היישום אינו מחובר לאינטרנט

תוקפנות אצל תלמידים טעוני טיפוח ולקויי למידה ודרכי ההתערבות המומלצות

עבודה מס' 023047

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת התוקפנות בין שתי הקבוצות ע"י מחקר בשני בתי ספר.

10,935 מילים ,41 מקורות

תקציר העבודה:

הפרעות התנהגות מאופיינות בתוקפנות מילולית או פיזית, קושי בריסון עצמי, חוסר אמון כלפי הסביבה, כאשר חוסר האמון גורם להתנהגות תוקפנית, כשהאחרונה גורמת לדחייה חברתית היוצרת משוב של אלימות חוזרת.
תיבת פנדורה זו דורשת תהליך התערבות מובנה, אשר בראשיתו יש לצפות בהתנהגות המטופל, להגדיר את בעיותיו ולקבוע תהליך התערבות לגבי נקודה ספציפית על פי קריטריונים מוגדרים. מחקרים מראים כי ילדים תוקפניים
הינם פחות פופולאריים ובעלי יכולת אינטלקטואלית פחותה. ילדים אלה מבודדים מבני גילם והאלימות לה הם חשופים מגבירה את הבטחון בהתנהגותם ומהווה סיפוק ופיצוי עבור הילד הדחוי.
בתהליך ההתערבות יש למצוא עבור הילד סיפוק ופיצוי עבור חסכים שונים, אשר יבוא במקום התוקפנות וזאת באמצעות עריכת הסכם שבו הילד התוקפן יהיה מוכן לוותר על חלק קטן מהתנהגותו, בתמורה לגמול כלשהו, אשר יהווה עבורו סיפוק הולם.

בעבודתי זו אחקור שתי אוכלוסיות המאופיינות במינונים שונים של הפרעות התנהגות. האוכלוסיות הן תלמידים טעוני טיפוח ולקויי למידה.
טעוני הטיפוח מאופיינים כתלמידים המגיעים משכבות סוציו- אקונומיות נמוכות, כאשר הוריהם בעלי השכלה נמוכה ומעמדו המקצועי של האב נחות.
על פי שטאל (1977), מרבית האבות של הילדים שהוגדרו כטעוני טיפוח עוסקים בדרך כלל בתפקיד שאינו מצריך ידע מקצועי. לקויי הלמידה לעומתם, הינם קבוצה רחבה הכוללת תת-קבוצות המייצגות רמות שונות, שמסיבות שונות אינם מסוגלים להתמודד ביעילות עם דרישותיה של מסגרת לימודים נורמלית וככל הנראה, ליקויים אלה נובעים
מנזק מוחי כלשהו, אשר נגרם לילד בשלב כלשהו של חייו, החל מלידתו. (סימפסון, 1994)

בעבודתי זו ארצה לבדוק את מידת התוקפנות של תלמידים בעלי הפרעות התנהגות השייכים לשתי האוכלוסיות הנ"ל ולערוך השוואה הן בלמידת התוקפנות בשתי אוכלוסיות אלו והן לגבי ההשלכות שיש למאפייני כל אוכלוסיה ולמידת תוקפנותה על הישגים לימודיים ויחסים חברתיים.

לצורך כך אערוך מחקר בין תלמידים משני בתי ספר בצפון הארץ, כאשר אחד מבתי הספר שלצורך העבודה יקרא "סביון", משרת אוכלוסיה בעלת מאפיינים סוציו-אקונומיים נמוכים ורבים מתלמידי אותו בית ספר מאופינים
כטעוני טיפוח. בית הספר השני שלצורך העבודה יקרא "כלנית", משרת אוכלוסיה מהמעמד הבינוני ומאכלס גם ילדים המאופיינים כלקויי למידה.
המחקר מקיף בבית ספר סביון עשרים וארבעה ילדים שאופיינו כטעוני טיפוח ובבית ספר כלנית, עשרים ושבעה ילדים שאופיינו כלקויי למידה.

שאלות המחקר בעבודתי תהיינה כדלהלן:
1.כיצד מתבטאת תוקפנות לקויי למידה לעומת תוקפנותם של טעוני הטיפוח?
2.האם מניעי התוקפנות של לקויי למידה לעומת מניעי התוקפנות של טעוני הטיפוח, גורמים לרמות תוקפנות שונות אצל ילדי האוכלוסיות הנ"ל?
3.מהי דרך ההתערבות המומלצת להפחתת התוקפנות בכל אחת משתי הקבוצות?

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: סקירת ספרות
1.1. טעוני טיפוח
1.1.1. גורמי הטיפוח בישראל - התעוררות הבעיה והתפתחותה
1.1.2. הגורמים המהותיים בסינדרום האיפיונים של הילד טעון הטיפוח
1.1.3. העדר מוטיבציה להצלחה בלימודים
1.1.4. הפרעה בהתנהגות
1.1.5. ליקויים בקשב, בהתמדה ובכשרים סנסו-מוטוריים
1.1.6. גרעון בתחום הלשון והאינפורמציה
1.2. ליקויי למידה
1.3. תוקפנות והפרעות התנהגות
1.3.1. תהליך ההתערבות

פרק שני: שיטת המחקר
2.1. הנבדקים
2.1.1. בית ספר סביון
2.1.2. בית ספר כלנית
2.2. כלי המחקר
2.2.1. השאלונים
2.2.2.עיבוד הנתונים
2.3. הליך המחקר
2.4. משתני המחקר
2.5. תוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: שאלוני המחקר אינם מצורפים לעבודה.

מקורות:

אייגר, ה., (1975), הוראה משקמת לתלמידים טעוני טיפוח, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
אליצור, ב., "יישום שיטות הרפיה, הדמיה ומטאפורה בעת טיפול בילדה הדחויה עקב עיוות קשה בפנים", הייעוץ החינוכי, מאי 1990, מתוך הרצאה בכינוס הרביעי של האגודה הישראלית לפסיכיאטריה.
בילסקי-כהן, ר. ומלניק, נ., (1972), הקניית מושגים ופיתוח החשיבה של ילדים טעוני טיפוח בגיל הרך באמצעות תנועה יוצרת, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
בנור, א., "תוכנית התערבות בכיתה לטיפוח העצמי ולקידום היחסים הבינאישיים", עיונים בחינוך 57-58, 1991, ע"מ 286-294.
גלבוע, א., (1987), אישיות יוצרת של למידה, איתאב/ידיעות אחרונות, תל אביב.
וינטר, ת., "גניבות בבית הספר - טיפול קוגניטיבי", בתוך: א. קלינגמן, ור., אייזן, (עורכים),(1990), יעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות, הוצ' רמות, תל-אביב, ע"מ 136-142.
זקס, ש., (1989), הבעיה של ילדי היא הבעיה שלי, הוצ' רמות, אונ' תל-אביב.
כפיר, ד., (1982), הסביבה הביתית וההרכב החברתי של בית הספר והשפעתם על מהלך לימודיהן ושאיפותיהן של תלמידות ישראליות ממוצא אסיאני-אפריקני, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב
להב, מ., (1988), תהליכי שינוי באוריינטציות חינוכיות: המקרה של פנימיה לתלמידי תיכון מחוננים משכבות טעונות טיפוח, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
לייזר, י., "מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה", הד החינוך ס"ז(10), יוני, 1993.
מינקוביץ, א., (תשכ"ט), התלמיד טעון הטיפוח, בעית דיאגנוזה, אטיולוגיה ושיקום, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
סימפסון, ש., (1985), פגיעה מוחית וליקויי למידה, רמות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
סימפסון, ש., (1994), הילד לקוי הלמידה בבית ובבית הספר, הוצאת ד. חוקת ובניו, בני ברק.
עינת, ע., (1992), ליקויי למידה - האתגר, איתאב/ידיעות אחרונות, תל אביב.
פרנקנשטיין, ק., (1965), הרצאה, מתוך: תלמידים טעוני טיפוח בחינוך היסודי והעל-יסודי, משרד החינוך והתרבות - המזכירות הפדגוגית, תל-אביב.
פרנקנשטיין, ק., (תשל"ב), שחרור החשיבה מכבליה, בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
פרנקנשטיין, ק., (1981), הם חושבים מחדש, עם עובד, תל-אביב.
פרנקנשטיין, ק., (תשמ"ט), שיקום האינטליגנציה החבולה, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
ריץ', י., (1996), הכיתה ההטרוגנית, חינוך והוראה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
שטאל, א., (1977), לשון וחשיבה של תלמידים טעוני טיפוח בישראל, אוצר המורה, תל-אביב.
שמולביץ, מ., (תשנ"ד), הוראה חלופית למיצוי הפוטנציאל האפשרי לפי קרל פרנקנשטיין, משרד החינוך, אגף להכשרת עובדי הוראה.
שרף, ת., "טיפול בהתנהגות מפריעה אצל תלמיד כיתה ד'", בתוך: א. קלינגמן, ור. אייזן,(עורכים), (1990), יעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות, הוצ' רמות, תל-אביב, ע"מ 18-23.
Achenbach, T.M., Edlebrock, C.S., "The Classification of Child Psychopathology: A Review Analysis of Empirical Efforts", Psychological Bulletin 85, 1978, pp. 1275-1301
Allsopp, J.F., Feldman, M.P., "Item of Questionnaire Measures of Personality and Antisocial Behaviour in School Boys", British Journal of Criminology 16, 1976, pp. 337-351
Bandura, A., (1986), Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Therapy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Cartledge, G., Milburn, J.F., (Eds.), (1983), Teaching Social Skills to Childern, Pergamon, New York.
Elliott, S.M., (1988), Children's Social Skill Deficits: A Review of Assessment Methods and Measurement Issues, Paper Presented at the Annual Convention of the American
Educational Research Association, New Orleans, L.A.
Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G., (1975), Manual of the Eysenck Personality Questioannaire (Junior Adult), Hodder and Staughton, London.
Feshbach, S., Preice, J., "Cognitive Competencies and Aggressive Behavior: A Developmental Study", Aggressive Behavior 10, 1984, pp. 185-200.
Goldstein, A.P., Sparafkin, R.P., Gershaw, J., Klein, P., "Structured Learning: A Psychoeducational Approoach for Teaching Social Competencies", Behavior Disorders 8, 1983, pp. 161-170.
Harre, R., Lamb, R., (Eds.), (1983), Encyclopedia Dictionary of Psychology, Blackwell Reference, Oxford.
Horowitz, F.D., (1987), Exploring developmental Theories: Toward a Structural-Behavioral Model of Development, Hillsdale, Erlbaum, N.J.
Kazdin, A.E., (1985), Treatment of Antisocial Behavior in Children and Adolescents, Dorsey, Homewood, IL.
Ledingham, J., "Developmental Patterns of Aggressive and Withdrawn Behavior in Childhood: A Possible Method of Identifying Preschizophrenics", Journal of Abnormal Child Pyschology 87, 1981, pp. 431-441.
Margalit, M., "Introversion-extraversion Perspective in the Subggrouping of Condict Disorders in Israel". In: S. Eysenck D.H. Sakfolske. (Eds.), (1988), Individual Differences in Chikdren and Adolescents: International Perspectives, Hodder and Stoughton, New York, pp. 99-107.
Milgram, R.M. Price, G.E.," The Learning Style of Gifted Adolessents in Israel", In Milgram, R.M., Dunn, R. Price, G.E. (Eds.) (1993), Teaching Gifted Talented Leraners for Learning Style: An Inetrnational Perspective, Praeger,
New-York
Phillips, E., (1978), The Social Skills Basis of Psychopathology, Grune Stratton, New York.
Schaefer, E.S., "Development of Adaptive Behavior: Conceptual Models and Family Correlates", In: M.Y. Begad, H.C. Haywood H.L. Barber (Eds.), (1981), Psychosocial Influences in Retarded Performance: Issues Theories in Development, Vol. 1, Baltimore University Press, Baltimore, pp. 155-178.
Sterenberg, R.J., (1985),Beyond IQ: A triarchic theory of intelligencs, Cambridge University Press, Cambridge.
Weinberg, R.A., (1989), "Intelligence and IQ", American Psychologist 44, pp. 98-104.
Schaefer, E.S., "Development of Adaptive Behavior: Conceptual Models and Family Correlates", In: M.Y. Begad, H.C. Haywood H.L. Barber (Eds.), (1981), Psychosocial Influences in Retarded Performance: Issues Theories in Development, Vol. 1, Baltimore University Press, Baltimore, pp. 155-178.

תגים:

הפרעות · התנהגות · ליקויי · קשב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תוקפנות אצל תלמידים טעוני טיפוח ולקויי למידה ודרכי ההתערבות המומלצות", סמינריון אודות "תוקפנות אצל תלמידים טעוני טיפוח ולקויי למידה ודרכי ההתערבות המומלצות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.