היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפקיד המורה בעידן הלמידה מרחוק (אי-לרנינג)

עבודה מס' 062934

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות והצעה למחקר.

7,863 מילים ,60 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: סקירת ספרות
1.1 תפקיד המורה
1.1.1 תפקיד המורה בהוראה ובלמידה
1.1.2 תפקידו של המורה כמחנך
1.1.3 חינוך לאומי
1.1.4 אוכלוסיות מיוחדות
1.1.5 תפקידו של המורה כמדריך לחיים
e-learning 1.2 - יתרונות וחסרונות
1.2.1 ערכים מוספים של הלמידה המקוונת מבחינה טכנולוגית
1.2.2 היתרונות לפרט ברמות השונות - משמעות הלמידה היחידנית
1.2.3 התרומה ללימוד העסקי והטכנולוגי
1.2.4 החשיבות הלאומית
1.2.5 התרומה לרב תרבותיות
1.2.6 חסרונות השיטה
1.2.7 הלמידה המקוונת והלמידה המסורתית - שתי שיטות בכפיפה אחת
1.3 רציונל המחקר
פרק ב: מתודולוגיה
2.1 שיטת המחקר
2.2 אוכלוסיית המחקר
ביבליוגרפיה
שאלון - נספח מס' 1


מבוא
עם התפתחותה של רשת האינטרנט הולכים וצומחים לה שימושים רבים ושונים, החל מהעברת
מידע, קבצי מוסיקה וסרטים, דרך מסחר באינטרנט ועד למידה מקוונת. מאז ראשית שנות ה-
2000 מרבים אנשי חינוך ומחשבים לעסוק בe-learning-, כלומר בלמידה באמצעות המחשב.
מדובר בלמידה אישית הנעשית מול המחשב בבית התלמיד, כאשר ביכולתו ליצור קשר עם
לומדים אחרים, להחליף איתם מידע ולהשתמש במגוון רחב של מקורות המצוי ברשת. זו
אסטרטגיית למידה חדשנית השונה בתכלית משיטת הלימוד המסורתית בביה"ס ( ,Miller & Lu
2002). לשיטה זו מוצאים יתרונות רבים, הן מבחינת עושר המידע, קצב הלימוד,
האינטראקטיביות ועוד.

תפקידו של המורה בביה"ס אינו רק להקנות ידע לתלמידים, אלא גם לחנך אותם ולהכשירם
לחיים (Roach, 1995). הוא אמון על עיצובה של החברה בביה"ס, על האינטראקציות שבין
התלמידים ועל האיזון ביחס אל התלמידים השונים (Ng et al., 2002). תפקידים אלה אינם
יכולים להיות מסופקים על ידי האינטרנט. יתרה מכך, קיימים גם חסרונות לe-learning-, אשר
מצביעים על תפקיד שיש למורה, גם בתחומי הלמידה בעידן ה .e-learning-

מטרת המחקר הינה לברר את תפקידו של המורה בעידן הe-learning-, כאשר חלק מפונקציות
ההוראה תקויימנה באמצעים אלקטרוניים. משום כך, תהיה שאלת המחקר: מהו תפקיד המורה
בעידן ה?e-learning-

כדי לענות על שאלה זו אציג בפרק הראשון סקירת ספרות הנוגעת בחלקו הראשון לתפקידו של
המורה. סקירה זו תעסוק בפונקציות השונות שהוא ממלא הן בתחום הלימודי והן בתחום
החינוכי. כמו כן יוצג המורה כמי שייעודו הינו להכשיר את התלמיד לחיים. בחלקו השני של
הפרק הראשון אציג את מהות הe-learning- על יתרונותיו וחסרונותיו.

הפרק השני יהיה הפרק המתודולוגי. בפרק זה תוצג שיטת המחקר האיכותנית שאותה ראוי
לבצע. מכיוון שלשיטת המחקר הכמותית קיימות מגבלות שונות בנושא זה, אפרט את הנימוקים
לבחירת שיטת הראיון החצי מובנה שתיערך עם מורים.

מקורות:

בן רפאל, א., "קיצה של הפילוסופיה החינוכית", בתוך: מהפכה לא טוטאלית - רמת אפעל (קובץ), יד טבנקין, 1997, עמ' 94-82.
גלנר, א., (1994), לאומים ולאומיות, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
דינור, ב. צ., (1955), במפנה הדורות, מוסד ביאליק, ירושלים.
דר, י., "הזהות המשתנה בחינוך הקיבוצי", בתוך: דר, י., (עורך), (1998), החינוך בקיבוץ משתנה, מאגנס, ירושלים, עמ' 7-41.
הררי, י., (1999), תפיסות עצמיות של מתבגרים לקויי קריאה ודרכי התמודדותם על הלקות: קולותיהם של חמישה-עשר תלמידי תיכון, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
נחמיאס, ד. ונחמיאס, ח., (1982), שיטות מחקר במדעי החברה, עם עובד, תל אביב.
צבר בן-יהושע, נ., (1990), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, מסדה, תל אביב.
קאר, א., (1986), היסטוריה מהי?, מודן, תל אביב.
רפפורט, ת., "להיות נערה: אי-רציפיות בהתנסויות טעונות-מיניות בין מוסדות חברות", מגמות לה(1), 1993, עמ' 5-22.
שחר, ד., (תשנ"ה), ללמוד מין ההיסטוריה: להבין מה קרה ומדוע קרה, עידן, תל אביב.
Ammerlaan, T., "www.WprldWriting.com: Developing a Multi-Lingual Process-Oriented Feedback Programme", (Paper Presented at the Annual Conference of the European Association for Computer Assisted Language Learning (EUROCALL), Jyvaskyla, Finland, August 14-17, 2002),
Anatasiades, P.S. Retalis, S., "The Educational Process in the Emerging Information Society: Conditions for the Reversal of the Linear Model of Education and the Development of an Open Type Hybrid Learning Environment", ED-MEDIA 2001 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia
Telecummunications, (Proceedings 13th, Tampere, Finland, June 25-30, 2001),
Benetti, B. Marcelo de-Carvalho, L., "Difficulties the Science Schoolteacher faces To Implement Enviromental Education", International organization for Science and Technology Education (IOSTE), (10th Symposium Proceedings, Parna, Brazil, July 28-August 2, 2002),
Bloch, M., "E-Learning Comes of Age", Training 39(9), 2002, pp. 114-119.
Blomeyer, R., "Virtual Schools and E-Learning in K-12 Enviroments: Emerging Policy and Practice. Policy Issues", 2002, http://www.ncrel.org/policy/pubs/pdfs/pivol11.pdf.
Burkhart, J., "How Can St. Petersburg College Leverage Technology To Increase Access to Courses and Programs for an Expanded Pool of Learners? Project Eagle Evaluation Question #4. Benchmarking St. Petersburg College: A Report to Leadership", 2001,
Burkhart, J., "How Do SPJC Administrative and Support System and Procedures Need To Change in Order To Overcome Organizational Obstacles to E-Learning Access? Project Eagle Evaluation Question #2. Benchmarking St. Petersburg College: A Report to Leadership", 2001a,
Barzun, J. Graff, H.F., (1977), The Modern Researcher, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
Bringslid, O., "Mathematical E-Learning Using Interactive Mathematics on the Web", European Journal of Engineering Education 27(3), 2002, pp. 249-255.
Bryman, A., (1988), The Nature of Quantitative Research, Hyman, London.
CEDEFOP Dossier Series, (2002), Lifelong Learning Bibliography: A European VET Prespective,.
Cuneo, C.J. Harnish, D., "The Lost Generation in E-Learning: Deep and Surface Approaches to Online Learning", (Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, April 1-5, 2002), .
Diffily, D. Sassman, C., (2002), Project Based Learning with Young Children, Heinemann, Greenwood Publishing Group, Westport.
Edelson, P.J., "Strategy Formation in Virtual Education: The Case for Dynamic Incrementalism", (Paper Presented at the Annual Meeting of the Virtual Education and Training Agency, Valencia, Spain, June 12-14, 2002), http://www.edrs.com/members/sp.cfm?AN=ED467538.
Fleming, T., Tammone, W. Wahl, M., "E-Learning: Addressing the Challenges via Collacoration, 2002, http://www.edrs.com/members/sp.cfm?AN=467854.
Gerlach, K., (2001), Let's Team Up! A Chaecklist for Paraeducators, Teachers and Principals. NEA Checklist Series, National Education Association Professional Library Distribution Center, Annapolis Junction.
Hammer, M.D., Wilburn, R.J., Marrero, C.J., Curry, R.L. Albrecht, K., "Anger: Beginings Workshop", Child Care Information Exchange 146, 2002, pp. 37-52.
Harlen, W., (2000), Teaching, Learning and Assessing Science, 5-12, (3rd Edition), Paul Chapman Publishing/ Sage Publications, Thousand Oaks.
Hodgson, V.E., "The European Union and E-Learning: An Examination of Rhetoric, Theory and Practice", Journal of Computer Assisted Learning 18(3), 2002, pp.240-252.
Husson, W.J. Waterman, E.K., "Quality Measures in Distance Learning", Higher Education in Europe 27(3), 2002, pp. 253-260.
Imel, S., "E-Learning. Trends and Issues Alert", 2002, http://www.ericacve.org/pubs.asp.
Joia, L.A., "Analysing a Web-Based E-Commerce Learning Community: A Case Study in Brazil", Internet Research 12(4), 2002, pp. 305-307.
Kekkonen, M.S. Moneta, G.B., "E-Learning in Hong Kong: Comparing Learning Outcomes in Online Multimedia and Lecture Versions of an Introductory Computing Course", British Journal of Educational Technology 33(4), 2002, pp. 423-433.
Kelly, M.F., "The Political Implications of E-Learning", Higher Education in Europe 27(3), 2002, pp. 211-216.
Kiefer, O.R. Spooner, F., "Efferive Pedagogy and E-Learning", Teacher Education and Special Education 25(2), 2002, pp. 168-170.
Korat, O., Bahar, E. Snapir, M., "Sociodramatic Play as Opportunity for Literacy Development: The Teacher's Role", Reading Teacher 56(4), 2002-2003, pp. 93-386.
Lesure, D. Richardson, K., "Help Me Learn To Write:Strategies for Teaching Struggling Writers, Grades 3-6. Help Me Learn", Guides Classroom Teacher, 2002.
Levy, Y., "An Overview of Next-Generation Internet Based Distance Learning Systems", (WebNet 2001: World Conference on the WWW and Internat Proceedings, Orlando, FL, October 23-27, 2001), ..
Limond, D., "Only Talk in the Staffroom: `Subversive' Teaching in a Scottish School, 1939-40", History of Education 29(3), 2000, pp. 239-252.
Marshall, R., "A Practical Guide to Open-Ended Coursework Investigations", Physics Education 37(5), 2002, pp. 376-380.
McFarland, D.J., "The Role of Age and Efficacy on Technology Acceptance: Implications for E-Learning", (WebNet 2001: World Conference on the WWW and Internet Proceedings, Orlando, FL, October 23-27, 2001), .
Miller, M. Lu, M.Y., "Barriers and Challanges to Serving Non-Traditional Students in E-Learning Enviroments", 2002, .
Nesbit, T., (ed.), (20th Anniversary Conference of the Canadian Association for the Study of Adult Education, Quebec, Canada, May 25-27, 2001), .
Ng, K.C., Murphy, D. Jenkins, W., "The Teacher's Role in Supporting a Learner-Centred Learning Enviroment from a Group of Part-Time Postgraduate Students in Hong Kong", International Journal of Lifelong Education 21(5), 2002, pp. 462-473.
Oates, K. Rengarajan, R., "Synching up with Virtual Classrooms. E-Learning", T+D 56(9), 2002, pp. 57-60.
Poulou, M., "Prospective Teachers' Perceptions of the School Psychologist's Role", Mediterranean Journal of Educational Studies 7(1), 2002, pp. 47-63.
Rafoth, M.A., (1999), Inspiring Independent Learning: Successful Classroom Strategies. The Inspires Classroom Series, National Education Association Professional Library Distribution Center, Annapolis Junction.
Roach, V., (1995), Winning Ways: Creating Inclusive Schools, Classrooms and Communities, NASBE Publication, Alexandria.
Sakamoto, T., "E-Learning and Educational Innovation in Higher Education in Japan", Educational Media International 39(1), 2002, pp. 9-16.
Stanulis, R.N. Manning, B.H., "The Teacher's Role in Creating a Positive Verbal and Nonverbal Enviroment in the Early Childhood Classroom", Early Childhood Education Journal 30(1), 2002, pp. 3-8.
Sugrue, B., "Performance-Based Instuctional Design for E-Learning", Performance Improvement 41(7), 2002, pp. 45-51.
Taylor, C.R., "The Second Wave", T+D- 56(10), 2002, pp.24-28, 30-31.
"The Role of Paraprofessionals in Special Education [and] Paperwork in Special Education [and] General Education Teachers' Role in Special Education [and] Preschool Special Education Teachers", .
Tsai, P.Y., Rendon, B. Cornell, R., "Instructional Design Issues Facing E-Learning: East Meets West", (Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Annual Proceedings of Selected Research and Development [and] Practice Papers, 24th,
Atlanta, GA, November 8-12, 2001), .
Webb, R. Vulliamy, G., "The Social Work Dimension of the Primary Teacher's Role", Research Papers in Education: Policy and Practice 17(2), 2002, pp. 165-84.
Webster, R., "Interfaces for E-Learning Cognitive Styles and Software Agents for Web-Based Learning Support", 2001,.
Wiersema, N., "How Does Collaborative Learning Actually Work in a Classroom and How Do Students React to It? A Brief Reflection", 2002,l.
Wood, G. H., "Democracy and curriculum", in: Beyer, L. E. Apple, M. W. (eds.), (1998), The Curriculum: Problems, Politics and Possibilities, Suny Press, Albany, pp. 189-206.

תגים:

gninrael · טכנולוגיה · למידה · מחנך · מקוונת · תרבותיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפקיד המורה בעידן הלמידה מרחוק (אי-לרנינג)", סמינריון אודות "תפקיד המורה בעידן הלמידה מרחוק (אי-לרנינג)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.