היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים ההופכים ילדים עם מוגבלות שכלית קורבן לאלימות במשפחה.

עבודה מס' 062729

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

8,321 מילים ,47 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
אלימות במשפחה
א. פגיעה בילדים - הגדרה ותיאור
ב. דרכים לזיהוי פגיעה בילדים
ג. מאפיינים של הורים מכים - האם בכלל ניתן לזהותם
מהו פיגור שכלי ?
א. גישות להגדרת הפיגור השכלי
ב. הגדרות לפיגור שכלי
ג. רמות הפיגור השכלי
הקושי בטיפול בילד עם פיגור שכלי
א. רקע
ב. האם לילד עם פיגור שכלי
ג. תופעת הדחק אצל הורים במשפחה בה ילד עם פיגור שכלי
תופעת האלימות בבני משפחה עם פיגור שכלי
א. רקע
ב. הגורמים להתעללות בילדים עם מוגבלות שכלית
ג. גורמים מנבאים להתעללות המשפחה
ד. גורמים לאלימות מינית כלפי אנשים עם פיגור
ה. ההשפעות הפסיכולוגיות של ההתעללות
דרכי טיפול באלימות המשפחה כלפי בעלי פיגור שכלי
א. יישומים מעשיים בטיפול ישיר
ב. יישומים ברמת המאקרו
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
הספרות התיאורטית והמחקרית מתייחסת אל הילד כאל מי שהסיכוי שייפגע מידי הוריו הוא קטן
מאוד. בעבר חשבו, שהתקשרות אל הילד היא ביולוגית ומיידית, אך מסתבר, שלא כך הוא, והילד
אינו מקובל ונאהב באופן אוטומטי ע"י הוריו. (בשן, (2003
יתר על כן, ילדים עם פיגור שכלי הנם חסרי מיומנות להתנהגויות מסוימות שילדים רגילים
נוקטים בהן למשיכת תשומת לב ההורים. הם חסרים את התבונה לחבור להורים ומהווים מטרה
להתעללות.
זאת ועוד, הלחץ והדחק בהם מצויים ההורים עקב הדרישות הכספיות והרגשיות מוגברות סביב
ילדים אלו, הצפה הרגשית של ההורים, הבידוד החברתי והציפיות הלא מציאותיות מהילדים
יכולים להביא להתנהגות כוחנית ולאלימות. ( (Heidi 2001
נשאלת השאלה מה הגורמים ההופכים ילדים עם מוגבלות שכלית כה פגיעים לאלימות במשפחה?
מטרתי בעבודה זו לנסות להשיב על השאלה הנ"ל באמצעות סקירת מחקרים וספרים הדנים
בתופעה זו. תחילה אדון באלימות במשפחה אגדיר ואתאר את התופעה אאבחן את המאפיינים של
הורים מכים. בפרק השני אסקור גישות להגדרת הפיגור השכלי, הגדרות לפיגור שכלי, רמות
הפיגור השכלי.
בפרק השלישי אעמוד על הקושי בטיפול בילד עם פיגור שכלי, נשרטט את פרופיל האם לילד עם
פיגור שכלי ותופעת הדחק אצל הורים במשפחה בה ילד עם פיגור שכלי. בפרק הבא אעמוד על
תופעת האלימות בבני משפחה עם פיגור שכלי, הגורמים להתעללות בילדים עם מוגבלות שכלית.
גורמים מנבאים להתעללות המשפחה. גורמים לאלימות מינית כלפי אנשים עם פיגור. ההשפעות
הפסיכולוגיות של ההתעללות לבסוף אציע דרכי טיפול באלימות משפחה כלפי ילדם עם פיגור
שכלי.

מקורות:

או'הגן, ק. (1993). התעללות רגשית ופסיכולוגית בילדים, חיפה: אח.
איילון, א. (1999). התעללות בילדים במשפחה - סקירת ספרות מקצועית, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, מרכז המידע במדעי החברה.
אלעד, ד.(1995).הקשר בין תחושת העצמה ומשאבים אישים של האם להסתגלות מתבגר עם סוכרת נעורים. עבודת מ.א. בית ספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-אילן.
ברגמן, ז. וויצטום, א. (1995). חטיפת ילד בידי הורה והתסמונת של התנכרות להורה.
בשן, ע. (2003). "מלכודת-מה לעשות במקרה של אלימות במשפחה", מראות המשטרה , משטרת ישראל.
ברוכין, א.,(1989) . התנהגות הורים לילדים עם פיגור שכלי, תחושות הדחק ותפיסתם את תפקודם כהורים. עבודת מ.א המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
גל-אתרוג, ר. (2002), ההבדלים בין אמהות לאבות של צעירים עם פיגור שכלי ברמות הדחק, בדפוסי ההתמודדות ובעמדותיהם כלפי שילוב בניהם/בנותיהם בקהילה. חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
דנגור, נ.(1993). הקשר בין גורמי לחץ, מתח ומשאבים להתמודדות, לבין הסתגלות נפשית ומשפחתית של נשים עם ובלי נכות גופנית. עבודת דוקטורט המחלקה לעבודה סוציאלית . אוניברסיטת בר-אילן.
וידן, נ., (1980). התמודדות משפחות עם ילד מפגר, עבודת מ.א. בית ספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה.
ויסמן, ד., (1991). הקשר בין התנהגותם של הורים לילדים עם פיגור שכלי בסיטואציות של משחק ושל למידה לבין תפיסתם את תפקודם כהורים והרגשת השחיקה הנפשית, עבודת מ.א המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר- אילן.
חוזר מנכ"ל מיוחד ט"ז. (דצמבר 2000) אורחות חיים במוסדות החינוך: אלימות. יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך.
לב-ארי, ר. (1980). שילוב גורמים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, בתוך: ש. אור (עורכת), על אלימות ואל-אלימות, ת"א: אגוד העובדים הסוציאליים בישראל, עמ' 347-344.
לוי-שיף., ר., שולמן, ש., (1998). הורות ונכות התפתחותית בישראל. (34-15) משפחות עם ילד הסובל מנכות התפתחותית, תפקוד הורי, זוגי ומשפחתי. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
נבו, ב. (1997), אינטליגנציה אנושית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1997.
עמינדב, ח. ו בלאס, נ. (2001), גשר בצלילים. הוצאת הקיבוץ המאוחד - "קו אדום" בשנת 2001.
פינדלר, ל. (1997). תרומת התמיכה החברתית הנתפסת של סבים וסבתות ומשאבים אישים של האם לקשר בין הדחק לבין הסתגלות בקרב אמהות לילדים עם/ ללא נכות פיזי, עבודת דוקטורט המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן
צימרין, ח. (1985). ילדים מוכים - בעיה רבת פנים, ת"א: פפירוס.
קדמן, י. (1999). התעללות בילדים בישראל: הערכות לשיפור מערך השירותים בתחומי המניעה, האיתור, הטיפול ואכיפת החוק, בתוך: בן-אריה וציונית (עורכים), ילדים בישראל על סף האלף הבא, המועצה הלאומית לשלום הילד, עמ' 162-151.
קיין, ד.,(1991). דפוסי התמודדות והסתגלות במצבי לחץ בעבודה אצל גברים ונשים קרייריסטים, עבודת מ.א. המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר-אילן.
Arkava, M.L. Mueller D.N. (1978). Component of foster care for handicapped children. Child Welfare, 57, 399-345.
Brash, E. Moore, J. Hamerlynck, L. (1983). The foster extended family support network for handicapped foster children, Child Welfare, 62, 359-349.
Breslau, N., Davis, G. (1986). Chronic stress and major depression. Archives of General Psychiatry, 43, 309 -314.
Bristol, M., Gallacheb, J. Schplor, E. (1998). Mothers and fathers of young developmental disabled and non disabled boys. Adaptation and spousal support. Developmental Psychology, 240,451-441.
Garbarino, J., Guttman, E. Sedey, J. (1986). The psychologically battered child, San-Francisco: Jossey-bass.
Falkman,S. Lazarus,R.S. (1986). Dynamics of a stressful encounter: cognitive apprisal copingand encounter outcome. Journal of Personality and social Psychology. 50, 992-1003.
Folkman, S. Lazarus, R.S. (1980) An analysis of coping in a middle age community sample. Journal of Health and social Behavior, 21, 219-239.
Germain, C.B., Gitterman, A. (1995) Encyclopedia of social work 19th edition. Ideational Board. Washington D.C 816-821.
Hill, R. (1958).Generic features of families under stress. Social Casework, 49,139-150.
Kempe, C.H. (1973). A practical Approach to the protection of the Abased chills and rehabilitation of the Abusing parent, Pediatrics, 51, pp. 804-812
Kaufman, I. (1962). Psychiatric Implication of physical Abuse of children, in: protecting The batter child children's division, the American human association New York
Kornblatt, E. Heinrich, J. (1985). Needs and coping abilities in families of children with developmentally disabilities. Mental Retardation, 23,13-19.
Heidi, L. Stricker. (2001).Interaction between family violence and mental retardation. Mental retardation , 39 (6),461-471 .
Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process . New York M, Graw-Hill.
Lazarus, R.S., Kannor, A.D., Falkman, S. (1980). Emotions: A cognitive phenomenological analysis. In R. Plutenik H. Kellerman (Eds) Theories of emotion (pp 189-217). NY Academic Press.
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Coping and adaptation. In W.D. gentry (Eds.) Stress appraisal, and coping. NY: Springer Publising company.
Lawder, E.J., Pouling, J.E., Andrews, R. (1986). A study of foster children five years after placement. Child Welfare, 245-241.
McFadden, E.J. (1996).Family centered practice with foster parents families. Families-in- Society, 77,545-58.
Morris, M.G. and Gould, R.W. (1963). Role reversal. A concept in dealing with neglected - battered child syndrome, The neglect - battered child syndrome, New York. Child welfare league of America
Olshansky, S. (1962). Chronic sorrow: A response to having a mentally defective child. Social casework, 43, 194-191.
Pearlin, L. I. Schooler, C. (1978). The structure of coping . Journal of Health and Social Behavior, 198, 2- 21.
Pearlin, L.I. Radabaugh, C. (1980). Age and stress perspectives and problems. In H. McCubibin (Eds.), Family stress copping and social support, New York, Springer.
Pearlin, L.I., Liberman, M.A., Managham, E.G. Mullan, J.T. (1981).The stress process. Journal of Health and social behavior, 22, 337-356.
Pearlin,L.I.(1989). The sociological study of stress. Journal of Health and Social Behavior, 30, 241-256.
Piloswsky, D.J., Kate, W.G.(1996). Foster children in acute crisis : assessing critical aspects of attachment. Journal of American academy of child adolescent psychiatry, 35 1095-1097.
Ray, R. (1991). Consequences of parental illness on children social work.
Zimrin, H. (1984). Do nothing but do something. The effect of human contact with the parent an Abused behavior, British Journal of Social work
Wallander, J.L Pitt.C., Mellins, C.a. (1990). Child functional independence and maternal psychosocial stress as risk factors threatening adaptation in mothers of phsiically or sensorially handicapped children. Journal of Consulting and clinical Psychology, 58, 818-824.

תגים:

בילד · בילדים · האם · הגורמים · הדחק · הורים · הטיפול · המאפיינים · הפיגור · השכלי · להתעללות · לילד · מוגבלות · מכים · פיגור · פרופיל · רמות · שכל · שכלי · תופעת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים ההופכים ילדים עם מוגבלות שכלית קורבן לאלימות במשפחה.", סמינריון אודות "הגורמים ההופכים ילדים עם מוגבלות שכלית קורבן לאלימות במשפחה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.