היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפתחות החקלאות במדינת ישראל

עבודה מס' 061635

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מגמות, גורמים, השפעות ומאפיינים.

22,460 מילים ,36 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

החקלאות הישראלית הגיעה ב-50 השנים מאז קום המדינה להישגים מדהימים, והיא מהווה כיום מופת למדינות רבות בעולם. פיתוח שיטות השקיה ייחודיות, השגת יבולי שיא בגידולים רבים, אקלום והתאמת גידולים חדשים, פיתוח יצוא חקלאי מגוון וקידום נושאי איכות הסביבה - הפכו לסמל החקלאות הישראלית המתחדשת. הישגים מרשימים אלה הושגו בעמל רב ובתושייה יוצאת דופן של כל המעורבים בענף החקלאות, למרות נתוני פתיחה ירודים במיוחד.

ישראל נחשבת לארץ חצי-מדברית, ובחלקים ממנה אף מדברית, עקב מיעוט הגשמים בה. היא גם לא התברכה במקורות מים רבים או במאגרים עשירים של מי תהום. למעלה ממחצית שטח המדינה, בגבולות הקו הירוק הוא שחון (גם מיעוט גשמים), וחלק גדול מהשטח הוא הררי ואינו מתאים לעיבוד חקלאי. מתוך כ-21 אלף קמ"ר של שטח המדינה בגבולות הקו הירוק, רק 20% מתאימים לעיבוד חקלאי. לכך יש להוסיף העדר כל ניסיון חקלאי של מרבית העולים החדשים שהגיעו לארץ עם קום המדינה, וקשיי ההסתגלות שלהם לתנאי האקלים והקרקע.

הניתוח התבצע על סמך נתונים סטטיסטיים, פרסומים ומאמרים בחקלאות של גורמים כלכליים ומוסדיים שונים הקשורים לחקלאות ישירות, כגון: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות והמסחר, ועל סמך ספרות ונתונים כלכליים אחרים של מכוני מחקר, מכונים סטטיסטיים, בנק מרכזי, מאמרים ממוסדות אקדמאיים במדינת ישראל. שיטת העבודה תתבסס על השוואת נתונים בין תקופתיים של המאפיינים, גורמי ייצור, גורמים פנימיים וחיצוניים אחרים, תוך זיהוי מגמות שונות. כל זה יתבצע על סמך תיאוריות כלכליות וסטטיסטיות וגרפים מתאימים, כאשר התמקדות, ברוב המקרים, תהיה לתקופה אחרונה של מספר שנים (1998-2001).

תוכן עניינים:
מבוא
1. התפתחות, מגמות, גורמים משפיעים על תוצר החקלאי
א. השפעת עונתיות על תוצרת חקלאית
ב. יעודה והרכבה של התפוקה החקלאית
ג. חשבונאות חקלאית כללית
2. ניתוח השתנות תפוקה בענף החקלאות תוך הפרדה בין ענף בעלי חיים כאינוונטר ובעלי חיים לבשר, ענף יצור חלב, ענף הדגים
א. בעלי חיים כאינוונטר
ב. השתנות תפוקתו ואיכותו של חלב בקר במהלך השנים
ג. השתנות תפוקות בענף בעלי החיים לבשר במהלך השנים
ד. השתנות ענף הדגים
3. ניתוח השתנות ענף הצמחים תוך כדי הפרדה לתתי ענפים, כגון: גידולי שדה, ירקות -תפו"א ומקשה, מטעים, אחרים.
א. יעוד תפוקה של ענף הצומח הכולל
ב. השתנות בענף גידולי השדה (ירקות(
ג. השתנות בענף המטעים (פירות, הדרים)
ד. השתנות בענף הצומח המוגדר כ"אחרים - פרחים
ה. לסיכום ענף הצומח
4. התפתחות גורמי ייצור בחקלאות
א. קרקע חקלאית במדינת ישראל
א.1. יעוד קרקע חקלאית לפי אזורים ומאפיינים של כל אזור
ב. מועסקים בחקלאות במדינת ישראל
ב.1. שינוי במדד כמות בענף החקלאות והכנסות החקלאים
ב.2. העסקת עובדים זרים בחקלאות - השפעות
ג. מים כגורם יצור בענף החקלאות
ג.1. צריכת מים לפי יעוד
ג.2. מדד מחירי מים לחקלאות לעומת אינפלציה
5. התפתחות מלאי הון והשקעות בחקלאות
6. שינויים בפריון ופרודוקטיביות בענף החקלאות
7. שינויים, מגמות, השפעות על מחירים בענף החקלאות
8. התפתחות היצוא החקלאי - גורמים, השפעות, מגמות
9. השפעת מחקר ופיתוח על הענף החקלאות
א. הישגים עיקריים כתוצאה מפעולות מחקר ופיתוח
10. מידע מטאורולוגי ושימושו בחקלאות
11. שימוש בחומרי הדברה בחקלאות
12. התפתחות טכנולוגית בענף החקלאות

13. גלובליזציה בנוגע לענף החקלאות
א. מדיניות הנהוגה בישראל לעומת המדיניות רצויה
ב. גלובליזציה לעומת לוקליות
14. השפעות חיצוניות על הסביבה בחקלאות
א. הערך הכלכלי של השטחים החקלאיים כמשאב סביבתי
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

"התפתחות כלכלית במשק בשנת 2001 , פרק ג'. מיכאל שראל, רדה ביטנר-רוזנברג . www.bankisrael.gov.il - דוח מנהל ההכנסות של מדינת ישראל.
משרד החקלאות ופיתחו הכפר - הרשות לתכנון . "החקלאות והכפר בישראל - נתונים ומגמות". כנס הנהלת המשרד מתאריך 14.2.02 . www.moag.gov.il .
"השטחים החקלאיים בישראל והשימוש במים בחקלאות" דובר לשכה, דוד נוימן, מר מ' רוטשילד . ירושליים 19 במרס 2000 .
"התפתחות הכלכלית של ישראל " - נדב הלוי , רות קלינוב-מלול , תרגום מאנגלית יעקב קופ . הוצאת אקדמון , האוניברסיטה העיברית ירושלים . www.amalnet.k12.il/media/history2 .
"הבטים כלכליים בתמחור מים בחקלאות" . יעקב צור - המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל , אוניברסיטה העברית . יולי 2000 .
"עלות העסקתם של העובדים זרים בהיתר בענפי בנייה וחקלאות " - דו"ח בנק ישראל . מרוק: הלמ"ס שמואל אמיר , עמותת " קו לעובד" , עיבוגי בנק ישראל . www.bankisrael.gov.il .
"מקורות המים הטבעיים של ישראל " - רמי בלנק . מדינת ישראל -משרד החינוך . www.snunit.co.il .
מו"פ צפון . www.mop-zafon.org.il . מרכז הידע החקלאי המקצועי ביראל " דר, דוד כהן . ספטמבר 2000 .
"הדברה : שיעור בביולוגיה משולבת " - מיכל וסרמן -גולן . ירוק/כחו/לבן.
בנק ישראל , מחלקת המחקר , דין וחשבון 2001 - פרק א' : תוצר לענפיו.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר , הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות והתיישבות והכפר . "התפתחות מדדי המחירים בשנת 2002 לעומת 2001 , מדד מחירים לצרכן , מדד מחירי התשומות בחקלאות " - רפאל שטרנליכט , אב תשס"ג יולי 2002 .
"Agricultural and environmental resource economics" Gerald A .Carlson , David Zilberman , John A. Miranowski . New-York Oxford 1993.
" החקלאות בישראל " - " דגם של תכנון כלכלי " - שמואל פוהורילס .
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר 2000 - 2001 , בעריכת רפי שטרנליכט, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
סיכום ההתפתחות בענף החקלאות בשנת 1999 , בעריכת אילן שפירא ובועז טרבלסי, המרכז החקלאי - המחלקה החקלאית.
הספר הירוק 2 - מדיניות לחקלאות ולכפר בישראל , יוני 1996 , הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הספר הירוק - מדיניות לחקלאות ולכפר בישראל - שנים 2000 - 2005 הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ענפי החקלאות בשנים 1996 - 1998, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הכפר בשנות ה - 2000, הצעה לקווי מדיניות, דו"ח ועדה מרץ 1998, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
החקלאות וההתישבות בעולם משתנה, בעריכת יעקב צור, מאי 1996, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לשאלת עתידה של החקלאות הישראלית, בעריכת דן ירון ורבקה ספקטור, אפריל 1997, המרכז למחקר בכלכלה חקלאית, הפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית.
מתמיכה בחקלאות לתמיכה במרחב הכפרי - סקירת מדיניות בארצות המערב , ד"ר עליזה פליישר, אוקטובר 1998, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות והכפר.
מעורבות ממשלתית באמצעות תמיכות בחקלאות - מחקר השוואתי 1995, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מימון והשקעות בחקלאות - מדיניות והמלצות , ניתוח מימצאים לשנים 1987 עד 1994, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
תכנית הפיתוח לשנת 2002, מינהל ההשקעות בחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כלכלת חקלאות ישראל, פרופ' יואב כסלו, הפקולטה לחקלאות, סתו תשנ"ד.
סיכום פעילות בשנת 2001, חוברות סיכום של המועצות ליצור ושיווק (לול, חלב, פרחים,פירות, ירקות).
דו"ח בנק ישראל (כולל סקירת ענף החקלאות) לשנת 1999, פורסם במרס 2000 ע"י בנק ישראל. www.bankisrael.gov.il
מערכות ממלכתיות וטיפולן במרחב הכפרי, לביאה אפלבאום, הרשות לתכנון -משרד החקלאות 1995 .
תיירות כפרית בישראל, עליזה פליישר, הרשות לתכנון -משרד החקלאות 2000.

תגים:

גלובוליזציה · גרפים · הדברה · השפעות · השקעות · ופיתוח · חומר · חיצונ · חקלאות · יצוא · כלכלה · מאפיינים · מגמות · מחירים · מחקר · מטאורולוגיה · ניתוח · פרודוקטיביות · פריון · תוצר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפתחות החקלאות במדינת ישראל", סמינריון אודות "התפתחות החקלאות במדינת ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.