עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "דמות האישה":

עבודה מס' 61663 SHOPPING CART DISABLED
גלגול דמותו של איוב בשירה העברית החדשה מדמות לתדמית שאולה, 1997.
עבודה המנתחת שירים עבריים המסווגים לשלושה חלקים לפי אופן ההתייחסות לאיוב - כדמות או כתדמית שאולה.
22,378 מילים (כ-69 עמודים), 27 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ספר איוב הוא אחד מספרי החכמה, וכוונתו לברר את הבעיה הנצחית של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". איוב, איש עשיר וצדיק, עונה בכל מיני ייסורים: כל רכושו אבד לו, בניו מתו, הוא לקה במחלת עור קשה ואשתו הציקה לו. בינו ובין רעיו, שבאו לעודדו ולנחמו באבלו, התעורר ויכוח על סיבת צרותיו.
ספר איוב מניח בלא פתרון את הבעיה של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". מציאותה של בעיה זו קשה להבנה מבחינת האדם. במקרה של איוב הסיבה לקורות אותו היא רצון ה' להוכיח כי אין צדקתו של איוב תלויה בהצלחתו בחייו הפרטיים. איוב הצדיק קיבל שכר כפול על מעשיו, לאחר שסבל ועמד בכל הניסיונות, אולם האמונה בשכר ועונש אינה יכולה לספק הסבר מלא לגורל בני האדם. יש סיבות אחרות הידועות רק לה', ואין הוא מגלה אותן לבני-תמותה.
ספר איוב מעורר בעוצמה רבה את שאלת משמעות החיים וערכם. גיבורו המיוסר של הספר תובע לדעת מדוע מעניק אלוהים חיים למי שקיומם רצוף בעינויי גוף ונפש: "למה ייתן לעמל אור וחיים למרי נפש?" (איוב ג,כ). שיאו של הספר הוא כשאלוהים עונה לאיוב מן הסערה. בתשובתו הארוכה פורש אלוהים לפני איוב תמונות ענק מהבריאה, ובסדרת שאלות נוקבות הוא מעמיד את איוב על קוצר הבנתו. פשר הייסורים טמון, אפוא, בבריאה ובסדריה, אם כי טיבו המדויק של הקשר ביניהם חורג מההבנה האנושית.
סיפור איוב מכיל יסודות של דרמה ששימשו חומר-גלם למשוררים רבים. איש היה בארץ עוץ, תם, ישר, ירא אלוהים וסר מרע, ולפתע חרב עליו עולמו. בזה אחר זה נוחתים עליו אסונות כבדים, והוא מאבד את רכושו, את צאצאיו, את מעמדו החברתי, את בריאותו ואת שלוות נפשו. יסודות של זוועה אנרכית חודרים לתוך עולמו השלו והמסודר. גלמוד, חסר כל ומוכה חולי הוא יוצא למסע הארוך של החיפוש אחרי פשר גורלו. גיבורו של הסיפור לא ידע לעולם שה' והשטן הימרו עליו כדי לדעת אם אמונתו תלויה באושרו. רעיו של איוב באו אליו לנחמו, ובשיחותיו עמם הוא כפר בעיקרון המקובל עליהם, שהייסורים הם עונש על חטא. מסכת חייו לימדה אותו, שאין קשר בין רמתו המוסרית של האדם לבין גורלו, ומכאן גם שאין סדר מוסרי בעולם. במר רוחו הוא זועק כנגד האל: "אחת היא. על כן אמרתי: תם וישר הוא מכלה... ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יכסה. אם לא אפוא מי הוא" (ט, כב-כד).
ספר איוב מעורר את השאלות הבסיסיות של הקיום האנושי: מהו מעמדו של האדם בעולם הטבע? האם יש לעולם מובן ותכלית? האם יש סדר מוסרי בעולם? מהי משמעות החיים כאשר הם מלווים בכאב ובסבל? האם יש פשר לייסורים, ומהו סוג הקשר שבין אלוהים לאדם?
בספר איוב שלטת אמונה בלתי מסויגת באלוהים כבורא העולם וכמנהיגו, אבל איוב תובע לדעת אם האלוהים הזה משגיח על עולמו בצדק ואם יש בו רחמים על בריותיו.
בגמרא נאמר ש "איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה" (בבא בתרא ט"ו ע"א).
מבחינת השאלות שמעורר ספר איוב אפשר לומר, שאיוב נברא כל העת, כי איוב הוא כל אדם. משום כך, כנראה, בחרו משוררים רבים להתייחס אליו באופנים שונים.
ההתייחסות הזו מוגדרת כבין-טקסטואליות.
בשירים שבחרתי לנתח בעבודה זו קיימת אינטרטקסטואליות, הנובעת מעצם השימוש בחומרים מהסיפור המקראי. השירים סווגו לשלושה חלקים לפי אופן ההתייחסות לאיוב: כדמות או כתדמית שאולה או מעברים בין ההתייחסות לאיוב כאל דמות לבין ההתייחסות אליו כאל תדמית שאולה. בחלק הראשון - שבעה שירים, בשני - שישה שירים ובשלישי - שלושה שירים. בתוך כל חלק סדר השירים הוא לפי סדר כתיבתם.

בסיכום נבחן האופן, שבו מטפלים בדמות איוב בהשתלשלות הכרונולוגית - גלגול דמותו של איוב בשירה העברית החדשה - מדמות לתדמית שאולה. מובאים גם אפיונים מיוחדים לדרך ההתייחסות והשימוש תוך התחשבות בתקופה, באסכולה ובאופי המיוחד של המשורר, דרכו בשירה והעומק שלו, שהם למעשה הסיבה להתייחסות אל איוב כאל דמות-אובייקט או כאל תדמית-סובייקט או התלבטות בין שתי הדרכים.
כאמור, בחירתי באיוב נעשתה מתוך ההרגשה שאיוב יכול להיות כל אדם. יש בסיפורו פן אוניברסלי שעולה בהתמודדות של בן אדם לנוכח אסונות הניתכים עליו, ובד בבד ניתן למצוא בסיפורו גם את הפן היהודי-ישראלי. אין סתירה בין השניים, שהמכנה המשותף להם הוא בין היתר החיבור להיסטוריה - לא רק הקדומה, אלא גם הנוכחית - זו שחיי היום-יום שלנו נכתבים בדפיה. חיבור זה בא לביטוי בשירים.

תוכן העניינים:
מבוא
איוב כדמות בשירה העברית החדשה
1. רחל
2. זלמן ארן
- ידי איוב \ גד קינר
- אחי, אמר איוב \ אריה סיון
- איוב \ רפי ויכרט
- איוב \ יובל אלבשן
- איוב \ דוד לויתן
איוב - מעברים בין אופני ההתבוננות בדמותו - מדמות לתדמית שאולה
- בכי איוב \ יהודה קרני
- תחינת איוב \ שמעון הלקין
- איוב נפרד מהוותיו \ אילן שיינפלד
- מזמורי איוב ט,י,טז \ מאיה בז'רנו
איוב כתדמית שאולה בשירה העברית
- איוב יושב \ מישאל מסורי כספי
- איוב \ ש. שלום
- איוב באחרית ימיו \ נח פניאל
נקודות לעיון בשיר
- על המשורר ושירתו
- חומרים מהסיפור המקראי
- ניתוח השיר
- אינטרפרטציה
סיכום
האופן בו מטפלים בדמות איוב בהשתלשלות הכרונולוגית -
גלגול דמותו של איוב בשירה העברית החדשה - מדמות לתדמית
אפיונים מיוחדים לדרך ההתייחסות והשימוש:
- לתקופה
- לאסכולה
- לאופי המיוחד של המשורר, דרכו בשירה והעומק שלו,
שהם למעשה הסיבה להתייחסות אל איוב כאל דמות-אובייקט
או כאל תדמית-סובייקט או התלבטות בין שתי הדרכים.
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 31590 SHOPPING CART DISABLED
אנלוגיה בין דמות יונה ובין דמות מרדוק מהיציר אנומה אליש.
השוואה בין שתי הדמויות ויסודות המיתוס בשני הסיפורים.
7,191 מילים (כ-22 עמודים), 15 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אנלוגיה בין דמות יונה ובין דמות מרדוק
תוכן ענינים:           hd1590
1. מבוא

2. מקומו של ספר יונה ביהדות

3. מקומו של מיתוס אנומה אליש בדת הבבלית

    .4
א. הגדרת המונח מיתוס
ב. סמני ההכר של מיתוסי דתות המזרח הקדום
ג. יסודות המיתוס ביצירה אנומה אליש

5. ניתוח דמויותיהם של יונה ומרדוק
א. דמות יונה
ב. דמות מרדוק
ג. הדומה בדמותם של יונה ומרדוק
ד. השונה בדמותם של יונה ומרדוק
ה. טבלה מסכמת

6. סיכום

7. ביבליוגרפיה


מבוא
נושא עבודתי הוא אנלוגיה בין גיבור ספר יונה ובין גיבור היצירה אנומה אליש  -
מרדוק. בחרתי להשוות בין שתי דמויות אלו משום שמצאתי הרבה מן המשותף
בתהליך שהם עברו, ברם נמצא שוני גדול בתפיסת עולמם ובהתמודדותם עם המשימה
שהוטלה עליהם מדרג גבוה מהם. בסופו של דבר שניהם הגיעו לאותה הנקודה שהיא
הצלחתם במשימה.

מבנה העבודה
העבודה נחלקת לשלושה חלקים:
בחלק הראשון אציג כל סיפור בסביבתו התרבותית דתית ואנסה להראות את השפעת
היצירות על החברה שבה צמחו. ספר יונה בתרבות מונותאיסטית
יהודית וספר הבריאה הבבלי בתרבות אלילת בבלית. בחלק השני אגדיר מהו מיתוס
ואאתר את המאפיינים המיתיים ביצירה אנומה אליש.
בחלק השלישי אציע קווים השוואתיים בין היצירות הנידונות תוך מעקב אחר כל
התהליכים שעברה כל דמות מתחילת היצירה ועד סופה היינו שליחות, התמודדות
והצלחת השליחות.


 
עבודה מס' 62024 SHOPPING CART DISABLED
דמות האישה המיתולוגית בשירי דליה רביקוביץ לעומת דמותה בשירי יונה וולך, 2002.
כיצד מצטיירת דמות האישה בשירתן של השתיים ומהם הקווים הבולטים בדרכי עיצובה.
6,551 מילים (כ-20 עמודים), 21 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
דליה רביקוביץ ויונה וולך - שתי משוררות ילידות הארץ בנות אותו דור (דליה רביקוביץ נולדה בת"א בשנת 1936 ויונה וולך בכפר אונו ב-1944). כותבות בשירתן, בין השאר, על אהבה ונשיות.
יונה וולך חיה חיים פרועים, מוחצנים. לא נרתעה מהתנסות בכל דבר חדש שנקרה בדרכה, מרדה במוסכמות ונהגה באופן פרובוקטיבי, נהנית מהזעזוע והתדהמה, שהיא מעוררת סביבה.1
דליה רביקוביץ, לעומתה, חיה את חייה רחוקה מחשיפה, מנסה למצוא את מקומה במסגרות משפחתיות שונות, תוך שהיא נלחמת את מלחמת הקיום וההישרדות היומיומית.2
החוויה וההתנסות האישית של כל אחת מהן עיצבה דמות נשית מסוימת, שבאה לידי ביטוי, גלוי או סמוי, בשירתן.
עבודה זו מבקשת לבדוק כיצד מצטיירת דמותה של האישה בשירתן של השתיים ולבחון את הקווים הבולטים בדרכי עיצובה.
מפאת תחומו המצומצם של הדיון, העיסוק בנושא יתמקד במבחר שירים, והוא אינו מתיימר להקיף את כל קובצי השירה של שתי המשוררות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א'
קווים לדמותה של האשה בשירת ד.
רביקוביץ ובשירת י. וולך
פרק ב'
דרכי עיצובה של הדמות הנשית
פרק ג'
הקינה העולצת: על שני שירים
של דליה רביקוביץ על יונה וולך
סיכום
הערות שוליים
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67853 SHOPPING CART DISABLED
דמות הגבר לעומת דמות האשה בפרסומות למשקאות אלכוהוליים וקלים, 2009.
סקירה של חמישה מקורות וניתוח של 4 פרסומות: 2 של משקאות קלים ו-2 של משקאות אלכוהוליים.
3,731 מילים (כ-11.5 עמודים), 5 מקורות, 142.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התקשורת היא חלק בלתי נפרד מחיינו והיא מלווה אותנו יום- יום, שעה- שעה. כחלק ממנה, קיימות הפרסומות אשר מציפה את הערוצים המסחריים בטלוויזיה, את העיתונים היומיים ואת הירחונים.
חוקרים רבים, בעולם ובישראל, מעלים את הטענה כי הפרסומות משקפות דימויים ומאפשרות לנו לחזור ולשנן אמיתות שאנו מכירים בנושאי מגדר, גזע, לאום, מוצא וכדומה. לכן, הן מהוות זירה ליצירת המציאות הסימבולית, להבנת יחסי הכוחות בחברה ולהנצחת אידיאולוגיה.
בעבודה זו בכוונתי לבחון כיצד מיוצגים נשים וגברים בפרסומות למשקאות קלים ואלכוהוליים.
אבדוק האם ניתן למצוא צידוק לטענת החוקרים כי הפרסומות חוזרות שוב ושוב על דימויים מגדריים ישנים ומוכרים.
לצורך העבודה דגמתי ארבע פרסומות, שתיים מתחום המשקאות הקלים ושתיים מתחום המשקאות האלכוהוליים, ששודרו בערוצים המסחריים בטלוויזיה הישראלית, בחודשים מאי-יוני 2009, ובכולן מוצגים נשים וגברים.
באמצעות ניתוח סמיוטי מבני (ניתוח תוכן איכותני), אנסה להציג את קווי הדמות הנשית והגברית, שעולים מן הפרסומות. במהלך הניתוח אתייחס לאלמנטים חזותיים וטקסטואליים, לסלוגן ולמוסיקה.

מתוך העבודה:
קארי (1989) דן במשמעותה של התקשורת בתרבות. הוא סבור כי התקשורת אינה משמשת רק לשם העברת מידע ממקום למקום או להצגת מידע חדש, אלא להעברת סמלים. היא חוזרת על המידע הקיים ומסייעת לבני אדם ליצור סדר בעולם, בכך שהיא מספרת להם שוב ושוב את מה שהם כבר יודעים ובכך היא יוצרת עבורנו מציאות ומגבשת את זהותנו כבני אדם פרטניים וכחברה. קארי מכנה תפקיד זה "תקשורת כהתכנסות" ומבקר אותה. הוא משתמש במטאפורה של דג במים וטוען שאנו חווים את המציאות דרך העולם הסמלי שהתקשורת יוצרת עבורנו, מבלי שאנו מרגישים בכך, בדיוק כפי שהדג לא מרגיש במים העוטפים אותו. באמצעות השפה והסמלים, התקשורת יוצרת עבור האדם מפה של המציאות, שעוזרת לו להתמצא בה ולהבין אותה טוב יותר, אך גם יוצרת עבורו מציאות קיימת ומנציחה אידיאולוגיות ותפיסות קיימות ושולטות, מבלי שהוא מודע כך.
 
עבודה מס' 61057 SHOPPING CART DISABLED
דמות האדם מול דמות המדינה (עבודת סיכום), 1999.
ניתוח הקשר תוך התבססות על תיאוריות פוליטיות מאז המהפכה הצרפתית של הובס, בנטאם, מרקס, בורק והפשיזם.
2,277 מילים (כ-7 עמודים), 8 מקורות, 186.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחשבה מדינית היא הגות אנושית המתייחסת לטיבה של המדינה ולהצדקתה. כל הוגה מחפש את האידיאל שבשיתוף שני פרמטרים הנ"ל - האנוש והמדינה, תוך הדגשה ייחודית לו במה יותר חשוב, האדם או המדינה או ששניהם ביחד. השאלה לגבי דמותו של האדם בהקשר של דמות המדינה דורשת מלכתחילה אדם שחושב ברשות עצמו כניצב מול המסורת, מול המחשבה שקיימת.
במאה ה-17 מתחיל מעבר לסוג שליטה חדש ע"י תהליך דמוקרטיזציה.
האבסולוטיזם אינו בחסד האל, אלא בחסד בני האדם לטובתם ולסיפוק צורכיהם.
תפישה זו מלווה בתפישה שלמה שנקראת "משנת זכויות הטבעיות".

העבודה חווה דעתה על השאלה לגבי דמותו של האדם בהקשר של דמות המדינה ומנמקת  אותה בעזרת מספר הוגים וגישות שונות  מהמאה ה17 - עד המאה ה-20: בנטאם, הובס, אדמונד בורק מארקס והפשיזם.
 
עבודה מס' 69011 SHOPPING CART DISABLED
דמויות סטריאוטיפיות בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" (עונה ראשונה), 2010.
מחקר איכותני שהתמקד בשמונה דמויות מסך הדמויות שהופיעו בתוכנית, באמצעות קריטריונים שנבחרו מראש.
26,632 מילים (כ-82 עמודים), 44 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" ובגיבורי התוכנית. תוכניות הריאליטי הפכו בשנים האחרונות לעיקר ההפקה של הערוצים המסחריים. רוב תוכניות הריאליטי מועתקות מפורמט זר ועוברות "גיור" והתאמה לקהל הישראלי. עלות הפקתן של תוכניות ריאליטי זולה יותר בהשוואה לעלות הפקתם של ז'אנרים אחרים ולפיכך מועדפות על בעלי הערוצים המסחריים(1).

שאלת המחקר היא: "האם וכיצד מייצגת תוכנית הריאליטי 'האח הגדול' דמויות סטריאוטיפיות ישראליות?"
בפרק הראשון אציג את הרקע לשידורי הטלוויזיה ואת הסיבות המניעות את בני האדם לצפייה בתכנים השונים. אחר כך אציג את התפתחות השידורים בטלוויזיה מערוץ אחד, יחיד, מונופוליסטי ועד לטלוויזיה מסחרית, רב ערוצית ומגוונת. בפרק זה אתייחס לסתירה הקיימת בין שיקולים לבחירה בתכנים איכותיים אל מול שיקולים כלכלים של רייטינג המעלים את רווחיות הזכיין. לסיום אתייחס גם לתפקידו של הרגולאטור במערכת שבה זכיינים נדרשים לשמירה על רף מסוים של איכות, בעוד שיקולים מסחריים עומדים לנגד עיניהם.
בפרק השני אבחן את המושג "סטריאוטיפ" ואת הדרכים להיווצרותו. אדגים כיצד אנו עושים שימוש קבוע בסטריאוטיפים מבלי להקדיש לעניין תשומת לב מיוחדת.
בחלק השני של הפרק אתייחס לסטריאוטיפים השונים בחברה הישראלית ולמתח המתקיים בין שלוש קבוצות עיקריות.
בפרק השלישי אסקור את הרקע לתוכניות הריאליטי, סוד קסמן ואת הסיבות שהופכות את הז'אנר לפופולארי במיוחד.
בחלק השני של הפרק אסביר בקצרה את הרקע למושג "האח הגדול". בהמשך  אציג את הרקע לתוכנית בעולם ובארץ ולבסוף אציג את מהלך התוכנית הכולל את הפורמט והחוקים. אציג את הקריטריונים המרכזיים של תוכניות ריאליטי ובאופן ממוקד יותר את הקריטריונים של תוכניות עם פורמט דומה לזה של "האח הגדול".
בהמשך אדון ביחסים הנרקמים בין הצופה והמתמודד המועדף עליו לאורך עונת שידורים ואתייחס לדרך שבה נוצר שיתוף הפעולה בין הצופה לתוכנית.
בחלק השני של הפרק אסביר בקצרה את הרקע למושג "האח הגדול". בהמשך  אציג את הרקע לתוכנית בעולם ובארץ ולבסוף אציג את מהלך התוכנית הכולל את הפורמט והחוקים. לסיום אתייחס לביקורת הנוקבת שיש על הז'אנר של תוכניות הריאליטי הטוענת לקידום ערכים שטחיים ושליליים.

שיטת המחקר היא איכותנית והמחקר הוא סובייקטיבי ופרשני. במהלך המחקר נבחנת כל דמות בסצנות שונות לאורך חמשת הפרקים שנבחרו לפי ארבעה קריטריונים קבועים. לכל דמות סטריאוטיפית מאפיינים דומיננטיים אותם מצאתי בספרות המחקרית והם יהוו מקור השוואה אל מול הסטריאוטיפים שיימצאו אצל הדמויות בתוכנית.
לכל דמות סטריאוטיפית מאפיינים דומיננטיים אותם מצאתי בספרות המחקרית והם יהוו מקור השוואה אל מול הסטריאוטיפים שיימצאו אצל הדמויות בתוכנית.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א'
הטלוויזיה ושידוריה - רקע
פרק ב'
סטריאוטיפים וטלוויזיה
פרק ג'
תוכניות הריאליטי ו"האח הגדול"
שיטת המחקר
המחקר:
פרק 1
פרק 2
פרק 16
פרק 17
פרק 33
ממצאי המחקר
דיון בממצאים
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
בבחינת אמצעי התקשורת השונים, לטלוויזיה חשיבות מרכזית במדינה דמוקרטית. הטלוויזיה ממלאת תפקיד מהותי בהעלאת נושאים לסדר היום הציבורי ועיצוב הדיון בהם. מעצם היותה מכשיר פופולארי, תכניה נצרכים ע"י קהל צופים רב וכוחה ניכר ביכולתה להשפיע על אורחות חיינו, עיצוב השקפותינו וכו' (אזרחי, 2001). כספי, (1993) טוען שהטלוויזיה ממלאת מגוון של תפקידים עבור הקהל.
 
עבודה מס' 63053 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח דמותן של נשים עיתונאיות בראי הקולנוע, 2002.
סקירת דמויותיהן של ארבע דמויות קולנועיות.
3,116 מילים (כ-9.5 עמודים), 9 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מארשה מקגראת' - הסרט: צמודים אישית
מרת'ה האקט - הסרט: העיתון
לוייס ליין - הסרט: סופרמן
פיטרסן - הסרט: צרות בכותרות
דיון אינטגרטיבי
ביבליוגרפיה

                   "את באה, בובה! ...תזדרזי בובה
                   שמי סאלי, לא בובה!
                   בסדר, בסדר סאלי. ויק, תכיר זאת
                   סאלי היא חדשה בדסק החדשות.
                   אל תקרא לה בובה"
                                                  (מתוך הסרט 'צמודים אישית', (1996

שינויים באקלים החברתי בארץ ובעולם כולו, הביאו לשינוי משמעותי בהיקף ההצטרפות של
נשים למעגל העבודה. תחומים רבים שנחשבו בעבר לנחלתם הכמעט בלעדית של גברים  -
הוראה, פסיכולוגיה, משפטים ורפואה - קלטו וקולטים מספר גדל והולך של נשים. גם אמצעי
תקשורת ההמונים לא יצאו מכלל זה (כספי ולימור, 1994).
כניסה זאת של נשים לתחומים שנחשבו עד אז לגבריים, הציבה בפניהן מכלול של  קשיים
ובעיות.
הציטוט המופיע בראשית עמוד זה,  מתוך הסרט 'צמודים אישית', ממחיש בצורה נפלאה את
הבעיות בהן יכולות להיתקל  נשים עיתונאיות במקום עבודתן. אולם יחס שובניסטי זה בו
נתקלה טאלי אטווטר בתחילת דרכה, עומד בסתירה להמשך הקריירה העיתונאית שלה.
מתפקיד של תחקירנית זוטרה בתחנת טלוויזיה מקומית, התקדמה טאלי בצורה מטאורית
לתפקיד של מגישת חדשות בכירה ברשת טלוויזיה ארצית.
'סיפור סינדרלה'  זה עם כל הקסם שבו, מרחיק אותנו מעולם המציאות הבעייתי הרבה יותר,
עימו נאלצות להתמודד נשים עיתונאיות. בעבודתנו זו בחרנו להתמקד בדמותן של ארבע נשים
עיתונאיות, כפי שהן באות לידי ביטוי בארבעה סרטי קולנוע אמריקאיים.  דמויות אלו, מציגות
להנחתנו מספר פנים מרכזיות הקשורות לעבודתן של נשים עיתונאיות ולבעיות עימן הן נאלצות
להתמודד. את העבודה נסיים בדיון אינטגרטיבי, שבו ננסה להתייחס לנושא זה של נשים
עיתונאיות, מנקודת מבט רחבה יותר.


 
עבודה מס' 41536 SHOPPING CART DISABLED
דמותו של השליט באמנות האיסלאמית, 2000.
דמותו בתקופת הפאטימים, דמות השליט לפי ציור שער לספר תרופות, דמותו במערכת הקוסמית והשליט בספרות של ימה"ב.
5,962 מילים (כ-18.5 עמודים), 4 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
האמנות האיסלמית בתקופת הפאטימים
בימי שלטונה של השושלת הפאטימית במצרים (מסוף המאה העשירית ותחילת המאה האחת-עשרה ועד המחצית השניה של המאה השתים-עשרה) אנו עדים לצמיחה פתאומית של האמנות האיסלמית. אנו עדים למגוון סגנונות אומנותיים שבאו לידי ביטוי בעבודות מתכת ועץ, בחפצי קרמיקה, ובאיורים לכתבי-יד  - תופעה אשר השפיעה על כל המרחב האיסלמי ממרכז אסיה ועד לאזור הים התיכון. התופעה מעניינת במיוחד ומרמזת על כוח השפעתה המכריע, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה תרבותית, של השושלת הפאטימית על העולם המוסלמי באותה תקופה. בין הגורמים, שתרמו להתחזקות כוחם והשפעתם של מרכזי השלטון הפאטימי בצפון אפריקה ומצרים, היו מדיניות ליברלית מבחינה דתית ואתנית, יציבות אדמיניסטרטיבית ופוליטית, חופש העיסוק וקשרי מסחר ענפים, ובמקביל חולשתה של התרבות הנוצרית הים-תיכונית  באותה תקופה .
מלבד העושר הארכיטקטוני המאפיין את המבנים והמונומנטים שנבנו בתקופה הפאטימית, מצויים ברשותנו פריטי אמנות המופיעים בעבודות עץ, קרמיקה, שנהב, מתכת, זכוכית, קריסטל, ציורי קיר, ומוזאיקה. בנוסף לממצאים
הארכיאולוגיים ישנם מקורות ספרותיים המתארים ומתעדים את התקופה הפאטימית.

דמותו של השליט באמנות הפאטימית
דמותו של השליט בתרבות האיסלמית של ימי הביניים מיוצגת באופנים שונים בחפצי אומנות שונים העשויים מחומרים שונים כמו קרמיקה, מתכת, קריסטל ועוד. כמו כן אנו מתוודעים לדמותו של השליט בעזרתם של כתבי יד שונים המתארים את השליט, וכך גם באמצעות הספרות הערבית של אותה תקופה, המקיימת מאגר עשיר של דימויים הקשורים בדמותו של השליט.
 
עבודה מס' 68223 SHOPPING CART DISABLED
מאפייני דמות משנה מתריעה בסרטי "משספים", 2009.
בחינת השאלה מהם המאפיינים והתפקידים של דמויות מתריעות בסרטי "משספים", תוך התייחסות לשבע דמויות.
11,018 מילים (כ-34 עמודים), 10 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סרטי "משספים" ( Slashers ) שהופיעו לראשונה בסוף שנות ה- 70 הם תת-ז'אנר של סרט האימה. הם מוכרים גם בשמות נוספים : סרטי עוקבים ( Stalkers ), סרטי "קטל טיפשעשרה" (Teenie-kill) וסרטי "ספירת גופות".
לסרטי "משספים" מאפיין מרכזי: מבנה העלילה. פסיכופת (בדרך כלל גבר) משוטט מחוץ לפריים ומאיים על קבוצת מתבגרים ולאחר מכן משסף אותם בשיטתיות תוך פרק זמן קצר.
הפסיכופת נוטה להשתמש בכלי נשק חדים כגון סכין מטבח, מסור חשמלי וכו' ומאופיין כישות חסרת רחמים ועיקשת, המסוגלת לעיתים לקום ממותה - לכאורה לסרטי המשך רבים. מעשי הרצח אלימים ומזוויעים במיוחד.
מאפיינים נוספים הם הזמן ; העלילה מתרחשת בזמן חופשה או חגיגה ( נשף סיום תיכון, ליל המסכות וכו') והסט: בדרך כלל פרברים, עיירה, מחנה קיץ או קמפוס של קולג', מקום מבודד ככל האפשר. מאפיין מרכזי הוא דמות "הנערה האחרונה", גיבורת הסרט, הנערה שהפסיכופת לא מצליח להרוג.

לאחר צפייה בעשרות סרטים מסוג זה לכדו את תשומת לבי דמויות של אנשים בגילאים שונים, שלעיתים יש להם דקה של זמן מסך ולעיתים פרק זמן ארוך יותר. דמויות משנה אלה אינן בין הקורבנות בדרך כלל והמכנה המשותף שלהם הוא אלמנט ההתרעה.
הן יודעות את מה שאינו ידוע ליתר המשתתפים בעלילה ובמיוחד לקורבנות עצמם : פסיכופת מסתובב חופשי ועומד לבצע רציחות מזוויעות. דמויות אלה אינן מסתפקות בידיעה - הן מדברות, הן מתריעות ומזהירות.

בעבודתי זו אנסה לבדוק את המשותף והשונה בדמויות משנה אלה, את מטרת הופעתן בסרטי "משספים" ואנסה להתחקות אחר השורשים שלהן בספרות, בתיאטרון ובקולנוע.

שאלת המחקר היא אפוא: מהם המאפיינים והתפקידים של דמויות מתריעות בסרטי "משספים"?

תוכן עניינים:
פתח דבר
מבוא

פרק ראשון
א. הרקע התרבותי - חברתי להיווצרות סרטי "משספים" בארה"ב.    
ב. תפקידן של דמויות המשנה בספרות, בקולנוע ובתיאטרון.

פרק שני
א. תיאור וניתוח דמויות המשנה המתריעות בחמישה סרטי "משספים".
א.1 "הלואין" (1978) - ד"ר לומיס, הפסיכיאטר והילד טומי.
א.2 "פרום נייט" (1980) - השרת.
א.3 "יום שישי ה-13" חלק 1 (1980) - ראלף המשוגע ואנוס,נהג המשאית.
א.4 "יום שישי ה-13" חלק 3 (1982) - הנביא המשוגע.
א.5 "הל נייט" (1981) - הנער סת'.

פרק שלישי
א. השוואה בין שש הדמויות - אנלוגיה והבדלים.
ב. מאפיינים דפוסים לדמויות המשנה המתריעות בסרטי "משספים".
ג. אמצעים אמנותיים לתיאור הדמויות.

פרק רביעי
א. דיון
ב. סיכום
ג. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנים 1978-1981 ז'אנר סרטי "משספים", "Stalker" או ""Slasher באנגלית, הציף את אולמות הקולנוע האמריקאים. בתקופה זו נוצרה הכמות הגדולה ביותר של סרטי אימה שנוצרה אי פעם(1). השם "משספים" מתייחס לסרטים המתארים רציחות מרובות ואלימות במיוחד, המבוצעות על ידי רוצח/ים פסיכופטיים לרוב באמצעות שיסוף. האלימות הקשה והציורית במיוחד ותיאור הרציחות העשיר בפרטים גרפיים כמעט של מכשירי המוות משותפים לכל סרטי המשספים. על פי רוב, הקורבנות הם בני נוער.

ורה דיקה כתב שהסרט "ליל המסכות" ((Halloween (קרפנטר,1978) נחשב לסרט ה"משספים" הראשון מפני שהוא גרף הצלחה קופתית מסחררת למרות תקציב ההפקה הצנוע שלו והציב סטנדרטים שעל פיהם, נמדדים סרטי הז'אנר שבאו אחריו. אולם "ליל המסכות" צמח על מצע של סרטי אימה קודמים ובמיוחד שלושה סרטים משנות ה- 60: "Peeping Tom" (מייקל פאואל, 1960), "Psycho" (אלפרד היצ'קוק, 1960) ו- "Violent midnight" (ריצ'רד היליארד, 1963).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>