היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמדה של האישה הערביה במשפחה בתהליך קבלת החלטות

עבודה מס' 061874

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הגורמים לתמורות שחלו לאחרונה במעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית.

9,829 מילים ,33 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה
ג. שאלות החקר
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. מעמדה של האישה המוסלמית
ב. מעמד האישה הערבייה בישראל
ג. מהו פמיניזם? על פמיניזם ותיאוריות פמיניסטיות
1. גישת הפמיניזם הליברלי
2. גישת הפמיניזם התרבותי
3. גישת הפמיניזם הרדיקלי
ד. קבלת החלטות
1. האדם - מקבל החלטות בעל כורחו
2. הכושר לקבל החלטות
3. מודל של תהליך קבלת החלטות
ה. סיכום סקירת ספרות
ו. שאלות המחקר
ז. השערות המחקר
השיטה
א. מטרת המחקר
ב. הגדרת משתני המחקר
ג. אוכלוסיית המחקר
ד. אוכלוסיית המדגם
ה. כלי המחקר
ו. עיבוד נתונים
ממצאים
א. נתוני אוכלוסיית המחקר
ב. התפלגות שכיחויות בחתך של השאלות השונות
ג. סיכום תוצאות שנבעו מהשאלות
ד. סטטיסטיקה הסקתית
ה. הבדלים בין נ שים עובדות ללא עובדות (מבחן T)
ו. סיכום מבחן T
דיון
א. כללי
ב. בדיקת השערות המחקר לאור הממצאים
ג. ניתוח מילולי
סיכום
המלצות לטיפול פסיכותרפי לבני זוג במגזר הערבי
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מבוא
א. הצגת הבעיה
אבותיהם של הערבים אזרחי מדינת ישראל היו ברובם המכריע כפריים-חקלאים, רק חלק זעיר מיושבי הערים הערביות בפלשתינה (א"י) נשאר לחיות בישראל עם הקמתה, מכאן ניתן להכליל ולקבוע כי הדור הקודם של הערבים אזרחי ישראל נמנה ברובו המוחלט עם עובדי האדמה. ובחברה המסורתית של עובדי האדמה, ולא רק של הערבים בישראל, אין מקום לשאלה לגבי מעמדה העצמאי של האישה.1
היא, כמובן, כמו אמה וסבתה מדורי דורות, עוזרת לאביה, לבעלה, או בבית אחיה במקרה שאינה מתחתנת או שהיא מתגרשת או מתאלמנת. אבל ב-40 השנה האחרונות חל שינוי רדיקלי במבנה הכלכלי של החברה הערבית בישראל, פחות מ-10% מכוח העבודה נשאר בחקלאות. האחרים נאלצו לנדוד למקצועות ועיסוקים חדשים עקב צמצום שטחי הקרקע שנשארו ברשות החקלאים הערבים, חדירת אמצעי ייצור וכלי עיבוד מכניים צמצמה את הביקוש לכוח עבודה.
למעלה ממחצית העובדים הערבים הפכו לעובדים יומיים, הם נאלצו לצאת אל מחוץ למקומות מושבם מדי יום לחיפוש עבודה - בבניין, בתעשייה ובשירותים, אבל מהפך זה ונדודים אלה היו בעיקרם נחלת הגברים, בני החברה האגררית השמרנים העדיפו לשמור את נשותיהם בבית עם הילדים ועבודות הבית.
גם היום, עשרות שנים מאז החל המהפך הנשים הערביות בכוח העבודה עולה על %15, לעומת כ- %43 בקרב הנשים היהודיות, מכאן עולות השאלות הבאות:
מה עומד מאחורי מחדל כלכלי-חברתי זה של החברה הערבית הנתונה במצוקה כלכלית? מדוע אין הנשים הערביות משתתפות בכוח העבודה באחוזים גדולים יותר?
מהי תרומת החקיקה הישראלית האוסרת ביגמיה, מונעת מבעל מוסלמי את הזכות לגרש את אשתו ללא הסכמתה ואוסרת נישואי בוסר?
מהי תרומת מערכת החינוך הממלכתי וחוק חינוך חובה?
מהי השפעת הרדיו והטלוויזיה, והמגע עם החברה המודרנית?
מהי תרומתה והשפעתה של התנועה הפמיניסטית על מעמדה של האישה הערבייה?
התשובה המקובלת קובעת בצורה החלטית כי החברה הערבית שומרת בעקשנות על סולם הערכים הישן שלה, תשובה זו מטילה את האחריות לקיפאון היחסי במספר הנשים היוצאות לעבודה על שמרנות החברה הערבית ודאגתה ל"כבוד המשפחה" ו"בתולי האישה", החשובים יותר מאשר עצם החיים שלה .2
סיבות אלה ואחרות שרטטו את מעמדה של האישה הערבייה ותהליך קבלת ההחלטות שלה, אולם מבט מעמיק ורציני לנעשה בשטח וממצאי מחקרי צנוע זה יביאו אותנו למסקנות שונות במקצת.

ב. מטרת העבודה
לבחון את הגורמים לתמורות שחלו לאחרונה במעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית באמצעות כושרה ושותפותה בתהליך קבלת החלטות במשפחה.

ג. שאלות המחקר
1. האם לתהליך המודרניזציה שחל בחברה הערבית הכפרית יש השפעה על מעמדה ועל תהליך קבלת ההחלטות במשפחה אצל האישה הערבייה הכפרית?
2. מה מידת ההשפעה שיש לרמת ההשכלה, לתעסוקה ולגיל על מעמדה ועל תהליך קבלת ההחלטות במשפחה אצל האישה הערבייה הכפרית?
3. האם הנשים הערביות (אז והיום) דגלו בשוויון בין המינים?
4. האם קיים שוני ברור בין האישה הערבייה בעבר לבין האישה הערבייה בהווה בכל הקשור לתהליך קבלת ההחלטות במשפחה?

ה. השיטה
1. סקירת ספרות
· מעמד האישה הערבייה המסורתית הכפרית בעבר, לעומת מעמדה של האישה הערבייה
הישראלית בהווה.
· סקירה בתחום הסוציולוגיה על תנועת ה"פמיניזם".
· תהליך קבלת החלטות במשפחה בכלל ובמשפחה הערבית בפרט.
2. מחקר כמותי
· ערכתי מחקר כמותי אקראי באמצעות שאלון סגור בקרב 48 נשים ערביות.
· עיבדתי את נתוני המחקר לכלל ממצאים.
ערכתי דיון בממצאים לכלל סיכום ומסקנות.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. מנצור, ע. (1994). "האישה הערבייה עדיין לא יצאה למרחב" מתוך דבר הפועלת - ירחון נעמת, גיליון 62, אפריל-מאי 1994. (להלן מנצור).
2. אליצור, א. (1989), "כבוד המשפחה" ו"בתולי האישה", "הארץ" .17.2.89

מקורות:

אבתיסאם, א. (1993). מעמד האישה הערבייה בישראל, ירושלים.
אירווינג, ל. וגניס, ל.מ. (1991). תהליך קבלת החלטות, ת"א, משרד הבטחון (מהדורה שביעית).
אל-חר ל. (1980). "נסיון לניסוח תיאוריה נשית מתקדמת", הירחון עניינים ערביים, פברואר 1980.
אליצור, א. (1989). "כבוד המשפחה" ו"בתולי האישה", "הארץ" 17.2.89.
אלקירנאוי, ע. (1999). טיפול נפשי רגיש-תרבות בחברה הערבית. בתוך ק. רבין (עורכת) להיות שונה בישראל: מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל, עמ' 81-65, תל אביב, רמות.
גיליגן, ק. (תשנ"ו). בקול שונה, התיאוריה הפסיכולוגית וההתפתחותית של האישה, ספרית פועלים, תל-אביב.
דו"ח הועדה למעמד האישה, משרד ראש הממשלה, ירושלים, אוגוסט 1978, עמ' 284.
דיכטר, ש. (2001). דו"ח עמותת סיכוי שוויון ושילוב האזרחים הערבים בישראל 2000 - 2001 אתר אינטרנט:
הנוש-סרוג'י, מ. (1990). "השפעת המודרניזציה על ההשתתפות הפוליטית של נשים מוסלמיות משכילות בעיר חיפה", עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
הנוש-סרוג'י, מ. (1993). מעמד האישה בעולם הערבי מראשית המאה ה-20, המכון היהודי-ערבי בבית ברל, צופית.
ליש, א. (עורך). (1969). "הערבים בישראל - רציפות ותמורה", המזרח החדש, כרך י"ט, ירושלים.
לסלי, ס. וליבן, ק. (1995). "עבירת האונס - היבטים קרימינולוגיים", מעמד האישה בחברה ובמשפט, שוקן.
מנצור, ע. (1994). "האישה הערבייה עדיין לא יצאה למרחב" מתוך דבר הפועלת - ירחון נעמת, גיליון 62, אפריל-מאי 1994.
פיסס, א. (תשנ"ד). "מהו פמיניזם", עיוני משפט יח, 5.
קמא, ב. (1984). מעמד האישה הערבייה בישראל, בהוצאת לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה, ירושלים 1984.
רדאי, פ. (1992). "התפתחות השוויון בין המינים במשפט ודרכים לקידומו", זכויות האדם והאזרח בישראל, האגודה לזכויות האזרח (ג).
רדאי, פ. (1995). "נשים בשוק התעסוקה", מעמד האישה בחברה ובמשפט, שוקן.
רדאי, פ. ואחרים. (1995). מעמד האישה בחברה ובמשפט, הוצאת שוקן.
רוזנפלד, ה. (1969). "תהליכי שינוי וגורמי שימור במשפחה הערבית הכפרית בישראל", בתוך: "הערבים בישראל - רציפות ותמורה", המזרח החדש, כרך י"ט, ירושלים. עמ' 76-103 .
שטנדל, א. (1972). המיעוטים בישראל, הוצאת מרכז ההסברה, ירושלים.
חאג'-יחיא, מ. (1994). המשפחה הערבית בישראל: ערכיה התרבותיים וזיקתם לעבודה סוציאלית. חברה ורווחה, י"ד, 265-249 .
Dwairy, M. & Van Sickle, T.D. (1996). Western Psychotherapy in Traditional Arabic Societies. Clinical Psychology Review, 16(3), 231-249.
Mackinnon, C.A. (1987). Feminism unmodified: Discourses on life and Law, Cambridge.
Mackinnon, C.A. (1979). Sexual Harassment of working women. Yal Univ. press.
חיירת, א. (1978). "מעמד האישה, באיסלאם" דאר אל-מעארף, קהיר.
כחאלה ע.ר. (1978). "האישה בעולם הערבי והאיסלאם", בשני כרכים, מוסד אל-רסאלה, דמשק.
עפיפי, ע. (1982). "האישה הערבייה באל-גיאהליה והאיסלאם", דאר אלראיד אל-ערבי, בירות.

תגים:

שוויון · נשים · מעמד · האשה · מסורת · תרבות · פמניזם · חברה · שמרנית · משטר · פטריאכלי · אשה · עובדת · אפליה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמדה של האישה הערביה במשפחה בתהליך קבלת החלטות", סמינריון אודות "מעמדה של האישה הערביה במשפחה בתהליך קבלת החלטות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.