עבודות [1-9] מתוך 21 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "עוני":

עבודה מס' 64445 SHOPPING CART DISABLED
שיטות במדידת עוני ועוני בקרב זקנים, 2005.
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמודים), 16 מקורות, 318.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מרכז הכובד בסדר היום החברתי-ציבורי במדינת ישראל כיום עובר מעיסוק בעניינים ביטחוניים לכיוון חברתי. פרסום דו"ח העוני של הלמ"ס הולך ומעורר מידי שנה יותר ויותר עניין. על האופן שבו מתבצעת מדידת העוני ישנה השפעה חשובה ביותר על תוצאות המדידה וכמובן שדבר זה משפיע על האופן שבו יש להילחם בעוני. אוכלוסיה אחת מדוברת במיוחד היא אוכלוסיית הזקנים, שכן אוכלוסיה זו היא, לכאורה, חלשה במיוחד.
בעבודה זו הבאנו את השיטות השונות של מדידת העוני וביצענו חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann). מדדנו בשיטה זו את תחולת העוני פעמיים: פעם אחת לפי משקל שווה לכל משק בית ופעם אחת נתנו משקל שונה לכל משק בית לפי גודלו.
מדידת תחולת העוני חושבה לפי מדגם סקר הוצאות משק הבית לשנת 2003 שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי האוכלוסייה העירונית (כולל מזרח ירושלים, דבר שלא היה קיים בסקרים דומים קודמים).

מצאנו:
* כי לשיטות מדידה שונות - תוצאות שונות
* כי שיטת לוח הרגישות של בומן נתנה קו עוני גבוה במעט מהשיטה הנהוגה כיום בישראל (סולם אנג'ל)
* כי תחולת העוי בקרב אוכ' הזקנים גבוה במעט מתחולת העוני בכלל האוכלוסייה.

תוכן
תקציר
פרק א' - סקירת ספרות
פרק ב' - שיטה (מתודולוגיה)
פרק ג' - תוצאות המחקר
פרק ד' - דיון
נספח 1
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מהו עוני? ההגדרה המילונית הפשוטה מתארת את העוני כך: "עוני הוא מצב שבו אין לאדם, למשפחה או לקבוצת בני אדם די אמצעים לקיים את עצמם, או לחלופין, מצב שבו אדם (או קבוצה) נאלץ להסתפק ברמת חיים נמוכה במידה רבה מזו של יתר האנשים בסביבתו הקרובה".
ניתן לראות מיד כי ישנם כמה הגדרות שונות לעוני. כיון אחד להגדרה הינו אובייקטיבי יחסית - האם יש לאדם את האמצעים לקיים את עצמו, כלומר האם יש לו מספיק כסף לקנות סל מוצרים בסיסי. הכיוון האחר הוא סובייקטיבי ומתייחס אל סביבתו של האדם, אל החברה שבה הוא חי וכאן נשאלת השאלה האם האדם חי ברמת חיים נמוכה יותר באופן מהותי מסביבתו. הצד השווה שבכל הגדרות העוני הוא מחסור באמצעים (הנובע מהכנסה נמוכה ומחוסר בעלות על נכנסים).
אנו רואים כי כבר בעת הגדרת העוני אנו מוצאים שיטות שונות להגדירו. הגדרת העוני, תחולתו, עומקו ומדדים נוספים מעין אלו הינם בעלי חשיבות גדולה במלחמה בעוני שכן בעזרת הגדרות אלו ניתן לדעת באיזה אוכלוסיה להתמקד, מה גורמי העוני וכמה משאבים יש להקצות למלחמה זו.
 
עבודה מס' 50906 SHOPPING CART DISABLED
העוני בישראל, 2000.
הגדרת העוני והכלים בהם הוא נמדד, אפיון העוני בישראל ובחינת מרכיבי מדיניות כלפי העוני.
9,708 מילים (כ-30 עמודים), 0 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו אגדיר מהו עוני. באילו כלים הוא נמדד, ומהם הקשיים הכרוכים במדידתו -וזאת תוך שימוש בשני מדדים עיקריים: מדד תחולת העוני ( Headcount Ratio  ,HCR ) ומדד פער העוני ( Poverty Gap , PG).

נאפיין את המשפחות ברוכות הילדים , בנוגע לרמת השכלה, דיור, ארץ מוצא ועוד.
נבחן את ההתפתחויות שחלו בנושא קצבאות ילדים במהלך עשרים השנים האחרונות, ומה היתה מידת השפעתם של שינוים אלו על המשפחות השונות בחברה הישראלית , תוך שימת דגש על אוכלוסיית הילדים.

נבחן את השפעתם של תשלומי העברה והמיסים הישירים על העוני בקרב משפחות עם ילדים.
נבדוק את תחולת העוני  ביישובים שונים בארץ בשנים 1991-1995 , ולבסוף נגדיר את מיקומה של ישראל ביחס למדינות שונות בעולם בנושא תחולת העוני וצמצום הפערים לאחר תשלומי העברה והמיסים הישירים.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 : הגדרת עוני ומדידתו
פרק 2 : משפחות ברוכות ילדים
פרק 3 : קצבאות ילדים
1. נתונים + גרף 1 : ערכן של נקודות קצבה ושל קצבות ילדים 1975-1996
פרק 4 : השינויים שחלו באוכלוסיית מקבלי קצבאות ילדים
           1. נתונים + גרף 2 : משפחות המקבלות קצבת ילדים ע"פ גודל משפחה 1977-1996
           2. נתונים + גרף 3 : ילדים המקבלים קצבת ילדים ע"פ סדרם במשפחה  1977-1996
פרק 5 : השפעת תשלומי העברה והמיסים הישירים על העוני בקרב משפחות ברוכות ילדים
פרק 6 : תחולת העוני ע"פ יישובים בשנים 1991-1997
           1. גרף 4-5 : ממדי העוני בערים השונות 1991 לעומת 1997
           2. גרף 6 : תחולת העוני ע"פ מחוזות   1997
פרק 7 : תחולת העוני בישראל בהשוואה למדינות בעולם
1. גרף 7 : תחולת העוני ע"פ הכנסה נטו בקרב מדינות בעולם בשנות ה80 - לעומת ה90 -

נספח 1: מס' המשפחות העניות עם ילדים מתוך סך האוכלוסייה הענייה
נספח 2 א: התפלגות תשלומי הביטוח הלאומי ושיעורי הגידולים הראליים באחוזים 1980-1988
נספח 2 ב: אחוז תשלומי קצבאות הילדים מסך התשלומים 1980-1998
נספח 3 א: תחולת העוני בקרב משפחות עם ילדים 1993-1997
נספח 3 ב: יחס פער העוני בקרב משפחות עם ילדים 1993-1997

סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 69355 SHOPPING CART DISABLED
איך לעודד צמיחה ולצמצם אי שוויון ועוני, 2010.
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמודים), 13 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק במספר תהליכים ותופעות כלכליים: צמיחה, עוני, אי שוויון בהכנסות, אי שוויון בהשכלה. כמו כן, נרצה לבדוק האם קיים קשר ביניהם, ואם כן מה כיוונו.  בחרתי את הנושאים האלה כי לדעתי יש להם חשיבות רבה לכל כלכלה. צמיחה בת קיימא היא המטרה העיקרית של כל משק, ממשלות של מדינות רבות מחפשות באור נרות "מדיניות מעודדת צמיחה". מה באמת מעודד צמיחה ומה יכול לפגוע בה? מהם תפקידם של עוני ואי שוויון בנושא זה? קיימים מחקרים אמפיריים רבים אשר בדקו את הקשרים האלה.

נרצה לבדוק מהי השפעה של השקעה בהשכלה ואי שוויון בהשכלה על הצמיחה. ההנחה כי פרט אשר יקבל השכלה והכשרה מקצועית יוכל בעתיד להשתכר יותר, היא מציאותית בעיניי. האם באמת השקעה בהון אנושי מעודדת צמיחה כלכלית? מה קורה כאשר קיים אי שוויון בחלוקת הכנסות, כאשר השווקים אינן משוכללים ואין אפשרות ללוות ולהלוות כמה שרוצים, איך זה משפיע על הצמיחה?

שאלת המחקר: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
שיטת המחקר: סקירה של מספר מחקרים אמפיריים אשר בדקו השפעה של אי שוויון בהכנסות על הצמיחה, של אי שוויון בהון אנושי על הצמיחה, השפעה של פתיחות המדינות לסחר בינלאומי על אי שוויון וצמיחה, תוך הצגת המודלים אשר שימשו לאמידת משוואות הרגרסיה שבדקו את הקשרים הללו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 . עוני ואי שוויון
            מדידת עוני בישראל
            ממדי העוני ואי השוויון בישראל
            אפיון אוכלוסיית העניים בישראל
            מצבה של ישראל ביחס למדינות אחרות
            מדיניות לצמצום העוני
פרק 2. השפעה של גלובליזציה על צמיחה ועל עוני
            השפעת הגלובליזציה על הצמיחה
            השפעת הגלובליזציה על עוני ואי שוויון
פרק 3. השפעה של אי שוויון בהכנסות על הצמיחה
פרק 4. השקעה בהון אנושי והשפעתה על הצמיחה
פרק 5. הקשר בין אי שוויון בהשכלה לצמיחה
סיכום ומסקנות
נספח
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
גישה נפוצה אחרת למדידת עוני היא הגישה המוחלטת (האבסולוטית), הרואה בעוני תופעה של העדר אמצעים כלכליים לסיפוק צורכי המחיה הבסיסיים. על-פי גישה זו משפחה היא ענייה אם אין ביכולתה לרכוש סל מוצרים ושירותים בסיסי הדרוש לקיומה, והכנסתה אינה מספקת כדי להבטיח לה רמת חיים מינימלית.
 
עבודה מס' 66062 SHOPPING CART DISABLED
התיירות ככלי להפחתת העוני בעולם, 2007.
הפוטנציאל של התיירות ככלי לצמצום העוני בעולם: האם מדובר באמת באסטרטגיה שמפיקה תוצרים?
4,991 מילים (כ-15.5 עמודים), 24 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
דו"ח זה עוסק בגישה לפיתוח וניהול תיירות אשר נרתמת למטרות צמצום העוני בעולם ומכונה 'Pro Poor Tourism' (PPT). אותה גישה זוהתה על ידי ה- UNWTO (ארגון התיירות העולמי בשיתוף האו"ם) כאחת מהסוגיות האקטואליות בפניהן ניצבת תעשיית התיירות בחמש השנים האחרונות. מדובר בתחום שהולך ומתפתח כתוצאה מהפוטנציאל ומהגידול המהיר של התיירות במדינות המתפתחות, אשר מקביל למיקוד הגלובאלי בצמצום העוני בעולם. הנושא קשור להיבטים שונים בתעשייה, כאשר הדו"ח הנ"ל סוקר אותו מתוך ארבע נקודות מבט שונות: תיירות במדינות מתפתחות, ניאו-ליברליזם, תיירות בת קיימא ותיירות חברתית (Social Tourism). בנוסף, מוקדש הפרק האחרון של הדו"ח לזווית ביקורתית של הכותב הנתמכת גם היא על ידי ספרות אקדמית ומציבה את הנושא תחת אור הזרקורים של בעד ונגד (Pros & Cons). למרות הביקורות הקשות על אותה גישה וההשפעות השליליות במדינות המתפתחות המוצגות בדו"ח, הכותב מביע חוות דעת חיובית בנושא ומפרט במסקנות את הדרכים להפקת מירב התועלת מהגישה. המסקנות העיקריות מתרכזות בשילוב הגישה עם האסטרטגיה של תיירות בת קיימא, בהבנת האינטראקציה בין תעשיית התיירות לעניים, בצמצום 'אפקט הדליפה', בהגברת מעורבותם של העניים בפעילות הכלכלית ובאינטגרציה של הגישה בתוך התיירות המסורתית למרות האתגרים.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1 - התפתחות הקשר בין תיירות לעוני
פרק 2 - PPT - הגדרות ומאפיינים
PPT - עקרונות ואסטרטגיות
PPT וסוגים אחרים של תיירות
פרק 3 - PPT וניאו-ליברליזם
על ליברליזם וניאו-ליברליזם
הקשר בין PPT לניאו-ליברליזם
פרק 4 - PPT והאימפליקציות לפיתוח בר קיימא
על תיירות בת קיימא בקצרה
האם PPT תומכת במטרות פיתוח בר קיימא ?
פרק 5 - תיירות חברתית (SOCIAL TOURISM) ותרומתה לצמצום העוני
פרק 6 - זווית אישית
מסקנות
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים
נספח 1 - אפקט המכפיל הכלכלי (Holloway, 2002)
נספח 2 - העקרונות הבסיסיים של PPT (Chok et al, 2007)
נספח 3 - שילוב התיירות ברצף האסטרטגיות לצמצום העוני (Schilcher, 2007)

מתוך העבודה:
מגזרי השירותים בכלל ותעשיית התיירות בפרט הינם דינאמיים ומשתנים במהירות. הם משקפים רקע למגמות עולמיות, הן מצד הביקוש והן מצד ההיצע. התוצאה היא שתעשיית התיירות בימינו ניצבת בפני סוגיות אקטואליות המשליכות על כל תחומי התעשייה ומשקפות דילמות ואתגרים רבים. לדעת Page et al (2001) בעוד שמרבית הפעילות התיירותית בעולם מתרחשת ב 'עולם המפותח', ישנן מדינות מתפתחות רבות שנמנות בין יעדי התיירות המובילים בעולם. לדעת Page et al (2001) במרבית הארצות המתפתחות התיירות הינה האמצעי המציאותי היחיד לפיתוח כלכלי וחברתי. על פי Chok et al (2007) התחזיות להמשך הגידול בתיירות בארצות מתפתחות, בהן קיים עוני כל כך שכיח וגלוי, הובילו לעניין בולט בתיירות ככלי ל "שיכוך" העוני. בריתות בירוקרטיות ועסקיות בעלות עוצמה עוצבו על מנת להרחיב תוכנית זו.
 
עבודה מס' 68917 SHOPPING CART DISABLED
תשלומי העברה ועוני, 2010.
בחינת השפעת תשלומי העברה על רמת העוני בישראל.
6,616 מילים (כ-20.5 עמודים), 16 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אציג בפרק השני רקע היסטורי על מצב העוני בישראל, על הגורמים לעוני ועל מדיניות הממשלה לצמצומו.
בפרק השלישי, אעסוק באחת התכניות הממשלתיות לצמצום העוני, והיא תכנית תשלומי ההעברה של הביטוח הלאומי. אציג את סוגי הקצבאות, הגדרתן והתנאים לקבלתן.
בפרק הרביעי, אתמקד בגמלת הבטחת הכנסה. בפרק הזה ארחיב בדיון על גמלת הבטחת הכנסה. אעסוק במאפיינים שלה, התנאים לקבלתה, השינויים בחוק בשנים שעברו והשפעת גמלה זו על היצע העבודה.
בפרק החמישי, אדבר על השינויים בחוקי הגמלאות והשפעתם על מצב העוני.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. רקע היסטורי
2.1 מצב העוני בישראל
2.2 מדיניות הממשלה לצמצום העוני
3. מהם תשלומי העברה?
3.1. רקע היסטורי
3.2. סוגי קצבאות
4. הבטחת הכנסה
5. שינויי חקיקה והשפעתם על הזכאים לגמלה
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בתחילת שנות השבעים, הייתה מדינת ישראל בצמיחה כלכלית, והצליחה להשוות את מצבה הכלכלי למדינות המובילות במערב. אבל, אחר-כך ראינו נסיגה כלכלית לעומת אותן מדינות מובילות. בתקופה הזו, בלטה תמונת העוני והתחילה להתרחב.( פרופ' בן-דוד, 2009).
 
עבודה מס' 67413 SHOPPING CART DISABLED
גלי העלייה והשפעתם על תופעת העוני בישראל, 2008.
כיצד השפיעו גלי העלייה על תופעת העוני בקרב האוכלוסיה בישראל מקום המדינה ועד היום.
13,547 מילים (כ-41.5 עמודים), 31 מקורות, 307.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתופעת ההגירה והשפעתה על תופעת העוני. ברמה הגלובלית, הגירה מיוחסת לאנשים שעוברים ממקום אחד למקום אחר, באופן פיזי.  תהליך ההגירה בפני עצמו כרוך בשינויים תרבותיים, חברתיים וכלכליים. בפני המהגר ניצבים דילמות שונות המשפיעות על מעמדו החברתי, הכלכלי והתעסוקתי. המהגר נדרש להתאקלם בחברה אליה הגיע, ללמוד את השפה, למצוא עבודה שתביא לו לפרנסה ולהשתלב בקרב האוכלוסייה הותיקה. בעוד שברוב ארצות העולם יש מגבלות על כניסת מהגרים לישיבת קבע ולקבלת אזרחות בהן, בישראל כניסת מהגרים יהודים היא חופשית. לפי חוק השבות משנת 1950 (והתיקונים בחוק משנת 1970), לכל יהודי הזכות לעלות לישראל ולקבל בה אזרחות ישראלית. הגירת יהודים למדינת ישראל מוגדרת ע"י המונח "עלייה". בין המאפיינים הבולטים של גלי העלייה לישראל, ניתן לראות כי כל גל עלייה הגיע מרקע תרבותי שונה, מסביבה תרבותית שונה ומהווי חיים שונה בהתאם לארץ המקור.
בעבודה זו בחרתי לסקור את תופעת העוני בישראל תוך בדיקת הקשר בין גלי העלייה לגידול תופעת העוני. שאלת המחקר שבחרתי לבדוק בעבודה זו הינה: כיצד השפיעו גלי העלייה על תופעת העוני בקרב האוכלוסיה בישראל מקום המדינה ועד היום, תוך הסתכלות על העולים כ"הון אנושי" ועל מידת השתלבותם מבחינה אישית ותעסוקתית ולבחון כיצד כל אלה קשורים, אם בכלל, לתופעת גידול שיעורי העוני בישראל. אאפיין את קבוצות העניים בישראל ואבחן את השפעתם של גלי העלייה על שיעור העוני בישראל מקום המדינה ועד ימינו. אתמקד בגורמים המשפיעים על העולים בתחום התעסוקתי כמו השפעת גובה ההכנסה מהעבודה על הימצאות משקי בית מעל או מתחת לקו העוני, ובתחום החברתי-תרבותי כמו למשל ההשפעה שיש למאפיינים התרבותיים של העולים ממדינות המקור שלהם לבין השתלבותם בהווי הישראלי.
העבודה כוללת שישה חלקים. לאחר המבוא בו אציג את מימדי תופעת העוני וגורמים שונים היכולים להשפיע על שיעור העוני, אציג בחלק ב' את תופעת העוני , אסביר מהו עוני, כיצד מודדים עוני ואילו אוכלוסיות עוני ניתן למצוא בישראל. בחלק ג' אציג כיצד התפתחה תופעת העוני לאורך השנים מהקמת המדינה ועד ימינו ומהם הכלים המוצעים ע"י המדינה לשינוי התופעה. בחלק ד' אסקור את תופעת העלייה ואת סוגי העליות שהגיעו לישראל לאורך השנים, מיום הקמתה. חלק ה' מוקדש לבדיקת הקשר בין גלי העלייה ותופעת העוני בישראל כאשר את הסיכום והמסקנות אציג בחלק ו'.

תוכן עניינים
תקציר
1.מבוא
1.1 מבוא
1.2 מימדי תופעת העוני
2. תיאור תופעת העוני
2.1 הגדרת העוני
2.2 מדידת עוני
2.3 קו העוני
2.4 תחולת העוני
2.5 פער העוני
2.6 אפיון אוכלוסיות העוני בישראל
3. התפתחות תופעת העוני בישראל
3.1 בשנת 1848 עד 1989
3.2 בשנת 1990 עד 2008
3.3 הגורמים המשפיעים על העוני
3.4 הכלים המוצעים לשינוי תופעת העוני
4. תופעת העלייה וסוגי עליות
4.1 סוגי עליות
4.2 גלי העלייה בין השנים 1948 עד 1989
4.3 גלי העלייה בין השנים 1990 עד 2008
5. הקשר בין גלי העלייה ותופעת העוני בישראל
5.1 בשנת 1948-1989
5.2בשנת 1990-2008
6. סיכום ומסקנות
7. בביליוגרפיה
8. נספחים

הערת מערכת: למראי המקום בשפה האנגלית אין פירוט ביבליוגרפי. הרשימה הביבליוגרפית כוללת רק מקורות בעברית.

מתוך העבודה:
מערכת הביטחון הסוציאלי מהווה שלד מרכזי במדינות רווחה. למערכת זו ישנה השפעה ישירה על רווחתם של תושבי המדינה והיא זו הקובעת את המדיניות החברתית הרצויה ואחראית להשלכותיה. מדינת רווחה, לפי ההגדרה המקובלת של בריגס (1961) (1), הינה מדינה המרכזת כח לתיקון משחקם של כוחות השוק לכל הפחות בשלושה כיוונים: האחד, להבטיח הכנסה מינימלית לפרט ולמשפחתו ללא קשר לגודל ההון העומד לרשותם. השני, להקטין את חוסר הביטחון האישי (בעיקר במצבי סיכון כמו מחלה, זקנה, ואבטלה). השלישי, להבטיח רמה גבוהה של שירותים סוציאליים מוסכמים אשר להם יהיו זכאים כל תושבי המדינה.
במדינת ישראל, יסודות הביטחון הסוציאלי הונחו כבר בראשית שנות החמישים, עם פרסום דו"ח קנב(2).
 
עבודה מס' 67605 SHOPPING CART DISABLED
שכר מינימום והקשר לעוני בארצות הברית, 2009.
אקונומטריקה יישומית - מדידה כמותית ובדיקת השפעתה בנושא העוני בארה"ב.
1,140 מילים (כ-3.5 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה קצרה זו אנסה לענות על השאלה האם שכר מינימום משפיע על העוני בארצות הברית.
עבודה זו היא עבודה אקונומטרית המשתמשת בנתוני panel לניתוח ההשפעות השונות. במהלך עבודה זו נעשה שימוש בתוכנת stata לניתוח הנתונים.
לשם חיפוש נתונים רלוונטים לבניית רגרסיה טובה, השתמשתי במחקר קיים כדי למצוא אילו נתונים אני צריך לחפש ולהכניס לרגרסיה כדי לשלוט בכמה שיותר מידע רלוונטי. קישור למחקר:
http://www.epionline.org/studies/vedder_06-2001.pdf

השערת המחקר שלי היא ששכר המינימום אינו משפיע על רמת העוני.

לשם השגת הנתונים נעזרתי באתר ה-census של ארה"ב וגם באתר של משרד העבודה של ארה"ב ובמשרד של ניתוח כלכלי של ארה"ב.
מתודולוגיה ועיבוד נתונים: השנים שבחרתי להשתמש בהם לניתוח הם השנים 2000, 2003, 2005. הניתוח הוא ניתוח של נתוני פאנל.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. הנתונים
3. מתודולוגיה ועיבוד נתונים
4. אמידת המודל וניתוח תוצאות
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כמו שניתן לראות, באמידה ראשונית שכר המינימום אינו מובהק.
- עליה של 1% באבטלה תואמת עליה של 0.4197 נקודות האחוז ברמת העוני בממוצע ששאר המשתנים קבועים.
- עליה של דולר אחד בהכנסה לנפש תואמת עליה 0.00024 נקודות האחוז ברמת העוני, תוצאה זו מובהקת אך הסימן לאו דווקא תואם את ההגיון הכלכלי.
 
עבודה מס' 69542 SHOPPING CART DISABLED
עוני והמדיניות החברתית ומערכת הביטחון הסוציאלי, 2012.
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?
14,321 מילים (כ-44 עמודים), 13 מקורות, 241.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה שלפניכם הינה בדיקת השפעת המדיניות החברתית ורשת הביטחון שהיא אמורה לספק על מצב העוני במדינת ישראל.
הפרק הראשון יעסוק במדיניות החברתית בישראל בשנות האלפיים - מגמות וסוגיות. התמורות הפוליטיות והאידיאולוגיות, שינויים באופי ובמבנה משטר הרווחה, והקיצוצים הנרחבים בתוכניות הרווחה ובמערכת הביטחון הסוציאלי. נתמודד עם התפיסות החדשות המובילות את פרנסי העיר לכיוון של תחרות עולמית של שוק חופשי ללא התערבות ממשלתית, הגדרת העני כ"אחר", חזרה אחורה לתפיסות מלתוסיאניות מהמאה הקודמת עם האשמת האוכלוסיות החלשות במצבן, המשמעות החדשה של המונח סיכון והשפעתה על המדיניות החברתית בישראל. נשאל: האם מדיניות הרווחה, כמו שהיא מתנהלת בארץ ובעולם, יכולה בכלל לקדם שוויון? בסיכומו של הפרק אערוך הדגמה של קצבה אחת - הבטחת הכנסה, המהווה את רשת הביטחון האחרונה במדיניות הרווחה, אשרטט תמונה בינלאומית בעזרת מחקר משווה מקיף של תוכניות רשת הביטחון האחרונה משמונה מדינות רווחה המייצגות סוגים שונים שך משטרי רווחה.
בפרק השני אסקור את התמורות והשינויים החברתיים המשפיעים על מצב העוני, הזדקנות האוכלוסייה, מודרניזציה של שוק העבודה, האבטלה הגואה ובעיית העובדים הזרים. כיצד שינויים באלמנטים אלו משפיעים על מערכת הביטחון הסוציאלי. עוד בפרק זה אציג את מצב העוני כפי שהתפרסם בדו"ח העוני לשנת 2010, כיצד ההתמודדות המדינית-כלכלית שנוקטת הממשלה בכדי לשרוד את המשברים הפיננסיים הפוקדים את העולם חדשות לבקרים, הם בעלי מחיר כבד למדיניות הביטחון הסוציאלי. כיצד פירות הצמיחה מחלחלים כלפי מעלה (העשירונים העליונים) יותר מאשר כלפי מטה (העשירונים הנמוכים). כמו כן, אציג את השינויים שחלו בקבוצות אוכלוסייה שונות וכן, היכן ישראל נמצאת בתמונת המדדים הבינלאומיים מתוך דוחות ארגון OECD.
הפרק השלישי יפרוש בפנינו את דעת הקהל בישראל בנוגע למדיניות החברתית, ויתרה מכך, מה אומרים צרכני שירותי הרווחה עצמם על המדיניות החברתית בישראל, איך הם חווים אותה, מהי תפיסתם וכיצד ניתן, לדעתם, לשפר את המערכת ולייעלה.
בפרק הרביעי אדון בסוגיית המחקר, אסיק את המסקנות המתבקשות ואשיב על שאלת המחקר:
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: המדיניות החברתית בישראל בשנות האלפיים - מגמות וסוגיות
חזרה למדיניות מילתוסיאנית בקרב אליטות משפיעות בחברה הישראלית
האם המושג "מסוכנות" מסוכן?"
האם מדיניות רווחה יכולה לקדם שוויון ?
הרחבה: יישום שינוי המדיניות בקצבת אבטחת הכנסה
פרק שני: מצב העוני בישראל
שינויים חברתיים בשנים האחרונות המשפיעים על מצב העוני
מצב העוני בישראל - תמונת מצב מדוח ממדי העוני והפערים החברתיים - 2010
פרק שלישי: דעת הקהל הישראלית בנושא מדיניות רווחה
מערכת הרווחה מנקודת מבטם של צרכני שירותי הרווחה
פרק רביעי: דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שורה של גורמים השפיעו על מדיניות הרווחה של ישראל מאז תחילת שנות האלפיים. בין הגורמים העיקריים היו השינויים הפוליטיים-אידיאולוגיים שהתחוללו בארץ בשנים 2000-2005, השינוי הרדיקאלי שהתחולל באופי משטר הרווחה שהיה נהוג במדינת ישראל, השינויים הארגוניים שהונהגו במבנה מערכות הרווחה בשנים אלו, השינויים הפרוגרמטיים שהוכנסו בחלק גדול של תוכניות הרווחה, במטרה לשנות לטווח הארוך את אופיים ומהותם, והקיצוצים הנרחבים שנעשו במרבית תוכניות הרווחה והביטחון הסוציאלי שהופעלו מטעם המדינה (דורון, 2007).
 
עבודה מס' 62781 SHOPPING CART DISABLED
אי-שוויון בחלוקת הכנסות כגורם למלכודת עוני רב דורית בישראל., 2004.
6,803 מילים (כ-21 עמודים), 35 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1. מבוא
2. רקע לבעיית העוני בישראל
  2.1 עוני
  2.2 תחולת העוני בישראל
  2.3 אפיון אוכלוסיות עניות בישראל
3. אי-שוויון בחלוקת הכנסות כגורם לפערי הון אנושי בישראל
4. חסכי הון אנושי כגורם לעוני
  4.1 גורמים לעוני
  4.2 השכלה כגורם לפערי שכר
  4.3 הקשר בין השכלה לאבטלה
  4.4 הקשר בין השכלה לשיעור השתתפות בכוח העבודה האזרחי
5. אי-שוויון בחלוקת הכנסות כגורם למלכודת עוני
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

מבוא
שאלת העוני העסיקה כלכלנים מזה דורות. נהוג להתייחס למלכודת עוני הטמונה במערכת
הרווחה, היוצרת תמריץ שלילי ליציאה לעבודה ודנה את הנתמך לחיי עוני. ברם, מן הראוי
להתייחס למצב חמור יותר של מלכודת עוני, המתקיים לא רק בחיי הפרט העני, אלא הוא רב-
דורי. מצב זה מתרחש כאשר, כתוצאה מאי-שוויון בחלוקת הכנסות, אין המשפחה מסוגלת
להשקיע ברמת ההון האנושי של ילדיה. כתוצאה מכך, אין אלו מסוגלים לצבור את ההון האנושי
שיאפשר להם לשפר את מצבם הכלכלי בעתיד, ולהיחלץ מחיי העוני. משפחות הנתונות במלכודת
עוני זו, נמצאות במעגל סגור הרסני, שהיכולת להיחלץ ממנו ללא סיוע חיצוני היא מוגבלת במקרה
הטוב.
ההנחה הנאיבית היא, כי במדינות בהם קיימת מערכת חינוך ממלכתית, ששירותיה ניתנים בחינם
ובאופן שוויוני לכלל האזרחים ובלא קשר למצבם הכלכלי או חובת שכר לימוד, לא תתקיים
מלכודת עוני שכזו. אחד מתפקידיה העיקריים של מערכת החינוך הוא, אמנם, למצות את
פוטנציאל ההון האנושי הגלום בילדי המדינה, לטובתם האישית ולטובת המשק. המציאות הקרה
היא, כי, בפועל, עשויה מערכת החינוך הממלכתית להנציח את מלכודת העוני ואף להעמיק אותה.

עבודה זו תבחן את אי-השוויון בחלוקת הכנסות כגורם למלכודת עוני רב-דורית במשק הישראלי.
כחלק מכך, תיבחן תחולת העוני בישראל, ואפיון של אוכלוסיות עניות בישראל, תפקידה של
ההשכלה כגורם לאי-שוויון בחלוקת הכנסות וכן הגישה למערכת החינוך בישראל ואיכות החינוך
המוענקת. כמו כן, יוצגו עדויות מחקריות לקיומה של מלכודת עוני וכן מודל כלכלי רלוונטי.

שאלת המחקר:
האם קיימת במשק הישראלי מלכודת עוני רב-דורית כתוצאה מאי-שוויון בחלוקת הכנסות?
השערת המחקר:
משוער כי קיימת במשק הישראלי מלכודת עוני רב-דורית כתוצאה מאי-שוויון בחלוקת הכנסות.
שיטת המחקר:
המחקר יערך על ידי ניתוח מקורות אקדמאים ומחקרים רלוונטיים, מקורות מן העיתונות
והאינטרנט ונתונים הנוגעים לתחולת העוני, אפיון אוכלוסיות עניות, התשואה להשכלה, איכות,
ושוויוניות מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל. כמו כן יוצג מודל כלכלי ותנותח ישימותו
למשק הישראלי.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 21 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>