עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "בנק ישראל":

עבודה מס' 66422 SHOPPING CART DISABLED
בנק ישראל - מדיניות מוניטרית, 2006.
תפקיד בנק ישראל כמנהל המדיניות המוניטרית בישראל.
2,769 מילים (כ-8.5 עמודים), 8 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עסקה בנושא מקרו כלכלה  ודנה בתפקיד בנק ישראל כמנהל המדיניות המוניטרית בישראל.
  
הבנק המרכזי בישראל, הוא בנק ישראל, הוקם עפ"י חוק בנק ישראל תשי"ד - 1954.
"תפקידיו של הבנק יהיו לנהל, להסדיר ולכוון את מערכת המטבע וכן להסדיר ולכוון את מערכת האשראי והבנקאות בישראל, בהתאם למדיניותה של הממשלה ולהוראות חוק זה, על מנת לקדם באמצעים מוניטאריים:
1. ייצוב ערכו של המטבע בישראל ומחוץ לישראל.
2. רמה גבוהה של ייצור, תעסוקה, הכנסה לאומית והשקעות הון בישראל." www.bankisrael.gov.il  

בגוף העבודה פורטו, הוסברו, והודגמו הכלים הרבים בהם משתמש בנק ישראל להשגת מטרותיו.

כל הבנקים המרכזיים בעולם פועלים עפ"י עקרונות דומים. בנוסף לפיקוח על כמות הכסף במשק, מפקח הבנק המרכזי על פעולותיהם של הבנקים ועל השקעותיהם.
הבנק המרכזי מבטח את הכספים שהציבור מפקיד בבנקים המסחריים.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
1. הבנק המרכזי בנק ישראל
1.1 נגיד בנק ישראל
1.1.1 תרשים מבנהו הארגוני של בנק ישראל
2. מדיניות מוניטרית
3. קביעת שער הריבית
3.1 קביעת נפח אשראי
3.2 ריבית נומינלית
3.3 ריבית ריאלית
3.3.1 דיאגרמת ריבית ריאלית לטווח הקצר בין השנים 2000 ל 2005 לפי חודשים
4. אינפלציה
4.1 מדד המחירים
4.2 מדד המחירים לצרכן
4.3 עקומת פיליפס
4.3.1 עקומת פיליפס
4.4 דיאגרמת אינפלציה 2005- 1986
5. שער חליפין
דיאגרמה 5.1 שער חליפין ריאלי אפקטיבי של השקל
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התיאוריה המאקרו - כלכלית עוסקת בניתוח המשק כמכלול אחד. היא מנסה להסביר את האופן שבו נקבעים הגדלים המאקרו - כלכליים: רמת התוצר הלאומי, רמת המחירים, רמת התעסוקה, כלל הייבוא וכלל הייצוא." ( אורון י., מארק נ.,עופר א. (1996) עמ' 14 , מבוא לכלכלה- מאקרו לכלכלה ).
 
עבודה מס' 64740 SHOPPING CART DISABLED
השפעת פרסום ריבית בנק ישראל על מדד מחירי המניות בתל אביב - מבחן אירועים, 2006.
בחינת יעילותו של שוק ני"ע הישראלי באמצעות בדיקת תגובת מחירי המניות בתל אביב לפרסום הריבית ע"י נגיד בנק ישראל.
10,198 מילים (כ-31.5 עמודים), 11 מקורות, 493.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבדוק את יעילותו של שוק ההון בישראל בגרסא החצי חזקה שלה (semi-strong form). נעשה זאת באמצעות בדיקת השינוי במדד מחיר המניות בבורסה בעקבות פרסום שער הריבית של בנק ישראל מידי חודש.
נרצה לבדוק אם, באיזה כיוון, ובאיזה מהירות מותאמים מחירי המניות לאינפורמציה חדשה זו המגיעה לשוק.
הכוונה במונח "אינפורמציה חדשה" הנה לחלק הבלתי צפוי של המידע. אכן, פרסום של אינפורמציה שהייתה צפויה אינו צריך לשנות את מדד מחירי המניות בשוק. יעילות שוק ני"ע תיבחן, כאמור, ע"י בדיקת ההשפעה של האינפורמציה החדשה (הבלתי צפויה) בימים הסמוכים להגעתה אל השוק (לפני ואחרי) על מדד מחיר המניות. נבדוק את מהירות ההתאמה של המדד לאינפורמציה החדשה (אחרי האירוע), ונבדוק גם אפשרות של דליפת מידע (לפני האירוע).

אנו משערים כי, ירידה בלתי צפויה בריבית בנק ישראל גורמת לעליה במדד מחירי המניות בבורסה בת"א, ולהיפך. אנו משערים כי ההתאמה במחיר המניות בעקבות שינוי בלתי צפוי בריבית, מתרחשת ביום המסחר הראשון לאחר הפרסום (השוק הנו יעיל). כנגזר מכך, אנו משערים כי לא ניתן להשיג רווח מעל הנורמאלי בהשקעה במדד המניות לאחר הפרסום היות וההתאמה הנה מיידית. כמו כן, אנו משערים כי לא קיימת דליפת מידע לפני האירוע. השערה זו נובעת ישירות מהגדרת "אירוע", אשר מתייחסת אך ורק לרכיב הבלתי צפוי של השינוי בריבית.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
השערת המחקר
מתודולוגיה
מבנה נתונים
ניתוח תוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
הצעד הראשון בניתוח מבחן אירוע הנו הגדרת האירוע וחלון הזמן:
הגדרת האירוע- כאמור לעיל, אנו מעוניינים לבחון את תגובת השוק לאינפורמציה החדשה המגיעה לשוק. הכוונה במונח "אינפורמציה חדשה" הנה לחלק הבלתי צפוי של המידע. אכן, פרסום של אינפורמציה שהייתה צפויה אינו צריך לשנות את מדד מחירי המניות - השינויים הצפויים כבר מגולמים במחירי המניות בזמן "הפרסום הצפוי".
כדי להעריך את הרכיב הבלתי צפוי בשינוי שער הריבית, הפחתנו את השינוי הצפוי ע"י השוק מהשינוי בפועל כפי שנעשה במאמר של דני יריב - ראה סקירת ספרות.
 
עבודה מס' 65025 SHOPPING CART DISABLED
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, 2003.
מטרתה של המדיניות המוניטרית והאמצעים בהם משתמש בנק ישראל כדי להשיג את יעדי המדיניות זו.
2,788 מילים (כ-8.5 עמודים), 4 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במדינת ישראל המדיניות הכלכלית מורכבת משני חלקים עיקריים - מדיניות פיסקלית ומדיניות מוניטרית.
המדיניות הפיסקלית מנוהלת בידי הממשלה,ומשפיעה על המשק בעיקר באמצעות תקציב המדינה.
המדיניות המוניטרית מנוהלת בידי בנק ישראל,והיא תחום אחריותו המובהק ומוקד השפעתו על המשק.
מטרת העבודה היא לבדוק את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל בתקופות השונות.
בעבודה אציג את מטרתה של המדיניות המוניטרית ואת האמצעים בהם משתמש בנק ישראל כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית.
במהלך העבודה אדון באמצעים הבאים :
שינוי כמות הכסף במשק.
משטר שער החליפין.
המדיניות להשגת יעדי האינפלציה.

תוכן עניינים:
מבוא
המדיניות המוניטרית
שליטה על כמות הכסף
משטר שער החליפין
שער חליפין קבוע
משטר רצועה אופקי
משטר רצועה אלכסונית
המדיניות להשגת יעדי האינפלציה
הגורמים בעיצוב המדיניות המוניטרית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"מדיניות מוניטרית היא מדיניות שמטרתה להשפיע על המשתנים הכלכליים דרך שינויים בכמות הכסף.היא מופעלת על ידי הבנק המרכזי"
(י.אורון,נ.מארק,א.עומר ע"מ 224).

מטרת המדיניות היא לעמוד ביעדי האינפלציה אותם מגדירה הממשלה (משנת 1992).
המדיניות המוניטרית חותרת ליציבות מחירים,שהיא תנאי הכרחי לצמיחה מתמדת ולתעסוקה מלאה.
בנק ישראל שולט על כמות הכסף במשק באמצעות שלושה מקורות:
 
עבודה מס' 64924 SHOPPING CART DISABLED
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, 2002.
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, בהתמקדות על הריבית ושער החליפין.
3,057 מילים (כ-9.5 עמודים), 7 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדינת ישראל נמצאת במצב של מיתון מתמשך, בעיקר בשל שילוב של המצב הביטחוני עם אינפלציה לא יציבה. מול מדיניות האוצר להילחם במיתון, ישנה מערכת בנק ישראל, שבראשה עומד הנגיד דוד קליין, אשר נהנה ממערכת עצמאית שלא כפופה ישירות לממשלה ובעל סמכויות מרוכזות בידיו להחלטות בלעדיות.

במסגרת עבודה זו אעמוד על המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, עם התמקדות על הריבית ושער החליפין. המדיניות המוניטרית משמשת ככלי מפתח ליישום תוכניות כלכליות של המדינה, ובידיה להשפיע על יציבות מחירים, לחזק את שוקי הכספים וההון במדינה; כמו כן, למדיניות המוניטרית יש את היכולת להשפיע על הצמיחה במשק ומימוש הפוטנציאל של הצמיחה ובכך להשפיע על רמת התעסוקה והאבטלה, שהינם קריטיים ביותר בתקופת מיתון מתמשכת. המדיניות המוניטרית היא כלי אטרקטיבי להוגים והמפעילים אותה, בשל יכולתה להיות גמישה ולהשפיע על מצב המשק בזמן קצר; כך ניתן ליישם במשק מדיניות אנטי-מחזורית הנדרשת לאזן את מצב המשק הנשחק מהמיתון. יכולת זו היא השלכה ישירה של העובדה שהמדיניות המוניטרית נשקלת ונבדקת על בסיס חודשי; תהליך קבלת החלטות לגבי המדיניות בכל הנוגע לנושא הריבית הוא קצר בשל הבדיקות החודשיות והגוף המחליט יכול לגלות גמישות, לשנות במדיניות וליישם את החידושים באופן כמעט מיידי. אפשרות זו היא שמחזקת את כוחה של המדיניות המוניטרית לשמש ככלי יעיל במדיניות בנק ישראל לסיוע במאבק במיתון במשק.

תוכן עניינים:
מבוא
המבנה והפעילויות של בנק ישראל
השפעת המדיניות המוניטרית על שער החליפין
השפעת המדיניות המוניטרית על הריבית
השוואה עם המערכת בארצות הברית והיכולת להעתיק את ההצלחה שלהם במלחמה במיתון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת הערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
לצד המדיניות של בנק ישראל, ישנם מבקרים רבים של המערכת, הטוענים כי היא עמצאית מדי, מנהלת מערכת נפרדת שיכולה להתנגש במדיניות של משרד האוצר, וכי כל הכוח המרוכז בידיו של אדם אחד העומד בראש מערכת זו, יכול להביא לאי יציבות במשק שתוצאותיה הרסניות. התלות העצומה בידיו של איש אחד, הוא נגיד בנק ישראל, היא הפקדה של חלק גדול מעתיד המשק הישראלי והמאבק במיתון, כך ששגיאות לא מבוקרות ללא יכולת לנטרלן, יכולות לגרום לנזק עצום. מכאן עולים קולות של הדוגלים בהעתקת ההצלחה של המדיניות האמריקאית למלחמה במיתון ולמבנה המוסדות המנהלים את המשק הכלכלי, ובעבודה זו נבדוק גם עד כמה זה אפשרי בהתחשב בהבדל בין המערכות.
 
עבודה מס' 63587 SHOPPING CART DISABLED
בנק ישראל, 2005.
הדרכים בהן בנק ישראל יכול לפעול בכדי לסייע בהשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
1,689 מילים (כ-5 עמודים), 5 מקורות, 142.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הבנק המרכזי הנו מוסד ללא כוונות רווח השייך למדינה אך מתנהל כגוף עצמאי. בראשו עומד נגיד הבנק המתמנה ע"י נשיא המדינה, לפי המלצת הממשלה.
מתפקידו של הבנק המרכזי בניהול המדיניות הכספית במשק יש בידיו מספר כלים להשפעה על כמות ובסיס הכסף במשק.

כמות הכסף - היא כמות המזומנים שהציבור מחזיק בידיו בין אם בארנק ובין אם בחשבונות העובר ושב והפקדונות היומיים.
בסיס הכסף - מורכב מהמזומנים שבידי הציבור ומהרזרבות שבידי הבנקים המסחריים.

הבנק  המרכזי מופקד בין השאר על הפיקוח על הבנקים ועל הדאגה ליציבותם, על שערי הריבית במשק, על הנפקת המטבע ועל שוק מטבע החוץ. תפקידיו אלו באים על מנת לסייע בהשגת יציבות כלכלית תוך השגת יעדים כגון: תעסוקה מלאה, יציבות מחירים, מאזן תשלומים יציב וצמיחה במשק.

בעבודה זו תוצגנה מספר דרכים עיקריות באמצעותן נוהג הבנק המרכזי לנהל ולפקח על מתרחש בשווקים הפיננסיים השונים בישראל (שווקי הכספים, המט"ח, המניות, האג"ח והנגזרים).

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. יצירת מזומנים
3. פיקוח על כמות הכסף במשק
4. פיקוח על הבנקים
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
נספחים
 
עבודה מס' 66602 SHOPPING CART DISABLED
בנק ישראל כיועץ הכלכלי לממשלה, 2006.
סיכום תמיציתי של פעילות בנק ישראל.
1,705 מילים (כ-5 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו אדון בתפקידו של בנק ישראל כיועץ כלכלי לממשלה במדינת ישראל.
א. תפקיד הנגיד כיועץ לממשלה
ב. הכלים והאמצעים העומדים לרשותו לביצוע התפקיד
ג. השיקולים המנחים אותו בעת ביצוע ההמלצות לממשלה
ד. מדיניות כספית (מוניטרית)
ה. שימוש ודוגמאות במושגים - אינפלציה, ריבית ושער חליפין ושוק המט"ח

מתוך העבודה:
כחלק ממבנה הארגוני של בנק ישראל נכנסת מחלקה חשובה, מחלקת המחקר.
תפקיד מחלקת המחקר בבנק הוא לסייע ביום יום לנגיד במילוי תפקידו כיועץ הכלכלי לממשלה , בעיצוב המדיניות המוניטרית.
מטבע הדברים הנגיד הוא יועץ כלכלי לממשלה ולכן כאשר הממשלה מקבלת לעיתים החלטות פוליטיות , שלא תמיד נכונות מבחינה כלכלית למדינה, בנקודה זו תפקיד הנגיד כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק ולכוון את הממשלה להחלטות כלכליות מקצועיות יותר.
 
עבודה מס' 31436 SHOPPING CART DISABLED
מעמדו של בנק ישראל במשק הלאומי, 1995.
תפקידיו וסמכויותיו של בנק ישראל, מכשירים פיננסים של הבנק, היחסים עם הממשלה ודרכי העידוד שלו בפעילות יזמית במשק.
5,738 מילים (כ-17.5 עמודים), 6 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עיניינים:
1. מבוא
2. תפקידים וסמכויות של בנק ישראל
3. מכשירים פיננסיים של בנק ישראל
4. יחסים בין בנק ישראל לבין הממשלה
5. דרכי עידוד של בנק ישראל בפעילות יזמית במשק

מבוא
מטרת ההעבודה היא לתאר ולנתח את פעילותו של בנק ישראל תוך כדי בדיקת תפקודו ומעמדו  במשק הלאומי.  הפעילות  הפיננסית של  בנק ישראל מהווה בסיס לפעילות כלכלית של המשק כולו,  וניתן להניח כי ישנה השפעה על כל התחומים חברתיים של מדינת ישראל.
היות והנושא קרוב לנושאים כלכליים יתכן ויגלשו התיאורים למימדים כלכליים טהורים אך יחד עם זאת חשוב לציין כי הנושאים הללו מהווים חלק בלתי נפרד מתחומים חברתיים  אחרים, שנמצאים בתהליך  מתמיד של  השפעה דו-צדדית.
מטרה נוספת של עבודתי היא לנתח את השפעתו של בנק ישראל על יזמות כלכלית במשק ובנוסף לזה אבדוק האם בנק ישראל דוגל בהתקדמות מהירה של המשק או להפך בולם את התפתחות כזאת על מנת לפקח עליה ולכוונה. אך בכל מקרה חשוב לציין  כי גם התפתחות  חופשית וגם  מכוונת זקוקים  במערכת כספית תקינה  ומסודרת  אשר
תטפל  בעינייני ויסות  אספקת הכספים  למשק שבסופו של דבר תשמש  כמכשיר החשוב ביותר לקביעת  קצב פעילות  כלכלית במשק.
 
עבודה מס' 40681 SHOPPING CART DISABLED
בנק ישראל-אמינות, מוניטין ועצמאות.
תפקידי הבנק, דיון במאמרים: תאוריה של מדיניות מוניטרית במודל של שיעורים, אמינות מול אמינות של מדינאי, ובנק מרכזי.
9,550 מילים (כ-29.5 עמודים), 8 מקורות, 306.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות אנו עדים להופעתן של גישות חדשות, בעולם המאקרו-כלכלי, המדגישות את חשיבותם של מושגים כמו אמינות, מוניטין, עצמאות, משטר של כללים ומשטר של שיקול דעת (רשות). עד להופעתן של גישות אלו לא היה נהוג להתייחס למושגים אלה במסגרת תיאורטית כלשהי. הגישות החדשות מנסות לעגן את המושגים הללו במודל מוצק.
הגישות החדשות מעוררות עניין רב במיוחד בארצות שחוו תהליכים אינפלציוניים חמורים ותכניות לייצוב כלכלי. בניסיון לעמוד מול הבעיה נוצר מצב בו קשה היה לנתח את ההתפתחויות הללו במסגרת המודלים המסורתיים, ומכאן שיש להשלימו בבניית מסגרת תיאורטית מתאימה תוך הבנת ההיבטים הקשורים למושגים הללו. אפשר להביט על הגישות החדשות כעל המשך ל"מהפיכת הציפיות הרציונליות" שהתחוללה בעולם המאקרו-כלכלי. בתחילת ה"מהפיכה" סברו כי הציבור בונה את התנהגותו על סמך תחזיתו לגבי מדיניות שרירותית של הממשלה. הגישות החדשות מדגישות את העובדה כי הציבור בונה את תחזיתו תוך ניסיון להבין את מניעיה של הממשלה, בעוד הממשלה מצידה מנסה להשיג את מטרותיה תוך התחשבות במניעיו של הציבור ובאינפורמציה שיש בידיו. כך נוצרים יחסי גומלין (תורת המשחקים) בין הסקטור הפרטי והממשלה. יחסי גומלין אלה משפיעים, בין היתר, על אופיה של המדיניות המוניטרית ועל התפתחות האינפלציה, והאבטלה.
מסגרת יחסי הגומלין בין הממשלה לציבור יכולה להיות בעלת אופי חסר שיתוף פעולה לחלוטין, כאשר כל צד מנסה לנצל באופן מלא את המכשירים העומדים לרשותו. לחילופין יכולה הממשלה לקבוע כללים להתנהגותה ולהצהיר על התחייבויותיה לגבי מדיניות שכר או שער חליפין, למשל במסגרת עסקת חבילה.(1)
במקרה הראשון יחסי הגומלין ייטו להניב שווי משקל בלתי יעיל (לא אופטימלי), בו הממשלה אינה מצליחה להשיג את מטרותיה בתחום התעסוקה ובמקביל אינה מצליחה למנוע אינפלציה. קביעת כללי התנהגות מראש היא אחת הדרכים להימלט משווי משקל בלתי שיתופי. כמובן שמתעוררת שאלה ביחס לאמינותם של הכללים ושל התנאים היוצרים את האמינות המצופה. כאן מתעוררת שאלת תפקיד המוניטין והאמינות שהממשלה בונה לעצמה לאורך זמן באמצעות שמירה על כללי התנהגות ועל תדמיתה בעיני הציבור.
הגישות החדשות מדגישות את היתרון שבקביעת כללי התנהגות לטווח הארוך על פני אילתורים בטווח הקצר, שכן אילתורים אלה, במשטר של שיקול דעת, משפיעים גם על שיווי המשקל של הטווח הארוך.

המאמר פותח בתיאור כללי של בנק ישראל, תפקידיו ומטרותיו, על מנת לבסס את הדיון. בהמשך מתוארים שלושה מאמרים. הראשון, מאת בארו וגורדון (1983), מנתח את המשמעות והיתרון של שימוש בכללי מדיניות על פני מדיניות של שיקול דעת. השני, מאת דרזן ומאסון (1994) מנתח את ההשפעות שיש לשמירה על מדיניות מוניטרית קשוחה המתמשכת לאורך זמן על אמינות הממשלה. המאמר השלישי הוא ספרו של צוקרמן (1992) המצביע על אומדנים נוספים לבחינת עצמאות הרשויות המוניטריות. בסיכום מובאת השוואה בין הגישות השונות ודוגמאות מן העבר הקרוב במדינת ישראל.(2)

תוכן העניינים:
1. מבוא

2. תפקידי בנק ישראל ומטרותיו
בנקאי הממשלה
בנקאי ומפקח הבנקים המסחריים
המדיניות המוניטרית
המדיניות בשוק מטבע החוץ
מחקר כלכלי

3. דיון במאמרים
א. תיאוריה של מדיניות מוניטרית במודל של שיעורים
טבעיים מאת ר. בארו וד. גורדון
מודל של אבטלה ואינפלציה
מדיניות שווי משקל
תכונותיו של שווי משקל ללא חוקים
הרחבה למודל
צמיחה מוניטרית ככלי מדיניות
השפעות מתמשכות של זעזועים נומינליים
חוקים מול תבונה
מוסדות מוניטריים ובחירת מדיניות
ב. אמינות של מדיניות מול אמינות של מדינאי
מאת אץ דרזן ופ. מאסון
המודל הבסיסי
האם היסטוריה של מדיניות קשוחה תביא בהכרח
לעליה באמינות?
מסקנות
ג. אסטרטגיה, אמינות ועצמאות של בנק מרכזי
מאת א. צוקרמן

סיכום

הערות לביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64505 SHOPPING CART DISABLED
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, 2004.
סקירת הבנק ותפקידיו.
2,100 מילים (כ-6.5 עמודים), 3 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת במדיניות המוניטארית של בנק ישראל .
בחלק הראשון של העבודה סקרתי את החלק התיאורטי של הנושא ( פרקים 1 ו -2 ) שכלל :
בנק ישראל - רקע כללי .
בנק ישראל - תפקידים .
מדיניות מוניטארית - רקע כללי .
יעוץ כלכלי לממשלה .
שוק מטבע החוץ וניהול יתרות מטבע החוץ
מעקב וניתוח פעילות המשק במטבע חוץ .
בנקאי של הממשלה והבנקים .

בחלק השני של העבודה הבאתי קטעי עיתונות בנושא המדיניות המוניטארית שהתפרסמו באתר
של בנק ישראל, בנושאים :
יתרות במטבע חוץ בבנק ישראל לחודשים דצמבר 2002 , ינואר 2003 .
הגורמים המשפיעים על גודלן של יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל .
הנפקת אג"ח צמודות לדולר ע"י המגזר הפרטי .

תוכן עניינים
פרק 1 :  מבוא
פרק 2 :  מדיניות מוניטארית
2.1  יעוץ כלכלי לממשלה
2.2  שוק מטבע החוץ וניהול יתרות מטבע חוץ
2.3  מעקב וניתוח פעילות המשק במטבע חוץ
2.4  בנקאי של הממשלה ושל הבנקים
פרק 3:   מדיניות מוניטארית של בנק ישראל - קטעי עיתונות
פרק 4:   סיכום
פרק 5:  ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"מדיניות כספית (מוניטארית) היא מדיניות שמטרתה להשפיע על המשתנים הכלכלי דרך שינויים בכמות הכסף, היא מופעלת ע"י הבנק המרכזי "
[אורון י., מארק נ., עופר א., "מבוא לכלכלה - מאקרו כלכלה" (2000), הוצאת עמיחי,
תל אביב.]

מדיניות כלכלית מורכבת משתי חלקים עיקריים - מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטארית.
(1) המדיניות הפיסיקלית מנוהלת בידי הממשלה, ומשפיעה על המשק בעיקר באמצעות תקציב המדינה. הקצאת הוצאות הממשלה ומימונן (המיסוי וגיוס ההון)
(2) המדיניות המוניטארית מנוהלת בידי בנק ישראל והיא תחום אחריותו המובהק ומוקד השפעתו על המשק.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>