היישום אינו מחובר לאינטרנט

פתרונות חינוכיים העשויים להשפיע על עמדת בני הנוער לפגיעה בזכויותיהם האזרחיות של ערביי ישראל

עבודה מס' 061746

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון היסטורי בקונפליקט היהודי ערבי תוך שימת דגש לפגיעה בזכויות האוכלוסיה הערבית ובחינת פתרונות לחינוך בני הנוער להבנה ולסובלנות.

31,354 מילים ,130 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע
ב. מטרת העבודה
ג. שאלת המחקר
ד. השיטה
הקונפליקט הערבי-יהודי
א. הצגת הבעיה
1. מדינה לשני לאומים
2. מאבק לשחרור לאומי
3. ישראל מנקודת ראותו של וולצר
ב. ניתוח קוגנטיבי של הקונפליט הישראלי-פלשתיני
ג. צורכיהם של היהודים הישראליים
1. איום האנטישמיות
2. איום השואה
3. איום מעמדות והתנהגות הערבים
4. שאיפה למדינה יהודית
ד. צורכי הפלשתינאים
1. איום ההתפשטות היהודית
2. איום מעמדות והתנהגות היהודים הישראליים
3. השאיפה לשיבה
4. לסיכום
ה. שורשי הקונפליקט משלהי המאה ה19- ועד המרד הערבי
1. נושאי הקונפליקט
2. הגורם הבריטי
3. שורשי הזהות הלאומית פלסטינאית ומרכיביה
ו. שורשי הקונפליקט בתקופת המרד הערבי 1936-1939
ז. המאבק של החברות הערבית והיהודית על עתיד א"י עד 1948
1. לסיכום החברה הערבית
2. לסיכום החברה היהודית
ערביי מדינת ישראל - דינמיקה של עימות ומשבר מתעצם
א. רקע
ב. דינמיקה של משבר
ג. אירועי "יום האדמה" והתעצמות המשבר
ד. מסקנות וסיכום הפרק
חברה רב-תרבותית
א. הגדרות: חברה רב-תרבותית; פלורליזם
ב. גישות החוקרים לחברה הפלורליסטית בעולם
ג. יחסים משתנים בין רוב ומיעוט
"סטריאוטיפים" "עמדות" "דעות קדומות" "איום" והקשרם לעימות הבין-קבוצתי ערבים\יהודים
א. רקע
ב. סטריאוטיפים
ג. דימוי סטריאוטיפי
ד. הגדרת סטריאוטיפ
ה. האלמנטים השליליים שבסטריאוטיפים
ו. הסכנה שבסטריאוטיפים
ז. סטריאוטיפים אתנוצנטריות וגזענות
ח. תיאוריית הזהות האישית-חברתית
ט. "איום סימבולי" ו"גזענות סימבולית"
י. מהן עמדות?
יא. מרכיבי העמדות
יב. קריטריונים להבחנת עמדות
יג. היווצרות עמדות חברתיות
יד. היווצרות עמדות שליליות - מודלים תיאורטיים
טו. היווצרות עמדות כלפי השונה
חינוך לסובלנות ודו-קיום בחברה רב-תרבותית - עקרונות ודרכים
א. סובלנות - דו-קיום
ב. חינוך לגישה רב-תרבותית - סקירת מאמרים ומחקרים
ג. רב-תרבותיות ויהדות
ד. רב-תרבותיות והמדע
ה. גישתו של לם
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. שיטת המחקר
ג. כלי המחקר \ שדה המחקר
ממצאים
מיזמי חינוך לדו-קיום וסובלנות בין שתי החברות - היהודית והערבית
א. מיזם גבעת חביבה
ב. נווה שלום
ג. מיזם קרן אדנאואר
ד. מרכז אדוה
ה. האגודה לזכויות האזרח
דיון
א. דגם המגע
ב. דגם המידע
ג. הדגם הפסיכודינאמי
ד. יישום הדגמים הלכה למעשה
סיכום
אפילוג
ביבליוגרפיה

מבוא
א. רקע
הקונפליקט יהודי\ערבי אשר לשיאו הגיע באירועי אוקטובר 2000, ובמיוחד המחאה החריפה כנגד זרועות השלטון והרג 13 אזרחים ערבים בידי המשטרה, מעידים על המשבר העמוק הקיים ביחסי המדינה עם אזרחיה הערבים-פלסטינים. אירועים אלה אינם בבחינת מחאה מבודדת: הם מצטרפים לשורה ארוכה של מאבקים כנגד קיפוח ומבטאים תחושות מתמשכות של מרמור ותסכול. את שורשיה של היריבות או המשבר בין ערבים לבין יהודים במדינת ישראל, יש לחפש בדורות הקודמים ובעיקר בימי השלטון הבריטי בארץ-ישראל, כאשר החלה ההתנגשות הבלתי נמנעת בין שתי תנועות לאומיות על חלקת ארץ קטנה, יחסית. מנקודת ראותו של וולצר1, ישראל מציגה מקרה מורכב שכן היא מגלמת שלושה מארבעת המשטרים הפנימיים. לדעתו, זו אינה מדינה רב-חברתית. ועם זאת היא מפולגת לעומקה, בשלושה שסעים שונים. ישראל כמדינת-לאום: כממשיכה של האימפריה העות'מאנית: כחברה של מהגרים.

ב. מטרת העבודה
דיון היסטורי (כמאה שנים) בקונפליקט, יהודי ערבי תוך שימת דגש לפגיעה בזכויות האוכלוסייה הערבית; בחינת פתרונות, (מיזמים ותוכניות בשדה החינוך) לחינוך בני נוער להבנה ולסובלנות בין יהודים וערבים.

ג. שאלת המחקר
האם פתרונות חינוכיים בהווה, (חינוך לפלורליזם, להבנה ולסובלנות בין יהודים וערבים) עשויים להשפיע על עמדות בני הנוער וממילא כגורם ממתן לפגיעה בזכויותיהם האזרחיות של ערביי ישראל בעתיד.

ד. השיטה
סקירה היסטורית הנוגעת לשורשיו של הקונפליקט הישראלי ערבי, משלהי המאה ה-19 ועד לימים אלה. סקירת תיאוריות ומחקרים הדנים במתחים וקונפליקטים בחברה רב תרבותית.
סקירת תיאוריות ומחקרים המציעים עקרונות חינוך לפלורליזם, לדו-קיום וסובלנות.
מחקר איכותי, בו אבחן מספר מיזמים המציעים תוכניות דרכי הפעלה לטיפול בקונפליקט ערבי\יהודי ביניהן: נווה שלום; ת"ל של גבעת חביבה; מרכז אדוה והאגודה לזכויות האזרח. מיזם קרן אדנאואר ע"י האוניברסיטה העברית.
אערוך דיון ביקורתי, אציג הערכות ומסקנות מממצאי מחקר השדה ואף אציע מודלים נוספים העשויים לתרום לשינוי עמדות של שתי החברות היהודית והערבית.
----------------------------------------------------------------------------------
1. מייקל וולצר, (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א. (להלן וולצר).

מקורות:

אוחנה ארנון, י. (1981). חרב מבית, תל-אביב: יריב הדר.
אורן, י. אוניברסיטת קרטין, פרת', אוסטרליה: המחקר על המיעוט הערבי בישראל ויחסיו עם הרוב היהודי. סקירה וניתוח חוברת 12. עמ' 14-10.
איזנשטט, ש.נ. (1965). "חינוך ונוער", עיונים, סוציולוגיה, ירושלים, עלית הנוער.
"אל-אתיחאד" 10 ביולי 1964.
אלגרבלי, מ. (תשל"ה). מדדים לאפיון ההרכב החברתי של בית הספר ושיטה להקצאת תקציב טיפוח בין בתי"ס. מגמות, כ"א, עמ' 227-219.
אלי, ר. (1977). ערביי ישראל והפקעת הקרקעות, רקע אירועים והשלכות 1975.
אליאב, מ. (1978). ארץ ישראל ויישובה 1947-1777, ירושלים, כתר.
אליאב, ב. (1989). הישוב בימי הבית הלאומי, ירושלים: כתר.
אליאור, ר. (2000), "חינוך לתרבות בחברה-רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
אלמגור, ד. (1979). 'הקזבלנים שדמו ל"קזבלן"', 7 ימים (שבועון ידיעות אחרונות), 13 ביולי 1979, עמ' 21-20.
אמיר, י. (תשכ"ט). מגע אישי בין-עדתי כגורם בהפחתת דעות קדומות. מגמות, ט"ז, עמ' 25-5.
ארונסון. (1977). היצור האנושי - שיפור יחסי אנוש, תל אביב.
ביין, א. (1970). תולדות ההתישבות הציונית, רמת גן: מסדה.
בן דורי, ר. והנדלס, י. (1992). סקר דעת קהל: עמדות הציבור כלפי עולי ברית המועצות - נתוחי נתונים. כלכלה ועבודה, 9, 52-48.
בן זאב. (1991). דעות קדומות, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
בן פרץ, מ. ו שטיינהרט, מ. (2000). "המפגש הבין-תרבותי בכיתה: כיצד רואים תלמידים עולים חדשים את המציאות הלימודית בבית-ספר ישראלי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
בנימיני, ק. (1980). "דימוי הערבי בעיני הנוער הישראלי" עיונים בחנוך, 27, עמ' 65.
בקרמן, צ. וסילברמן, מ. (2000). "השחתת התרבות והחינוך על-ידי מדינת הלאום" בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
ברטל דניאל, (1994). "ניתוח קוגנטיבי של הקונפליקט ישראלי פלשתיני". מקראה מבית הספר לחינוך אוניברסיטת ת"א.
גובר, נ. (2000). "הפדגוגיה הביקורתית והחינוך לרב-תרבותיות כעמדה פרדוכסלית מודעת", בתוך: מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
גתאי, ע. (תשל"א). תנועת הנוער כמכשיר לקירוב עדות. מגמות, י"ח, עמ' 418-402.
דור-שב, נ. (תשל"ו).הפרופיל הדתי של הילד טעון הטיפוח; דברים שנאמרו בכנס מדעי מטעם משרד החינוך, האגף לחינוך דתי, בנושא "טעון הטיפוח בחינוך הממלכתי-דתי". רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן, אדר א' תשל"ו.
דותן, ש. (1982). המאבק על ארץ ישראל, (תל-אביב: משרד הבטחון ההוצאה לאור.
דינור, ב.צ. (עורך) (1964). ספר תולדות ההגנה, כרך ב': מהגנה למאבק, חלק שני, תל-אביב.
הד, א. (תשכ"ט). ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני, בעריכת משה מעוז, ירושלים: אקדמון. בן-אריה, י. ו ברטל, י. (עורכים) (1983). ההיסטוריה של ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, כרך שמיני, ירושלים.
הורוביץ, ד. וליסק, מ. (1977). מישוב למדינה ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית. הוצאת עם עובד ת"א, עמ' 11.
הייגנס ופרסונס. (1983). צוטט "י שיינין, מ. (1992). "עמדות כלפי חריגו של תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים". עבודת דוקטורט. החוג לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
הרוסי, י. (2000). "עולים עלינו? על תרבות ובין-תרבותיות בחברה קולטת עולים", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
הרכבי, י. (1975). ערב וישראל, מס' 4-3, עמ' 181.
וולצר, מ. (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א.
וינר, ש. (2000). "הוראת מתמטיקה : פרוצדורות, ריטואלים ומשמעות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
ושיץ, י. (1947). הערבים בא"י. מרחביה: ספרית הפועלים.
חזן, אמנון וגלילי, י. (2000). "הוראת פיזיקה המשלבת תכנים מההיסטוריה ומהפילוסופיה של המדע: מנוף לשיפור תהליך ההוראה-למידה ואמצעי לגישור בין התרבויות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
טור-כספא, מ. (1996). "דעות קדומות של ישראלים כלפי עולים מרוסיה ואתיופיה", בר אילן)
יגאל, א. (1993). דכוי המרד הערבי על ידי הצבא הבריטי 1939-1936, חיפה: חמו"ל.
יחסי עדות בישראל. (1976). תל אביב, ספרית פועלים.
יונה, י. (1991), "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", בתוך, מגמות ל"ד (1). עמ' 121-138.
יפה, א. (2000). "תוצאותיה של מדיניות הפלורליזם במדינת ישראל: השפעת הגיל והרקע האתני על סטראוטיפים אתניים". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
כהן, א. (1990). סיפור הנפש. חלק ב'. הוצאת אח. ק. ביאליק.
כץ. (1989). סטראוטיפים ודעות קדומות, סקירה חודשית, 8.
לוי, א. וחן, מ. (תשל"ו). צמצום פער או הצטברות גרעון בהישגים לימודיים בבית הספר היסודי. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 4, עמ' 49-7.
לונץ, י. שורשיה ומקורותיה של התנועה הלאומית הערבית בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה. תדפיס מהמכללה, עמ' 33-32.
ליסק, מ. (1989). תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה, (ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
לם, צ. (2000). "חינוך רב תרבותי, בין-תרבותי-האם יש בזה ממש". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
לנדאו, י.מ. המיעוט הערבי בישראל 1991-1967, היבטים פוליטיים. עמ' 14-13.
מחאמיד. (1983). "אוטו סטריאוטיפים והטרוסטריאוטיפים של יהודים וערבים" חוות דעת 16, עמ' 90.
משה, ג. (1984). ערביי ישראל, שאלה של זהות.
לם, צ. (2000). "חינוך רב תרבותי, בין-תרבותי-האם יש בזה ממש". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
סופר, א. (1984). "יחסים משתנים של רוב ומיעוט וביטויים המרחבי - המקרה של ערביי ישראל", אופקים בגיאוגרפיה, חוברת 10-9, עמ' 80-69.
סופר, א. (1986). "המאבק הטריטוריאלי בין יהודים וערבים בארץ ישראל", אופקים בגיאוגרפיה, חוברת 18-17, עמ' 23-7.
סילברמן-קלר, ד. (2000). "חינוך בחברה מרובת-תרבויות: המקרה של החינוך הממלכתי-דתי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
סלומון, נ. (2000), "רשומון זה לא רק סרט" בתוך: פנים, 15, עמ' 46 - 40.
סמוחה, ס. (1976). "ערבים ויהודים בישראל - יחסי מיעוט ורוב", מגמות, חוברת כ"ב 6, עמ' 423-397.
ספורטה-ערד, נ. (1993). ("שינוי עמדות בעקבות מפגשים בין דתיים לחילוניים", בר אילן).
פורת, י. (1978). צמיחת התנועה הלאומית הפלסטינאית 1929-1918. ירושלים.
פרידמן הרמן, ק.ש. (תרצ"ט). יומן ארץ ישראל. אחיאסף ירושלים.
פרס, י. (1968). זהות עדתית ויחסים בין-עדתיים. (חיבור לקבלת תואר דוקטור). ירושלים, האוניברסיטה העברית.
צבר בן יהושע, נ. (1990). המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קרייטלר, ה. ושלומית (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
רבאח חלבי, (עורך), (2000). דיאלוג בין זהויות- מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום. בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
רבאח חלבי, (2000). "קורס הכשרת מנחים", בתוך ראבח חלבי (עורך), דיאלוג בין זהויות- מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום. בהוצאת הקיבוץ המאוחד
רבאח חלבי ופאא סרור, מיכל זק. (2000)."בני נוער מתמודדים עם המציאות המורכבת". בתוך ראבח חלבי, (עורך), דיאלוג בין זהויות- מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום. בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
רוטנברג, מ. (2000). "החינוך לרב-פרשנויות כרב-תרבותיות", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
רים, י. (תשכ"ט). סטריאוטיפים לאומיים אצל ילדים. מגמות, ט"ז, עמ' 50-45.
רענן, כ. בסבך הנאמנויות, ברה ופוליטיקה במגזר הערבי. עמ' 64-63.
רפל, ד. (2000). "חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שוורצולד, י. (1980). הדימוי הסטריאוטיפי של הישראלי בעיני תלמידי חטיבות הביניים, מגמות, כה, 322-340.
שוורצולד, י. וינון, י. (תשל"ח). סימטרייה ואסימטרייה בתפיסה בינעדתית בישראל. מגמות, כ"ד(1), עמ' 52-45.
שוורצולד, י. טור-כספא, מ. (1997). "הקשרו של האיום המוכלל לדעות קדומות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה". מגמות, לח(4), 527-504.
שושני, י. (2000). "על אמת ופלורליזם בחינוך ". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך. עמ' 31-40.
שטאל, א. מתחים בינעדתיים בעם ישראל, תל אביב, עם עובד. 1979.
שיפמן, י. (2000). "על התרבות היהודית והאיסלאמית: העימות ביניהן ומשמעויותיו החינוכיות". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שמעוני, י. (1962). "הערבים לקראת מלחמת ישראל-ערב, 1948-1945", המזרח החדש, י"ד, 193-192.
שנהב, י. (7/02/2001). "אם קיימת מציאות של סוס ורוכבו, הרוכב הוא שאומר: בלי פוליטיקה". מוסף עיתון הארץ.
שפירא, א. (1977). המאבק הנכזב עבודה עברית 1939-1929, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
שקולניקוב, ש. (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים? בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך. עמ' 31-40.
שקולניקוב, ש. (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים? בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספרר לחינוך. עמ' 31-40.
תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן".
תמיר, י. (1995). שני מושגים של רב-תרבותיות, בתוך: מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמירר (עורכים). רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. ספר הזכרון לאריאל רוזן-צבי. תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 79-92.
Amir, Y. (1969). Contact hypothesis in thnic relations. Psychological Bulletin, 71, 319-342.
Brislin, R.W. (1986). A culture general assimilator. International Journal of Intercultura Relations, 10, 215-234.
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982). Qualitative research for education, an introduction to theory and methods. MA, Boston, Allyn and Bacon, Inc
Camjpbell. (1967). "Stereotypes and the perception" of group differences American Psychologist, 1967, 22, 817-829.
Douglas, J.N.H. (1983). "Political integration and division in plural societies-problems of recognition. Measurement and salience", in: Kliot, N., Waterman, S. (Editors) Pluralism and Political Geography. Croom Helm Ltd. Pp. 47-68.
Festinger, L.A. (1957). A theory of cognitive dissonance, Stanford, Stanford University Press.
Kuper, L. (1969). "Ethnic and racial pluralism: some aspecte of polarization and depluralization", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 7-26.
Kedourie, E. (1970). The Chathan House Version and other Middle Eastern Studies. London: Weidenfeld and Nicolson, pp. 74-77.
Kuper, L. (1969). "Plural societies: perspectives and problems", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 459-488.
Lustick, I. (1979). "Stability in deeply divided societies consociationalism vs control", World Politics, Vol 31, pp. 325-344
Lustick, I. (1980). Arabs in the Jewish state-Israel's control of a national minority, niversity of Texas press.
Malinovsky, B. (1936). "Native education and culture contact". In: International Review Mission, Vol. 25.
Mazrui, A.A (1969). "Pluralism and National imegration", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 333-349.
Peled, T. & Bar-Gal, D. (1983). Intervention activities in Arab-Jewish relations: Conceptualization, classification and evaluation. Jerusalem: The Israel Institute for Applied Social Research.
Smith, M.G. (1969). "Som developments in the analytic framework of pluralism", in: Kuper, L., Smith, M.G. (Editors) Pluralism in Africa. University of California press, pp. 415-451.
Stake, R.E. and Easley, J. (Eds.) (1978). Case studies in science education. University of Illinois, Urbana: Center for Insructional and Curriclum Evalution.
Tajfel. (1978). "Intergroup behaviour: Group Perspectives" in "Introducing Social Psychology", Pengwin, Hormondsworth .
Thomas Mayer, "Arab Unity of Action and The Palestine Question, 1945-1948", Middle Eastern Stadies, 22 (1986), 333.
Triandis, H.C. (1975). Culture training, cognitive complexity. And interpersonal attitudes. In R. Brislin, S. Bochner & W. Lonner (Eds.), Cross-cultural perspectives on learning (pp. 39-77). Beverly Hills, CA: Sage and Wiley/Halstead.
Webster new collegiate dictionary, 1983
מקורות משניים המופעים אצל ברטל דניאל, (1994). "ניתוח קוגנטיבי של הקונפליקט ישראלי פלשתיני". מקראה מבית הספר לחינוך אוניברסיטת ת"א.
Arafat, Y. (1975). The United Nation appeal for peace. In: H.I. Hussaini (ed), Toward peac in Palestine. Washington, D.C.: The Arab Information Center.
Dawidowicz, L.S. (1975). The war against the Jews - 1933-1945. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Elon, A. (1971). The Israelis: Founders and sons. London: Weidenfeld and Nicolson.
Harkabi, Y. (1972). Arab attitudes to Israel. London: Valentine, Mitchell.
Halpern, B. (1969). The idea of the Jewish state. (2nd ed). Cambridge, mass: Harvard University press.
Liebman. C. (1978). Myth, tradition and values in Israeli society, Midstream, 24(1), 44-53.
Peretz, D. (1977). The historical background of Arab nationalism in Palestine. In: R.J. Ward, D. Peretz, & E.M. Wilson (Eds.), The Palestine state: a rational approach, Port Washington, N.Y.: Kennikat press.
Said, E. (1979). The question of Palestine. New York: The Arab Information Center.
קרייטלר, ה. ושלומית (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
שקולניקוב, ש. (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים? בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך. עמ' 31-40.
Margolis, H. & McGettigan, J. (1988). Managing resistance instructional modifications in mainstreamed enviroments, Rrmedical and Special Education, 9(3), 15-21.
Munson, S.M. (1987). Regular education teacher modification for ainstreamed mildly handicapped students, The Journal of Special Education, 20(4), 489-502.
Rosenbaum, P.L., Armstrong, R.W. & King, S.M. (1987).Parental attitudes toward children with handicaps: New perspective with a new measure, Developmental and Behavioral Pediatrics, 307-411.

תגים:

קונפליקט · לאומי · מאבק · פלורליזם · סטריאוטיפים · גזענות · דעה · קדומה · קיום · עמדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פתרונות חינוכיים העשויים להשפיע על עמדת בני הנוער לפגיעה בזכויותיהם האזרחיות של ערביי ישראל", סמינריון אודות "פתרונות חינוכיים העשויים להשפיע על עמדת בני הנוער לפגיעה בזכויותיהם האזרחיות של ערביי ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.