היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסתם של אנשים עם מגבלות נפשיות מהחברה הבדואית בנגב ומהחברה הערבית במזרח ירושלים את האשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

עבודה מס' 070502

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני פנומנולוגי שנערך באמצעות ראיונות חצי מובנים.

34,188 מילים ,80 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

המחקר הנוכחי נולד במטרה לבדוק, הן את תפיסת המחלה בקרב אנשים בדואים תושבי הנגב הסובלים ממגבלות נפשיות ומאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי והן את הקשיים והגורמים המסייעים להם להתמודד עם מחלתם בתקופת האשפוז הפסיכיאטרי ובתקופות בין האשפוזים השונים. אך, כפי שהובא בתקציר ויובא בהרחבה בפרק המתודולוגיה, המחקר הורחב וכלל הן מתמודדים מהחברה הבדואית בנגב והן מתמודדים מהאוכלוסייה הערבית מוסלמית במזרח ירושלים, שאינם נמצאים בתקופת המחקר באשפוז פסיכיאטרי, אך חוו לפחות אשפוז פסיכיאטרי אחד. סקירה שערכתי על הספרות המקצועית שהתפרסמה בעשרים השנים האחרונות, מצביעה על העדר מחקרים על אוכלוסייה בדואית בתקופת האשפוז הפסיכיאטרי. בנוסף לכך, מעטים המחקרים אשר נערכו כדי לחקור את תופעת בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל ובעולם (2003 ,Abu-Baker). לאור הנאמר לעיל, המחקר הנוכחי יאפשר לשתי האוכלוסיות הן הבדואית בנגב והן הערבית במזרח ירושלים, שתי אוכלוסיות מודרות מאוד שיורחב עליהן בהמשך, לבטא בקולן האותנטי את הקשיים והגורמים המסייעים להן בהתמודדות עם המחלה הנפשית הן בתקופת האשפוז והן בין האשפוזים השונים. יש לציין כי למידה מתוך ההתנסות הסובייקטיבית של ההתמודדות עם מחלת נפש, היא בעלת ערך רב להפקת ידע על התופעה (לכמן, 2000). האוכלוסייה הבדואית בנגב מונה כיום כ- 130,000 ושיעור הגידול שלה כ- 5.5% - מהגבוהים בעולם (בן דוד, 2004). כ- 40% מהבדואים בנגב, חיים ביישובים לא מוכרים (המרכז לחקר החברה הבדואית, 2014). מדובר באוכלוסייה הענייה ביותר בישראל ועם רמת האבטלה הגבוהה ביותר ( בוימל, 2010). לחברה הבדואית בישראל מאפיינים סוציו-תרבותיים אשר בחלקם, דומים למאפיינים הייחודיים של החברה הערבית מוסלמית בישראל ובעולם כגון: האוריינטציה הקולקטיביסטית- מסורתית בקשרים החברתיים- משפחתיים והתוך משפחתיים שלהם (אלקרינאוי וסלונים, 2009). מצד שני, לבדואים מאפיינים המייחדים אותם כגון: אורח חיים מוסלמי- מנהגי השונה בפרטיו מהאורח המוסלמי אורתודוקסי, אורח חיים נוודי וקשיים במעבר ליישובי קבע ( אילנה ואחרים, 2012). על אף השינויים שחלים בחברה הערבית, חברה זו עדיין מעדיפה אוריינטציות קולקטיביות ומסורתיות בקשריה החברתיים, המשפחתיים והתוך משפחתיים, על פני אוריינטציות אינדיווידואליות ומודרניות (חאג' יחיא, 1994 ; חאג' יחיא, 2003 ; אלקרינאוי, 2001 ;1985 ,Karen& hala, 2013 , Barakat). מחקרים שונים אשר חקרו אנשים עם מגבלות נפשיות השייכים לקבוצות אתניות שונות כולל אוכלוסייה ערבית ברחבי העולם, בעולם הערבי ובישראל, מעידים על חשיבות הבנת הקונטקסט הסוציו- דמוגרפי- תרבותי- פוליטי וחשיבותו בייעול הטיפול ומתן שירות מותאם ובעל מאפיינים של רגישות תרבותית. לאור הנאמר לעיל, המחקר יתבסס על שתי פרספקטיבות מרכזיות: הפרספקטיבה האקולוגית- מערכתית והפרספקטיבה של קולקטיביזם- אינדיבידואליזם. שאלות המחקר: 1- מהי תפיסת המחלה בקרב אנשים עם מגבלות נפשיות מהחברה הבדואית בנגב ומהחברה הערבית במזרח ירושלים? 2- מהם הגורמים המסייעים/ מקשים על ההתמודדות עם המגבלות הנפשיות שלהם?. שיטת המחקר במחקר זה היא, שיטת המחקר האיכותנית פנומנולוגית. הדגימה הייתה דגימה מכוונת של אוכלוסיית המחקר (purposeful sampling ), על פי קריטריונים מוגדרים מראש הן של המאושפזים הבדואים במרכז לבריאות הנפש באר שבע, הן של המתמודדים הבדואים תושבי רהט ששהו במועדון התעסוקתי רהט והן של המתמודדים עם מגבלות נפשיות תושבי מזרח ירושלים, ששהו במועדון התעסוקתי שבמזרח ירושלים. על כך יורחב במתודולוגיה. הראיונות היו ראיונות חצי מובנים בשפה הערבית. למחקר עשויות להיות תרומות בתחומים שונים כגון : 1- תוספת לבסיס הידע הראשוני שקיים על האוכלוסייה הערבית- בדואית עם מגבלות נפשיות. מהמחקר הנוכחי, יכולים להתפתח מחקרים נוספים, אשר ייתנו ביטוי הן לקולותיהם של ערבים ובדואים בעלי מגבלות נפשיות והן של בני משפחותיהם ואשר עשויים לסייע בפיתוח מענים לאוכלוסיות מודרות אלו. 2- תרומה לצוות הרב מקצועי של בתי החולים הפסיכיאטריים הן תיאורטית והן פרקטית בבואם להבין את תפיסתם למחלה, צורכיהם וקשייהם של מטופליהם הבדואים והערבים 3- תרומה למקבלי ההחלטות בבואם לתכנן שירותים בעלי מאפיינים של התאמה ורגישות תרבותית והמיועדים לאוכלוסייה עם מגבלות נפשיות מהחברה הערבית והבדואית בישראל 4- תוספת למחקרים אשר תורמים לחיזוק המגמה של תכניות מותאמות ורגישות תרבותית ועידוד להמשך המחקרים בנושא הנחקר.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
סקירת הספרות
הקדמה
החברה הערבית מוסלמית והבדואית בישראל
החברה הערבית והמוסלמית בישראל
החברה הבדואית בנגב
החברה הערבית במזרח ירושלים
קולקטיביזם- אינדיוידואליזם
גורמים סוציו-תרבותיים ובריאות והנפש
הפרספקטיבה המערכתית-אקולוגית
מחקרים על בריאות הנפש בחברה הערבית
האוכלוסייה הערבית ושירותי בריאות הנפש בחברה הערבית
תפיסת המחלה וההתמודדות עם נכות וחולי נפשי בחברה הערבית, המוסלמית והבדואית
הטיפול הנפשי בחברה הערבית
טיפול נפשי מסורתי לעומת טיפול נפשי מודרני בחברה הערבית והבדואית בישראל
סיכום
מתודולוגיה
שיטת המחקר
כלי המחקר
שדה המחקר
תהליך הדגימה
הליך המחקר
היבטים אתיים של המחקר
פרק הממצאים
סיכום הממצאים מהמרכז לבריאות הנפש באר שבע
סיכום הממצאים מהמועדון התעסוקתי שברהט
סיכום הממצאים מהמועדון התעסוקתי מזרח ירושלים
סיכום ממצאי הראיונות עם נותני שירות ערבים משלוש שדות המחקר
סיכום פרק הממצאים
דיון
תפיסת המחלה על- ידי המתמודד הבדואי המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי ותפיסתם של הקרובים, בני המשפחה, החברים והחברה הבדואית את המחלה מנקודת מבטו של המתמודד
גורמים בסביבה המקשים על תפקודו של המתמודד הבדואי בתקופת האשפוז הפסיכיאטרי ובין האשפוזים
גורמים בתוך בית החולים המסייעים בהתמודדות עם מגבלותיו הנפשיות של המתמודד הבדואי בתקופת האשפוז הפסיכיאטרי
גורמים המסייעים למתמודד הבדואי בתקופת האשפוז ובתקופות בין האשפוזים השונים
מגבלות המחקר
אמינות המחקר
המלצות לפרקטיקה, מדיניות ומחקר
המלצות לפרקטיקה ומדיניות
המלצות למחקרים עתידיים
סיכום
רישום מקורות
נספחים
נספח1- מדריך הריאיון בעברית
נספח 2- מדריך הריאיון מתורגם לערבית
נספח 3- מכתב נלווה בעברית
נספח 4- מכתב נלווה מתורגם לערבית
נספח 5- טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר
נספח 6- טופס הסכמה מדעת של המרכז לבריאות הנפש באר שבע
תקציר (בשפה האנגלית)

קטע מהעבודה:

מעטים המחקרים אשר נערכו כדי לחקור את תופעת בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל ובעולם )-Abu 2003 ,Baker). בין השנים 2005- 1966 נערכו בעולם הערבי ) אשר מונה כ- 300 מיליון איש ), 2,213 מחקרים על תחומי בריאות הנפש השונים, בייחוד בתחומים של חרדות ושינויים במצבי הרוח; בזמן שבין השנים -1992 2001 יי התפרסמו בעולם 117,449 עבודות על תחום בריאות הנפש ) 2012 ,Doris, Ahmed, Marian & Elie). למיטב ידיעתי, מחקר זה הינו המחקר הראשון, אשר נותן במה לאנשים בדואים תושבי הנגב, הסובלים מגבלות נפשיות, לבטא בזמן שהותם באשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, את תפיסת המחלה ותפיסת הקשיים והגורמים המסייעים בהתמודדות עם מחלתם. מחקרים שונים אשר חקרו אנשים עם מגבלות נפשיות השייכים לקבוצות אתניות שונות כולל אוכלוסייה ערבית ברחבי העולם, בעולם הערבי ובישראל, מעידים על החשיבות של הקונטקסט הסוציו-דמוגרפי-תרבותי-פוליטי וחשיבותו בייעול הטיפול ומתן שירות מותאם ובעל מאפיינים של רגישות תרבותית. המחקר הנוכחי מתבסס על שתי פרספקטיבות מרכזיות: הפרספקטיבה האקולוגית- מערכתית והפרספקטיבה של קולקטיביזם- אינדיבידואליזם.

תגים:

החברה הערבית · בריאות הנפש · בדואים · מזרח ירושלים · תפיסת הנכות · מחלה · אשפוז פסיכיאטרי · מחקר איכותני · ראיונות · ערבים · מחלות נפש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסתם של אנשים עם מגבלות נפשיות מהחברה הבדואית בנגב ומהחברה הערבית במזרח ירושלים את האשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.", סמינריון אודות "תפיסתם של אנשים עם מגבלות נפשיות מהחברה הבדואית בנגב ומהחברה הערבית במזרח ירושלים את האשפוז בבית חולים פסיכיאטרי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.