עבודות [1180-1188] מתוך 3537 :: [עמוד 132 מתוך 393]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 66852 SHOPPING CART DISABLED
מעמדם של העובדים הזרים בישראל, 2007.
כיצד נתפס מעמדם של העובדים הזרים לאור המחוייבויות המשפטיות הבינלאומיות של מדינת ישראל ולאור המחויבות ההיסטורית תרבותית של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
10,487 מילים (כ-32.5 עמודים), 30 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עובד זר או מהגר עבודה הינו אדם העובר למדינה אחרת שאינו אזרח או תושב בה וזאת על מנת למצוא אחר מקורות פרנסה. לעיתים מדובר בהגירה שבסופה התאזרחות במדינה האחרת, ולעיתים מדובר בהגירה למספר שנים מוגבל, לשם שיפור מצבו הכלכלי של העובד.

בישראל הפכו העובדים הזרים לגורם משמעותי החל משנות ה-90. מרבית המדינות במערב, מספקות אשרות שהיה חוקיות וזמניות למספר מוגבל של מהגרי עבודה בהתאם לצורכיהן, על מנת למלא מחסור בכוח עבודה במגזרי תעסוקה אשר אינם אטרקטיביים עבור אזרחיה המקומיים, בעיקר בשל השכר הנמוך, אך גם בשל רתיעה תרבותית מעבודות מסוימות. בנוסף לכך, אחוז ניכר מכלל מהגרי העבודה במרבית ערי המערב שוהים ועובדים בהן ללא אשרות חוקיות.

שאלת המחקר בה תעסוק עבודתי היא:: כיצד נתפס מעמדם של העובדים הזרים לאור המחויבויות המשפטיות הבינלאומיות של מדינת ישראל ולאור המחויבות ההיסטורית תרבותית של מדינת ישראל כמדינה יהודית?

העבודה תכלול את הפרקים הבאים:
פרק ראשון אציג הקדמה כללית לעבודה.
בפרק השני, אסביר מהו חוק יסוד חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, אפרט מהן האמנות הבין לאומיות שעליהם חתמה ישראל, אסביר כיצד הגלובליזציה רמסה את הכבוד האנושי, ולבסוף אדון בשאלה האם חובת המדינה להעניק אזרחות לעובדים הזרים?
בפרק השלישי אדון בהתפתחות מהעבדות העתיקה לעבדות שמכונה היום "העבדות המודרנית",תחילה אציג את משמעות הגר מתקופת התנ"ך, בהמשך אציג את תפיסתו של לוינס כלפי "האחר", נראה מהי "העבדות המודרנית", וכיצד המדינה מעורבת ותרומת לסחר בבני אדם, בסיום הפרק, אסביר מדוע מדינת ישראל זקוקה לעובדים הזרים?
בפרק הרביעי נראה מהי הפרוצדורה לקבלת היתר ההעסקה, נבדוק מהו הסדר הכבילה ומהם חסרונותיו. בהמשך נראה כיצד מתבצעת האכיפה כלפי מי שמעסיק עובד זר ללא היתר, ולסיום נראה מהם התנאים והיחס להם "זוכים" העובדים הזרים?
בפרק חמישי אציג סיכום ומסקנות אליהם הגעתי בכתיבת עבודתי.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. רקע
2.1 מבוא
2.2 חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו
2.3 אמנות בין לאומיות
2.4 גלובליזציה והגירת עבודה בישראל
2.5 האם חובת המדינה להעניק אזרחות לעובדים זרים
2.6 סיכום
3. מהעבדות העתיקה לעבדות המודרנית
3.1 מבוא
3.2 הגר בתקופת התנך-רקע
3.3 האחר בפילוסופיה של לוינס
3.4 עבודה מודרנית
3.4.1 החוק בישראל
3.4.2 מעורבות המדינה בסחר בבני אדם
3.5 הצורך בעובדים זרים בשוק העבודה הישראלי
3.6 סיכום
4. תנאי ההעסקה והיחס כלפי העובדים הזרים
4.1 מבוא
4.2 פרוצדורה לקבל היתר העסקה
4.3 הסדר הכבילה
4.3.1 חסרונות הסדר הכבילה
4.4 אכיפה וענישה בגין העסקת עובדים זרים ללא היתר
4.5 תנאי העסקת עובדים זרים - חוק מול מציאות
4.6 סיכום
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
על מנת שנוכל להבין את הסתירה שקיימת מצד אחד, בין חוקי יסוד חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, האמנות הבינלאומיות עליהם חתמה ישראל ומצד שני, הגלובליזציה שרמסה את כבודם של מהגרי העבודה. אסביר תחילה מהם חוקי יסוד חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, אציין מהם המחויבויות המשפטיות הבינלאומיות של מדינת ישראל, אראה, כיצד הגלובליזציה רמסה את הכבוד האנושי הבסיסי, ולבסוף אדון בשאלה האם חובת המדינה להעניק אזרחות לעובדים הזרים?

 
עבודה מס' 66838 SHOPPING CART DISABLED
חברת מדוק - ניתוח מאפייני וכישורי המנהלים, 2006.
בחינת מנהלי חברת Medoc Ltd מההיבט היזמי והניהולי.
2,932 מילים (כ-9 עמודים), 12 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו בחנה  את מנהלי חברת Medoc Ltd (חברה לפיתוח, ייצור ושווק מוצרים מתוחכמים וממוחשבים בשוק האבחון הרפואי) מההיבט היזמי והניהולי.
בפרק הראשון הוצגו מבנה ארגוני, תהליכים מרכזיים בארגון, מבנה ניהולי ומבנה קבלת החלטות בחברה.
הפרק השני התמקד בהיבטים היזמיים. הוצגו מנהלים הבכירים של החברה מהיבט השכלה, ניסיון ותכונות אישיות. הוצגו מאפייני היזם תוך שימוש בספרות מקצועית ומנהלי החברה נותחו בהקשר הזה. בנוסף, הוצגו סוגי יזם על פי מודל של לנדאו המנהלי החברה נותחו בהיבט הזה. כמו כן, באמצאות מטריצה לזיהוי הזדמנויות, מנהלי החברה נותחו מבחינת יכולת לזהות את ההזדמנות ולממש אותה.
בפרק האחרון הוצגו כישורים ניהוליים של מנהלי המפתח בחברה תוך התייחסות למקורות המידע המקצועיים. כמו כן, הפרק דן בשני מודלים של סגנונות הניהול (מודלים של רדין ואדיג'ס) ומנהלי החברה נותחו בהקשר למודלים המוצגים.

תוכן עניינים:
1. מבוא - רקע על חברת Medoc Ltd
2. מבנה החברה
2.1 מבנה ארגוני
2.2 תהליכי עבודה עיקריים
2.3 מבנה ניהולי
2.3 מבנה קבלת ההחלטות
3. ניתוח מאפייני מנהלי החברה כיזמים
3.1 מנהלי חברת Medoc
3.2 מאפייני היזם על פי Peters & Waterman
3.3 סוגי היזמים על פי Landau
3.4 זיהוי הזדמנות עסקית
4. ניתוח כישורי המנהלים בתחומי המפתח בחברה
4.1 כישורים ניהוליים עיקריים
4.2 סגנונות ניהול
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מבחינה פורמאלית המבנה הארגוני של חברת Medoc מתאים למבנה פונקציונאלי, אשר מארגן את העובדים סביב מספר תחומים מצומצם. מבנה כזה מאפשר התמחות גבוהה יותר ומקל על הפיקוח בתחומים אלו. מצד שני יש יותר דגש על מטרות היחידות מאשר על המטרות הכלליות של החברה וזה יוצר קונפליקטים דיספונקציונאליים. מבחינה לא פורמאלית, Medoc מתאפיינת גם כמבנה מטריציוני ע"י שימוש יעיל במומחיות העובדים לצורך ביצוע משימות הארגון.
 
עבודה מס' 66837 SHOPPING CART DISABLED
יעילות שימוש בדובר מפורסם בפרסומת, 2006.
סקירת מאמרים בנושא הקשר בין שימוש בדובר מפורסם בפרסומת להגברת שיעור הרכישה ויצירת העדפה למותג (כפונקציה של חיקוי).
2,901 מילים (כ-9 עמודים), 8 מקורות, 76.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פרסומות הם מקור מרכזי ליצירת כוונת קניה והעדפה למוצר או מותג כלשהו. ע"י פרסום מוצר/ מותג בפרסומת אנו כמפרסמים בדרך כלל יוצרים מודעות וגירוי כלשהו אצל הצרכן. כמובן שיש לקחת בחשבון משתנים כגון: קהל היעד, מטרת הפרסומת (שכנוע, ידוע, אזכור או חיזוק), איך הפרסומת מורכבת וכדומה.
כיום ישנה נטייה חיובית לשימוש בדוברים מפורסמים בפרסומות, כמו הפרסומות של ג' יפית, כשהמטרה היא לרכוש את אמון הצרכן ע"י כך שמשתמשים באדם מוכר ואמין כביכול, או פרסומות שמטרתן להגביר את המכירות ע"י שימוש בדובר מפורסם כפונקציה של חיקוי, כגון הפרסומת של הג'יפ של NISSAN שבו משתתף שחקן הכדורסל פרקר.
שימוש בדוברים מפורסמים בפרסומת באחת מהמדיות הבאות:TV, אינטרנט, עיתון, שלטי חוצות או רדיו עשויה ליצור העדפה למותג וכוונת קניה מוגברת אצל הצרכן.

בעבודתי אני מעוניינת לבדוק את הקשר בין שימוש בדובר מפורסם בפרסומת להגברת שיעור הרכישה ויצירת העדפה למותג (כפונקציה של חיקוי).
על מנת לבדוק את הקשר בין המשתנה הבלתי תלוי- דובר מפורסם למשתנה התלוי- כוונת קניה (כפונקציה של חיקוי) ויצירת העדפה למותג, אני אסביר ואנתח את התופעה ע"י מאמרים אקדמיים, דוגמאות להשפעתן והשלכתן של פרסומות עם שימוש בדוברים מפורסמים, והחומר שנלמד בקורס.

תוכן עניינים:
מבוא
מידת האפקטיביות של פרסומת עם מפורסם
שימוש במפורסמים לקידום מכירות  
שימוש במפורסם יוצר אהדה ואמינות
השפעת פרסומת עם מפורסם על הצרכן
מידת השפעת פרסומת עם מפורסם על זכירה ועיבוד המידע
סיכום
ביבליוגרפיה  

מתוך העבודה:
פרסומת תפקידה להעביר מסרים לקהל היעד הנכון ולגרום להגברת המכירות של המוצר המפורסם.
ניתן למדוד את האפקטיביות של הפרסומת ע"פ פרמטרים שונים המשפיעים על הצרכן.
במאמר של Measuring advertisement effectiveness-a neural network approach מדברים על מערכת ה ANN שתפקידה לבדוק את מידת האפקטיביות של פרסומת.
כדוגמא במחקר שנעשה בדקו את מידת האפקטיביות של פרסומת למשחת שיניים חדשה בטלוויזיה.הם הכניסו במערכתה ANN 50 תכונות שונות וחילקו אותם לפי 13 פרמטרים שונים לקביעת אפקטיביות.
 
עבודה מס' 66834 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי של חברת ניו קופל sixt, 2007.
הערכת שווי חברת ניו קופל החזקות בע"מ והשוואה למתחרה העיקרית חברה הבורסאית דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ.
15,699 מילים (כ-48.5 עמודים), 18 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו, הערכת שוויה הכלכלי של חברת ניו קופל החזקות בע"מ לתאריך 31 בדצמבר 2006. הערכת השווי התבצעה ע"י השוואה לחברה הבורסאית דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ שהיא המתחרה העיקרית של ניו קופל החזקות בע"מ.
כחלק מהערכת השווי של החברה ביצענו סקירה של ענף הליסינג, בו פועלת החברה, תוך שימת דגש על התפתחות הענף בשנים האחרונות, ניתוח החברה וסביבתה העסקית, מבנה התחרותיות בענף ומגמות ההתפתחות הצפויות לחול בו. לאחר מכן ביצענו סקירה מתודולוגיות להערכות שווי שבה הוסבר, מהי הערכת שווי והשיקולים בקביעת שווי, מציג את השיטות השונות להערכה והסדר תחום הערכות השווי ע"י רשות ניירות ערך. נמצא כי החברה גדלה משמעותית בשנים האחרונות וזאת ניתן לראות לאור צי כלי הרכב של החברה בשנת 2002 אשר מנה 21,000 רכבים לעומת שנת 2006 אשר מנה כ 40,000 רכבים, עם עלייה של 5,000 כלי רכב לשנה בשנתיים האחרונות. לאחר ניתוח המדיניות החשבונאית, הדוחות הכספיים והאיתנות הפיננסית של החברה בנינו תחזית לדוחות רווח והפסד, למאזנים ולתזרימי המזומנים הפנויים של החברה. התחזית אשר בנינו צופה את המשך צמיחתה של החברה, בהתאם להמשך צמיחת הענף, משום שהחברה נהנית מיתרונות לגודל, מוניטין ובסיס לקוחות נאמן.
קיימות מספר שיטות אנליטיות להערכת השווי הכלכלי של חברות, אשר עשויות להניב תוצאות שונות. כיוון ששוויו הכלכלי של עסק משתנה ללא הרף, הערכת השווי מתייחסת לנקודת זמן נתונה ומתבססת על מכלול הנתונים הידועים באותה תקופה. השיטה היעילה ביותר לצורך הערכת שווי הינה שיטת היוון תזרימי המזומן הפנוי (DCF) ובנוסף אליה השתמשנו בשיטת המכפיל היות ולמכפיל שימוש יעיל לבדיקת סבירות תוצאות הערכת שווי, שבוצעה על פי גישת היוון תזרים המזומנים.

תוכן עניינים:
מבוא
1.1 סקירת ענף לסוף שנת 2006
1.1.1 ניתוח צד הביקוש
1.1.2 ניתוח צד ההיצע
1.1.3 מגמות התפתחות הצפויות לחול בענף
1.1.3.1 חקיקה להסדרת פעילות ענף הליסינג
1.1.3.2 הפחתת שיעור מס הקנייה על רכבים חדשים
1.1.3.3 עדכון מדרגות שווי שימוש
1.2 ניתוח החברה
1.2.1 התאגדות החברה
1.2.2 תחומי הפעילות של החברה
1.2.3  מבנה אחזקות החברה
1.2.4 הבעלות בחברה
1.2.5 דירקטורים ונושאי משרה בכירה
1.2.5.1 מבנה ארגוני
1.2.6 מבנה ההון
1.2.7 קבוצת החברות אליה משתייכת החברה
1.2.7.1 ניו קופל SIXT- ליסינג
1.2.7.2 ליסינג פרטי ניו קופל SIXT
1.2.7.3 ניו קופל  SIXT- מכירת רכב מיד ראשונה
1.2.7.4 שלמה SIXT - השכרת רכב
1.2.7.5 שלמה SIXT - רשת מוסכים ושירותי דרך
1.2.8  דרכי פעילות החברה כיום
1.3 ניתוח הסביבה העסקית של החברה
1.3.1 ניתוח מודל חמשת הכוחות של פורטר
1.3.1.1 עוצמת התחרות בענף
1.3.1.2 איום כניסת מתחרים חדשים
1.3.1.3 איום מוצרים/שירותים תחליפים
1.3.1.4 כוח הלקוחות
1.3.1.5 כוח הספקים
1.3.2ניתוח SWOT
1.3.2.1 סביבה פנימית
1.3.2.2 סביבה חיצונית
1.3.3 ניתוח סיכונים הנמצאים בפני החברה
1.3.3.1 סיכונים בין לאומיים
1.3.3.2 סיכונים לאומיים
1.3.3.3  סיכונים ענפיים
1.3.3.4 סיכונים ספציפיים לחברה
2. סקירה מתודולוגית להערכת שווי
2.1 מהי הערכת שווי ושיקולים בקביעת שווי
2.2 הסדרת תחום הערכות שווי ע"י רשות ני"ע
2.3 מתודולוגיות שונות להערכת שווי
2.3.1 גישת המכפיל
2.3.2 גישת היוון תזרימי המזומנים DCF
2.3.3 גישת השווי הנכסי הנקי
2.3.4 גישת האופציות
2.3.5 גישת EVA (Economic Value Added) ו-MVA (Market Value Added)
3. הניתוח
3.1 ניתוח מדיניות חשבונאית
3.1.1 צי כלי הרכב
3.1.2 הפרשה לחובות מסופקים
3.1.3 השקעה בחברות מוחזקות, איחוד דוחות כספיים והטיפול במוניטין
3.1.4 הכרה בהכנסה
3.1.5 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
3.2 ניתוח הדוחות הכספיים
3.2.1 הכנסות
3.2.2 רווח גולמי
3.2.3 הוצאות מכירה ,והנהלה וכלליות
3.2.4 רווח תפעולי
3.2.5 הוצאות מימון - נטו
3.2.6 רווח נקי
3.2.7 ניתוח תזרים מזומנים
3.2.8 תשואה על ההון העצמי
3.2.9 תשואה על נכסים
3.3 ניתוח האיתנות הפיננסית
3.3.1 יחס שוטף
3.3.2 נכסי החברה
3.3.3 יעילות
3.3.3.1 אשראי לקוחות
3.3.3.2 אשראי ספקים
3.4 הערכת תחזית תוצאות פעילויות לחמש שנים הבאות
3.4.1 חיזוי דוחות רווח והפסד
3.4.1.1 תחזית הכנסות
3.4.1.2 תחזית עלות ההכנסות
3.4.1.3 הוצאות מכירה שיווק ההנהלה וכלליות
3.4.1.4 הוצאות מימון
3.4.2 חיזוי המאזנים המאוחדים
3.4.2.1 צד נכסים
3.4.2.2 צד התחייבויות
3.4.2.3 ההון העצמי
3.4.3 התאמות לצורך חישוב תזרים מזומן פנוי
3.5 הערכת מחירי ההון של החברה
3.5.1 החוב של החברה B
3.5.2 מחיר ההון המשוקלל
3.5.2.1 חישוב S
3.5.2.2 חישוב B
3.5.2.3 חישוב Ke לפי מודל ה- CAPM
3.5.2.4 חישוב  
3.5.2.5 חישוב T
3.6 הערכת שווי של חברה במספר שיטות
3.6.1 שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF)
3.6.2 הערכת שווי בשיטת המכפילים
3.7 מניית החברה בהשוואה לענף ובהשוואה למדד יתר 120
4. הערך של הערכות שווי
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

מתוך העבודה:
חברת ניו קופל פועלת בענף הליסינג התפעולי, שיטת הליסינג התפעולי כוללת החכרת כלי רכב לתקופה ארוכה (בדרך כלל 3 או 4 שנים) ואספקה חלקית או מלאה של מכלול שירותי תחזוקה נלווים כמו אחזקה, רישוי, ביטוח, שירותי דרך, שינוע, רכב חלופי וכו'. בתום תקופת החכירה, קיימת ללקוח אופציה לרכוש את הרכב מידי חברת הליסינג או להחזירו לחברת הליסינג לצורך מכירתו בשוק. ענף הליסינג התפעולי מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה. פועלות בו כ- 30 חברות, חלקן חברות ליסינג בלבד וחלקן חברות ליסינג והשכרה לזמן קצר. בשוק הליסינג התפעולי פועלות 5 חברות עיקריות אשר מחזיקות כיום ב - 70% מנתח השוק.
 
עבודה מס' 66831 SHOPPING CART DISABLED
שכר עובדי פיתוח תוכנה, 2000.
בדיקת הגורמים אשר השפיעו על גובה שכרם של אנשי פיתוח תוכנה בשנת 2000 תוך הבחנה בין גורמים "לגיטימיים" ובין גורמים "בלתי לגיטימיים", אשר הינם תוצר של אפליה.
2,609 מילים (כ-8 עמודים), 4 מקורות, 76.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות זכה עקרון השוויון בהכרה חוקתית ונורמטיבית בחברה הישראלית. את אחד הביטויים לכך ניתן לראות בהעלאת נושא שוויון שכר העבודה על סדר היום החברתי-ציבורי. המציאות מלמדת כי קיימים פערים בשכרם של העובדים. לעיתים יש לפערים אלו, לפחות לכאורה, צידוק ענייני הנובע משוני בתוכן התפקיד, מכוחות השוק, מהתרומה שמניב העובד, מהעבודה המבוצעת וכדומה. אולם לרוב, הפער בשכר הינו תוצאה מחולשתם של בני קבוצות מעמד שונות באוכלוסייה המנוצלות בצורה מפלה על ידי המעביד. הקבוצה המרכזית והגדולה ביותר הסובלת מאפליה בשכר הינה קבוצת הנשים, אשר נאלצת להתמודד עם תגמול פחות בעבור עבודה זהה לזו של גברים (בן ישראל, 1997)
על מנת לבחון את מקורו של הפער בשכר נעשית הבחנה בין "גורמים לגיטימיים", בעלי צידוק ענייני מסוים, לבין גורמים "בלתי לגיטימיים", אשר הינם תוצר של אפליה.
לשם בדיקת ההשערות שהועלו נעשה שימוש במדדים מתוך קובץ הנתונים של חברת "נישה היי-טק", חברת השמה המתמחה בהשמת עובדים לתחום ההיי-טק. בסך הכל נדגמו 160 איש.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
שיטה
תוצאות
דיון מהותי
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את פלטי ה SPSS

מתוך העבודה:
א. על פי גישת "ההון האנושי", שפותחה על ידי Becker (1964), Schultz (1961), אפליה מתקיימת כאשר שכרן הממוצע של נשים נמוך משכרם הממוצע של גברים, למרות שרמת ה"הון האנושי" הממוצעת שלהן דומה לזו של הגברים (Chin, 1986). גישת "ההון האנושי" מתמקדת בעובד ובתכונותיו ומגדירה את רמת ה"הון אנושי" כפונקציה של רמת ההשכלה וההכשרה המקצועית. מצב של אפליה במקרה זה נוצר כאשר אישה בעלת רמת השכלה X ורמת הכשרה Y מרוויחה פחות מגבר בעל אותן רמות השכלה והכשרה.
 
עבודה מס' 66830 SHOPPING CART DISABLED
תכנית עסקית למוצר בתחום מוצרי הילדים, 2008.
התכנית בוחנת את ההיתכנות הכלכלית, השיווקית והעסקית לייצור, שיווק ומכירה של מוצר לשוק מוצרי הילדים בישראל.
4,893 מילים (כ-15 עמודים), 5 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תכנית עסקית זו נועדה לבחון את ההיתכנות הכלכלית, השיווקית והעסקית לייצור, שיווק ומכירה של מוצר לשוק מוצרי הילדים בישראל.
התכנית מפרטת את שוק מוצרי הילדים בארץ ובעולם, את עולמם הצרכני של הילדים וההזדמנויות העסקיות בתחום זה; את המתחרים הפועלים כיום בשוק והמוצרים הקיימים לקהל היעד הרלוונטי; את תחזית המכירות למוצר; את ההיתכנות הפיננסית ויעדי הרווח וההפסד; את תכניות השיווק למוצר ומה נעשה עד כה ע"מ לחשוף אותו לשוק ולבסוף מפרטת את היעדים למימוש בטווח של שלוש השנים הקרובות.

תמצית תיאור המוצר
"גובלי" הוא מושב הגבהה המיועד לילדים בגילאי 3-7 שנים. המוצר עוצב כדי לשמש פתרון לילדים שרוצים לשבת בנוחות ליד אותו שולחן המבוגרים. המוצר מיוצר ומשווק בסטנדרטים הפונים לילדים עובדה המייחדת אותו מול מוצרים דומים ומתחרים בשוק.
"גובלי" משלב שלושה פתרונות במוצר אחד - גם מתנה לילד, גם מתן מענה מעשי לצורך אמיתי וגם אביזר מעוצב לבית.

תוכן העניינים:
1. תקציר מנהלים
2. סקירה ספרותית
3. ההזדמנות העסקית
4. תיאור המוצר
5. התוכנית השיווקית
6. התוכנית הפיננסית
7. היבטים משפטיים
8. דגשים במוצר
9. אסטרטגיית החדרת המוצר
10. יעדים
11. סיכום
12. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שוק מוצרי הילדים בישראל, מגלגל באופן ישיר 500 מיליון דולר ואחראי להוצאה עקיפה של מיליארד דולר נוספים מדי שנה. אוכלוסייה מיוחדת זו, מאופיינת בקצב שינוי מהיר בהרבה מזה של המבוגרים וכן יכולת כניסה גבוהה יותר לטכנולוגיה, מוצרים חדשים וגימיקים. בישראל קיימת תאוצת ילודה עולה ונכון ל-2007, שיעור הילדים עד גיל 14 בישראל עמד על 29%, כך שלפנינו ענף בעל רווחיות עולה וכן קצב גידול מתמיד של קהל היעד.
 
עבודה מס' 66827 SHOPPING CART DISABLED
השיווק ברשת דומינוס פיצה, 2005.
ניתוח הרשת מבחינה שיווקית ואסטרטגית: ניהול מערכת השיווק, המוצר, מדיניות המחיר, תקשורת שיווקית, פרסום והפצה.
2,315 מילים (כ-7 עמודים), 3 מקורות, 153.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
דומינו'ס פיצה הינה רשת בינלאומית. מקור החברה בארה"ב והיא מתמחה בייצור פיצות ובעיקר משלוחי פיצות לבית הלקוח. הרשת נוסדה בשנת 1960 על ידי טום מונגהאן, ונכון לכתיבת שורות אלו מדובר ברשת הפיצות השנייה בגודלה בארצות הברית, אחרי פיצה האט.
החברה פועלת בארץ משנת 1990. כיום מונה החברה 25 סניפים בארץ ועדיין ממשיכה להתפתח. אחד מסניפיה, אשר מצוי בפתח תקווה,  הינו בעל תעודת כשרות.

שיטת הניהול של דומינו'ס פיצה העולמית היא באמצעות נתינת זיכיונות לנציגי כל המדינה. על כל זכיין פוטנציאלי לעמוד בסטנדרטים עולמיים הכוללים: איכות מוצר, שירות ותדמית שנשמרת ע"י לבישת מדים אחידים לכל העולם. בעלי הזכיון הם מספר משקיעים אשר תחתם פועל מנכ"ל דומינו'ס פיצה, מר אודי שמאי, בכל סניף ישנו מנהל ומעליו מנהל איזור שמפקח על מספר סניפים. מעל מנהלי האזורים עומד מנהל רשת החנויות ובנוסף פועלים בחברה המחלקות הבאות:
מח' השיווק, מח' תפעול ומח' הנהלת חשבונות. כל סניף מהווה נקודת מכירה עצמאית בעלת מאגר לקוחות משלה ובנוסף להיותה שייכת לשיווק כלל ארצי מהווה יחידת שיווק נפרדת ועצמאית.

תוכן העניינים:
רקע
ניהול מערכות השיווק
המוצר
מחזור חיי המוצר
מדיניות המחיר - PRICE
מסר תקשורתי ופרסום - PROMOTION
מקום - PLACE
מבנה של נתיבי השיווק וההפצה של הארגון

מתוך העבודה:
תחום השיווק והמכירות בחברה מנוהל ע"י מנהל השיווק הקובע את האסטרטגיה השיווקית ברמה הארצית, כלומר: קמפיין טלוויזיה, פרסומות בעיתונים, שלטי חוצות, שיתופי פעולה ועוד. מתחתיו ישנם מנהלי אזור שאחראים בין היתר, על האסטרטגיה השיווקית של הסניפים בתחומם. חלק מהפעילויות האזוריות הם חלוקת פליירים (עלונים) של פרסומות ומבצעים, ארוחות מבצע ועוד. מנהל הסניף היוצר שיתופי פעולה עם הסביבה ומבצעים המיוחדים לקהל לקוחותיו.

משאבי הארגון הם הכנסות מהמכירות בסניפים.
 
עבודה מס' 66822 SHOPPING CART DISABLED
תהל"ה - ניתוח מבנה ארגוני, תרבות ארגונית ותקשורת, 2004.
ניתוח מבנה הארגון, התקשורת הפורמאלית הקיימת בארגון, יחסי אנוש, סוג היחסים בין העובדים, המבנה הארגוני ומאפייניו היחודיים.
2,793 מילים (כ-8.5 עמודים), 0 מקורות, 65.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תהל"ה  תנועת ההתנדבות לעליה דתית, נוסדה בשנת 82 ע"י מר יוסקה שפירא (יו"ר הארגון).
הארגון בנוי ממספר שלוחות בארץ ובעולם ומופעל הן ע"י עובדים והן ע"י מתנדבים.
הארגון נוסד מטעמים אידאליים ציוניים.
הארגון  התפתח והתרחב מיום הקמתו, אף על פי שעדיין הוא שומר על מסגרת מצומצמת.

הארגון מנוהל ע"י ההנהלה הציבורית, אשר נפגשת פעם בשנה וקובעת יחד עם היו"ר את קוי המדיניות של הארגון למהלך השוטף של העבודה בשנה הנוכחית.
המנכ"ל מר יצחק דיאור (דוכי), אחראי על יישום המדיניות גם בארץ וגם בחו"ל.
בארץ  קיימים מספר "דסקים" המבצעים את עבודת הקליטה והנמצאים קשר רציף עם ה"דסקים" ברחבי העולם.


מתוך העבודה:
תקשורת
תקשורת פורמלית הינה תקשורת הקשורה באופן ישיר לעבודה ומתבצעת בין המנהלים לעובדים ובין העובדים לבין עצמם. התקשורת הפורמלית הקיימת בארגון תהל"ה הינה תקשורת כלפי מטה, תקשורת זו בארגון עוברת מהאדם העל העמדה הבכירה ביותר ועד לעובדים הזוטרים.
תקשורת שכזו עוברת מספר תחנות עד שהיא מגיעה לעובדים ומאחר וגודל הארגון מצומצם המסר המועבר אינו עובר שינויים עד הגעתו לעובדים ה"קטנים".
בנוסף לכך מאחר ומדובר בארגון שרב עובדיו מתנדבים, המוטיבציה של העובדים לשינוי המסר ולתפיסת המסר בהתאם לאמונותיהם ודעותיהם כמעט ואיננה קיימת.
 
עבודה מס' 66821 SHOPPING CART DISABLED
הדרכת עובדים בבתי מלון, 2008.
מטרות ההדרכה, את מי מדריכים ומתי, השיקולים הנוגעים להדרכה, כיצד מתבצע תהליך ההדרכה לשלביו השונים וטכניקות הדרכה מקובלות.
1,525 מילים (כ-4.5 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודתי עוסקת בנושא הדרכת עובדים בבתי מלון.
ברוב בתי המלון הגדולים והבינוניים בארץ מייחסים חשיבות רבה למחלקת ההדרכה.
כמו כן סכומי הכסף המושקעים במחלקת ההדרכה, גדולים יחסית לעובדה שמחלקת ההדרכה איננה מספקת מוצרים מוגמרים ולא שירותים לאורחי המלון.

מדוע אם כן יש צורך רב כל כך להשקיע בנושא ההדרכה ?
מהי ההשפעה של ההדרכה על טיב, איכות ויעילות העבודה לגבי עובדים חדשים וותיקים?
כמו כן, נשאלת השאלה האם לא כדאי לחסוך סכומים אלו ולתת לעובדים לצבור ניסיון תוך כדי עבודתם ובדרך זו לתת להם ללמוד את עבודתם.

מתוך העבודה:
הגדרת מטרות
הגדרת המטרות חשובה למתכנן, למדריך, ללומד ולמי שמעריך את התוצאות. הגדרת המטרות מאפשרת חתירה משותפת של כל המשתתפים בתהליך ההדרכה להשגת המטרות ההדרכתיות.
לצורך העניין, יש לחלק את המטרות לשתי רמות :
1. מטרה כללית
2. מטרה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3537 :: [עמוד 132 מתוך 393]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>