היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין קליטת השפה לקליטת העולים בשוק התעסוקה

עבודה מס' 064663

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מחקרים הקיימים בנושא לגבי הקשר בין קליטת שפה וקליטה תעסוקתית

10,704 מילים ,51 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

קליטת יהודי בריה"מ היא הקליטה הגדולה ביותר בתולדות המדינה לאחר העלייה החמישית. עליה זו מאופיינת ע"י שני גלי עלייה גדולים ביותר, בשנות השבעים ובשנות התשעים. בשנת 1990 מסתמנת פריצת דרך בעליה, שלא הייתה כמותה מאז קום המדינה. מגוון העזרה הוא רחב מאוד אולם למרות זאת לא כל העולים מרוצים בארץ מבחינות שונות. חלקם לא מרוצים מצורת הקליטה וחלקם לא מרוצים מהמשך הטיפול בהם או מהצלחתם בקליטה ובהתערות הפנימית ומקליטתם המקצועית והתעסוקתית.
העלייה לישראל שונה במהותה מההגירה במובנה המקובל בשל הממד הרעיוני רגשי הקשור בה. דבר זה משפיע על ציפיות העולה לשייכות ולקשר מחד, ועל מחויבות החברה הקולטת לסייע לתהליכים אלה מאידך (רוזנבאום, 1991). לאחר שלבי הקליטה העולים ניסו למצוא עבודה בישראל, אולם לא תמיד הצליחו בכך. אחוז האבטלה בקרבם היה, ועדיין נשאר, גבוה משל הותיקים.
לקליטת העולים בשוק התעסוקה חשיבות ניכרת לכלכלת המדינה. מאז קום המדינה העולים מלאו תפקיד חשוב בכמה וכמה תחומים של הצמיחה הכלכלית. ראשית, הם מילאו תפקיד חשוב בשיקום החקלאות ובהרחבתה כאשר פעילות זו כוללת עבודות תשתית שונות. שנית, בערך באותו זמן השתלבו רבים מן העולים בעבודות הבניין שהיו אז בקנה מידה ניכר ביותר. עבודות אלו היו אמורות לספק דיור לאוכלוסייה הותיקה ולעליה החדשה. כמו כן לספק את המבנים הרבים הדרושים למפעלים החדשים, למשרדי הממשלה ולשירותי הציבור המתרחבים. קיים היה בארץ ציבור מאורגן ומבוסס של פועלי בנין אשר ביצעו בעיקר את העבודה המקצועית והניהולית והעולים החדשים נכנסו לדרגים נמוכים של פועלים בלתי מקצועיים ורובם הועסקו על בסיס זמני (קלפהולץ 1995).
שלישית, העולים מלאו תפקיד חשוב ביותר בתהליך התיעוש -בעיקר במחצית השניה של שנות השמונים. חלקם היה רב במיוחד בענפים עתירי עבודה וביניהם ענפי הטכסטיל והמזון. צמיחתם של ענפים אלו לוותה בחלוקת עבודה פנימית. כתוצאה מן הגידול המהיר צמחה שיכבה של מנהלים ושל יזמים בתוך מנגנון המדינה. נוצרה גם שכבה רחבה של תעשיינים ושל בנקאים ושל יזמים אחרים אשר נהנו ממשאבים שהוקצו ע"י המדינה לידיים פרטיות ושכבה גדולה עוד יותר של בעלי מקצוע: מהנדסים, טכנאים ועובדים מקצועיים למיניהם.
שלושת השכבות הללו (מנהלים, תעשיינים ויזמים, מהנדסים ועובדים מקצועיים) אוישו בעיקר ע"י האוכלוסייה הותיקה ובמקצת ע"י עולים מאירופה אשר היו להם כישורים וקשרים מתאימים. השכבה המשלימה של הפועלים המקצועיים והבלתי מקצועיים אוישה בעיקר ע"י העלייה המזרחית. במקביל התפתחה מערכת נרחבת שכללה רווחה חברתית אשר תפקידה היה לעזור בשילוב העלייה החדשה בחברה המתגבשת ולספק את הכלים הבסיסיים הדרושים לשם כך, ולהקהות את קשיי המעבר והאבטלה. שירותים חברתיים אלו אוישו אף הם בעיקר ע"י האוכלוסייה הותיקה, הפעם בעיקר ע"י נשים אשכנזיות שיתרונן היה בידיעת השפה. כתוצאה מתהליכים אלו, כאמור, נוצרו פערים ניכרים בין המעמד התעסוקתי וההכנסה של העולים לבין אלו של הותיקים.

אחת ההנחות המועלות בעיתונות וע"י פובלציסטים למיניהם היא שאחוז האבטלה והשכר הנמוך יחסית נובעים מחוסר הידיעה של השפה המקומית. העולים שהגיעו לישראל מרוסיה היו חסרי ניסיון בשוק המקומי, שפתם העברית הייתה דלה ומנהגי המקום זרים להם, ולכן טבעי הוא כי שכרם יהיה נמוך יותר מאחרים.
מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את המחקרים הקיימים בנושא לגבי הקשר בין קליטת שפה וקליטה תעסוקתית, כאשר שאלות המחקר הן:
1. האם יש קשר בין הנכונות להעסיק עובד ובין שליטתו בשפה העברית
2. האם יש קשר בין שכרו של העובד ובין שליטתו בשפה העברית.

היות והעבודה אמפירית, המחקר יערך ע"י סקירת מחקרים בנושא, וליקוט ראיות מספרות אקדמית, ולאחר מכן יסקרו נתונים ותיבדק ההתאמה ביניהם.

ראשי פרקים:
1 הקדמה
2 רקע- השפעת החינוך על התעסוקה
2.1 המודל הגיאומטרי
2.2 מודל ההון האנושי של קמבל וסטנלי (1992)
3 תאור העליה והעולים לישראל
3.1 העולים מרוסיה
3.2 העולים מאתיופיה
3.3 קליטה דתית עדתית
3.4 קליטה חברתית
3.5 שפה
4 הקשר בין שפה להצלחה בקליטה תעסוקתית
5 השפעת קליטת השפה בישראל על הקליטה התעסוקתית
6 בדיקת נתונים
6.1 תעסוקה
6.2 ידיעת השפה
6.3 בדיקת התאמה בין הנתונים
7 סיכום
8 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

העלייה הגדולה ביותר כיום היא העלייה מברית המועצות (לשעבר). תחילתה של עליה זו היא בשנות השבעים המוקדמות עם התחלת השיחות בין בריה"מ וארה"ב הידועות בשם שיחות סאל"ט על הגבלת מרוץ החימוש הגרעיני. מאז 1967 ועד 1987 יצאו את בריה"מ כ- 790,000 עולים ומהם הגיעו לישראל קרוב ל-75% מהם. יתרם התפזרו בין ארצות העולם החופשי, כאשר מרביתם השתקעו בצפון אמריקה. 64% מכלל עולי בריה"מ הגיעו מהאזורים האירופאיים ו-36% הגיעו מהרפובליקות הדרומיות של בריה"מ, כאשר 11% נמנים על יהדות גרוזיה, 9% נמנים על יהדות בוכרה ו-7% על היהודים הקווקזיים (המקור: נתוני קליטה אוגוסט ספטמבר 1999,לשכת שר האוצר,אוקטובר 1999).

מקורות:

אליצור ד, (1990) קליטה, שנת -1989מחקר, מחלקת העליה והקליטה של הסוכנות.
בן עזר גד (1992), "העליה מאתיופיה- מעבר ושינוי",סקירה חודשית, לו'
בן עזר גד (1999),"עולי אתיופיה וקליטתם בישראל", סקירה חודשית, לו'.
בניטה אסתר, נועם גילה, לוי רות (1999), קליטת עולי אתיופיה ממצאים ממפקד בקריית גת.
בר - צורי ר. עובדים זרים בישראל - מיפוי סקרים מחקרים ועבודות בתחום (טרם פורסם), הרשות לתכנון כ"א, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.
בר - צורי, ר., (1996) "עובדים זרים בישראל", ר. נתנזון (עורך), עולם העבודה החדש בעידן של שינוי כלכלי. קרן אברט. ת"א (64-31).
גלעדי ד (1968), הישוב בתקופת העלייה הרביעית, בחינה כלכלית ופוליטית, אוניברסיטת תל אביב.
גרוניך א. (2002) סקרי שביעות רצון של קליטת עולים ירושלים: הפורום הציוני של יהודי ברית המועצות.
הברפלד י, (1996) "אפליה בשוק התעסוקה", המפעל, יט.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולי בריה"מ 1990-1993, סדרת פרסומים מיוחדים מס' 846, ירושלים, תשמ"ט.
וייל שלווה (1989) ,אמונות ומנהגים דתיים של יהודי אתיופיה בישראל, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית, י-ם.
ולדמן מנחם (1989) , מעבר להרי כוש-יהודי אתיופיה והעם היהודי, משרד הביטחון.
ולדמן מנחם (1990), מאתיופיה לירושלים- יהודי אתיופיה בעת החדשה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים, תשנ"ב.
ליפסון דבורה (1992), חשיבות הקליטה של יהודי בריה"מ, הוצאת הפורום הציוני של יהודי בריה"מ, ירושלים.
ליפשיץ חן, נועם גילה (1993), סקר עולים צעירים מאתיופיה, ירושלים, אוגוסט.
מקסים, ז. השפעת תהליכי הקליטה על שביעות רצון העולים, ירושלים: הפורום הציוני של יהודי ברית המועצות.
נאור מרדכי, עולים ומעברות, סדרת עידן, ירושלים, תשמ"ז.
נווה א., (1999) קליטת העלייה מרוסיה בשוק העבודה, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
סיקרון משה (1995) העליה לישראל, ירושלים.
סמירה מנשה (1999), "היערכות צה"ל לקליטת חיילים עולי אתיופיה", בתוך נועם גילה (עורכת), הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה, ירושלים, דצמבר.
פלוג קרנית (1991) קליטה בתעסוקה של עולי בריה"מ בשנת 1990 והלאה: היבטים של שמירה והחלפת משלחי יד, בנק ישראל, מחלקת המחקר, אפריל.
פרידמן תומס ל. (2000) הלקסוס ועץ הזית- הגלובליזציה- מבט את עולם משתנה , אור יהודה: הד ארצי.
קלפהולץ י., (1995) נתוני תעסוקת עולים- אוגוסט ספטמבר 1999 לשכת שר האוצר מרץ 1995.
קריזמן ב. (1991) מקבץ נתונים על העליות לישראל בשנות השיבעים ובראשית שנות התשעים, מתוך מחקר מטכ"ל אכ"א, מח' מדעי ההתנהגות, ענף מחקרי אכ"א ,מרץ.
קרייזמן ב"צ (1988), עולי אתיופיה וקליטתם, משרד הקליטה, ירושלים, אוגוסט.
קרנית פלוג, קליטה בתעסוקה של עולי בריה"מ בשנת 1990 והלאה: היבטים של שמירה והחלפת משלחי יד,בנק ישראל, 1992.
רוזן חיים (1987), פרויקט הצעירים- עולי אתיופיה מנקודת מבט תרבותית, המשרד לקליטת העליה, האגף לתכנון ומחקר, ירושלים, דצמבר.
רוזנבאום י., (1991) מעקב אחר הנקלטים במסלול הקליטה הישירה, המשרד לקליטת עליה, אוגוסט.
רוזנבאום יהודית (1991) שני גלי עליה, עולי בריה"מ בשנות ה70- ובראשית שנות ה-90-אפיונים דמוגרפיים וסוציו-כלכליים, המשרד לקליטת עליה, האגף לתיכנון ומחקר, ינואר.
שובל י., (1983), דפוסי ההסתגלות של עולי בריה"מ. ירושלים.
שיק ד., (1992), השפעת הגורמים לשביעות רצון של עולים מברית המועצות, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית.
שנער איילת (1999) "עירויי דם ואיידס - מה חדש?" ידיעות כימיה, טכנולוגיה וחברה, 55.
Akeblof george a., (1988) "the market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism", pp.488-499.
Beebe leslie m, (1974) "occupation prestige and consonant cluster simplification in bangkok thai", International journal Of sociology of language,5/
Ben-David, Amith ‏ Leichtentritt, Ronit (‎‎‏‏ :(1999 "Ethiopian And Israeli Students' Adjustment To College: The‎‎ Effect Of The Family, Social Support And Individual Coping Styles.J. Of Comparative Family Studies, Pp‎ 297-313.
Cais j,(1993) "Socialization And Verbal Behavior: An Israeli Example", International Journal Of Sociology Of Language, 41,.
Carol W. Pfaff, (1996) "Turkish In Contact With German Language", International Journal Of Sociology Of Language.
Chiswick r. Barry, "henre usage: determinants and effect on earning among immigrants in Israel", the Maurice Falk institute for economic research in Israel", Jerusalem, 1997.
Chiswick r. Barry, "learning Hebrew and finding a job: an econometric analysis of immigrant absorption in Israel", the Maurice Falk institute for economic research in israel", jerusalem, 1992.
Haberfeld Yitchak (1999), "Immigration And Ethnic Origin: The Effect Of Demographic Attributes On Earnings Of Israeli Men And Women" International Migration Review. Vol, No.2
Hanna J (2004) "Education And Immigrants" International Journal Of Educational Development .Vol 24, Issue 2
Giles Howard, (1999) "Communication Length As A Behavioral Index Of Accent Prejudice", International Journal Of Sociology Of Language.
Koen jaspaert sjaak kroon (1974), "social determinants of language shift by italians in the Nederland's and Flanders", International journal of sociology of language, 6.
Lentolf. J .(1999). Sociocultural theory and second language learning. Special issue of Modern Language Journal , 78, No 4.
Lentolf,J. and Appel. G. (1999) (editors) Vigostkian Approaches to Second Language Research, Ablex Publishing Corporation Nowood, New Jersey.
Pfaff Crol W. (1999), "Turkish In Contact With German Language", International Journal Of Sociology Of Language, 6.
Philips susan, (1984) "contextual variation in courtroom language use", International journal of sociology of language, 49.
SEN.A. (1981) "Measures of inequality", IN On economic of inequality, New-York: harper.
Smooha Sammy, (1993) "Class, Ethnic And National And Democracy In Israel", In Larry Diamond And Ehud Shprinzak (Eds), Israeli Democracy Under Stress, Israeli Democracy Institu
Spence Michael,(1997) "job marketing signal", Quarterly journal of economics, Pp.355-369.

תגים:

עולה · עולים · מהגר · עלייה · רוסיה · תעסוקה · עבודה · קליטה · עבודות · אתיופי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין קליטת השפה לקליטת העולים בשוק התעסוקה ", סמינריון אודות "הקשר בין קליטת השפה לקליטת העולים בשוק התעסוקה " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.