היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוסר ומדיניות שיווק

עבודה מס' 063938

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם התביעה למוסר בעסקים פירושה הטלת מגבלות חמורות על פרסום מוצרי טבק לבני נוער.

10,402 מילים ,30 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו לבחון האם התביעה למוסר בעסקים פירושה הטלת מגבלות חמורות על פרסום מוצרי הטבק לבני נוער ? הדיון בסוגיה זו הוא חלק מהדיון הכללי הבא לבחון האם מדיניות השיווק של התאגידים המסחריים הבינלאומיים עומדת בבחינה מוסרית, ותאגידי מוצרי הטבק בפרט.


מדיניות השיווק של כל גוף כלכלי היא תוצר של תהליך ארוך הממצא את מטרותיה העסקיות של החברה. מדיניות השיווק מושפעת מגורמים רבים ובכללם : ניתוח שוק הצרכנים, צפייה להתפתחות כלכלית במשק, מצבה הכלכלי של החברה, הרכב מחזיקי השליטה בחברה ועוד גורמים רבים.
במסגרת עבודה זו, אבחן האם מסעות הפרסום האגרסיביים בכלי התקשורת תואמים את המדיניות המוסרית שהציבור מצפה מארגונים כלכליים לנקוט ובדגש מתעשיית הטבק. באופן ממוקד יותר אבחן האם מסעות הפרסום מגובים בהליך קבלת החלטות מוסרי העומד בקנה מידה ציבורי וכן האם ההגבלות המוסריות משמען גם מגבלות חמורות על פרסום מוצרי טבק.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. תעשיית הטבק - נתונים מרכזיים
3. המתבגרים ופרסום מוצרי הטבק
4. נזקי מוצרי הטבק
5. אחריות חברות הטבק
5.1 אחריותם הנורמטיבית של חברות הטבק
5.2 אחריותם המוסרית של חברות הטבק (ניתוח על פי מודל השלבים לקבלת החלטה מוסרית בארגון)
6. ריסון המערכת העסקית
6.1 אמצעי פיקוח וריסון המוטלים על חברות הטבק
6.2 ריסון פנימי של חברות הטבק
7. הפער המוסרי - דרכי התמודדות
7.1 התיאוריה התועלתנית
7.2 התיאוריה הקנטיאנית
7.3 הגישה החוזית
7.4 התמודדות עם הסוגיה בסיוע גישת בעלי העניין
8. דיון ומסקנות
9. נספח - הסדר ה- MSA
10. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הפרסומת הופכת להיות יותר ויותר כדלק בגלגלי אמצעי תקשורת ההמונים, אף כי היא איננה רק גורם מממן. מוקצב לה שטח בעיתון, זמן שידור ברדיו ובטלוויזיה ולרשותה עומדים אנשי מקצוע מיומנים ואמצעי הפקה מתקדמים ומשוכללים. במשאבים אלו הפרסומת קונה לה השפעה, וזו הרי מטרתה . בדרך פעולה טמונה הסכנה שיהיה מי שיעשה שימוש לרעה בעצמתה. שימוש לרעה עלול להיות בדמות פגיעה באנשים או פגיעה בערכים חברתיים. כל כן מן הראוי שיחולו על הפרסומת מעבר לכללי האתיקה ה"רגילים" גם הוראות חוק וכללי אתיקה העוסקים בהגנת הצרכן. לדוגמא : כללים המחייבים אמת בפרסום, אוסרים על ניצול תמימותם של ילדים, הימנעות מפרסום הזורע בהלה וכדומה.

בחלקה הראשון של העבודה אציין נתונים כללים על תעשיית הטבק העולמית, שיעורי צריכת הטבק וסדר גודל של תעשיית הטבק. בחלקה השני אבדוק את סוגיית המתבגרים ופרסום מוצרי הטבק. האם חברות הטבק פונות באמצעות הפרסומת לגיוס קהל צרכנים חדש מקרב המתבגרים הצעירים. חלקה השלישי של העבודה ידון בנזקי צריכת מוצרי הטבק, נזקים בריאותיים, כלכליים וחברתיים. חלקה הרביעי של העבודה יבחן את הבעיה המוסרית בפניית חברות הטבק לקהל יעד צעיר. האם בכך קיימת בעיה מוסרית ? וכיצד. בחלקה החמישי של העבודה אבדוק את הדרכים להתמודדות עם הפער המוסרי הן באמצעות בחינת אמצעי הפיקוח החיצוניים המוטלים על חברות הטבק, והן בחינת אמצעי הריסון הפנימיים המופעלים בחברות הטבק. חלקה האחרון של העבודה יציג את סיכום הדברים ויכלול דיון ומסקנות .

שאלת המחקר: האם התביעה למוסר בעסקים פירושה הטלת מגבלות חמורות על פרסום מוצרי טבק לבני נוער ?
האם פעילות כלכלית-עסקית מוסרית פירושה הגבלת פרסום מוצרי צריכה שונים כגון סיגריות ומצרי טבק ? בשאלה זו גלומה ההסכמה הבסיסית כי תעשיית הטבק ככל שאר התעשיות והחברות המסחריות מחויבת בבחינה מוסרית מתמדת, הן בבחינה פנימית על ידי מנהליה והן בבחינה חיצונית על ידי הממשלות והצרכנים.

מקורות:

אוריאלי,נ.(1989). ההיבט התרבותי של פרסום סיגריות בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך. תל-אביב :אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי החברה.
גבע, א. (2000 ). מוסר ועסקים - מושגים ועקרונות. תל-אביב : הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מהדורה זמנית.
טולדנו,מ.(1978). תפישות, עמדות ותגובות של ילדים ישראליים לסרטוני פרסומת. ירושלים. האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה.
טוקלי, א. אתיקה בפרסום - מתוך תקשורת: טכנולוגיה חברה תרבות, מדיניות תקשורת בסביבה משתנה - ישראל. תל אביב : הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 6
צורף, א. (2004). תעשיית הפרסום - כל אחד והקוד האתי שלו. ישראל : הוצאת עיתון הארץ (28 יולי, 2004).
קציר,ח.(2001). פרסומת מסחרית : היבטים משפטיים. חיפה : כרמל. תשס"ב.
רייכל,א.(2000). אחריות חברתית של עסקים בישראל.באר-שבע : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
שליטין,נ.(1985). הקשר הנסיבתי בין עישון לסרטן ריאה.מדע - עיתון מדעי לכל. כ"ט :69-89.
Asnst, C.(2002).The Skinny on Teen Smoking.New York. Business Week New York: Dec 2, 2002. Iss. 3810, p. 51-52
Beauchamp, T.L. (1993). Manipulative Advertising. In Beauchamp, T.L,
Bowie, N.E. Ethical Theory and Business, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. pp, 475-483.
Beecham, L.(1999). UK will ban tobacco advertisements by December. British Medical Journal (International edition).
London: Jun 26, 1999. Vol. 318, Iss. 7200; p. 1716.
Brennan, Bernard F. (1991). Remarks on Marketing Ethics. Netherlands:
Journal of Business Ethics Vol.4, lss 4. pp. 255-258
Camenisch, Paul F. (1991). Marketing Ethics: Some Dimensions of the
Challenge. Netherlands: Journal of Business Ethics Vol.10, lss.4. pp. 245-248.
Canny, M.A., Goodrich, T.W.(2001).Smoking makes you ugly - an innovative approach to smoking cessation. Association of Operating Room Nurses. AORN Journal. Denver: Nov. Vol. 74, Iss. 5; p. 722-725.
Chapman,S.(1994).Areqiuemforreg.. British Medical Journal (International
edition). London: Oct 8. Vol. 309, Iss. 6959; p. 890
Chung, P.J.,Garfield, C.F., Rathouz, P,J, Lauderdale, D.(2002). Youth targeting by tobacco manufacturers since the master settlement agreement et al. Health Affairs Chevy Chase: Mar/Apr. Vol. 21, Iss. 2, p. 254-263
Fraser, S.(2004).Smoke Screen. Current Health 2 S amford:Dec. Vol. 31, Iss. 4, pp. 15.
Josefson, D.(1998).Tobacco company targeted marketing campaign at
Teenagers. British Medical Journal (International Edition). London:Jan 31. Vol. 316, Iss. 7128, p. 330 
Knight, E.,Ayers, P.C., Mayer, G.(1998). The U.S. Tobacco industry in domestic and world markets. CRS Report for Congress. June 9, www.ncseonline.org/NLE/CRSreports . 15/12/2005.
Novelli, W.D.(1999).Don't smoke", buy Marlboro.British Medical Journal (International Edition). London:May, Vol. 318, Iss. 7193, p. 1296 
Pechmann,C.,Knight,S.J.(2002).An experimental investigation of the joint
effects of advertising and peers on adolescents' beliefs and intentions about cigarette consumption. Journal of Consumer Reserch Gainesville: Jun. Vol. 29, Iss. 1, p. 5-19 
Velsaquez, M.G. (1992). The Contract View of Business's Duties to
Consumers. Business Ethics: Concepts and Cases, 3rd ed.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. pp. 277-292.

תגים:

MSA · אחריות · בארגון · הגישה · החוזית · הטבק · המוסרי · הסדר · העסקית · הפער · הקנטיאנית · התועלתנית · מדיניות · מוסרית · נורמטיבית · נזקי · עישון · פרסום · קאנט · ריסון · שיווק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוסר ומדיניות שיווק", סמינריון אודות "מוסר ומדיניות שיווק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.