היישום אינו מחובר לאינטרנט

דילמות אתיות של מורים לאור גיבוש "קוד אתי לאנשי חינוך והוראה בישראל"

עבודה מס' 062473

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תיאוריות ומחקרים.

10,694 מילים ,53 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. רקע והגדרות
אתיקה (ethics) - מדע המוסר או תורת המוסר. נמנית עם שלושת הענפים העיקריים של הפילוסופיה המודרנית וחותרת לגילוי עיקרון עקיב שעל פיו יהיה אפשר לשפוט את מעשי האדם ואת אישיותו. עד לפני 100 שנה הייתה האתיקה מוכתבת מראש ומטרתה הייתה להנחות את התנהגותם של בני-האדם. כיום האתיקה היא תיאורית ומנסה להבהיר כיצד מתבצעות למעשה הכרעות מוסריות. (אנציקלופדיה כללית כרטא, 1997)
אתיקה יישומית בהוראה: אתיקה של מקצוע, של ארגון וכיו"ב - נוהגים להציב את השאלות הכלליות של "נכון מוסרית" ו"שגוי מוסרית" בהקשר ספציפי, ומבקשים ליישם את העקרונות האתיים הכלליים בתחום מוגדר (יזרעאלי וזהר, 2000). בדברנו על אתיקה של הוראה, אנו מתייחסים לבירור השאלות הללו בהקשר ההוראתי-חינוכי. (דושניק וצבר, 2000; כפיר, שמאי וקינן, 2001)
דילמות אתיות של מורים: בדילמות אלה מתגלעת התנגשות בתחום הערכי, המקשה על איש המקצוע לפעול בהתאם למרכיבי הרצון או למרכיבי החובה שלו (כשר, 1996). המורה חייב לבחור באחת מדרכי הפעולה האפשריות, על אף שכל בחירה גובה מחיר ערכי יקר. חשיבות גיבוש קוד אתי למורים: אלוני (1997) דן בחשיבות גיבוש קוד אתי למורים ומשמעותו ברמה החינוכית-מוסדית וברמה הציבורית.
ברמה החינוכית-מוסדית כללי האתיקה של מורים נוגעים לארבעה תחומים: היחסים עם התלמידים, היחסים עם הורי התלמידים, היחסים עם עמיתים ומחויבות לאיכות הפרוספיה ולמעמדה בציבור.
ברמה הציבורית- כללי האתיקה נוגעים לתפקודם של המורים כאליטה המשרתת את החברה.
בארבעה תחומים שבהם על המורים לנקוט יוזמה אוטונומית ואקטיבית כאליטה: מחויבות להרחבת השלום והדמוקרטיה, מחויבות לטיפוח חינוכי כללי ורב-צדדי של אישיות הלומדים, מאבק נגד הפרטת מערכת החינוך ומסחורה ומאבק נגד הקרבת נכסי התרבות על מזבח עקרון ה"רייטינג" והפופלריות. (אלוני, 1997)

ב. השאלה הנבדקת
אלו דילמות אתיות מאפיינות את עבודת ההוראה לאור גיבוש "קוד אתי לאנשי חינוך הוראה בישראל" ע"י עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך?

ג. שיטת העבודה
סקירת תיאוריות ומחקרים במגמה להשיב לשאלה הנבדקת לפי הפרקים הבאים:
את הפרק ראשון אייחד לתיאוריות מתורת המוסר המבהירות מהי אתיקה; שאלה מוסרית;
תאוריות אתיות נורמטיביות; אתיקה יישומית; אתיקה בהוראה.
את הפרק השני אייחד לדיון במטרות החינוך והחינוך לערכים כהקדמה לדיון בגיבוש קוד אתי למורים. בפרק השלישי, אדון בגיבוש קוד אתי ע"י עמותת המורים אציג את הרקע היסטורי לגיבוש הקוד ותרמתו של הקוד על פי תפיסתו של אלוני (1995;1997), לבסוף אסקור סעיפים נבחרים מתוך הקוד האתי שגובש ע"י עמותת המורים. הפרק הרביעי, יעסוק בהצגת תיאוריות לגבי דילמות אתיות של מורים ודרכי התמודדות מורים עם דילמות אתיות, בסוף הפרק אסקור ממצאי מחקרים שחקרו דילמות אתיות של מורים בישראל. בפרק החמישי, אערוך דיון בממצאי מחקרם של דושניק וצבר (2000). לגבי דילמות שמקורן העיקרי ביחסי-הגומלין מורה-תלמיד; דילמות סביב "המורה כמחנך והאוטונומיה של התלמיד"; דילמות הנוגעות לאחריות המורה על ידע וידיעה ותחומים אחרים; דילמות הנוגעות ליחסים אישיים. בפרק הסיכום אציג פרספקטיבה אישית כמורה על כל נושא האתיקה בהוראה.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
א. רקע והגדרות
ב. השאלה הנבדקת
ג. שיטת הסמינריון
פרק ראשון - תורת המוסר ואתיקה בהוראה
א. המטא-אתיקה
ב. שאלה מוסרית
ג. תיאוריות אתיות נורמטיביות
1. תועלתנות
2. תורת הציווי המוחלט של קאנט
3. תורת ההסכם ההוגן של רולס
4. תורת המידות הטובות
ד. אתיקה יישומית
ה. אתיקה בהוראה
פרק שני - מטרות החינוך והחינוך לערכים
א. מטרות החינוך
ב. החינוך לערכים
1. מהו ערך
2. הזכות לחנך לערכים
פרק שלישי - גיבוש קוד אתי ע"י עמותת המורים
א. רקע היסטורי
ב. תרומתו של הקוד האתי
ג. סעיפים נבחרים מהקוד האתי שגובש ע"י עמותת המורים
1. מתוך המבוא
2. מחויבויות היסוד של עובדי החינוך וההוראה
3. מחויבות אנשי חינוך והוראה כלפי המקצוע
4. מחויבות אנשי חינוך והוראה ביחסיהם עם תלמידים
5. מחויבות אנשי חינוך והוראה ביחסיהם עם הורי התלמידים
6. מחויבות אנשי חינוך והוראה ביחסיהם עם עמיתים למקצוע
פרק רביעי - הדילמות האתיות של מורים
א. הדילמות האתיות
ב. התמודדות מורים עם דילמות אתיות
ג. ממצאי מחקרים בדילמות אתיות של מורים בישראל
1. דילמות אתיות של מורים בישראל של שנות ה 90-
2. דילמות אתיות של מורים ודרכי ההתמודדות עימן
3. דילמות אתיות של מורים להיסטוריה
4. תהליכי חשיבה של מורים בהתמודדות עם דילמות במצבי הוראה
5. תפיסתו ומחויבותו של פרח ההוראה לאתיקה פרופסיונלית
פרק חמישי
דיון
א. דילמות שמקורן העיקרי ביחסי הגומלין מורה-תלמיד
ב. דילמות סביב "המורה כמחנך והאוטונומיה של התלמיד"
ג. דילמות הנוגעות לאחריות המורה על ידע וידיעה ותחומים אחרים
ד. דילמות הנוגעות ליחסים אישיים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלוני, נ. (1995). קוד אתי לעובדי החינוך וההוראה: משמעויות ערכיות וחברתיות, במת המורה העל-יסודי, 2, 9-12.
אלוני, נ. (1997). "אתיקה מקצועית למורים ותפקודם בחברה כאליטה משרתת", בתוך: החינוך במבחן הזמן, (עורך): איתן פלדי, עמ' 383-390.
אנציקלופדיה כללית כרטא. (1997). כרטא, החברה הישראלית למפותו ולהוצאה-לאור בע"מ.
דושניק, ל. צבר בן-יהושע, נ. (2000). בין כוונה ליכולת: דילמות אתיות של מורים בישראל של שנות ה-90. מגמות, מ(3), 2000, 465-442.
כשר, נ. (1993). תורת המוסר- מבוא, תל-אביב, ספריית "אוניברסיטה משודרת", משרד הבטחון, הוצאה לאור.
כשר, א. (1997). "גם העיסוק באתיקה הוא מקצוע." אקדמיה. כתב העת של ועד ראשי האוניברסיטאות. היחידה להוצאה לאור שולחנית, אוניברסיטת תל אביב.
כשר, א. (1996). אתיקה צבאית. תל אביב: משרד הביטחון, ההוצאה לאור.
אבינון, י. (1978). על היסודות הפילוסופיים של החינוך. כרכים א-ב, תל אביב: דקל.
אדן , ש. (1976). מטרות החינוך בישראל. תל אביב: מעלות.
אדן , ש. (1975). "מטרות חינוך פונקציונליות". עיונים בחינוך 6 , (שבט תשל"ה): 58-7.
אדר, ל. (1976). יסודות פסיכולוגיים של החינוך לערכים. תל אביב.
אוקו, ס. (1974). על האופי והטוב. ירושלים: מוסד ביאליק.
איליץ, א. (1973). ביטול בית הספר. רמת גן: מסדה.
ברזל, א. (1976). ערכים אדם עולם, תל אביב: עם עובד.
בר-לב, מ. (1999). "חינוך לערכים- פיתוח שיקול דעת, הכרעה ובחירה", בתוך ערכים וחינוך לערכים עמ' 81-92.
דיואי, ג'. (1960). דמוקרטיה וחינוך. ירושלים: מוסד ביאליק.
וייטהד, א. (1958). מטרות החינוך, ירושלים: ביה"ס לחינוך - האוניברסיטה העברית, ניומן.
יזהר, ס. (1975). על חינוך ועל חינוך לערכים. עם עובד, תשל"ה.
לביא, צ. (1988). אתגרים בחינוך - לקראת בי"ס פתוח יותר. תל אביב: ספרית הפועלים.
ליוינגסטון, ר. (1960). חינוך בעולם נבוך. ירושלים: ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית, תש"ך.
לם, צ. (1976). ההגיונות הסותרים בהוראה. תל אביב: ספרית הפועלים.
מוטעי, י. (1999). חינוך והוראה הלכה למעשה, המכללה הערבית לחינוך בישראל, חיפה.
מלאת, ש. (2001). "תמורות בהתפתחות "הידע הדידקטי" ו"הידע העצמי" של מורים מתחילים". מעוף ומעשה כתב עת של המכללה האקדמית אחווה 1.11.2001.
סימון, א.ע. (1983). הזכות לחנך החובה לחנך - מסות. תל אביב: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לחינוך, ספרית הפועלים.
פיטרס, ר.ס. (1983). "ערכי הדמוקרטיה ומטרות החינוך". בתוך: זרמים חדשים בחינוך, ע"ע 222-204. בעריכת צבי לם. תל אביב: יחדיו.
פלד, א. (1976). החינוך בישראל בשנות השמונים. הצעת תכנית משרד החינוך והתרבות, ירושלים: המשרד.
פרנקנשטיין, ק. (1987). אמת וחופש-ערכים בחינוך. תל אביב: ספרית הפועלים.
קולברג, ל., טרייל, א. (1972). "התפתחות מוסרית וחינוך למוסר". החינוך, ה (תשל"ב): 437-401.
קליינברגר, א.פ. (1961). "הזכות לחנך לערכים מחייבים". מגמות י"א 4 (נוב'): 337-332.
קליינברגר, א.פ. (1980). מבוא לפילוסופיה של החינוך. תל אביב: יחדיו.
רוטנשטרייך, נ. (1962). "לעניין ערכים מחייבים". מגמות י"ב(1) (מרץ): 61-48.
תדמור י. (1996). "חובתם של המחנכים לחנך" במת המורה העל-יסודי, 18-24.
תדמור י. (1997). "ערכי הידברות ושלום בהוראה ובחינוך" בתוך פלדי, א, (עורך), החינוך במבחן הזמן. הוצאת רמות 266-277.
יזרעאלי, ד. זהר, נ. (עורכים). (2000). אתיקה ואחריות חברתית: עיונים ישראליים, תל אביב, צ'ריקובר.
אריסטו, (תרגום) ליבס, י. (1973). אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, י"ם ות"א, שוקן.
קנט, ע. (1990). הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
צבר בן-יהושע, נ. וגבתון, ד. (1995). דרושים: מכוונות לידע וקוד אתי - הערות אחדות על פרופסיונליזציה של ההוראה. בתוך א. בן-עמוס וי. תמיר (עורכים). המורה בין שליחות למקצוע, עמ' 123-150, תל אביב: רמות.
אלוני, נ. (1998). להיות אדם. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
דושניק, ל. (1999). לעשות את הדבר הנכון: דילמות אתיות של מורים ודרכי ההתמודדות עימן. עבודת מ.א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה לפיתוח תכניות לימודים.
כהן-ג'וור, א. (1994). תפיסתו ומחויבותו של פרח ההוראה לאתיקה פרופסיונלית והשתנותן לאורך שנות ההכשרה ועם ההתנסות בעבודה (דו"ח מחקר שנה ראשונה). כפר-סבא: מכללת בית-ברל, צוות המחקר.
פל, מ. (1996). תהליכי חשיבה של מורים בהתמודדות עם דילמות במצבי הוראה. עבודת מ"א חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
גינצברג, ח. (1998). המורה, הוראת היסטוריה ואתיקה: דילמות אתיות של מורים להיסטוריה. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה להוראת היסטוריה.
כפיר, ד., שמאי, ש. וקינן, ע. (2001). "סוגיות ודילמות אתיות במחקר במכללות להכשרת עובדי הוראה וחינוך". דפים, 32, 29-10.
מירב, ל. (2003). "72% ממנהלי בתי ספר במחוז חיפה סבורים, שיש להרחיק ממערכת החינוך מורים שהעתיקו עבודות במסגרת לימודיהם לתואר כלשהו". חדשות מחלקה ראשונה: http://www.nfc.co.il/NewsPrin 12/02/02.
דיין, א. (1998). "המורים מגבשים לעצמם קוד אתי". הד החינוך, ע"ב(1), 1998, 5-4, 7.
סלומון, ג. אלמוג, ת. (1994). "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך". ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה.
Beauchamp, T.L. Bowie, N.E. (1983). Ethical theory and business, Englewood Cliffs, NJ: Prentic-Hall.
Colnerub, G. (1992). Is it possibly to be a morally good teacher?, Paper presented at the 1992 ISATT Conferenct, Goteborg, Sweden.
Cuban, L. (1992). Managing dilemmas while building professional communities, Eeucational Researcher, 21, 4-11.
Goodlad, J.I. (1990). The occupation of teaching in schools. In J.I. Goodlad, R. Joseph, P.B. Efron, S. (1993). Moral choices/moral conflicts: Teachers' self-perceptions. The Journal of Moral Education, 22, 201-220.
Soder K.A. Sirotnik (Eds.), The moral dimensions of teaching, pp. 3-34, San Francisco: Jossey-Bass.
Sockett, H. (1993). The moral basew for teacher professionalism, New York: Teacher College Press.
Toffler, B.L. (1986). Tough choices: Managers talks ethics, New York: Wiley.

תגים:

אתיות · אתיקה · ההוגן · ההסכם · הטובות · המוחלט · המטא · המידות · הציווי · יישומית · מוסרית · נורמטיביות · קאנט · רולס · שאלה · תועלתנות · תורת · תיאוריות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דילמות אתיות של מורים לאור גיבוש "קוד אתי לאנשי חינוך והוראה בישראל"", סמינריון אודות "דילמות אתיות של מורים לאור גיבוש "קוד אתי לאנשי חינוך והוראה בישראל"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.