היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנגדות פמיניסטית לפורנוגרפיה בישראל

עבודה מס' 063116

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שיתוף הפעולה בין התנועה הפמיניסטית ובין חברי בכנסת הדתיים.

7,205 מילים ,13 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. פמיניזם - מקורות היסטוריים ואידיאולוגיים
א. הניסיון להגדיר פמיניזם
ב. פמיניזם - הגל הראשון
ג. פמיניזם - הגל השני
ד. פמיניזם בישראל - רקע ומאפיינים
3. המאבק בפורנוגרפיה בישראל
א. פורנוגרפיה בישראל
ב. דתיים ופמיניסטיות משתפים פעולה
ג. הקואליציה
4. פמיניזם רדיקלי ופורנוגרפיה - התקדים האמריקני
א. הרדיקליות
ב. המנהיגות
ג. האידיאולוגיה
ד. המחקרים
5. המאבק הפמיניסטי-רדיקאלי בפורנוגרפיה בארה"ב
א. השימועים
ב. שיתוף פעולה וחוקי עזר
ג. המעבר לזירה המשפטית
ד. כישלון או הצלחה?
6. טקטיקת שיתוף הפעולה בישראל
א. שיתוף פעולה - המניעים הדתיים
ב. שיתוף פעולה - המניעים של הקואליציה הפמיניסטית
7. סיכום ומסקנות
הערות
ביבליוגרפיה

מבוא
ב8 - ליולי 2002 הועבר בכנסת תיקון לחוק "הבזק" אשר אסר על שידורים של תכנים
פורנוגרפיים, בערוצי הכבלים. התיקון עבר בכנסת ברוב מוחץ של 44 קולות בעד מול 20 קולות
בלבד נגד. תיקון זה הטיל איסור גורף על מה שהוגדר כ"מישדרים פורנוגרפיים"(1). העברת
התיקון בכנסת היה שיאו של מאבק מוצלח נגד השידורים הפורנוגרפיים שהובל על ידי חברי
כנסת דתיים ואירגונים פמיניסטיים (וכלל תמיכה בהצבעה מצד חברי כנסת ממגזרים שונים).
במבט ראשון (וגם שני ושלישי) שיתוף הפעולה בין האירגונים הפמיניסטיים לבין חברי הכנסת
הדתיים והחרדים נראה לא הגיוני ומאולץ. שכן לקבוצות אלה יש היסטוריה ארוכה של
מאבקים אידיאולוגיים שימשכו גם בעתיד הנראה לעין. האירגונים הפמיניסטיים, למשל, טענו
במשך השנים כי החברה הדתית והחברה החרדית מפלות נשים לרעה תוך שימוש בנימוקים
דתיים ומוסריים( 2).
לכן שיתוף פעולה זה מעלה שאלות רבות לדיון שכן לא ניתן להתעלם מהסיטואציה האנומלית.
רבים ורבות התייחסו לטקטיקה זאת של האירגונים הפמיניסטיים כסוג של בגידה והתנהגות
צינית. אך שיתוף הפעולה זה הוא לא ההפתעה היחידה. הועלתה גם טענה כי עצם המאבק עצמו
הוא בעייתי, שכן הוא מגביל את חופש הביטוי למרות שלאורך השנים הארגונים הפמיניסטיים
נלחמו נגד הגבלת חופש הביטוי שפוגע תמיד במיעוטים ובחלשים.
בחינה מדוקדקת יותר של הנושא חושפת בפנינו מציאות מורכבת יותר ממה שנראה במבט
ראשון. למרות שיש מכנה משותף בין כל מי המכנה עצמו או עצמה כפמיניסטיים, במשך השנים,
לאורך התפתחותה של המהפכה הפמיניסטית החלו להתפתח פלגים אידיאולוגיים שונים. כל פלג
פירש את המציאות באופן שונה ופעל בהתאם לפרשנות זאת. לצורך עבודה זאת, הפלגים
הרלוונטיים הם: הפמיניזם הליברלי והפמיניזם הרדיקלי.
את המאבק המקומי הפמיניסטי נגד השידורים הפורנוגרפיים הנהיגה קואליציה של אירגונים
פמיניסטיים. לדידן, פורנוגרפיה ושידורה אינם נושאים העוסקים בסוגיית חופש הדיבור אלא
באלימות. הפורנוגרפיה, על פי גישה זאת היא פעולה, לא דיבור ולכן חופש הביטוי אינו רלוונטי.
זוהי פעולה אלימה כנגד נשים. הפורנוגרפיה, לפי חשיבה זאת, היא פשע שינאה כנגד נשים.
פרשנות אידיאולוגית זאת אינה רעיון מקומי. היא אינה תוצר של המקרה הישראלי אלא
התפתחה בארה"ב. ההתחלה הייתה בסוף שנות ה70 - אך עיקר המאבק היה בשנות ה 80 -
ותחילת שנות ה90 -. בשנים אלה הפורנוגרפיה הפכה לתעשייה עולמית המגלגלת (נכון לשנת
1999) כ56 - מיליארד דולארים( 3).
ברגע שסוגיית השידורים הפורנוגרפיים הפכה לרלוונטית בישראל, גם המאבק נגד השידורים
יובא לישראל ביחד עם משנה אידיאולוגית סדורה ואסטרטגיית מאבק מתועדת. בעבודתי אבחן
את דרכי המאבק של האירגונים הפמיניסטיים הרדיקליים בישראל נגד שידורים פורנוגרפיים
בערוצי הכבלים והלווין מתוך רצון להבין את טקטיקת המאבק השנויה במחלוקת.

שאלת המחקר שלי היא מאילו מניעים פנו התנועות הפמיניסטיות לטקטיקה של שיתוף פעולה
עם חברי כנסת מהמגזר הדתי והחרדי במאבקם נגד שידורי הפורנוגרפיה? במיוחד לאור
העובדה כי שיתוף פעולה זה היה 'סדין אדום' בעיני רבים.
השערתי היא כי טקטיקה זאת משלבת בתוכה השפעות אידיאולוגיות ברורות של מודל המאבק
האמריקני יחד עם ניצול הזדמנות פוליטית שנוצרה בישראל באותה עת. ההפתעה בקרב הציבור
לאור שיתוף הפעולה נבע מאי הכרת המאבקים הבינלאומיים בפורנוגרפיה, שכן ידע בסיסי על
מה שנעשה, יותר מעשור לפני כן, היה מוביל למסקנה כי זאת התנהגות הצפויה.
בעבודה זאת אנסה להוכיח השערה זאת תחילה על ידי מתן סקירה כללית של המונח
וההיסטוריה הפמיניסטיים. לאחר מכן אתאר את הנסיבות להתעוררות המאבק בפורנוגרפיה
ושיתוף הפעולה בין הפמיניסטיות לבין הדתיים בישראל.
בכדי להוכיח את השערתי לגבי הקשר בין טקטיקת שיתוף הפעולה והמאבק האמריקני, אעסוק
בהרחבה במאבק הפמיניסטי רידיקלי המקורי בפורנוגרפיה בארצות הברית. בפרק זה אתמקד
בצמיחתו של המאבק הרדיקלי, אעסוק במוטיבציה של מנהיגות המאבק, אפרט את
האידיאולוגיה הרדיקלית נגד פורנוגרפיה, ואתאר את אופן ניהול המאבק הפמיניסטי נגד
פורנוגרפיה בארה"ב תוך בחינת שיתוף הפעולה עם השמרנים שהיווה השראה לשיתוף הפעולה
בישראל.
לאחר מכן אחזור למאבק המקומי בכדי להוכיח את הקשר בין הטקטיקה של הפמיניסטיות
בישראל לבין הטקטיקה של הפמיניסטיות בארה"ב לצד נימוק המניעים של הדתיים ובעיקר של
הקואליציה הפמיניסטית לשיתוף פעולה זה.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. רם ריבלין, פורנוגרפיה: מוסר,חירות, שיוויון: הצעה לתיקון האיסור על פרסום והצגת תועבה
ועבירות קרובות, (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003), ע"מ .131
2. אסתר הרצוג, "בין חופש הביטוי לחופש הדיכוי", פנים, כתב עת לחברה וחינוך, גליון .22
3. ויקי שירן, "המאבק הפמיניסטי נגד הפורנו בישראל", בתוך מ. חובב, ל. סבה, מ. אמיר (עורכים)
מגמות בקרימינולוגיה: תאוריה, מדיניות, ויישום (ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ומשפט
השוואתי, 2003), ע"מ .606

מקורות:

זיו גולדמן, נטע, "פורנוגרפיה, חופש הביטוי וזכויות נשים", בתוך פרנסס רדאי, כרמל שלו, מיכל ליבן-קובי (עורכים), מעמד האישה בחברה ובמשפט, (תל-אביב: שוקן, 1995)
רוזין, טלי, מה זה בכלל פמיניזם? ואיך קרה שאנחנו לא יודעות על זה כלום, (תל אביב: ביתן זמורה, 2000).
ריבלין, רם, פורנוגרפיה: מוסר,חירות, שיוויון: הצעה לתיקון האיסור על פרסום והצגת תועבה ועבירות קרובות, (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003).
שירן, ויקי, "המאבק הפמיניסטי נגד הפורנו בישראל", בתוך מ. חובב, ל. סבה, מ. אמיר (עורכים) מגמות בקרימינולוגיה: תאוריה, מדיניות, ויישום (ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, 2003).
Dworkin, andrea, pornography: men possessing women, (new-york: plume ,1989).
MacKinnon, Catharine A., only words,(Cambridge: Harvard university press ,1993).
Swirski, Barbara, "Israeli feminism: new and old", in b. swirski and m. safir (eds.), calling the equality bluff, (new-york: pergamon press).
הרצוג, אסתר, "בין חופש הביטוי לחופש הדיכוי", פנים, כתב עת לחברה וחינוך, גליון 22.
Strossen, Nadine "prostitution, pornography, and censorship: two humanist approaches- the perils of pornophobia", the humanist, duffalo, may 1995

תגים:

אסתר · דוורקין · דתיים · הקואליציה · הרצוג · ויקי · ליברלי · נרדי · פמיניזם · קינון · רדיקלי · שירן · שיתוף · נשים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנגדות פמיניסטית לפורנוגרפיה בישראל", סמינריון אודות "התנגדות פמיניסטית לפורנוגרפיה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.