היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה לבין שחיקתו המקצועית והנפשית של המורה

עבודה מס' 062684

מחיר: 671.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ומחקר באמצעות ראיונות ושאלונים.

18,202 מילים ,95 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

א. בעיית המחקר
שילוב ילדים חריגים הנו אחד מתהליכי הרפורמה בחינוך הקיימים היום, ובין המורכבים שבהם תהליך זה, כמו כל תהליך שינוי אחר, כולל: גיבוש תפיסות ועמדות; שינוי עמדות.
הבנת הקשר שבין עקרונות ופילוסופיה חינוכית ובין דרכי עבודה בתחומי זיהוי; אבחון וטיפול; שינוי בהגדרות תפקיד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר בין המורה הרגילה ובין המורה בחינוך מיוחד; בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר וברמת המחוז בין צוות בית הספר ובין הקהילה. (מוסלר, (2003); אבישר, (1999).
היוזמה לשינוי הזה של שילוב ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה באה "מלמעלה", בעקבות פעולת חקיקה ותקנות שנוספו עליה.
ממחקרם של פייגין, טלמור, וארליך, (2002) מראה כי עקב שינוי זה מורים נשחקים יותר ממורות.
ככל שבכיתה משולבים יותר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ככל שהתמיכה החברתית והארגונית נמוכה יותר וככל שסביבת העבודה בעייתית יותר, כך גוברת שחיקת המורים.
פרידמן, וגביש, (2003): דנים בשחיקה המקצועית, ובייחוד זו בקרב המורים, הזוכה להתעניינות גוברת בשנים האחרונות. פרידמן, וגביש, (2003) מתמקדים במקצוע ההוראה בגורמים לשחיקה מבחינה אישיותית וארגונית, במאפייניהם של מורים שחוקים, תוצאות השחיקה של מורים ומבט לעתיד.

ב. מטרת המחקר
לאור הבעיה שהוצגה יש לחוקרת עניין לבדוק את הקשר בין עמדות מורים כלפי שילוב ילדים חריגים בכיתתם לבין שחיקתם המקצועית בגין תהליך שינוי זה.

ג. שאלת המחקר והשערות
האם קיים קשר בין עמדות מורים כלפי שילוב ילדים חריגים בכיתתם לבין שחיקתם המקצועית בגין תהליך שינוי זה?

ד. השערות המחקר
1. ככל שעמדת המסגרת הבית ספרית כלפי השילוב תהא חיובית יותר, כך תהיינה עמדות המורים בביה"ס כלפי שילוב החריג חיוביות יותר.
2. ככל שתפיסת המורה היא יותר אקדמית והוא רואה בכך את מטרת עבודתו, כך תפיסתו את השילוב תהיה שלילית יותר.
3. מורים בעלי ידע בתחום החינוך המיוחד יגלו עמדה חיובית יותר כלפי שילוב, מאשר מורים חסרי ידע שכזה.
4. יימצא כי קיים קשר בין עמדות מורים כלפי שילוב ילדים חריגים בכיתתם לבין שחיקתם המקצועית בגין תהליך שינוי זה.

ה. השיטה
1. סקירת ספרות בשני נושאים עיקריים:
על השחיקה בעבודה בכלל ושחיקת עובדי הוראה בפרט- ראה פירוט הנושאים בתוכן.
על הפרובלמטיקה בנושא שילוב ילדים חריגים (בצ"מ- בעלי צרכים מיוחדים) בכיתה רגילה ויצירת סביבת עבודה משתנה בהוראה.

2. מחקר שדה (איכותי וכמותי)
איכותי - ראיונות:
15 ראיונות עומק אתנוגרפיים פתוחים, ע"פ מדגם מייצג של 15 מורים פעילים (ראה שאלון בנספח א').
כמותי- שאלונים סגורים:
במחקר זה אשתמש בשאלון סקר למדידת השחיקה בעבודה, לפי שאלון פיינס (1984) שישמש למדידת רמת השחיקה בקרב 15 מורים המהווים את אוכלוסיית המחקר. ראה דוגמה לשאלון בנספח ב' לעבודה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
א. בעיית המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. שאלת המחקר והשערות
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. שחיקה מהי
ב. גורמי השחיקה
ג. שלבי התפתחות תהליך השחיקה
ד. סימני השחיקה
ה. דפוסי התמודדות עם השחיקה
ו. גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
ז. שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה
ח. מטרות תוכנית השילוב
ט. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
י. המורה כמיישם שינויים במוסדות חינוך
יא. תמצית מחקרים בנושא שילוב ושחיקה
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. שיטת המחקר
ג. כלי המחקר
ד. אוכולוסיית המחקר
ה. מהלך המחקר- איסוף נתונים\ואתיקה
ו. עיבוד וניתוח
ממצאים
א. ממצאי המחקר האיכותי
ב. ממצאי המחקר הכמותי- רמת שחיקה
דיון
א. ההשפעה המערכתית והבית-ספרית על עמדות המורים בנושא השילוב:
ב. השפעת אישיות המורה ותפיסתו החינוכית כגורם להצלחתו של השילוב
ג. השפעת הידע של מורים בנושאי חינוך מיוחד כגורם להצלחתו של ה"שילוב"
ד. "שילוב החריג" בכיתה רגילה כתהליך שנוי במוסדות חינוך
ה. הקשר בין שחיקה לבין שילוב
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' שאלון עמדות
נספח ב שאלון מדידת שחיקה בעבודה

מקורות:

שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, רמות, אוניברסיטת ת"א.
שרן, ש' (1984). השותפות, (הקהילה כאתר ללימודים). הד החינוך, חשון, תשמ"ה. כרך נט,גליון ב,14-10 .
שרן, ש' (1989), למידה שיתופית בקבוצות קטנות - סקירה של שיטות ומחקר. עיונים בחינוך 144--87 ,52 - 51.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
שרן, ש' ושחר, ח' (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י' ריץ ור' בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ' 252-233 ). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
שרן, ש' ושרן י' (1975), הוראה בקבוצות קטנות (מהדורה שנייה). תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Barnet, C. Monda-Amaya, L.E., (1998). Principals' Knowledge of and Attitudes Toward Inclusion, Remedial and Special Education, May/June, 19(3), pp. 181-193.
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982). Qualitative research for education, an introduction to theory and methods. MA, Boston, Allyn and Bacon, Inc.
Carnine, D.W. Kameenvi, E.J. (1990). The General Education Initiative and children with special needs; A False dilemmain face of true problems. Journal of learning Disabilities, 25(3), 141-144.
Center, Y., Ward, J., Parmenter, T. Nash, R. (1985). Principals' Attitudes Towards the Integration of Disabled children into regular schools, The Exceptional Child. 32(3), pp. 149 - 161.
Connelly, F.M., Ellbaze, F. (1980). Conceptual basis for curriculum thought: A teachersw perspective. In A.W. Foshay (Ed). Considerde action for curriculum improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Cherniss, C, (1980). Professional burnout in human service Organizations. N.Y.: Praeger Pub. servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Dunham, J. (1984). Stress in Teaching. London: Croom Helm.
Duquette, C. O'Reilly, R. (1988). Perceived Attributes of Mainstreaming, Principal Change Strategy and Teacher Attitudes Toward Mainstreaming, The Alberta Journal of Educational Research, XXXIV (4), pp. 390-402.
Dyal A.B., Flynt S.W. Walker-Bennett D., (1996). Schools and Inclusion: Principals' Perceptions, Clearing House, Sep/Oct, 70(1), pp. 32-35.
Edelwich, J. Brodesky, A. (1980). Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Fabre. T.R. Walker, H.M. (1987). "Teacher perceptions of the behavioral adjustment of primary grade level handicaped pupils within regular and special ctlucation settings", Remial and Special, Education 8(1)34-39.
Farber, B.A. (1991). Crisis in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
Fejgin, Naomi, Ephraty, Nevat Ben-Sira, David. (1995). Work environment and burnout of physical education teachers. J. of Teaching in Physical Education, 15(1), 64-78.
Fletcher, B.S. and ROY L. Payne. (1980). "Stress and work: A Review and Theoretical Frame work, I". Personnal Review VOL 9 (1) winter: 19-27.
Frendenberger, J.J. (1974). "Staff burnout syndrom". Journal of Social Issues. 30(1), 159-165.
Forlin, C. (1995). Educators' Beliefs about Inclusive Practices in Western Australia, British Journal of Special Education, 22(4), pp.179-185.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Janney, R.E., Snell, M.E., Beers, M.K. Raynes, M. (1995). Integrating Students with Moderate and Severe Disabilities into Regular Education Classes, Exceptional Children, 61(5), pp. 425-439.
Hendrickson, B., Teacher burnout, how to recognize it, what to do about it. Learning, 1979, 7, 36 - 39
Holland, J.L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Holland, J.L., Gottfredson, G.D. (1990, August). An annotated bibliography for Holland's theory of vocational personalities and work environments.
Kerzner-Lipsky, D. (1994). National Study of Inclusive Education. The city University of New York; NCERI, National Center of Educational Restructuring Inclusion, The Graduate School and Universiti center.
Kyriacou, C. (1981). "Social Support and occupational stress among Schoolteachers". Educationa studies V7 (1) 56-60.
Kyriacou, C. (1987). "The Stress and Burnout: an international review". Educational Research V29 (2) JUNE: 146-151.
Lazarus, R.S. (1981). "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York: Spectrum.
Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981). "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
Nelson, N. (1995). The Significance Of School Leadership in Enabling Education for All, Birmingham, England: Paper presented at the 4th ISEC (International Special Education Conference).
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982). "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Rouse M. Florian, L. (1996). Effective Inclusive Schools: a study in two countries, Cambridge Journal of Education, 26(1), pp. 71-85.
Scruggs, T.E Mastropieri, M.A. (1996). Teacher Perception of Mainstreaming / Inclusion, 1958 - 1995: A research Synthesis, Exceptional Children, 63(1), pp. 59-74.
Sergiovanni, T., Burlingame, M., Coombs, F. Thurston, P. (1992). Educational Governance and Administration. Boston: Allyn and Bacon.
Shinn, M. and Morch, H. (1983). A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Spokan, A.R. (1985). Grewiew of research on person-environment congruence in Hollans's theory of careers. Journal of Vocational Behavior, 26, 306-343.
Stake, R.E. and Easley, J. (Eds.) (1978). Case studies in science education. University of Illinois, Urbana: Center for Insructional and Curriclum Evalution.
Shechtman, Z. Reiter, S. Schanin, M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge of Mainstreaming: An Empirical Investigation, Special Services in the Schools, 7(1), pp. 107-124.
Shechtman, Z. (1994). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: A descriptive stude. Teaching Education, 6, 29-40.
Shechtman, Z. Or, A. (1996). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: An empirical study. Teaching and teacher Education, 12, 137-147.
Shechtman, Z. (1997). Enhencing Social relationships and Njusting behavior in the Israeli classroom educational research.
Stanovich, P.J. Jordan, A. (1998). Canadian Teachers' and Principals Beliefs about Inclusive Education as Predictors of Effective Teaching in Heterogeneous Classrooms, The Elementary School Journal, 98(3), pp. 221-238.
Villa, R.A., Thousand, J.S., Meyers, H. Nevin, A. (1996). Teacher and Administrator Perceptions of Heterogeneous Education, Exceptional Children, 63(1), pp. 29-45.

תגים:

אישיות · במוסדות · בנושא · גישות · ההשפעה · המורה · המערכתית · השחיקה · התמודדות · והבית · חינוך · ידע · מורים · ספרית · שנוי · תיאורטיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה לבין שחיקתו המקצועית והנפשית של המורה", סמינריון אודות "הקשר בין שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה לבין שחיקתו המקצועית והנפשית של המורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.