היישום אינו מחובר לאינטרנט

איבחון התנהגות אזרחית בארגון במרחב משטרתי ע"פ המודל של גראהאם

עבודה מס' 061529

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת המימדים - האלטרואיסטי והארגוני, בשש תחנות משטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד.

15,309 מילים ,52 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו מנסה לברר את המימדים: האלטרואיסטי והארגוני של OCB בתחנות משטרה הכפופות לאחד ממרחבי משטרת ישראל.
אחת מהנחות היסוד שלה גורסת כי יש קשר בין מרכיבי "אזרחות ארגונית" לרמת התיפקוד הארגוני בכלל או ליתר דיוק להצלחה הארגונית על מרכיביה השונים.
חלק ממרכיבים אלה נבחן כבר במחקרים קודמים (לדוגמה: שביעות רצון מהעבודה, מחוייבות לארגון, צנטרליזציה\שיתוף בקבלת החלטות, פורמליזציה).
מטרתי לאבחן את המימד האלטרואיסטי ל"התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) בקונטקסט התרבותי ארגוני של "שירותי משטרה", לפי המודל של 1991) Graham) באמצעות גליון הערכת מפקדים ככלי לחקר התנהגות עובדים, לבחינת ביצועים ארגוניים ולהערכת תרומתם להצלחה ארגונית.

שאלות המחקר
* האם קיים קשר בין תופעת "התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) לבין השיוך היחידתי - תחנות משטרה.
* האם קיים קשר בין מימדי התופעה (OCB) לבין הוותק בשירות?

מטרת המחקר
עבודת מחקר זו מנסה לברר את המימדים: האלטרואיסטי והארגוני של OCB ע"פ מודל (1991 Graham) בשש תחנות המשטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד. אחת מהנחות היסוד שלה גורסת כי יש קשר בין מרכיבי "אזרחות ארגונית" לרמת התיפקוד הארגוני בכלל או ליתר דיוק להצלחה הארגונית על מרכיביה השונים. חלק ממרכיבים אלה נבחן כבר במחקרים קודמים (לדוגמה: שביעות רצון מהעבודה, מחוייבות לארגון, צנטרליזציה\שיתוף בקבלת החלטות, פורמליזציה). מטרתי לאבחן את המימד האלטרואיסטי ל"התנהגות אזרחית בארגון" (OCB)
בקונטקסט התרבותי ארגוני של משטרת ישראל, לפי המודל של 1991) Graham) באמצעות גליון הערכת מפקדים ככלי לחקר התנהגות עובדים, לבחינת ביצועי האירגון ולהערכת תרומתם להצלחה ארגונית.

שיטת המחקר
במחקר זה השתמשתי בשיטת המחקר האיכותי.
בה אני רוצה לבחון את המימדים: אירגוני, אלטרואיסטי, של התופעה "התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) בין היחידות השונות במרחב. בשיטת המחקר האיכותי ניתן ללמוד ולשקף מציאות זו ולבצע את המחקר באופן אינדוקטיבי, מאחר והמחקר האיכותי הוא אינדוקטיבי בניגוד למחקר הכמותי שהוא דדוקטיבי (צבר, 1998).

כלים
* הכלים הראשוניים והמובנים מאליהם הם עיני אוזני וחושי ולאלה מתווסף האמצעי החיצוני - ראיונות ומילוי גליונות הערכה תקופתיים של 5 מפקדי התחנות: תחנת משטרה א'. תחנת משטרה ב'. תחנת משטרה ג'. תחנת משטרה ד'. תחנת משטרה ה'. תחנת משטרה ו'.
* גליונות אלו מלא כל מפקד ישיר ביחס לפקודיו במסגרת ראיון. הגליון נשאר בתיקו האישי של השוטר במזכירות המרחב והעתק נשלח לאכ"א במטא"ר. המראיין-המפקד דירג את המרואיין-הפקוד בסולם ציונים מ-1 עד 5 כאשר הציון 5 הוא החיובי ביותר.
* סקר שדה המחקר: סקירת מטרותיו ויעדיו של אירגון; המבנה האירגוני הכללי והמרחבי עד לדרג התחנתי; במסגרת פרק הדיון של עבודה זו.

תוכן העניינים:
מנהלים
פרק 1 - מבוא התנהגות אזרחית בארגון
1.1 רקע כללי ל- OCB
1.2 מטרת המחקר
1.3 שאלות המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 התנהגות אזרחית ארגונית: סקירת הרקע המדעי
2.2 התנהגות אזרחית ארגונית כמימד של יעילות אפקטיביות והצלחה ארגונית
2.2.1 מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת
2.2.2 בחינת היעילות הארגונית
2.2.3 בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
OCB 2.2.4 ויעילות בארגונים ציבוריים
2.3 התנהגות אזרחית בארגון OCB: תיחום מושגי ורעיוני
2.3.1 הגדרת התנהגות אזרחית ארגונית OCB אלטרואיסטי
2.4 רקע תיאורטי ומושגי לצמיחת מימד OCB
2.5 המרכיבים השונים של OCB
2.6 הגבולות המושגיים של OCB
2.7 הגורמים המשפיעים על OCB: מודלים קיימים
2.8 לסיכום סקירת ספרות
OCB 2.8.1 מתחלקת לשני מימדים
2.8.2 תפיסה ו- OCB
2.8.3 רגשות ו-OCB
2.8.4 אישיות ו-OCB
2.8.5 הפונקציות של OCB נועד לשרת
פרק 3 - מערך המחקר ומתודולוגיה
3.1 הבעיה וחשיבות המחקר
3.2 שאלות המחקר
3.3 מטרת המחקר
3.3.1 מטרה יישומית
3.4 שיטות המחקר והשיטה הנבחרת
3.5 הנחת יסוד
3.6 מתודולוגיה
3.6.1 כלים
3.6.2 אוכלוסיית המחקר
3.6.3 הליך איסוף נתונים
3.6.4 אנונימיות וסודיות
3.7 משתני המחקר
3.7.1 משתנים בלתי תלויים
3.7.2 משתנים תלויים
3.8 שיטת ניתוח ועיבוד נתונים
3.9 מגבלות המחקר
3.9.1 שיטת הדגימה וגודל המדגם
3.9.2 כמות ואיכות מקורות המידע
3.9.3 כמות ואיכות כלי המחקר
3.9.4 מעורבות החוקר
3.9.5 בעיות תוקף ומהימנות
פרק 4 - ממצאים
4.1 הממצאים ע"פ המודל של Graham לפי שיוך תחנתי
4.1.1 מדד OCB בנושא: סיוע בינאישי
4.1.2 מדד OCB בנושא: יוזמה אינדווידואלית
4.1.3 מדד OCB בנושא: שקדנות אישית
4.1.4 מדד OCB בנושא: דחיפת נאמנות
4.2 הממצאים ע"פ המודל של Graham לפי שנות ותק
4.2.1 מדד OCB בנושא: סיוע בינאישי
4.2.2 מדד OCB בנושא: יוזמה אינדווידואלית
4.2.3 מדד OCB בנושא: שקדנות אישית
4.2.4 מדד OCB בנושא: דחיפת נאמנות
4.3 מדדי OCB לפי שיוך תחנתי (18 פריטים)
4.4 מדדי OCB לפי שנות ותק כלל-מרחבי (18 פריטים)
פרק 5 - דיון
5.1 ניתוח ודיון בממצאים
5.1.1 הכללת נתוני המחקר
5.1.2 ייצוגיותו של המחקר
5.1.3 הרהורים אישיים לגבי הממצאים
5.2 הקשר בין אקלים ארגוני (OC) לבין התנהגות אזרחית בארגון (OCB)
5.2.1 אקלים ארגוני: תיחום מושגי ורעיוני
5.3 ניתוח אקלימה הארגוני של תחנת המשטרה ג' בכפוף לממצאים
5.3.1 אופני התנהגות של המונהגים
5.3.2 אופני התנהגות של המנהיג
5.3.3 סוגי הארגון ע"פ מרכיבי האקלים הארגוני
5.3.4 לסיכום סעיף 5.3
5.4 שחיקת עובדים בשירות המשטרה
5.4.1 שחיקה מהי?
5.4.2 שלבי התהוות השחיקה בכפוף לאוכלוסיית המחקר
5.4.3 גורמי השחיקה אצל שוטרי תחנה ג'
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - גליון הערכת מפקדים
נספח ב' - שדה המחקר

מקורות:

אורן, מ., ברקוביץ, נ., סלע, נ. פוקס, ש. (1995). "ניהול בריא". מנהלים, 82, 21-18.
אלירם, י. (1996). משטרה וחברה, מבוא למדעי המשטרה, ירושלים: הוצאת מורטיפרס בע"מ, 1996.
גאוני, ר. (1989). "השירות הוא קו הייצור", משאבי אנוש: אוקטובר 1989, עמ' 13-12.
גורדון, ש. (1997). "דרך עיניו של הלקוח", משאבי אנוש: אוגוסט 1997, עמ' 25.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
גימשי , ד. (1999). "היערכות שכונתית למאבק בפשיעה", משטרה וחברה, (2), (עמ' 68-84).
גימשי, ד. (1997). "השיטור כפרופסיה - מ"לוכד גנבים" ל"ייזם קהילתי", משטרה וחברה, (1), (עמ' 5-25).
גרין, ע. (1985). מחויבות ארגונית: אסקלציה של הנהגות, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול.
דונת, ניר. (1995). "שיטות מתקדמות להשגת שביעות רצון הלקוח", ניהול איכות כוללת: פברואר 1995, עמ' 11-7.
האוניברסיטה הפתוחה (1988), ניהול משאבי אנוש יחידה 3 עבודה והנעה.
הון, ע. (1993). "מכשלות בדרך להפעלת תוכנית לשיפור השירות". יוני 1993. משאבי אנוש, 25-23.
זק, א. (1975) אקלים ארגוני ושביעות רצון בעבודת ההוראה מודל סיבתי, ביה"ס לחינוך אוניברסיטת ת"א.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
כץ ד, קהאן ו'. (1987) ארגונים וגישת המערכת אצל אלבויים ו' דרור (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים מגנס.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
סמילנסקי, מ' (1992). בחירת מקצוע ותכנון קריירה כרך ד'.
פיינס-מלאך, א. (1984), שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פרידמן, י. (1992), התנהגות תלמידים השוחקת את המורה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1995), להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993), לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
קולא, ע. גלוברמן, ו' (1994). להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
קרן, ד. (1999). "הקשר בין אקלים ארגוני לבין התנהגות אזרחית בארגון" עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך מאוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי החברה. פברואר 1999.
רטנר, א., רהב, ג., וגוסטבו, מ. (1997). "מגמות בתחום הפשיעה - העבריינות ואכיפת החוק בראשית שנות ה2000- בישראל", אכיפת החוק במאה ה21- תרחישים ותחזיות לדמותה של ישראל בראשית המאה הבאה, (כרך ב'), המשרד לביטחון פנים, מוסד נאמן והמרכז הירושלמי לעניני ציבור ומדינה (181-217).
שביט, ח. ויעקב ק. (1994). "שיפור המוצר בארגוני שירות", ניהול: 27.
שיווק ועוד אוסף מאמרים בהוצאת סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, הוצאת אחיעד בע"מ, ינואר 1995.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive. Cambridge, Harvard University Press D. Katz. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavior Science, 9. 131-133.
Batemen, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.
Becker, T.E. (1992). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. New-York: Eiley.
improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Elcock, H. (1976). Political Behavior. New-York: Methuen and Co.
Graham, J.W. (1986). Organizational citizenship informed by political theory. Paper presented at the meeting of the academy of management journal.
Graham, J.W. (1991). An essay on Organizational Citizenship Behavior. Employer Responsibilities and Right Journal 4, 4, 249-270.
Halpin, A.& Croft, D. (1963). The Organizational Climate of Schools, The Universityh of Chicag, . Midwest Administration Center.
Katz, D. & Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New-York: Wiley.
Kyriacou, C. (1987), "Teacher stress and burnout: An International review". Educational Research, 29(2): 146-152.
Levinson, D.J., Darrow, C.N., Klein, E.B., Leevinson, M.H. & Mckee, B. (1978). The seasons of the man's life. New York: Knopf.
Maslach, C. (1973, August), Detached concern in health and Social Service professions. Paper presented at the annual meeting of the American psychological Association, Montreal.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981), "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: McGroaw, Hill.
Miller, L. & Hess, K. (1998). The Police in the Community, Strategies for the 21st Century, (2nd ed.), Belmont, CA.: West Wadsworth Publishing Company.
Morrison, W.E., (1994). Role definition and organizational citizenship behavior: The importance of the employees' perspective. Academy of Management Journal, 37, 6, 1543-1567.
Motowidlo, S.J., Packard, J.S., and Manning, M.A. (1986). Occupational stress, its causes and consequences for job performance. Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
O'reilly, C.III. & Chatman, J., (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982), "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.
Smith, C.A., Organ, D.W. & Near, H.P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Tompson, J.D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
Taguiri, R. & Litwin, G. (Eds.). (1968). Organizational Climate Exploration of a Concept, Business School, Boston, Harvard
.Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Williams, L.J., & Anderson, S.E., (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 3, 601-617.
Williams, L.J. (1988). Affective and non-affective components of job satisfaction and organizational commitment as determinates of organizational citizenship behaviors. Unpublished dissertation.
towidlo, S.J., Packard, J.S., and Manning, M.A. (1986). Occupational stress, its causes and consequences for job performance. Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
O'reilly, C.III. Chatman, J., (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982), "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.
Smith, C.A., Organ, D.W. Near, H.P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Tompson, J.D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
Taguiri, R. Litwin, G. (Eds.). (1968). Organizational Climate Exploration of a Concept, Business School, Boston, Harvard
.Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Williams, L.J., Anderson, S.E., (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 3, 601-617.
Williams, L.J. (1988). Affective and non-affective components of job satisfaction and organizational commitment as determinates of organizational citizenship behaviors. Unpublished dissertation.

תגים:

תרבות ארגונית · משטרת ישראל · שוטרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "איבחון התנהגות אזרחית בארגון במרחב משטרתי ע"פ המודל של גראהאם", סמינריון אודות "איבחון התנהגות אזרחית בארגון במרחב משטרתי ע"פ המודל של גראהאם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.