היישום אינו מחובר לאינטרנט

צה"ל כסוכן סוציאליזציה עבור חיילות בשרות סדיר -השפעות והערכות

עבודה מס' 061688

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת התפקיד הצבאי על תוכניותיהן ותפקודן של חיילות לאחר השרות הצבאי.

13,040 מילים ,55 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

צה"ל הינו אירגון בירוקרטי שבו מתקיימת תקופת ההתבגרות המאוחרת של הצעירים, מעוצבת הזהות האישית וממנו מתקדמים לקראת בחירת מקצוע ופיתוח קריירה (סמילנסקי וישראלאשוילי, 1993). בצבא גם נוצרות שאיפות לעבודה בעתיד, כששאיפות אלו מתייחסות לסוג העבודה ולסטטוס של העובד (Bloom & Bar-Yosef, 1984). במסגרת השירות הצבאי קיים מערך גורמים המשפיע על מצבו של המתגייס מבחינה פיזית, הכרתית וריגושית, כאשר אחד הגורמים הינו הכשרתם של חיילים לתעסוקות שונות במסגרת השירות, תוך בחינת מוכנותו של הפרט למשימות הנדרשות בכל שלב משלבי התפקוד (סמילנסקי וישראלאשוילי, 1993).

עבודה זו תעסוק בשירותן של החיילות ובהשפעת הצבא על תוכניותיהן ותפקודן של החיילות לאחר השירות הצבאי. הצבא משמר את יחסי הכוח בחברה הישראלית, כאשר בולטות פריווילגיות ההון האנושי הגברי והקשר שלהן לחלוקה של שוק העבודה הישראלי (Izraeli, 1997). מכיוון שכך תהיה שאלת מחקרי: כיצד תבוא לידי ביטוי השפעת התפקיד הצבאי על תוכניותיהן ותפקודן של חיילות לאחר השרות הצבאי?

במהלך השירות הצבאי מתקיים תהליך סוציאליזציה לגבי החיילות, כשם שתהליך זה מתקיים בכל שלב הקודם לשירות הצבאי ונובע מהשפעת הסביבה על הפרט ועל תיפקודו. כל אירגון מהווה זירה להתפתחות התפקיד והזהות האישית. העמדה שאדם השיג הינה איבר באנטומיה אירגונית ומתבטאת בתפקוד, בהסתגלות ובתהליך. יש משמעות לאמירה ש"אדם תופס עמדה חברתית" (לוינסון, 1990). לעתים האדם מזדהה עם התפקיד שמועידה לו החברה עד כדי מצב של חיברות יתר. משמעות חיברות היתר היא, שאדם מפנים את דרישות החברה ממנו והוא ממלא את התפקיד החברתי באדיקות רבה, עוד יותר ממה שמצפים ממנו (רונג, 1990). על כך טוען רונג (שם) כי: "יש באנשים רגישות כה עמוקה לציפיותיהם של אנשים אחרים, עד שכל מעשה ממעשיהם יכוון בהכרח על פי הציפיות הללו".

בעבודה זו אבקש לברר את תהליך הסוציאליזציה שעוברת החיילת בצבא, את רצונה למלא את התפקיד שמצפים ממנה כאישה, אולם לאו דווקא בתחום הכללי, בחיי היום יום, אלא בתחומי התעסוקה. מכיוון שכך, אבקש לברר את השפעתו של הצבא על תוכניותיהן ותיפקודן של חיילות לאחר שסיימו את השירות הצבאי והן ניגשות למלא את תפקידן החברתי בשוק האזרחי, כשבכלל זאת אתייחס למשמעות של סטריאוטיפים נשיים לעומת סטריאוטיפים גבריים, תכונות המזוהות ככאלו וכיצד זה מתבטא בתפיסות מסורתיות של זהות וג'נדר וכן של מה שמקובל כ"מקצועות נשיים" ו"מקצועות גבריים".

בסקירת הספרות אתיחס לכך שחלקן של החיילות עוברות תהליך של ויקטימיזציה, כאשר למרות אי רצונן בעיסוק המוצע להן בצבא הן אינן מתקוממות, אלא מקבלות זאת כדבר המובן מאליו בעצם היותן נשים. בהמשך אדרש לספרות העוסקת בהשפעת הצבא על תוכניותיהן ומעמדן העתידי של החיילות.

לאחר הסקירה אציג את הפרק המתודולוגי, ובכללו שאלות המחקר, השערות המחקר, מערך המחקר וההליך. בפרק החמישי אנתח את התוצאות ואערוך בהן דיון, אשר יבחן את השערות המחקר ביחס לשאלות המחקר וזאת על פי הממצאים מול סקירת הספרות. את מסקנותי אביא בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: המערכת הצבאית בישראל
1.1 המבנה הארגוני של צה"ל
1.2 הייעוד החברתי של צה"ל
1.3 תרומתו של השרות הצבאי
פרק ב: השפעת הדימוי הנשי על נערות לקראת השרות הצבאי
2.1 דימויי מין מסורתיים
2.2 סטריאוטיפים נשיים וגבריים
2.3 אפיוני נשים עובדות בסביבה גברית ובסביבה מעורבת
2.4 תהליך הויקטימיזציה אצל נשים
2.5 סוף ביה"ס התיכון ? שאיפות וציפיות של הנערות מהשרות הצבאי
פרק ג: השפעת צה"ל על מעמדן החברתי של חיילות
3.1 מעמדן ותפקידיהן של הבנות בצה"ל
3.2 השרות הצבאי כביטוי לערך השיוויון בין המינים
3.3 השפעת השרות הצבאי על תוכניות עתידיות של חיילות
פרק ד: מתודולוגיה
4.1 שאלת המחקר
4.2 משתני המחקר
4.3 השערות המחקר
4.4 אופן הדגימה ואוכלוסית המחקר
4.5 שיטת המחקר וכלי המחקר
4.6 הליך המחקר
פרק ה: ממצאי המחקר וניתוחם
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח: שאלון (כלי המחקר)

מקורות:

אבן-שושן, א., (1956), מלון חדש, (כרך שלישי), קרית-ספר, ירושלים.
אורון, י., (1995), הבדלים בהערכת קצינים וקצינות על פי סוג התפקיד והפרופורציה המספרית של המינים, חיבור לשם קבלת התואר מוסמך למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
אזרחי, י. ורוזינר, א., (1994), פיתוח מסלולים מקצועיים לחיילות בגיוס מיוחד, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים.
אלוני, ש., (1976), נשים כבני אדם, מבט, ירושלים.
אשכול, י., (עורך), (1987), צה"ל פני אדם, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל אביב.
בירנבוים, מ., (1993), מי מפחד מעבודת מחקר?!, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תל-אביב.
בן-גוריון, ד., "הקדמה", בתוך: ברקאי, מ., (עורך), (1963), צה"ל - ביטחון ישראל, משרד הביטחון ההוצאה לאור, תל אביב, (ללא עמודים).
בר-טל, ד., וגוטמן, י., "מינו ומצאו של הילד", עיונים בחינוך 28, 1980, עמ' 127-134.
בן-ישראל, ר., "שכר שווה: אשליה או מציאות?", בתוך: מאור, ע., (עורכת), (1997), נשים - הכוח העולה, ספריית פועלים, תל אביב, עמ' 14-36.
בר-יוסף, ר., "התפקיד הצבאי כתפקיד תעסוקתי: מחקר על חיילות בשרות חובה", בתוך: קצינת חן ראשית, (1986), אוסף מאמרים בנושא שירות החיילות, צה"ל, עמ' 48-63.
גלבוע, א., (1990), מחשבת חינוך, זמורה ביתן/ איתאב, תל אביב.
גלבר, י., (1986), גרעין לצבא עברי סדיר, יד יצחק בן צבי, ירושלים.
גנות, א., (1997), השפעת שירות החובה בצה"ל על שאיפותיהן של חיילות, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
ג'רבי, א., (1995), מעמד האשה בחברה הישראלית ושרות הנשים בצה"ל, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
דיקסון, נ., (1979), הפיסוכולוגיה של השלומיאליות בצבא, (תרגום: ע. לוטם), מערכות, תל אביב.
הורוביץ, ד. וליסק, מ., "דמוקרטיה וביטחון לאומי בסיכסוך מתמשך", יהדות זמננו 4, 1988, עמ' 27-65.
זינגר, י., (1987), הקשר בין תכונות "נשיות", "גבריות" לבין מידת התאמתם והצלחתם של חיילים וחיילות בקורסים שונים בצה"ל, עבודת גמר לתואר "מוסמך באמנויות", אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
יגר, י., (תשל"ד), מטאפורה דימוי וניב, מ. ניומן, ירושלים - תל אביב.
יזרעאלי, ד., "מנהלות בישראל", בתוך: מאור, ע., (עורכת), (1997), נשים - הכוח העולה, ספריית פועלים, תל אביב, עמ' 56-75.
לוינסון, ד.ג'., "תפקיד, אישיות ומבנה חברתי", בתוך: רות-אלר, ד. ונווה, נ., (1990), היחיד והסדר החברתי, עם עובד, תל אביב, עמ' 50-61.
ליאל, ר., (1979), ריאליזם בשאיפות מקצועיות של בני נוער בישראל, חיבור לשם התואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
ליבליך, ע., "הכניסה לבגרות במהלך השירות הסדיר בצה"ל", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 271-282.
מייזלס, ע., (1992), השירות הצבאי כמרכיב מרכזי בחוויה הישראלית, המכון הישראלי למחקרים צבאיים, זיכרון יעקב.
משוניס, ג'.ג'., (1999), סוציולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
סמילנסקי, מ. וישראלאשוילי, מ., "השירות בצה"ל", בתוך: סמילנסקי, מ. ופלדמן, ש., (1993), אתגר ההתבגרות: יעדים לעתיד, כרך ו', רמות, תל אביב, עמ' 42-91.
עירון, ח., (1987), על סמכות בעבודה ועל הקשר בין הישגים בעת שירות החובה בצה"ל וסמכות בעבודה הנוכחית, בקרב עובדים שכירים, חיבור לצורך קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
פיין, ע., (1997), השפעת מאפייני התפקיד ותכונות נשיות וגבריות על מידת שחיקתן של חיילות בתפקידים "גבריים" בצה"ל, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך במדעי הניהול", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
פינס, ד., (1958), מלון לועזי עברי, עמיחי, תל-אביב.
פרס, י. ויציב, ג., (תשל"א), מבוא לשיטות מחקר במדעי ההתנהגות, הפקולטה למדעי החברה, ירושלים.
רונג, ד., "ראיית האדם בסוציולוגיה המודרנית: חיברות-יתר", בתוך: רות-אלר, ד. ונווה, נ., (1990), היחיד והסדר החברתי, עם עובד, תל אביב, עמ' 148-155.
רומני, מ., "ניסיון לקידום אוכלוסיות חלשות בצה"ל", בתוך: דשן, ש., (עורך), (1986), מחצית האומה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, עמ' 213-239.
רפופורט, ת., (1986), בין שני עולמות - המעמד החברתי של הנעורין, אקדמון, ירושלים.
שגב ע. וגריי פ., (1995), אסטרטגיה ליחידה עסקית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
שטייר, ח., "דפוסי הכניסה לנישואין ולהורות של נשים צעירות בישראל", מגמות לו(4), 1995, עמ' 388-404.
Bloom, A.R., "Israel: The Logest War", in: Goldman, N.L., (1982), Female Soldiers - Combatans or Non-Combatans? Historical and Contemporary Perspectives, Connection Greenwod Press, New York, pp. 117-135.
Bloom, A.R. Bar-Yosef, R.W., "Israeli Women and Military Service: A Socialization Experience", in: Lisak, M. Kimmerling, B., (eds.), (1984), Armed Forces and Security: A Reader, Hebrew University, Jerusalem, pp. 616-635.
Butler, J.S. Holmes, M.D., "Perseived Discrimination and The Military Experience", Journal Of Political and Military Sociology 2, 1981, pp. 17-30.
Ely, R.J., "The Power in Demography: women's social construction of gender identity at work", Academy of management journal, 38 (3), 1995 pp. 589-634.
Ellison, C. G., Anderson, K. L., Religious Involvment and Domestic Violence Among U.S Couples", Journal for Scientific Study of Religion 40 (2), 2001, pp. 269-286.
Izraeli, D.N., "Gendering Military Service in the Israel Defense Forces", Israel Social Science Research 12(1), 1997, pp. 129-166.
Kurry, K., Wahlstrom, J., "Dialogical Mangenent of Morality in Domestic Violence Counselling" Feminsm and Psychology 11 (2), 2001, pp. 187-208.
Lafontaine, E., Tredeau, L., "The Frequency, Sources, and Correlates of Sexual Harassment among women in traditional male occupations", Sex roles Vol. 15 Nos. 7/8, 1986, pp. 433-442.
Landau, S. F. Freeman-Longo, R., "Classifying Victims: A Proposed Multidimentional Victumological Typology", International Review of Victimology 1(3), 1990, pp. 267-286.
Luttwak, E. Horowitz, D., (1975), The Israeli Army, A, Lame, London.
MacKinnon, C.A., (1979), Sexual Harassment of Working Women, Yale Universiry Press, New Haven.
Molina, O., "Sivorce and Domestic Violence Among African American Women" Journal of Divorce and Remarriage 34 (1-2), 2000, pp. 131-141.
Moore, D. Gobi, A., "Role conflict and perceptions of gender roles (the case of Israel)", Sex roles, 32 (314), 1995, pp. 251-270.
Pierce, J.L., (1995), Gender trials: emotional lives in contemporary law firms, University of California Press, Barkeley, Los Angeles, London.
Powell, G.N., "One More Time: Do Female and Male Managers Differ?", The Executive 4, 1990, pp. 68-75.
Sandberg, D.E., Erhadt, A.A., Mellins, C.A., Ince, S.F. Meyer-Bahlbury, H.F., "The Influnce of Individual and Family Characteristics upon Career Aspiratons of Girls, During Childhood and Adolescence, Sex Rolex 16, 1987, pp. 649-667.
Stevenson, K., "Unequivocal Victims: The Historical Roots of the Mystification of the Female Complainant in Rape Cases", Feminist Legal Studies 8 (3), 2000, pp. 343-366.
Webb, M. Whitmer, K. J. O., "Abuse History, World Assumptions, and Religious Problem Solving" Journal for the Scientific Study of Rligion 40 (3), 2001, pp. 445-453.
West, D. J., "Healthy Sport for Healthy Girls? Role of Parents in Preventing Sexual Abuse in Sport" Sport Education and Society 3 (1), 1998, pp. 59-78.
Williams, C.L., (1991), Gender differences at work: women and men in nontraditional occupations, University of California Press, Barkeley, California.
Yoder, J.D. Schneicher, T.L., "Undergraduates regard deviation from occupational gender streotypes as costly for women", Sex roles 34 (314), 1996, pp. 171-188.

תגים:

אפליה · אשה · בנות · דימוי · האישה · מין · מעמד · נשים · סטריאוטיפים · פמיניזם · צבא · קריירה · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צה"ל כסוכן סוציאליזציה עבור חיילות בשרות סדיר -השפעות והערכות", סמינריון אודות "צה"ל כסוכן סוציאליזציה עבור חיילות בשרות סדיר -השפעות והערכות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.