אר 2005(2),37
בש"א 2310/00 חב' א.פ.נ סחר בינלאומי בע"מ נ' אלחנן נוימן תק-עב 2000(2), 1744
בש"א 1035/00 אריה נצר נ' אס.גי.די הנדסה בע"מ. תק- אר000 2(3),453.
בש"א (חי) 4625/04 כרמל כימקלים נ' בורל אליעזר תק- עב 2005(1),3398.
בש"א 016088/04 גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניקה בע"מ נ' קלמן גומא תק- עב 2005 (4),6362.
בג"צ 1683/93 יבין פלסט נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים פ"ד מז(4), 702
נג/ 3-177 דברת שרם ושות' בע"מ ואח' נ' גלובס פבלישר עיתונות ואח' פד"ע כה, 395.
נג/ 3-17 טוני טועמה נ' טכנו גומי ליסיצקי ואח' פד"ע כה, 227.
ע"א 2600/90 עלית חב' ישראלית לתעשיית שוקולד נ' יעקב סרנגה ואח' פ"ד מט(5), 796.
ע"א 312/74 החברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בע"מ נ' מרטין קריסטאנפולר פ"ד כט(1), 316.
ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ נ' כרמקס בע"מ ואח' פ"ד נא(3), 421.
עב (ב"ש) 2077/00 גבעון שרותי רכב בע"מ נ' בנימין בוגנים - תק - עב 2004(2),3744.
ע"ב 1997/03 א.מ. חטיפי העמק נ' משה סבג ואח' ס' 54.
ע"ב 1404/03 אלגת נ' דגן ס' 5.
ע"ע 164/99 פרומר וצ'ק פוינט נ' רדגארד פד"ע לד 294, 316.
ע"ב (חי)1382/01 REVIT HELTH CO וחברת "חי און מוצרי בריאות בע"מ נ' אוחנה (אנה ) חנה ה- תק - עב 205(2),715.
ע"ב 8087/02 הולומדיה טכנולוגיות בע"מ נ' חים חן ואח' תק-עב 2002(3), 521.
ע"ב 4588/02 גירית בע"מ נ מוטי אביב ואח' תק-עב 2003(2), 284.
ע"ב 1763/99 השמירה בע"מ ואח' נ' אילן כהן ואח' תק-עב 99(3).
ע"ב 666/99 מעריב ה' מודיעין ואח' נ' גב' נירית וייס ואח' תק-עב 99(1), 1588.
ע"ע (ארצי) 222/99 223/99 איילת לוי נ' זיוה קפלאווי ואח' תק- אר 99(2),25071.
עע 001141/00 מיכה נחושתן והר זהב שירותי מזון בע"מ ואח' נ' פודליין בע"מ ואח' - תק- אר 2002(3),795.
ע"ע 9046/96 פרידה בן ברוך נ' תנובה - מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאות בישראל בע"מ , נ צ (1) 625.
ע"א 6601/96 AES SYSTEM נ' משה סער פ"ד נד(3), 850.
ע"ע 353/99 נגב פרוייקטים הנדסה ופיתוח בע"מ נ' גדעון סמו תק-עב 2000(2), 250.
ת"א 2011/02 יקבי רמת הגולן נ' פיטר שטרן ואח' תק-מח 2002(3), 3379.
ת"א (ת"א) 93503/00 אביב זלצר מפיקים בע"מ נ' אנריקה שמואל תק- של 2002 (3),584).
תב"ע 911054/99 דיימונד מערכות נ' אסף שדה ואח' ס' 20.
ת"א 05838/98 מנו שירותי אח"מים בע"מ נ' ולה סרוויס ע' 7.
אתרים ברשת:
אתר נבו - http://www.nevo.co.il/serve/home/index.asp
תקדינט - http://www.takdinet.co.il/
LAWDATA - http://www.lawdata.co.il/
ע"ע 164/99 פרומר וצ'ק פוינט נ' רדגארד פד"ע לד 294, 316.
ע"א 6601/96 AES SYSTEM נ' משה סער פ"ד נד(3), 850.
ע' רביד 'מהגבלת עיסוק לעיסוק בלתי מוגבל ' המשפט ז (תשס"ב ) 497-503 2002.
מ' דויטש 'חוק עוולות מסחריות - הגינות בתחרות וסודות מסחר' הפרקליט' מה' 128.
ע"ע 164/99 פרומר וצ'ק פוינט נ' רדגארד פד"ע לד 294, 316.
י' פוטשבוצקי 'בעלות בידע והגבלת חופש העיסוק' הפרקליט לד 433.
א' גרוס 'כיצד הייתה תחרות חופשית כזכות חוקתית'- בנפתולי הזכות לחופש העיסוק ' עיוני משפט כג.
ע"א 312/74 החברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בע"מ נ' מרטין קריסטאנפולר פ"ד כט(1), 316.
י' עמית 'על חופש העיסוק והסוד המסחרי' הפרקליט מא 431
בש"א (חי) 4625/04 כרמל כימקלים נ' בורל אליעזר תק- עב 2005(1),3398.
ת"א 2011/02 יקבי רמת הגולן נ' פיטר שטרן ואח' תק-מח 2002(3), 3379
ג' טדסקי 'סודות עסקיים' הפרקליט ל"ה
נג/ 3-177 דברת שרם ושות' בע"מ ואח' נ' גלובס פבלישר עיתונות ואח' פד"ע כה, 395
י' עמית 'על חופש העיסוק והסוד המסחרי' הפרקליט מא 431.
מ' גולדברג 'חופש העיסוק והגבלתו' (1999) , 213.
בש"א 2310/00 א.פ.נ נ' אלחנן נוימן ס' 6(ד).
ע"ע 9046/96 פרידה בן ברוך נ' תנובה - מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאות בישראל בע"מ , נצ (1) 625
ע"ע 001141/00 מיכה נחושתן והר זהב שירותי מזון בע"מ ואח' נ' פודליין בע"מ ואח'.
ע"ע 1045/00 אריה נצר וקאדרון טכנולוגיות תעופה בע"מ נ' אס. ג'י. די. הנדסה בע"מ.
ע"ע 222/99 223/99 איילת לוי נ' זיוה קפלאווי ואח'.
סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט - 1999
ע"א 2600/90 עלית נ' סרנגה פ"ד מט(5) 796, 811
ע"א 2600/90 עלית נ' סרנגה פ"ד מט(5) 796, 811.
תב"ע 911054/99 דיימונד מערכות נ' אסף שדה ואח' ס' 20.
ג' טדסקי 'סודות עסקיים' הפרקליט ל"ה, 29.
http://study.eitan.ac.il/sites/index.php?portlet_id=110548 page_id=89
י' עמית 'על חופש העיסוק והסוד המסחרי' הפרקליט מא 431
ע"ע 164/99 פרומר וצק פוינט נ' רדגארד פד"ע לד 294, 320
נג/ 3-17 טוני טועמה נ' טכנו גומי ליסיצקי פד"ע כה 227, 241
ע"ע 164/99 פרומר וצק פוינט נ' רדגארד פד"ע לד 294, 321
ע"ע 292/99 עדי עמיחי נ' חב' יוסי גולדהמר פד"ע לה 204, 218
ע"א 1142/92 ורגוס נ' כרמקס פ"ד נא(3) 421, 445.
ע"א 2600/90 עלית נ' סרנגה פ"ד מט(5) 796, 808.
ע"א 353/99 נגב פרויקטים נ' גדעון סמו ס' 20.
ע"ב 1404/03 אלגת נ' דגן ס' 5
ע"ע 292/99 עדי עמיחי ואח' נ' חב' יוסי גולדהמר ואח' פד"ע לה, 2004.
בש"א (י-ם) 2393/02 כהן ניסו נ' ט.מ.ל מיקרו מחשבים בע"מ תק- על 2003(1),7.
ת"א 05838/98 מנו שירותי אח"מים בע"מ נ' ולה סרוויס ע' 7.
בש"א 1327/04 דיירקס מערכות רפואיות בע"מ נ' אבנר ספקטור - תק- אר 2005(2),37.
ע"ב (חי)1382/01 REVIT HELTH CO וחברת "חי און מוצרי בריאות בע"מ נ' אוחנה (אנה ) חנה תק -
עב 205(2),715.
בש"א ( ת"א) 6870/05 בורדו דיגיטל פרינט אינק בע"מ נ' אלכס טרובניקוב,נור מאקרופרינטר- תק- עב
2005(3),4811.
עב (ב"ש) 2077/00 גבעון שרותי רכב בע"מ נ' בנימין בוגנים - תק - עב 2004(2),3744
ת"א (ת"א) 93503/00 אביב זלצר מפיקים בע"מ נ' אנריקה שמואל תק- של 2002 (3),584).
ע"ע 001141/00 מיכה נחושתן והר זהב שירותי מזון בע"מ ואח' נ' פודליין בע"מ ואח' - תק- אר 2002(3),795.
ע"ב 8087/02 הולומדיה טכנולוגיות בע"מ נ' חים חן ואח' תק-עב 2002(3), 521.
ע"ע 353/99 נגב פרויקטים הנדסה ופיתוח בע"מ נ' גדעון סמו תק-עב 2000(2), 250.
ע"ב 1763/99 השמירה בע"מ ואח' נ' אילן כהן ואח' תק-עב 99(3).
בש"א 1035/00 אריה נצר נ' אס.גי.די הנדסה בע"מ. תק- אר000 2(3),453
בש"א 016088/04 גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניקה בע"מ נ' קלמן גומא תק- עב 2005 (4),6362
ע"ב 4588/02 גירית בע"מ נ מוטי אביב ואח' תק-עב 2003(2), 284.
ת"א 2011/02 יקבי רמת הגולן נ' פיטר שטרן ואח' תק-מח 2002(3), 3379.
ע"ב 666/99 מעריב ה' מודיעין ואח' נ' גב' נירית וייס ואח' תק-עב 99(1), 1588.
http://www.detect.co.il/commercial-secrets.html

תגים:

לקוחות · מסחרי · סוד · צ'ק · פוינט · תחרות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חופש העיסוק מול חופש הקניין", סמינריון אודות "חופש העיסוק מול חופש הקניין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.