היישום אינו מחובר לאינטרנט

היסטוריוגרפיה של החברה הישראלית - מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים

עבודה מס' 050841

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה מקיפה של ערכים שונים בחברה הישראלית כפי שהם באים לידי ביטוי בספרי ילדים.

35,115 מילים ,98 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הלגיטימיות לבחון את ספרי הילדים מנקודת מבט המדגישה את האספקט הערכי נבעה מתוך הנחה כי תוצרים תרבותיים ממשיים מעוגנים בערכים מופשטים יותר מבכל גורם אחר, וכן לאור העניין הרב הקיים בחברה הישראלית בנושא ערכים, הנתפשים כמקור מרכזי לתהליכי השינוי וההמשכיות המתרחשים בה.

מבחינה תיאורטית, נתפש הספר המאוייר לילד ככלי להעברת תרבות והנחיות חברתיות, ומרכיבי שני מימדיו של הספר - המילולי והויזואלי - נתפשו כמערכות של סימנים נושאי משמעות ערכית.
תפיסתו של הספר כאובייקט הוליסטי להעברת תרבות איחדה בתוכה את הגישה הרואה את הספרות כסוכן סוציאליזציה המשפיע על העדפותיו הערכיות של הילד מחד, ואת זו הרואה את הספרות כתוצר תרבות המשקף את הלכי הרוח הערכיים בחברה שבה הוא נוצר, מאידך.

מתוך שתי גישות אלה נסקרו המחקרים התיאורטיים והאמפיריים בתחום המסרים בספרי ילדים ישראליים.
המחקר הנוכחי בא לבחון את דרך הצגתם של המסרים הערכיים בספרי הילדים. הספר נתפס במחקר זה כאובייקט הוליסטי, ולא כמוצר שתפקידו להכיל טקסט בלבד. הספר מכיל סימנים רבים "שותקים" המעידים על מסרים ערכיים מופשטים המועברים דרכו.
כמו כן, המחקר הנוכחי בוחן את השינויים שחלו במסרים הערכיים המעוברים בספרי ילדים מפרספקטיבה של זמן בהתייחס לספרי ילדים מתקופת קום המדינה וספריי ילדים מתקופתנו הנוכחית.
הנחתנו היא כי במשך הזמן השתרשו דעות מוטעות או לוקות בחסר באשר לאופייה האותנטי של ספרות הילדים.

ההחלטה לבחון את ספרי הילדים דווקא מן האספקט הערכי שלהם נובעת משלוש סיבות עיקריות:
1. הנחה הרואה את האובייקטים התרבותיים הקיימים כהתגלמות מוחשית של ערכים מופשטים.
(גומבריך, ;1980). ,Despinette 1973; ,Firth 1969; ,Arenheim 1983
2. העניין הרב הקיים בחברה הישראלית בנושא ערכים בכלל.
(אלון, ;1986 בן-פרץ וקרמר, ;1982 ברזל, ;1981 דינור, תשי"ח; הופמן והופמן, 1982; הלוי, תשכ"ט; ס. יזהר, ;1984 רוזנבליט, 1973).
3. הקשר הברור בין ערכים וספרות בכלל ובין ערכים וספרות ילדים בפרט.
(אלמוג, 1980 א'; ברגסון, ;1982 ברזילי, ;1981 הראל, ;1986 הראל, 1988; כהן, ;1988 רגב, 1985).

הפריזמה הערכית שנבחרה כלגיטימית למחקר ספרי ילדים ישראליים נשענת על העובדה שהתהוותה של ישראל כחברה, ותהליכי השינוי וההמשכיות שהתחוללו בה מעוגנים בגורם הערכי יותר מאשר בכל גורם אחר (אייזנשטדט, 1989).

העובדה כי ערכים מהווים מוקד התייחסות מרכזי בחברה הישראלית עולה גם ממסקנת מחקרם הבין תרבותי של Dobbert ,Eisikovits & Pitman, הדן בהעברת תרבות בשלוש תרבויות שונות, ובו מודגש הקשר של החברה הישראלית לערכים, כשמסתכלים בעיקר על השימוש בערכים בטרנסאקציות של גידול ילדים, בה הביטוי ורמיזת הערכים היו גבוהות באופן משמעותי לעומת שתי החברות האחרות שנחקרו (1984). ,Dobbert ,Eisikovits ,Pitman & AL

על פי המחקרים הקיימים, הרי שמלבד היות הספר המאויר מוצר אומנותי, הוא נתפש בהקשרו הסוציולוגי - חיצוני גם כמוצר צריכה תרבותי, הממלא את מקומו של הסיפור שבעל-פה כמכשיר בידי החברה להעברת ערכיה ודפוסי תרבותה לדור הצעיר (1974). ,Spindler

מבחינה תאורטית נתפס הספר המאוייר, כמו כל תוצר תרבותי, ככלי להעברת תרבות ומסרים ערכיים, מתוך הנחה כי יש לתפוס את כל מימדיו של הספר, כמערכות של סימנים נושאי משמעות ערכית, המשקפים מחד ומטפחים מאידך את התודעה התרבותית בחברה שבה הם נוצרו. הענקת המשמעות על ידי הפרט מתאפשרת בעזרת הפנמת המערכת התרבותית הקולקטיבית.
(גומבריך, ;1983 זרחי, ;1988 כהן, ; 1981; ,Inglis 1977; ,Dixon 1980; ,Amor 1988
1976). ,Makarovsky 1984; ,Jaffe

הספר המאויר כלול אפוא בתחום ההעברה התרבותית (Cultural transmission) וככזה הוא הופך למראה כפולת פנים: מצד אחד הוא משמש כסוציאליזטור בידי החברה, ומצד שני הוא משמש כאינדיקטור תרבותי, המשקף את פני החברה שבה נוצר.

העבודה הנוכחית תתמקד במספר שאלות מחקר:
1. כיצד מוצג בספרות הילדים "הכלל" מול "הפרט" ומה מועדף יותר?
2. כיצד משתקפים יחסי היהודים והערבים בספרות הילדים, ואילו ערכים מודגשים במסגרת יחסים אלו?
3. אילו הלכי רוח משפחתיים משקפת ספרות הילדים העברית?
4. מהו ערכו של הסיפור ההיסטורי לילדים, והאם הוא משלב בין מציאות ודמיון בסיפורי הילדים העבריים?
5. מהן שנות המפנה בספרות הילדים?

תוכן העניינים:
1. מבוא

2. חלק א' - סקירה תאורטית
א. ספרות הילדים - מהי?
ב. ספרות הילדים כסימן מעביר משמעות:
ב.1. הגדרות תיאורטיות ואופרציונליות למונח "ערך".
ב.2. ספרות ילדים מאויירת כסימן מעביר משמעות וככלי להעברת תרבות.
ב.3. ספרות הילדים המאויירת כסוציאליזטור וכאינדיקטור לערכי החברה
בעולם המערבי ובישראל.

3. חלק ב' - ניתוח המסרים הערכיים בספרות הילדים
א. היחסים בין יהודים וערבים בספרות הילדים.
ב. ערכים דמוקרטיים בראי ספרות הילדים.
ג. מודעות פוליטית וחברתית בספרות הילדים הישראלית: "הכלל מול הפרט".
ד. המשפחה בספרות הילדים.
ה. מיתוס תל חי בספרות הילדים.
ו. ערכו של הסיפור ההיסטורי לילדים.
ז. בין מציאות לדמיון בספרי הילדים.

4. דיון מסכם.

5. ביבליוגרפיה (130 פריטים).

מקורות:

לומרנץ, י. ופזי, א. (1979)? דרכיי חיים כערכים: היבטים תרבותיים.מגמות, כ"ה, 341-350.
לוצקי, נ. (1979). היחסים בין יהודים וערבים בספרות הילדים. החינוך - רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה, 209-214.
ליבנת, פ. (1978). השתקפות הסכסוך הישראלי-ערבי בספרות הילדים. עבודת דוקטורט, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
לם, צ. (1976). מלחמה וחינוך. תל אביב: עם עובד.
מנדלר, נ. (1988). אידאולוגיה במקראות לילדים הארץ, 26/5/88.
משיח, ס. (1990). מציאות ומציאות אחרת - על דמיון והזייה כמדיד בביקורת איכותה של הספרות לילדים. ספרות ילדים ונוער, ב' (ס"ו), 3-16.
ס. יזהר. (1970). לחנך ל... או לחנך את. מחשבות, 31, 18-22.
ס. יזהר. (1974). על חינוך ועל חינוך לערכים. תל אביב: עם עובד.
ס. יזהר. (1984). בחירה ללא הרף, דיון בין-תחומי על בחירה בערכים עכשיו. סביבות, 14, 21-28.
סמוחה, ס. (1985). ערבים ויהודים בישראל - יחסי מיעוט ורוב. מגמות כ"ב (4), 397-422.
פוסטמן, נ. (1986). אובדן הילדות. ת"א: ספרית פועלים.
פיטרס, ר. (1980). עקרונות קורנקרטיים ותאוות רציונליות. בתוך: החינוך המוסרי - חמש מסות, ערכה: ב, חזן (30-53). ת"א: ספרית הפועלים.
פרום, א. (1975). החברה השפויה. ירושלים: א. רובינשטיין.
פרום, א. (1976). אדם לעצמו: עיון בפסיכולוגיה של המוסר. ירושלים: אוצר. המורה.
קליינברגר, א. (1962). הזכות לחנך לערכים מחייבים. מגמות, י"א, 332-337.
קליינברגר, א. (1976). מהו "חינוך לערכים?". עיונים בחינוך, 11, 5-16.
רוזנבליט, פ. (1973). חינוך לערכים. בתוך: החינוך בישראל, בעריכת: ח, אורמיאן (87-106). ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
רוטנשטרייך, נ. (1964). חברה וערכים. סוגיות בחינוך, 115-131. ירושלים: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לחינוך.
רות, ח. י. (תשכ"ה). המשורר וורדסורת' וערכי הספרות והחינוך. מחברות לספרות, ב' (ג'-ד'), 47-55.
רות, מ. (1969). ספרות לגיל הרך. ירושלים: אוצר המורה.
רותם, א. (1990). התפתחות היחס לנוף, לאדמה ולמולדת בספרות הילדים בארץ. עבודת תיזה, החוג לחינוך, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
רז, ה. (תשל"ד). שיר-ערש. הד הגן, ל"ט, 439-447.
רז, ה. (1986). "הרהורים על החינוך לדמוקרטיה באמצעות הסיפור האוטופי. בתוך: ערכים דמוקרטיים-חברתיים בראי ספרות הילדים, בעריכת ש, הראל (53-57). כפר סבא: דפוס השרון.
רגב, מ. (1985). בדרכי הספרות לילדים. סדרת אפיק, אוניברסיטת חיפה ואורנים, הקיבוץ המאוחד.
רגב, מ. (1992). ספרות ילדים - השתקפויות. תל אביב: אופיר.
רגב, מ. (1995). בין מציאות לדמיון. ספרות ילדים ונוער, 21, 11-15.
שוחט, א. "עם מיתוסים לא מתווכחים". 3/9/99 - עיתון "הארץ".
שפירא, י. (1985). עילית ללא ממשיכים. תל אביב: ספריית הפועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
שפירא, א. (1989). ההליכה על הקו האופק. תל אביב: ספריית אופקים, הוצאת עם עובד.
Adoni, H. Shadmi, E. (1980). The Portrait of the citiczen as a young reader: The Functions of Books in the Political Socialization of the youth in Israel. Reading Reasearch Quarterly, 16, 121-137.
Albrecht, M. (1954). The Relationship of Literature Society. American Journal of Sociology, 59, 425-436.
Albrecht, M. (1956). Does Literature Reflect Common Values? American Sociological Review, 21, 722-729.
Amor, S. (1980). A Functional Approach to Illustration in Children's Books - The work of E. Holesovsky. G. Fox, G. Hammond S. Amor (Eds.): PesPonses to Children's Litearature. The International Research Society for Children's Literature. Exeter University, N.Y. K.G. Saur. 76-80.
Arenheim, R. (1969). Visual Thinking. Berkeley Los Angeles. University of California Press.
Arenheim, R. (1974). Art and Visual Perception: The Psychology of the Creative Eye. Berkeley University of California Press.
Cooperman, B.D. (1983). Realities and Dreams: Images of the World in Israeli Children's Literature. Harvard Library, 31 (2), 1-30.
Csikszentmihalyi, M. Pochberg - Halton, E. (1981). The Transaction Between Persons and things. Cambridge, The Cambridge University Press.
Dahvendorf, M. (1974). Aspects of the children's Book in the federal Republic of Germany.
Baumgaerther, A. (Ed.): The German Book for Children Jureniles. Verber - Germany, friedrich Verlag, 67-94.
De Charms, R. Moller, Q. (1962). Values Expressed In American Children's Readers: 1800 - 1950. Journal of Abnormal Social Psychology, 64, 136-142.
Despinette, J. (1980). Modern Picture Books The Child's Visual Sense. G. Fox, G. Hammond S. Amor (Eds.): Responses to children's literature. The International Research Society For Children's Literature. Exeter University. N.Y., K.G. Saur.
Dixon, B. (1977). Changing them young, NR. 2: Political Ideas in Children's Fiction. N.Y. Pluto Press.
Dobbert, M. (1976). Another Route to a gerneral theary of Cultural transmission. A systems Model. J. Roberts S.K. Akinsaya (Eds.): Educational Patterns Cultural Configuration. N.Y. Mckay 205-212.
Firth, R. (1973). Symbols: Public and Private. ITTHaca, N.Y. Cornell University Press.
Gerbner, G. (1969). Toward "Cultural Indicators": The Analysis of Mass Ntmediated Public Massage Systeme. G. Gerbner, O. Holsti AL. (Eds.): Analysis of Communication Content. N.Y. London, John Wiley Sons 123-132. 105. Greenstein, F. I. (1965). Children and Politics. New-Haven: Yale University Press.
Henry, J. (1960). Across Cultural Ourline of Education. J. Roberts S.K. Akinsanya (Eds.): Educational Patterns and Cultural Configurations, N.Y. Mckay 100-170.
Inglis, F. (1981). The Promise of Happiness: Values in Children's Book's. Cambridge, N.Y., Cambridge University Press.
Jaffe, A. (1984). Symbolism in Visual Arts. C.G. Jung (Eds.): Man and his Symbols. N.Y., Laurel.
Kluckhohn, C. (1962). Values and Value Orientations in the theory of Action: An Exploration in Definition and Classification.
T. Parsons E.A.Shills (Eds.): Toward A General theory of Action. N.Y., Harper Row.
Kluckhohn, F. Strodtbeck, F. (1961). Variations in Values Orientations. Evanston, Illinois, Row Peterson.
Macclellanld, D.C. (1961). The Achieving Society. N.Y. D. Van Nostrand Co.
Macclellanld, D.C. (1963). Values in Popular Litrerature for children. Childhood Educations, 3, 135-138.
Macleod, A. (1985). The child in American Literature for children: The 1930's And Now. D. Escarpit (Ed.): The Portrayat of the child in children's literature. International Reasearch Society on Children's Litearture, 6th Conference. Muenchen, N.Y., London, Paris. K.G. Saur 79-86. 115. Mukarovsky, J. (1976).
Art as semiotic Fact. L. MateJka I.R. Titunik (Eds.): Semiotics of Art: Pargue school Contribution. Cambridge, Mass. London, The Mit Press 3-10.
Neill, A.S. (1960). Summerhill, A Radical Approach to Child Rearing. New-York: Hart Pub. Co.
O'Dell, F.A. (1978). Socialisation through children's Books: The Soviet Example. Cambridge, N.Y., Cambridge University Press.
Parsons, T. Shils, E. (1962). Values, Motives and systems of Action. T. Parsons A. Shils (Eds.): Towards A General theory of Action. N.Y., Happer Raw 47-278.
Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. N.Y., Free Press.
Rokeach, M. (1979). From Individual to Institutional Values: With Special Refernce To the Values of Science. M. Rokeach (Ed.): Understading human Values: Individual Societal. N.Y., Pree Press 47-70.
Rosengren, K.E. (1980). Cultural Indicators: Sweden 1945-1975. Paper Presented to the International conference of communication. ICA, Acapulco, Mexico, May 18-23, 1980.
Rosenthal, L. Gonen, R. (1987). Children's literature: The Ben-Yitzchak Awards. Paper Presented in the Conference of Cross-Culturalisim in children's literature. Carlton University OTTawa, Canada. May, 1987.
Sadker, M.P. Sadker, D.M. (1977). Now Upon A time: A contemporary View of Chikdren's Literature. N.Y., Harper Row.
Schwarcz, J.H. (1985). The Peresentation of the children's facial Expression in the illustration. D. Escarpit (Ed.): The Portrayal of the child in children's literature. Muenchen, N.Y., K.G. Saur 189-192.
Schwartz, S.H. Bilsky, W. (1987). Toward Auniveral Psychological Structure of human Values. Journal of Personality Social Psychology, 53, 550-562.
Shannon, P. (1986). Hidden Within the Pages: A Study of Social Perspective in young Children's favourite Books. The Reading teacher, 22, 656-663.
Smith, L.H. (1953). The unrealactant years. N.Y. London. Penguin Books.
Spindler, G.D. (1974). The transmission of Culture. G.D. Spindler (Ed.): Education Cultural Process. N.Y., Holt, Rinehart Winston 279-310.
Spindler, G. (1976). From Omnibus to Linkages: Cultural transmission Modles. J.Roberts S.K. Akinssanya (Eds.): Educational Patterns and Cultural Configuration. N.Y. Mckay
S'tewig, J. (1980). Children and Literature. Chicago, Rand Macnally.
Wiberg, J.L. Blom, G.E. (1970). A Cross National study of attitude content in Reading Primers. International Journal of Psychology, 5, 109-122.
Williams, R.M. (1968). The concept of Values. International Encylopedia of Social Science, 16, 283-287.
Williams, R.M. (1979). Change Stability in Values and Value Systems: A Sociological Perspective.
M. Rokeach (Ed.): Understanding Human Values: Individual and Societal. N.Y. Free Press 15-46.

תגים:

ספרות · מגמתיות · מיתוס · יהודים · ערבים · סוציאליזציה · משפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היסטוריוגרפיה של החברה הישראלית - מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים", סמינריון אודות "היסטוריוגרפיה של החברה הישראלית - מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.