היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנהגות אזרחית בארגון

עבודה מס' 050709

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר זה מבצע השוואה בין שני ארגונים (מתנ"ס ולשכה לשירותים חברתיים) באמצעות שאלונים.

3,529 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

התנהגות אזרחית בארגון -
יחסי גומלין בין העובד לבין הארגון

תוכן העניינים: hg0709
מבוא
1. רקע מדעי
1.1 התפתחות המושג התנהגות אזרחית בארגון
1.2 שיתוף העובד בקבלת החלטות ובמידע בצוות
1.3 תמיכה מצד הארגון
1.4 תמיכה מצד הממונה
1.5 מחויבות העובד לארגון
2. שיטה
2.1 אוכלוסית המחקר
2.2. כלים
2.2.1 מדד שיתוף העובד בצוות
2.2.2 מדד תמיכה מצד הממונה
2.2.3 מדד מחויבות העובד כלפי הארגון
2.2.4 מדד התנהגות אזרחית בארגון
2.3 הגדרת המשתנים
3. ממצאים
4. דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
הערת המערכת: המחקר נעשה באמצעות שאלונים. השאלות נלקחו מתוך מחקרים
שנעשו בארה"ב (שמקורם מצוין), אך השאלות עצמן אינן מצויות בעבודה.

התנהגות אזרחית בארגון מייצגת מחוות עקביות של תרומה ומאמץ, שאינן מוגדרות בתיאור התפקיד,
אינן מוגדרות באופן ספציפי ומכוונות לקדם את רווחת האדם, הצוות או הארגון אתם מקיים העובד
קשרי עבודה.
במחקר זה השווינו בין שני ארגונים, מתנ"ס ולשכה לשירותים חברתיים. בדקנו בשני ארגונים אלו,
שלושה ממדים של יחסי גומלין בין העובד לבין הארגון המתבטאים בשלוש רמות של קשרי העובד בארגון
: שיתוף העובד בקבלת החלטות והעברת מידע בארגון, יחסי התמיכה מצד הממונה ומחויבות ארגונית של
העובד כלפי הארגון.
במחקר השתתפו 20 עובדים ושתי מנהלות.
השערות המחקר טענו כי מידת שיתוף העובד בצוות ובתהליך קבלת ההחלטות, מידת תמיכת הממונה
בעובד ומידת המחויבות הארגונית של העובד כלפי הארגון יתאימו למידת ההתנהגות האזרחית בארגון.
העובדים מילאו שאלונים אשר הורכבו מארבעה חלקים, כל חלק התייחס למשתנה אחר.
נערכה בדיקת ממוצעי דיווחי העובדים ביחס לכל משתנה והשוואה בין שני הארגונים.
מצאנו כי שיתוף העובד בצוות, תמיכת הממונה ומידת המחויבות הארגונית מקיימים בינהם יחסי גומלין
המשפיעים על ההתנהגות האזרחית בארגון.
בחרנו לערוך הליך סטטיסטי של השוואת ממוצעי המשתנים, על מנת לגלות האם קיימים פערים בין שני
הארגונים במידת שיתוף העובד בקבלת ההחלטות, מידת תמיכת הממונה, מידת המחויבות הארגונית
והאם קיימת התאמה לתוצאות ממוצעי המשתנים במידת ההתנהגות האזרחית עליה מדווחים העובדים.
בארגון בו דיווחו העובדים על מידה מועטה של שיתוף עובדים, תמיכת ממונה ומחויבות ארגונית
נמוכה, דיווחו העובדים על פחות התנהגויות אזרחיות בארגון.
בארגון בו דיווחו העובדים על מידה גבוהה של שיתוף עובדים, תמיכת ממונה ומחויבות ארגונית גבוהה,
דיווחו העובדים על יותר התנהגויות אזרחיות בארגון.
הדיון בתוצאות המחקר עוסק במשמעויות הממצאים בהתאם לרקע המדעי על פיו נבנו ההשערות. לבסוף
מוצעות מספר הצעות למחקר בעתיד.

ביבליוגרפיה
1. Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The
Relationship Between Affect and Employee "Citizenship". Academy of Management
.Journal, 26, 587 - 595
2. Eisenberger, R. Huntington, R. Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived
.Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71, 500 - 507
3. Erez, M., (1992). Interpersonal Communication Systemes in Organization and
their Relationships to Culture Values, Productivity & Innovations: the Case of
Japanese
.Corporations. Applied Psychology: An International Review
& 4. Erez, M. & Arad, R. (1986). Participative Goal Setting: Social, Motivational
. Cognitive Factors. Journal of Applied Psychology, 71, 591 - 597
5. Katz, D. (1964). The Motivational Basis of Organizational behavior. Behavioral
.Science , 9, 131-133
6. Martin, C.L. & Bennett, N. (1996). The Role of Justice Judgments in Explaining the
relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment. Group and
.Organization Management, 21 (1), 84- 104
7. Meyer, J.P. Irving, P.G. & Allen, N.J1998).) Examination of the combined effects of
work values and early work experiences on Organizational Commitment. Journal of
Organizational Behavior, 19 (1), 29-52
8. Mowday, R.T., Steers, R.M. & Porter, L.W. (1979). The measurement of
Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247
9. O'reilly, C.& Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological
Attachment: The effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial
Behavior. Journal of Applied Psychology . 71, 492-499
10. Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier
.Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books
11. Organ, D.W. & Konovsky, M. (1989). Cognitive Versus Affective Determinants of
Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology . 74, 157-164
.( 12. Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Moorman, R.H. & Fetter, R. (1990
,Transformational Leader Behaviors and their Effects on Followers' Trust in Leader
Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly, 1, 107-
.142
13. Puffer, S.M., ( 1987). Prosocial Behavior, Noncompliant Behavior and Work
,Performance Among Commission Salespeople. Journal of Applied Psychology. 72
.615-621
.14. Warsh, D. (1989). How Selfish People Are - Really? Harvard Business Review

מקורות:

Bateman, T.S. Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee "Citizenship". Academy of ManagementJournal, 26, 587 - 595.
Eisenberger, R. Huntington, R. Hutchison, S. Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71, 500 - 507.
Erez, M., (1992). Interpersonal Communication Systemes in Organization and their Relationships to Culture Values, Productivity Innovations: the Case of Japanese Corporations. Applied Psychology: An International Review.
Erez, M. Arad, R. (1986). Participative Goal Setting: Social, Motivational Cognitive Factors. Journal of Applied Psychology, 71, 591 - 597.
Katz, D. (1964). The Motivational Basis of Organizational behavior. Behavioral Science , 9, 131-133.
Martin, C.L. Bennett, N. (1996). The Role of Justice Judgments in Explaining the relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment. Group and Organization Management, 21 (1), 84- 104.
Meyer, J.P. Irving, P.G. Allen, N.J.(1998) Examination of the combined effects of work values and early work experiences on Organizational Commitment. Journal of Organizational Behavior, 19 (1), 29-52
Mowday, R.T., Steers, R.M. Porter, L.W. (1979). The measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247
O'reilly, C. Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior. Journal of Applied Psychology . 71, 492-499
Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
Organ, D.W. Konovsky, M. (1989). Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology . 74, 157-164
Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Moorman, R.H. Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly, 1, 107-142.
Puffer, S.M., ( 1987). Prosocial Behavior, Noncompliant Behavior and Work Performance Among Commission Salespeople. Journal of Applied Psychology. 72, 615-621.
Warsh, D. (1989). How Selfish People Are - Really? Harvard Business Review.

תגים:

שיתוף · גומלין · אירגון · ארגון · עובדים · ציבורי · יחסי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנהגות אזרחית בארגון", סמינריון אודות "התנהגות אזרחית בארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.