היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין ידע מורים בחינוך מיוחד, המסגרת הבית-ספרית ומנהיגותו של המנהל לבין עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה

עבודה מס' 062181

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .

22,102 מילים ,72 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
תמצית
א. תמצית הנושאים שנידונו בסקירת ספרות
ב. מטרת העבודה
ג. ראציונל המחקר
ד. שאלת המחקר
ה. השערות המחקר
ו. הגדרת משתני המחקר בכפוף להשערות
ז. שיטת עיבוד הנתונים
ח. אוכלוסיית המדגם
ט. כלי המחקר- שאלון עמדות
י. סיכום הממצאים
יא. סיכום ומסקנות
רקע תיאורטי
א. מבוא
ב. החינוך המיוחד החוק והמדיניות
ג. מטרות תוכנית השילוב
ד. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
ה. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ו. הכשרת פרחי הוראה בחינוך הרגיל לשילוב החריגים
ז. הדרכה והשתלמויות במסגרת מתי"א
ח. תפיסת מפקחים ומנהלים
ט. תמצית מחקרים בנושא השילוב
י. על שינויים במוסדות חינוך
יא. אוטונומיה של המורה
יב. אינטגרציה בין מחקרים בנושא השילוב
יג. מטרת העבודה
יד. ראציונל המחקר
טו. שאלות המחקר
טז. השערות המחקר
יז. הגדרת משתני המחקר בכפוף להשערות
השיטה
א. אוכלוסיית המחקר
ב. כלי המחקר
ג. מהלך המחקר
ד. שיטת עיבוד הנתונים
הממצאים
א. בדיקת השערות המחקר
1. בדיקת השערה מס' 1
2. ניתוח התוצאות לגבי השערה מס' 1
3. בדיקת השערה מס' 2
4. ניתוח התוצאות לגבי השערה מס' 2
5. בדיקת השערה מס' 3
6. בדיקת השערה מס' 4
דיון
א. המנהל והמנהיגות
ב. מנהיגות
ג. איסוף מידע
ד. ניתוח בעיות
ה. המכשולים בפתרון בעיות
ו. ראייה כוללת של הארגון
ז. התכנון כהתאמה שוטפת של התוכניות לצרכים
ח. האצלת סמכויות
ט. הוראה והסביבה הלימודית
י. המוטיבציה של המורים: אתגר למנהל
יא. הכשרת מורים
יב. הכשרת מורים באוניברסיטאות
סיכום ומסקנות
מסקנות
המשכיות
ביבליוגרפיה
נספחים


תמצית
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך המיוחד.
חקיקת חוק חינוך מיוחד 1988, שבמסגרתו נכללים ההיבטים השונים של הבעיה החברתית הנדונה, מצביעה, לפחות לכאורה, על הכוונה להשתמש בכלי זה כמכשיר עיקרי לביצוע מדיניות השילוב. תכנית השילוב כרוכה בתהליכי שינוי רבים המחייבים מעורבות פעילה וליווי צמוד של כל מערכת הפיקוח במחוזות ובמטה. אגף החינוך המיוחד, המרכז את התכנית ברמת המטה בתיאום עם אגפי הגיל, עוקב אחר מהלך יישומה של התכנית כדי ללמוד את הבעיות הכרוכות ביישומה ולהפיק לקחים להמשך.
בעקבות המשוב על הפעלת התכנית בשנת הלימודים התשנ"ז נערכו שינויים ותיקונים בתכנית המובאים (בחוזר מנכ"ל 1999) אחד השנויים העיקריים הנוגעים לעבודה זו מתייחס לקביעת נהלים למיפוי התמחויות של מורי השילוב ולמיפוי הצרכים של תלמידים לצורך קבלת שירותים מסל השילוב.

שאלת המחקר
עד כמה משפיעים המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד על עמדות המורים כלפי שילוב הילד החריג במסגרות רגילות?

אוכלוסיית המחקר
המחקר נערך בישוב עירוני ליד חיפה. הישוב מונה כ-30000, תושבים. רוב האוכלוסייה בישוב הגיעה בשנים 1991-1990 בעקבות גלי העליה ממדינות חבר העמים ואתיופיה ובעקבות כך הפכה לעיר.

אוכלוסיית המדגם
67 מורים ומנהלי בתי ספר מ 11 - בתי ספר המהווים את מערכת החינוך באותו ישוב.

כלי המחקר
שאלון עמדות
השאלות בשאלון נוסחו במיוחד כדי לברר הבדלים בתפיסות של שילוב בין מורים ומנהלים, השאלון במתכונת השאלון של שכטמן (שכטמן 1991) עם שינויים המתחייבים משאלת המחקר שלי. (ראה שאלון בנספח א')
בשאלון 20 שאלות, כאשר התשובות הן בכולם דמויי ליקרט של 1) 6 = מסכים לחלוטין, 6 = מתנגד לחלוטין). השאלון בנוי בצורת 20 היגדים.

מהלך המחקר
ביקור במתי"א באיזור חיפה ע"מ לבדוק פעילותו של מתי"א מול ישוב אוכלוסיית המחקר.
תיאום ואישור ביצוע המחקר עם מנהלי בתי הספר בישוב וקביעת מועדים לביצוע הראיונות עם המורים והמנהלים.
ביצוע הראיונות, כל בית ספר במועד אחר כפי שנקבע מראש.
איסוף השאלונים מכל בית ספר ומיונם (מנהל בית הספר ומוריו), כל בית ספר בנפרד.
מסירת החומר לסטטיסטיקאי לשם איכון נתונים בתוכנת "אקסל" וניתוחם בכפוף להשערות המחקר.

מקורות:

אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
איכילוב, א. (1989). המורי לאזרחות ומדעי החברה בבתיה"ס העל-יסודיים בישראל ועמדותיהם לגבי החנוך לאזרחות ודמוקרטיה. עיונים בחינוך, 40, 118-105.
בן-אליהו, ש. (1982) אוטונומיה אישית לבחירתך. הד החינוך, נז', ב', 64-65.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
זועבי מ. (1992). עבודת תיזה: הקשר בין מנהיגות במנהל של ביה"ס לבין הרגשתם של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבי בישראל. אוניברסיטת חיפה.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
לויאן זהבת. (1996). עבודת תיזה: לקויי למידה בכיתה המשלבת והתנהגותם החברתית בפעילות גופנית, שתופית ותחרותית. אוניברסיטת חיפה.
ליכטנזון, י. (1980). "המורה בתהליך שינוי". עבודת M.A, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
ליכטנזון, י. (1981). "המורה בתהליך השנוי", בתוך שרן, ש.; הרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). מורים ותלמידים בתהליך שנוי, הוצאת רמות, תל-אביב.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המורה", החינוך.
מיכאל ע. (פברואר 1992). סקירת מדיניות משרד החינוך לשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל בעקבות חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח. יום עיון, פורום חינוך מיוחד. מכון מופ"ת, מכללת לוינסקי.
פוקס, א. הרץ-לזרוביץ, ר. (1991). ,"חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
רונן ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
שיינין מיכל. (1990). עבודת דוקטורט: עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי הספר. אוניברסיטת חיפה.
שיש מיכל. (1995). עבודת תיזה: מעמדו החברתי של תלמיד לקוי הלמידה בכיתה משלבת מנקודת מבטו של התלמיד. אוניברסיטת חיפה.
כטמן, צ. (1987). חנוך לערכים דמוקרטיים בביה"ס. ירושלים. מ. החנוך והתרבות.
שכטמן, צ. (1991), שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, 13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
רן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, רמות, אוניברסיטת ת"א.
שרן, ש' (1984). השותפות, (הקהילה כאתר ללימודים). הד החיגוך, חשון, תשמ"ה. כרך נט,גליון ב,14-10 .
שרן, ש' (1989), למידה שיתופית בקבוצות קטכות - סקירה של שיטות ומחקר. עיונים בח'נוך 144--87 ,52 - 51.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוד. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
שרן, ש' ושחר, ח' (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י' ריץ ור' בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ'252.233 ). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
שרן, ש' ושרן י' (1975), הוראה בקבוצות קטנות (מהדורה שנייה). תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Adlag, R. and Sterns, T. (1991). Management. Cincinnati, OH: South Western Publishing Company.
Argyris, C. (1990). Overcoming Organizational Defenses: Facilitating Organizational Learning. Boston: Allyn and Bacon.
Argyris, C. & Schon, D, (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.
Barnet, C. & Monda-Amaya, L.E., (1998). Principals' Knowledge of and Attitudes Toward Inclusion, Remedial and Special Education, May/June, 19(3), pp. 181-193.
Blase, J. & Kirby, P. (1991). Bringing Out the Best in Teachers: What Effective Principals Do. Newbury Park, CA: Corwin.
Bryson, J. (1989). Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Carnine, D.W. & Kameenvi, E.J. (1990). The general education initiative and children with special needs; A False dilemmain face of true problems. Journal of learning Disabilities, 25(3), 141-144.
Center, Y., Ward, J., Parmenter, T. & Nash, R. (1985). Principals' attitudes towards the integration of disabled children into regular schools, The Exceptional Child. 32(3), pp. 149 - 161.
Clifford, G. & Guthrie, J. (1988). Ed School: A Brief for Professional Education. Chicago: The University of Chicago Press.
Connelly, F.M., & Ellbaze, F. (1980). Conceptual basis for curriculum thought: A teachersw perspective. In A.W. Foshay (Ed). Considerde action for curriculum improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Deal, T. & Peterson, K. (1990). The Principal's Role in Shaping School Culture. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. New York: Heath and Co.
Duquette, C. & O'Reilly, R. (1988). Perceived Attributes of Mainstreaming, Principal Change Strategy and Teacher Attitudes Toward Mainstreaming, The Alberta Journal of Educational Research, XXXIV (4), pp. 390-402.
Dyal A.B., Flynt S.W. & Walker-Bennett D., (1996). Schools and Inclusion: Principals' Perceptions, Clearing House, Sep/Oct, 70(1), pp. 32-35.
Fabre. T.R. & Walker, H.M. (1987). "Teacher perceptions of the behavioral adjustment of primary grade level handicaped pupils within regular and special ctlucation settings", Remial and Special, Education 8(1)34-39.
Forlin, C. (1995). Educators' Beliefs about Inclusive Practices in Western Australia, British Journal of Special Education, 22(4), pp.179-185.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Janney, R.E., Snell, M.E., Beers, M.K. & Raynes, M. (1995). Integrating Students with Moderate and Severe Disabilities into Regular Education Classes, Exceptional Children, 61(5), pp. 425-439.
Goodlad, J. (1990). Teachers for Pur Nation's Schools. San Francisco: Jossey-Bass.
Goodlad, J. (1991). Why we need a complete redesign of teacher education. Educational Leadership, 49, 4-6.
Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in Schools: Facilitating the Process. Albany, New York: State University of New York Press.
Kaufman, R. & Herman, J. (1991). Strategic Planning in Education. Lancaster, PA: Technomic.
Keith, S. & Girling, R. (1991). Education, Management and Participation. Boston: Allyn and Bacon.
Kerzner-Lipsky, D. (1994). National Study of Inclusive Education. The city University of New York; NCERI, National Center of Educational Restructuring Inclusion, The Graduate School and Universiti center.
Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Lubenburg, F. & Ornstein, A. (1991). Education Administration: Concepts and Practices. Belmont, CA: Wadsworth.
Maerhoff, G. (1988). The Empowerment of Teachers. New York: Teachers College Press.
McCall, M. & Lombardo, M. (1983). What makes a top executive? Psychology Today, 17, 26-31.
Nelson, N. (1995). The Significance Of School Leadership in Enabling Education for All, Birmingham, England: Paper presented at the 4th ISEC (International Special Education Conference).
Parker, M. (1990). Creating Shared Vision. Larendon Hills, Illinois: Dialog International.
Rosenholtz, S. (1989). Teachers' Workplace. New York: Teachers College Press.
Rouse M. & Florian, L. (1996). Effective Inclusive Schools: a study in two countries, Cambridge Journal of Education, 26(1), pp. 71-85.
Sarason, S. (1982). The Culture of the School and the Problem of Change. Boston: Allyn and Bacon (2nd edition).
Sarason, S. (1990). The Predictable Failure of Educational Reform. San Francisco: Jossey-Bass.
Sarason, S. (1993). The Case for Change: Rethinking the Preparation of Educators. San Francisco: Jossey-Bass.
Schein, E. (1993). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. (2nd edition).
Schmuck, R. & Runkel, P. (eds.). (1985). The Handbook of Organization Development in School. Palo Alto, CA: Mayfield (3rd edition).
Scruggs, T.E & Mastropieri, M.A. (1996). Teacher Perception of Mainstreaming / Inclusion, 1958 - 1995: A research Synthesis, Exceptional Children, 63(1), pp. 59-74.
Sergiovanni, T., Burlingame, M., Coombs, F. & Thurston, P. (1992). Educational Governance and Administration. Boston: Allyn and Bacon.
Shechtman, Z. Reiter, S. & Schanin, M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge of Mainstreaming: An Empirical Investigation, Special Services in the Schools, 7(1), pp. 107-124.
Shechtman, Z. (1994). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: A descriptive stude. Teaching Education, 6, 29-40.
Shechtman, Z. & Or, A. (1996). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: An empirical study. Teaching and teacher Education, 12, 137-147.
Shechtman, Z. (1997). Enhencing Social relationships and Njusting behavior in the Israeli classroom educational research.
Sizer, T. (1993). Horace's School: Redesignint the American High School. Boston: Houghton-Mifflin.
Stanovich, P.J. & Jordan, A. (1998). Canadian Teachers' and Principals Beliefs about Inclusive Education as Predictors of Effective Teaching in Heterogeneous Classrooms, The Elementary School Journal, 98(3), pp. 221-238.
Thomson, S. (ed.) (1993). Principals for our Changing Schools. Fairfax, Virginia: National Policy Board for Educational Administration.
Villa, R.A., Thousand, J.S., Meyers, H. & Nevin, A. (1996). Teacher and Administrator Perceptions of Heterogeneous Education, Exceptional Children, 63(1), pp. 29-45.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין ידע מורים בחינוך מיוחד, המסגרת הבית-ספרית ומנהיגותו של המנהל לבין עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה", סמינריון אודות "הקשר בין ידע מורים בחינוך מיוחד, המסגרת הבית-ספרית ומנהיגותו של המנהל לבין עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.