היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת טכניקת 'רגל על הסף' כאמצעי להגברת ההיענות בסקרי דואר

עבודה מס' 064670

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם טכניקת "רגל על הסף" כלומר, הגברת העניין אצל העונה ו"הכנסתו" לקראת הסקר, יכולים להגביר את העניין אצל הנמען.

5,129 מילים ,13 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

סקרי דואר, בהם תדון העבודה הנוכחית, הם עדיין אחד האמצעים הבולטים ביותר לעריכת סקרים. סקרים אלו נערכים בשיטות שונות והחיסרון העיקרי שלהם הוא העלות.
מטרת העבודה הנוכחי היא לבדוק האם טכניקת "רגל על הסף" כלומר, הגברת העניין אצל העונה ו"הכנסתו" לקראת הסקר, יכולים להגביר את העניין אצל הנמען.
יצוין כי טכניקה זו חשובה בעיקר בסקרים אליהם אנו רוצים להגיע לקהל ספציפי- שאם לא כן- אנו יכולים להגביר את רשימת התפוצה שלנו ואז נקבל את כמות העונים הרצויה. מצב זה יכול להיות לדוגמא- רצון לדגום אנשים מאזור מסוים או מדגם השייך לחברה מסוימת בלבד.
מקובל לחלק את הסוגיות בתחום הסקרים לחמישה תחומים, העונים על שאלות הללו:
1. ניהול המחקר- כיצד משפיעה שיטת איסוף הנתונים על מידת השליטה שיש למנהל על תהליך איסוף הנתונים? כמה זמן צריך להקדיש לראיון באמצעות שיטה א' לעומת שיטות איסוף הנתונים האחרות?
2. תקפות הנתונים- האם שאלה הנשאלת בשיטה א' אכן מודדת את מה שנועדה למדוד? האם ניתן באמצעות סקרים אחרים לחשוף אמת אובייקטיבית ידועה? האם משיבים הנבדקים על שאלות המוצגות כפי שהיו משיבים בראיון פנים אל פנים או בשאלון למילוי עצמי?
3. שיעור המשיבים- כיצד אפשר להקטין את שיעור המסרבים לענות? מהי ההשפעה של ויתור על תשובותיה של הנעדרים מביתם וכיצד אפשר לתקן עיוות זה?
4. דגימה- האם קיימות שיטות דגימה חלופיות? מה טעויות הדגימה וההטיות הנגרמות בשל העדר סיבת אובייקטיביות העולים במדגם או בשל דגימת בלי מספר טלפון חסוי לדוגמא?.
5. תכנון השאלון- מהם השיקולים המיוחדים שיש לקחת בחשבון בתכנון שאלות המועבר בסקר? במה השפיעו החידושים בתחום המיחשוב על השימוש בשאלונים בסקר?

העבודה הנוכחית תתמקד בבדיקת הגברת העניין אצל העונה- קרי חלוקת עלונים לפני מועד ההגעה בדואר, על מנת להגביר את העניין ולהכיר למשיב קודם את מטרת הסקר, כל זאת על מנת שלא יתייחס אליו כ"דואר זבל".

אוכלוסיית המחקר כוללת את כל עובדי החברה בה אני עובדת (ארגון פיננסי גדול המעסיק מעל אלף עובדים). מסגרת הדגימה כוללת את רשימה של 300 איש שעלו במדגם מתוך ספרי הטלפון הפנימי של הבנין.
עיבוד הנתונים יערך בכמה כלים סטטיסטים.
- ממוצעים- על מנת לבדוק את נטיות הציבור בכל נקודה.
- מספר העונים לכל שאלה.
- סטטיסטיקה היסקית- מבחני T ומתאמי פירסון.

כלי המחקר הוא שאלון.

תוכן העניינים:
1 מבוא
2 סקירת הספרות
2.1 אי מענה
2.2 שיפור שיטת הסקר בדואר
3 השערות המחקר ושיטת המחקר
3.1 מטרות המחקר
3.2 השערות
3.3 אוכלוסיית המחקר וגודל המדגם
3.4 עיבוד הנתונים
3.5 כלי המחקר
3.6 מגבלות המחקר
4 תוצאות המחקר
5 סיכום
6 בביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החיסרון העיקרי בסקר דואר הוא שיעור ההענות הנמוך יותר אשר נע בין 20 ל- 40% (הורניק, 1988). הטכניקות חולקו לפי שלבים במהלך הסקר:
1. טכניקות מקדימות: מטרתם יצירת מגע מקדים, לתת התראה מראש נשאלים על שאלון העומד להגיע אליהם, זאת על ידי שליחת מכתב מקדים בדואר. בהליך מוקדם זה מזדהה החוקר ומבקש שיתוף פעולה של המרואיין. Yammarino F, Skinner S And Childers (1991) מצא כי שיעור ההיענות לאחר התראה מקדימה נע בין 51.8% ל- 87.9%.
2. טכניקות מקבילות: טכניקות מסוג זה מלוות את השאלון המקורי או קשורות אליו: פניה במכתב לוואי, תגמולים כספיים, מיעון אישי כולל מעטפות מודפסות, שאלות קלות.

מקורות:

T סטטיסטי אינו גדול מ- T קריטי ולכן אין הבדל.
כלומר השערת מחקר זו אוששה בחלקה. את החלק שלא אושש ניתן לייחס לרמת המובהקות הגבוהה שנדרשה בעת הבדיקה: 95%.
סיכום
ל"דעת הקהל" הופנתה בעשור האחרון תשומת לב רבה, בעיקר לאור הדגשת ערך הפרט וההתפתחות הטכנולוגית והכלכלית המאפשרות לציבור הרחב להשפיע על תהליכי קבלת החלטות של מוסדות עסקיים ולא עסקיים. לפיכך מרבים באמצעי התקשורת לפרסם תוצאות של סקרים ומשאלי דעת קהל ולפרשם.
מספר רב של טכניקות מבוצעות על מנת להגביר את רמת האמינות של הסקרים ובעיקר את רמת ההחזר, שהרי החזר נמוך במיוחד מראה כי לציבור אין עניין בנעשה.
אחת השיטות המוצעות עבודה זו היא שיטת "רגל על הדלת". בשיטה זו מיידעים את הנדגם כי בעתיד הקרוב עשויות להישלח אליו מחקר או מחקרים מספר, בנושא מסוים והוא מתבקש לענות עליהם. שיטות אחרות הן מתן תגמול כספי או שלב של ספר שיטות.
המחקרים מראים כי יש עדיפות לידוע מוקדם של הנשאל, ואכן סביר לחשוב שמידע מקדים מגביר את ההיענות. עם זאת קיימים גם מחקרים הסותרים ממצאים אלו. לדוגמא THOMPSON (1974) מצא כי אין הבדל מובהק בכמות התשובות והשאלונים שמולאו, וגם נמצא כי כאלו שלא קיבלו פרס על מילוי השאלון נטו להיות יותר מדויקים בתשובותיהם
ויותר רציניים במילוי השאלון לעומת אלו שקיבלו פרס על המילוי.
במחקר הנוכחי נדגמו 300 איש ממוסד פיננסי גדול, בנושא יושר בעסקים- דבר אקטואלי בבנק לאחרונה.
הדגימה היתה הסתברותית- לכל עובד היתה הסתברות להיכלל בו. כלי המחקר היה שאלון סגור.
השערות המחקר היו :
בשיטה הראשונה כמות השאלונים שאקבל חזרה תהיה גבוהה יותר מאשר השיטה השניה- השערה זו אוששה..
בשיטה הראשונה הנשאלים יענו על מספר שאלות רב יותר מאשר בשיטה השניה- אכן ההערה אוששה אם כי כמות השאלות שלא נענתה בשיטה השניה לא הפריעה לניתוחים- מספר שאלות בודד- 1% לערך לא מולא.
יהיו הבדלים בתשובות בין שני השיטות- אלו שהוצרכו להיחשף יציינו רמות מוסר גבוהות יותר- היו הבדלים ברוב התשובות אם כי רק בחלקן נמצאה מובהקות.
לאור זאת ניתן להניח כי יש הבדלים בין הסקרים, אולם לא הבדלים מהותיים. לדעתי יש לערוך מחקר המשך בו תבחנה מספר פעילויות נוספות להגברת ההיענות כגון:
תשאול משולב עם סקר טלפוני
מתן תגמול מסוים לנשאלים
אנונימיות מוחלטת
בביבליוגרפיה
שפירא י., יסודות הסוציולוגיה, תל אביב: עם עובד.
הורניק י., עיונים, סקרים ומשאלי דעת קהל, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Duhan F D And Wilson D R (1990) "Prenotification And Industrial Survey Responses" Journal Of Marketing Management 19, Pp 95-105
Chebat jean charles "does prenotification increase response rates in mail surveys? The journal of social psychology aug 1991 pp. 477-488
Petty R.E., Cacoppo F.,(1983) "Central And Peripheral Cues To Persuation Application To Advertising, In L Percy And A. Woodside (Eds), Advertising And Consumer Psychology, Lexington Ma, London Pp.3-23.
Hox J.J; E.D De Leeuw, A Comparison Of Nonresponse In Mail , Telephone And Face To Face Surveys , Public Health Report 105, 1994, 524-529.
Koukl Gregory (1998) "To Bribe Or Not to Bribe Is offering a bribe always immoral, or is there a biblical principle which should be used to weigh the circumstances?"/
Mcauliffe William E; Geller Stephanie; Labrie Richard; Paletz Susannah; Fournier Elizabeth, Are Telephone Surveys Suitable For Studying Substance Abuse? Cost, Administration, Coverage And Response Rate Issues, Journal Of Drug Issues; Tallahassee; Spring 1998.
Mosher S.E., Et All (1994) "Experiments In Survey Data Collection: The National Family Growth Pretest" In Tourangeau R. Smith T (1996) "Asking Sesnsitive Questions", Public Opinion Quarterly, 60, Pp.275-304.
Scott C (1961) "Research On A Mail Surveys" Journal Of The Royal Statistical Society 124.2. Pp 143-205
Taylor s (1998) "the effect of a preliminary notification letter on response to a postal survey of young people" journal of the market research society v 40 no 2 pp 165-168
Wright D Et All (1998) "A Comparision Of Computer Assisted And Paper And Pencil Self Administered Questionnaires A Survey On Smoking Alcohl And Drug Use" Public Opinion Quarterly, 62, 331-353
Yammarino F, Skinner S And Childers T (1991) "Understanding Mail Survey Response Behavior" Public Opinion Quarterly Public Opinion Quarterly 55. Pp.613-639
דוגמת שאלון
שלום. אודה לך אם תקדיש לי מספר דקות מזמנך.
שאלון זה הינו חלק ממחקר מקיף שנערך במסגרת מחקר אוניברסיטאי בנושא סקרים, מחקרים ודעת קהל
לפניכם\ן מספר שאלות בנושאים דמוגרפיים ולאחר מכן שאלות בנושא התוכן. אודה לכם אם תשיבו על כל השאלון, ברצינות הראויה, על מנת שאוכל להסיק ממנו מסקנות.
אנא הקף\י בעיגול את התשובה הנכונה.
לידיעתכם השאלון לא יועברו לאף גורם.
תודה על שיתוף הפעולה
שם:
גיל: -
1.דרג / י עצמך מבחינה דתית
א.דתי
ב. מסורתי
ג.חילוני
ד.אתיאסט
2. האם אתה סבור כי צריך להיות לבנק קוד אתי (כתוב)
1.לא
2.כן
3.האם את/ה מכיר ארגונים עם קוד אתי:
א.כן
ב.מעט מאוד
ג.לא
4.האם לדעתך תאגידים כלכליים זקוקים לכללי מוסר אובייקטיביים ליצירת יציבות כלכלית:
1.בוודאי
2.רצוי
3.לא חייב
4.אין צורך כלל
5.דרג/י את רמת שיפוטך כלפי עבירות מוסר בעסקים?
א.גבוהה מאוד
ב.גבוהה
ג.לא גבוהה
ד.בינונית ומטה.
6. האם לדעתך מותר להלל בשבחו של מוצר שאתה יודע כי אינו טוב?
כן
לא
באיזו מידה לדעתך יש לגנות:
1= במידה רבה, 2 במידה מסוימת, לא כל כך, 4= לא חיוני לגנות, 5= כלל וכלל אין לגנות)
7. הטעיית משרדי שלטון
5
4
3
2
1
8.שתיקה במקרה שמישהו אחר מטעה מוסדות שלטון
5
4
3
2
1
9.אי התראה בפני מישהו אחר עימו אנו נושאים ונותנים על טעותו.
5
4
3
2
1
10.עובד שאינו מעיר למעבידו על שחיתות
5
4
3
2
1
11.הפרת הבטחה בעל פה
5
4
3
2
1
12.האם הנך שבע/ת רצון מרמת המוסר בעסקים בישראל:
1. במידה רבה מאוד
2. במידה רבה
3. במידה בינונית
4. במידה מועטה
5. כלל לא.
13.באיזו מידה הנך נוטה להתייעץ עם אחרים בנושאים מוסריים\אתיים בעסקים, כאשר
את/ה מתלבט/ת אם הדבר מוסרי?
1. במידה רבה מאוד
2. במידה רבה
3. במידה בינונית
4. במידה מועטה
5. כלל לא.
14.באיזו תדירות את/ה מעיר/ה לאחרים אודות מעשים לא מוסריים שהם מבצעים ?
1.לעיתים תכופות
2.לעיתים
3.בכלל לא.
15. מנהל מסויים בחברה דורש ממך תשלום מתחת לשולחן 50,000$ כדי שהסניף שלך
יהיה מונופול באיזור עליו את/ה מופקד/ת, האם תסכים/י לשלם?
כן
לא יודע
לא
16. האם תשתנה תשובתך לשאלה 15 אם ידוע לך כי האיזור עליו אתה מופקד נמצא
בארץ בה מתן שוחד היא נורמה מקובלת?
1. כן
2.לא
סמן/י באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפטים הבאים: 1=מסכים במידה רבה,
2=מסכים במידה מסויימת , 3=לא כל כך מסכים, 4=לא מסכים
17. "בתחרות , כמו במלחמה ובאהבה, הכל מותר בכדי לנצח".
18. "מתן שוחד זו עובדה היום, רק טיפש מנסה לשחות נגד הזרם".
19. "אחריותו העליונה של מנהל הינה להשיג את מטרות חברתו".
20. אם היתה נופלת לידך החלטה , לפתוח סניף באחת מארצות העולם השלישי, כאשר תנאי
העסקת העובדים המקובלת באיזור הינה מחפירה, האם היית משנה תנאים אלו ?
1. בוודאי
2. אולי
3. לא בטוח
4. לא
21 כיצד היית מתאר את התנהגות Microsoft בשיווק המוצר שלה ("דפדפן") שהביא אותה להיות מונופול בתחום תוכנות הגלישה באינטרנט?
הוגן
לא כל כך הוגן
לא הוגן
22 השכלתך הפורמלית
עממית
תיכונית/מקצועית
אקדמאית
מעמדך בחברה/ בארגון/בעסק
עובד/ת שכיר/ה מן השורה
מנהל/ת שכיר/ה בדרג ביניים
מנהל/ת שכיר/ה בכיר/ה
בעל/ת עסק או חלקי
אני מודה לך,

תגים:

דעת · קהל · שאלון · סקרים · אמינות · נשאל · עיונים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת טכניקת 'רגל על הסף' כאמצעי להגברת ההיענות בסקרי דואר", סמינריון אודות "השפעת טכניקת 'רגל על הסף' כאמצעי להגברת ההיענות בסקרי דואר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.