היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת שינויים בריבית בנק ישראל על ערכן של מניות

עבודה מס' 070768

מחיר: 239.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם וכיצד משפיעה העלאה או הורדה של שערי הריבית על ידי בנק ישראל על שוק המניות בבורסה?

7,163 מילים ,27 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

התפיסה המקובלת בספרות המקצועית בחשבונאות היא, שערך המידע למשקיעים נמדד על פי השינויים החלים במחירי ניירות הערך סביב למועד פרסום המידע. תפיסה זו נובעת מההנחה, שהתגובה בשוק ניירות ערך יעיל, משתקפת בשינוי מחירים תוך בחינת השינוי הריאלי בפועל, באומדן המשקיעים את ערך הפירמות ואת יציבותן (ברנע, האוזר, סולגניק ושכטר, 1999). ואמנם, ניתן לצפות כי העלאת ריבית תוריד את מחירי המניות בשל העלויות הכרוכות בגיוס האשראי לחברות. בנוסף, קיים גם שיקול של כדאיות ההשקעה.

הנחת היסוד הינה שוק יעיל במסחר בניירות ערך. שוק יעיל מציג את מכלול הנתונים. שינוי בלתי צפוי בריבית בנק ישראל מהווה חסר של נתון. מכיוון שכך סביר כי ככל שתרד הריבית תרד הכדאיות לחסוך בבנקים ותעלה הכדאיות להשקיע באפיקים אלטרנטיביים, למשל במניות. מכיוון שכדאיות ההשקעה במניות תגבר, הרי שתגדל תנועת הקונים, ומדרך הטבע יעלה מחירן של המניות. כך גם ככל שתעלה הריבית ירד מחירן של המניות. העדכון במחיר המניות יהיה עם פרסום הריבית על ידי בנק ישראל. מכיוון שכך, הרצון לצמיחה משולב באינטרס לצמצום הריבית עבור המשקיעים במניות, ובדרך זו גדלה ההשקעה בענפי המשק השונים (Ali, Haider, Kanwal, Sub-Campus & Khan, 2013).

ואכן, תיאור שערי המניות בדו"ח הבורסה לניירות ערך מציין כי אחד מהגורמים החיוביים העיקריים שהשפיעו על מגמת המסחר בתל-אביב היה "הורדת הריבית על ידי בנק ישראל ברבע אחוז, שלוש פעמים השנה...", היינו שנת 2013, לרמה של אחוז אחד. עוד מציין הדו"ח כי הורדות הריבית היו על רקע החלשות הדולר ועליית מדד המחירים לצרכן בשיעור נמוך מתקרת האינפלציה שהציבה הממשלה. לסיום מציין הדו"ח כי גורם חיובי נוסף שהשפיע על מגמת המסחר היה הירידה בשיעור האבטלה, מכשבעה אחוזים בשנת 2012 לכחמישה אחוזים וחצי בסוף שנת 2013 (הבורסה - סקירה שנתית, 2013). ניתן אפוא ללמוד מכך שלתנודות בשערי הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל השפעה על חיזוק המשק המקומי. ריבית נמוכה יותר מובילה לעלויות נמוכות יותר של הייצור, ובכלל זאת של שכר העבודה. כיוון שכך גם האבטלה יורדת, המשק מתחזק והדבר מלמד שלא רק כדאיות ההשקעה באפיקים אלטרנטיביים להשקעה שקלית מחזקת את המניות, אלא עצם הוזלת עלויות הייצור והשירותים, כתוצאה מהירידה במחיר הכסף, כלומר הריבית, מובילה לכדאיות גבוהה יותר בהשקעה בחברות בורסאיות.

הריבית משפיעה על העלויות, ומכיוון שכך משפיעה על כדאיות התפעול של חברות מצד אחד ועל משברים וצמצומם מצד שני. ריבית נמוכה, משמעותה עלויות נמוכות ועלויות נמוכות משמעותן פחות עלויות מימון, פחות חובות, פחות "תספורות" מהנתח המגיע למשקיעים, ומכאן שריבית נמוכה מגבירה את האמון במשק ומעודדת צמיחה (Ashcraft, Garleanu & Pedersen, 2011). עם זאת, לא ניתן להתייחס רק למצב המתואר כאל מצב קבוע. הדבר נכון לא רק לגבי מדינות שבהן המשק פחות יציב, אלא גם לגבי מדינות בעלות משק יציב, כיוון שבמדינות אלו ראוי להתייחס גם לדבריהם של Blanchard, Dell'Ariccia and Mauro (2010) הטוענים כי מעבר לאינפלציה ותוצר ישנם גורמים כלכליים שונים, היוצרים משברים או מאיימים ליצור משבר וחובה על הבנק המרכזי להתייחס אליהם בעת קביעת רמת הריבית. ניתן אפוא לראות, כי לא ניתן כלל להתייחס לערכן של מניות ללא התייחסות לעלויות הכרוכות בתפעול החברות וללא החוסן של כל חברה וחברה הנסחרת בבורסה, אך גם להתפתחויות שונות המתרחשות במפה הכלכלית במדינה.

לאור האמור תהא שאלת מחקרנו: האם וכיצד משפיעה העלאה או הורדה של שערי הריבית על ידי בנק ישראל על שוק המניות בבורסה?

על מנת לענות על שאלת המחקר תובא בפרק הבא סקירת ספרות המתארת את הסוגיות הרלוונטיות, ובהן משמעות הריבית עבור הלווים והמשקיעים. בהמשך תהיה התייחסות לריבית הבנקאית והחוץ-בנקאית, ולהשפעת הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל על קביעתה של ריבית זו וכן על הצמיחה במשק. לאחר מכן תידון התנהגותן של מניות, הן מתוך הנחת שוק יעיל והן מתוך התייחסות לריבית ולגורמים נוספים המשפיעים על התנהגותן של המניות. בחלק האחרון של הסקירה תוצג ההשפעה הישירה של ריבית בנק ישראל על מחירי המניות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1. משמעות הריבית עבור הלווים והמשקיעים
2.1.1. הריבית הבנקאית והריבית החוץ-בנקאית
2.1.2. משמעות הריבית לצמיחה במשק
2.2. התנהגותן של מניות
2.2.1. הנחת שוק יעיל
2.2.2. ריבית וגורמים שונים המשפיעים על התנהגות המניות
2.3. ריבית בנק ישראל והשפעתו על מחירי המניות
2.4. רציונאל המחקר
2.5. השערת המחקר
3. שיטת המחקר שננקטה בעבודה
4. ממצאים
5. דיון
מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה
עיתונות ואינטרנט

קטע מהעבודה:

בדרך כלל כאשר אדם או ארגון מסוים נזקק להלוואה הוא פונה לבנק. הבנק בודק את הבטוחות שמעמיד לרשותו הלקוח, ובהתאם לערכן ושעבודן המלא, מתקבלת החלטה אם לאשר ללקוח את ההלוואה המתבקשת. הלוואה זו שונה מההלוואה המתקיימת באשראי הבנקאי השוטף. חיוב הלווה במסגרת האשראי מורכב מתזרים עובר ושב ולרוב מדובר בסכומי אשראי נמוכים יחסית. הלוואות של סכומים גבוהים יותר נחלקות להלוואות לזמן קצר, ובכללן הלוואות גישור, המספקות מימון בתקופת ביניים שבין ביצוע עסקה לבין הגעתה של הכנסה צפויה ולהלוואות לזמן ארוך, עד כדי עשרות שנים, כפי שנהוג במשכנתאות. יש וההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן וישנם מודלים שונים של ריבית (וינרוט ומדינה, 2000). הלוואה שהבנק מעניק ללווה אמורה לענות על שני תנאים בסיסיים. האחד - ערבויות הנראות בעיני הבנק כעשויות להבטיח את החזר ההלוואה ועלויותיה. השני - בלעדיות על הערבות, היינו שלא תהווה אותה ערבות גם בטוחה של נושה נוסף. לעתים מסתפק הבנק בערב, היינו צד שלישי שיבטיח מצדו את החזר החוב, ולעתים דורש את הערב כבטוחה נוספת (גבאי, 1994). מי שאינו יכול להביא ערבויות ראויות לבנק, ובדרך כלל גם לא ערבים טובים, מסורב לעתים על ידי הבנק, כלומר נדחית בקשתו לקבלת הלוואה. במצב זה פונה הלווה אל המערכת החוץ-בנקאית. ההלוואות החוץ בנקאיות אינן מיוחסות דווקא לסוג מסוים של מלווים, אלא לכלל הגורמים שאינם מוסדות בנקאיים בפיקוח, בין אם אלה ארגונים העוסקים בפעילות פיננסית, עסקים המעניקים הלוואות במהלך עסקיהם הרגיל או אנשים פרטיים (נרקיס ושיידמן, 2006).

תגים:

ניירות ערך · מניות · בורסה · השקעות · ריבית · אשראי · בנק ישראל · תשואות · שער החליפין · הלוואות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת שינויים בריבית בנק ישראל על ערכן של מניות", סמינריון אודות "השפעת שינויים בריבית בנק ישראל על ערכן של מניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.