היישום אינו מחובר לאינטרנט

נישואין בין עדתיים כיוצרי תהליך סוציאליזציה הישראלית

עבודה מס' 060563

מחיר: 397.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נישואים בין עדתיים כתהליך סוציאליזציה התורם לגיבוש אחדות לאומית.

9,064 מילים ,36 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

נישואין בין עדתיים כיוצרי תהליך סוציאליזציה
הישראלית.
תוכן העניינים
מבוא
פרק א: טקסי מעבר
פרק ב: רב תרבותיות, לאומיות וקולקטיביות לאומית
2.1 רב תרבותיות
2.2 לאומיות וקולקטיביות לאומית
פרק ג: נישואין בין -עדתיים- תהליך דחיקת הסטטוס
פרק ד:הקולנוע כראי חברתי-קונפליקטים עדתיים ודפוסי ארוסין ונישואין בסרטי
העדות

סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא

עבודה זו תעסוק בתהליכי הסוציאליזציה הנוצרים כתוצאה מנישואים בין
עדתיים. נקודת המוצא הינה שהנישואים הבין עדתיים מקרבים בין קבוצות השייכות
לעדות שונות ולתרבויות שונות ומגבשות אותן לכדי קבוצה אחת בעלת זהות ישראלית,
שביטוייה הלאומי-ישראלי יבוא ביתר שאת בדורות הבאים.

שאלת עבודתי תהיה, כיצד מחברתים הנישואים הבין עדתיים את החברה
הישראלית, מחברה מהגרים בעלת תרבויות רבות ושונות לחברה רב תרבותית שבה
ישנה תרבות אחד כללית ומשותפת לכולם, תוך שמירת ייחודם התרבותי של בני
העדות השונות?

לטענתי, תהליך הסוציאליזציה הנובע מהנישואים הבין עדתיים מוביל לא רק
לגיבושן של יחידות משפחתיות בעלות תרבות מעורבת, אלא גם לעירובן של קבוצות
חברתיות, הכוללות את המשפחות המורחבות, את החברים ואת שאר האנשים
הקשורים בהווה ובעתיד לאחד משני הצדדים הבאים בברית הנישואין, כאשר בעתיד
תהיה בכך תרומה לגיבושה של אחדות לאומית.

תהליך הסוציאליזציה הנובע מהנישואים הבין עדתיים, הינו תהליך ממושך,
כאשר שיאו של תהליך זה ונקודת המוצא שממנו הוא מתחיל הינו טקס הנישואין,
המהווה טקס מעבר ובו נפגשים הגורמים השונים הקשורים לשתי המשפחות ומכירים
אלה את מנהגיהם של אלה.

מכיוון שתהליך החיברות מתחיל בפועל עם טקסי הנישואין והאירוסין
[במקומות שנהוג טקס זה], כאשר טקסים אלה הינם נקודות שיא בתהליך
הסוציאליזציה, אעסוק בפרק הראשון במהותם של טקסי המעבר. מכיוון שלטענתי
תהליך הסוציאליזציה מוביל לגיבושה של אחדות לאומית, מחברת מהגרים לחברה רב
תרבותית, אעסוק בפרק השני ברב תרבותיות, בלאומיות ובקולקטיביזם לאומי. בפרק
השני אציג את התהליך המוביל להתחזקות התופעה של נישואים בין עדתיים, כאשר
תופעה זו אמורה לחזק את טענתי וכדי להמחיש את התופעה בפועל, אתייחס לדפוסי
אירוסין ונישואין, כפי שמופיעים בסרטי עדות שונים, כאשר אני יוצאת מנקודת הנחה
שהקולנוע הישראלי מהווה ראי של החברה.


מקורות:

אביב, א., (1990), החברה הישראלית - חברה בתהליכי גיבוש, אוניברסיטה משודרת, תל אביב.
אביב, א., (1993), החברה הישראלית - מתחים ומאבקים, אוניברסיטה משודרת, תל אביב.
אוקנסקי, י., "נמאס לי לעשות סרטים למבקרים/ראיון עם בועז דווידזון", קולנוע 75, עמ' 54-57.
אנדרסון, ב., (1999), קהיליות מדומיינות, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
בילו, י., "ממילה למילה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבנות זהות גבריות בטקסי ילדות בחברה החרדית", אלפיים 11, 2000, עמ' 16-46.
בן רפאל, א., "עדתיות תאוריה ומיתוס", מגמות כט(2), 1985, עמ' 190-204.
בר-לב, מ., "הקונפליקט הבינתרבותי של נוער בישיבות התיכוניות ובאולפנות", ניב המדרשיה יח-יט, תשמ"ה-תשמ"ו, עמ' 242-248.
גרובמן, א., גרובמן, מ. ואוטיץ, ז., "תקופת כור ההיתוך לא הסתיימה", (שיחה), מפנה 32, 2001, עמ' 28-32.
גרוס, נ. וגרוס י., (1991), הסרט העברי, הוצאת המחברים, ירושלים.
דון-יחיא, א. וזיסר, ב., "דמוקרטיה כנגד לאומיות: ישראל כ'מקרה חריג'", תרבות דמוקרטית 1, 1999, עמ' 9-22.
וימן, ג., "קשרי היכרות בין-עדתיים: הפעלת ניסוי 'העולם הקטן' בישראל", מגמות כח(2-3), 1984, עמ' 444-454.
ורספל, ר., "פוריות וקהילה: טקס הסרט הלבן והסרט הירוק במושב של יוצאי מרוקו", בתוך: עצמון, י., (עורכת), (2000), אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, עמ' 259-271.
יהושע, א.ב., "רב תרבותיות בישראל", מפנה 32, 2001, עמ' 19-24.
יוגב, א. וג'משי, ח., "צאצאי נישואים בין-עדתיים בבית-הספר: האם הם שוליים?", מגמות כח(2-3), 1984, עמ' 425-443.
ליבליך, ע., "הכניסה לבגרות במהלך השירות הסדיר בצה"ל", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 271-282.
מאיר, א.י., "הלימת הקריירה המקצועית והלימת הסביבה", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 247-259.
משוניס, ג'.ג'., (1999), סוציולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
עוזרד, ש., (1995), מניע הישג אצל בני זוג נשואים בנישואים בינעדתיים ואצל ילדיהם, עבודה לצורך קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
"ערים פלסטיניות", מצד שני 13, 1998, עמ' 18-20.
קונדה, ג., (2000), מהנדסים תרבות: שליטה ומסירות בחברת היי-טק, חרגול, תל אביב.
קלדרון, נ., "פוליטיקה בלי חברה, ריבוי תרבויות בלי תרבות", מפנה 32, 2001, עמ' 25-27.
פרצ'ק, ר., "המזרח בקולנוע הישראלי", דימוי 10, 1989, עמ' 52-54.
צמרת, צ., "תפיסת 'המדינה המחנכת' של בן גוריון וחבריו", בתוך: עלי גשר צר - החינוך בישראל בשנות המדינה הראשונות, (1997), משרד החינוך, ירושלים, עמ' 75-108.
רובין, נ., שמילוביץ, כ. ווויס, מ., "השמן והרזה: טקסי הגדרה אישיים של שינוי זהות אצל שמנים שרזו לאחר ניתוח לקיצור הקיבה", מגמות ל"ו(1), 1994, עמ' 9-15.
רובינשטיין, א., (1997), מהרצל עד רבין והלאה, שוקן, ירושלים ותל אביב.
שביט, י. ושטייר, ח., "עדתיות והשכלה בדפוסי נישואין בישראל: שינויים בחלוף הזמן", מגמות לח(2), 1997, עמ' 207-225.
שניצר, מ., (1994), הקולנוע הישראלי, כנרת, תל אביב.
Bodi, M., (1995), Models of Multicultural Education - The Dynamics of Pluralistic Integration and Social Accommodation, Paper Presented at the International Workshop on Cultural Pluralism in Societies of Immigration, Jerusalm, 20-23 March, 1995.
Gale, N., "Love and Marriage, Past and Present: The Case of the Oriental Jews in Sidney", International Journal of Sociology of the Family 24(1), 1994, pp. 61-86.
Giroux, H.A., "Theories of Reproduction and Resistance in the New Sociology of Education: A Critical Analysis", in: Enoch, Y., (ed.), (1990), Socialization (vol. 2), Open University, Tel Aviv, pp. 373-410.
Jacobson, Y. Luzzatto, D., "Youth Culture Language: Body Adornment Communication in Contemporary Israeli Society", Journal of Youth and Adolescence, 1999.
La Fontaine, J.S., (1972), The Interpretation of Ritual, Tavistock Publications, London.
Schwarzwald, J. Amir, Y., "Interethnic Relation and Education: An Israeli Perspective", in: Groups in Contact - The Psychology of Desegregation, (1984), Academic Press, New York, pp. 53-76.
Smolitz, J.J., "The Three Types of Multiculturalism", in: Garner, M., (ed.), Community Languages - Their Role in Education, (1981), River Seine Publications, Melbourne Sydney, pp. 1-12.
Turner, V., (1967), The Forest of Symbols, Cornell University Press, Ithaca.
Van Gennep, A., (1997), The Rites of Passage, Routledge Kegan Paul, London.

תגים:

ארוסין · קולקטיביות · קונפליקט · עדות · טקסים · משפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נישואין בין עדתיים כיוצרי תהליך סוציאליזציה הישראלית", סמינריון אודות "נישואין בין עדתיים כיוצרי תהליך סוציאליזציה הישראלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.