עבודות [1-9] מתוך 32 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "אבטלה":

עבודה מס' 21497 SHOPPING CART DISABLED
ביטוח אבטלה כמאיץ אבטלה, 1997.
בדיקת המתאם בין גובה דמי האבטלה ואחוז המובטלים מכח העבודה הישראלי על מנת לאמוד את השפעת ביטוח לאומי על אחוז האבטלה.
6,390 מילים (כ-19.5 עמודים), 9 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה הישראלית היא חברת רווחה ולכן מקנה ביטוח סוציאלי בסיסי לכל אזרחיה. אחת מצורות ביטוח אלו הוא תשלום "דמי מחיה" לאדם שעבד אולם אינו עובד כרגע, בניגוד לרצונו. שיטה זו נקראת תשלום "דמי אבטלה".
דמי אבטלה אלו משולמים ע"י הביטוח הלאומי כאחוז מהשכר, על פי קריטריונים קבועים וברורים ביותר, אשר נקבעו בחוק הביטוח הלאומי (1951). עבור דמי אבטלה אלו מנכים משכר העובד דמי ביטוח לאומי, וביחד עם דמי הביטוח הלאומי שמשלם המעביד, הם מועברים למוסד לבטוח לאומי כחלק אינטגרלי מניכויי השכר של העובד .
ההגדרה למי שאינו עובד קבועה בחוק אולם ישנן פרצות רבות שאין החוק יכול לכסותם: אחת מהן, הנפוצה, היא תרמיות וזיופים. השיטה השניה נעוצה בבעיה מה קורה אם לעובד "אין חשק" ללכת לעבודה, היות והוא יקבל בכל מקרה את דמי האבטלה.
יצויין כי החל משנת 1991 בו אושר התיקון בחוק המתייחס ללשכות עבודה פרטיות מצב המובטלים הוטב והם יכולים לחפש עבודה ביתר קלות (סעיף 36.א' לחוק נמחק: "וחייב בזיקה ללשכת העבודה..." בכך הוסרה החובה לפנות לשירות התעסוקה. גם סעיף 64 שונה וקבע את: "תנאי הרישיון ללשכות עבודה פרטיות").

מטרת עבודה זו היא לסקור את המתאם בין גובה דמי האבטלה ואחוז המובטלים מכח העבודה הישראלי, על מנת לאמוד את השפעת התופעות דלעיל.

ראשי פרקים:
     1.מבוא והצגת הנושא
     2.הקדמה- השכר בישראל
     3.הזכות החוקית לדמי אבטלה
     4.הגורמים המשפיעים על הרצון לאבטלה
     5.בדיקה אמפירית
          א.המטרה
          ב.השיטה
          ג.השערות
          ד.ניתוחים מסקנות
     6.סיכום העבודה
     7.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 65189 SHOPPING CART DISABLED
ביטוח אבטלה ואבטלה בישראל, 2005.
אמידת הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל וסקירת את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי. העבודה תתמקד בשנים 1990-2002.
13,110 מילים (כ-40.5 עמודים), 25 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא האבטלה הינו נושא כאוב בכל סוגי המשטרים החברתיים, והוא מהווה תופעה הכוללת מגוון רחב מאוד של תחומים.
ההיסטוריה האנושית רצופה ניסיונות לרפורמות כלכליות וחברתיות שנועדו לנסות ולמגר את התופעה או לפחות לנסות ולהפחית אותה עד למינימום האפשרי. לשיעורי אבטלה גבוהים ומתמשכים, שמהווים נזק חמור לחברה ולמשק, יש השלכות כלכליות וחברתיות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. האבטלה יוצרת בעיות של אי שוויון בהכנסות, מגבירה בעיות סוציו-אקונומיות, פגיעות טראומטיות, נפשיות וכלכליות בפרט.
מסיבות אלה ואחרות נתקבל בכנסת בשנת 1973 חוק ביטוח אבטלה. כתוצאה מחוק זה התעוררו לדיון אקדמי בעיות שונות ומגוונות שנוצרו מביטוח אבטלה. מרבית הבעיות שנוצרו כתוצאה מחוק זה גלויות לעין ואנו עדים אליהן כל חודש בחודשו למשל: הארכת תהליך חיפוש העבודה, גידול מסוים ברמת האבטלה, הקלה בהחלטה של עובדים ומעבידים להתפטר ולפטר, יצירת לחץ להעלאת שכר המינימום ועוד. חשיבותו של חוק ביטוח אבטלה הוא בכך שהוא מאפשר לבלתי מועסקים פתרון זמני עד למציאת מקום עבודה חדש, ואין מטרתו לאפשר ניצול לרעה של תשלומיו ע"י הארכת תקופת אבטלה.
כיום, למדינת ישראל ישנה רגישות רבה לנושא האבטלה ותוצאותיו בגלל העובדה שיש לו השלכות רבות בין היתר בתחומים של קליטת עליה וצמצום הפערים בין האוכלוסיות השונות.
שיעורי האבטלה הגבוהים בתחילת שנות השמונים בארץ  ובמדינות מערב אירופה ובנוסף לכך שיעור אבטלה גבוה גם בתקופות של אינפלציה גבוהה מעלים, מחדש את השאלות הבאות: האם ההשפעה של ביטוח אבטלה היא חיובית? האם היא בעצם לא גורמת לתוצאה הפוכה ומעלה את שיעורי האבטלה? האם ביטוח אבטלה גורם לכך שחיפוש עבודה ייעשה בעצמה קטנה יותר? התשובות לשאלות אלה מורכות ואינן חד משמעיות.
שאלות כאלו ואחרות הובילו רבים מהחוקרים בארץ ובעולם לבחון את שיטת ביטוח אבטלה ולאמוד את הקשר בינה לבין האבטלה.

מטרת עבודתי היא לאמוד את הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל ולסקור את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי, העבודה תתמקד בין השנים 1990-2002.

בתחילת העבודה אציג הגדרות בסיסיות שבהן השתמשתי בעבודה, לאחר הסבר של חוק ביטוח אבטלה בישראל, אציג את התיאוריה הגורסת ששיטת ביטוח אבטלה במהותה גורמת במודע להארכה של משך חיפוש העבודה ולגידול בשיעור האבטלה.
אני אסקור ממצאים של מחקרים ממצאים אמפיריים של מחקרים קודמים, בארץ ובעולם, הנוגעים להשפעת מערכת הביטוח על התנהגות חיפוש העבודה, ושיעור האבטלה. הממצאים האמפיריים הנ"ל, תומכים במסקנות הניתוח התיאורטי, לפיהן גורמת מערכת ביטוח האבטלה לעליה בשיעור האבטלה במשק דרך הארכת משך האבטלה.

העבודה ומסקנותיה יתבססו על מחקרים שנבדקו בנושא הנבדק.

תוכן עניינים:
פרק 1: רשימת לוחות וגרפים ומבוא העבודה
      1.1 רשימת לוחות וגרפים
      1.2 מבוא
פרק 2: הגדרות ורקע תיאורטי
      2.1 הגדרות
      2.2 התפתחות היסטורית של ביטוח אבטלה
      2.3 חוק ביטוח אבטלה בישראל
      2.4 השפעת ביטוח אבטלה על האבטלה-תיאוריה והשערות
פרק 3: סקירת הספרות
      3.1 סקירה על הקשר בין ביטוח אבטלה ואבטלה - ממצאים אמפיריים של מחקרים קודמים
      3.2 חוק ביטוח אבטלה - השוואה בינלאומית
פרק 4: נתונים וממצאים
      4.1 הצגת נתונים וממצאים
      4.2 ניתוח הממצאים
פרק 5: דיון(סיכום ומסקנות)
פרק 6: ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כוח העבודה האזרחי: הם אנשים בני 15 ומעלה, שהיו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" ב"שבוע הקובע", לפי ההגדרות המפורטות להלן:

א. מועסקים - הם אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע הקובע בעבודה כלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת; כל העובדים בקיבוצים; בני משפחה שעבדו ללא תשלום 15 שעות ויותר בשבוע; אנשים השוהים במוסדות שעבדו 15 שעות ויותר בשבוע.
קבוצת "המועסקים" מורכבת משלוש קבוצות משנה:
 
עבודה מס' 63757 SHOPPING CART DISABLED
ביטוח אבטלה ואבטלה בישראל, 2004.
13,117 מילים (כ-40.5 עמודים), 25 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
פרק 1: רשימת לוחות וגרפים ומבוא העבודה
            1.1 רשימת לוחות וגרפים
            1.2 מבוא
פרק 2: הגדרות ורקע תיאורטי
            2.1 הגדרות
            2.2 התפתחות היסטורית של ביטוח אבטלה
            2.3 חוק ביטוח אבטלה בישראל
            2.4 השפעת ביטוח אבטלה על האבטלה-תיאוריה והשערות
פרק 3: סקירת הספרות
            3.1 סקירה על הקשר בין ביטוח אבטלה ואבטלה - ממצאים אמפיריים של מחקרים קודמים
            3.2 חוק ביטוח אבטלה - השוואה בינלאומית
פרק 4: נתונים וממצאים
            4.1 הצגת נתונים וממצאים
            4.2 ניתוח הממצאים
פרק 5: דיון(סיכום ומסקנות)
פרק 6: ביבליוגרפיה

מבוא:
נושא האבטלה הינו נושא כאוב בכל סוגי המשטרים החברתיים, והוא מהווה תופעה הכוללת מגוון רחב מאוד של תחומים.
ההיסטוריה האנושית רצופה ניסיונות לרפורמות כלכליות וחברתיות שנועדו לנסות ולמגר את התופעה או לפחות לנסות ולהפחית אותה עד למינימום האפשרי. לשיעורי אבטלה גבוהים ומתמשכים, שמהווים נזק חמור לחברה ולמשק, יש השלכות כלכליות וחברתיות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. האבטלה יוצרת בעיות של אי שוויון בהכנסות, מגבירה בעיות סוציו-אקונומיות, פגיעות טראומטיות, נפשיות וכלכליות בפרט.
מסיבות אלה ואחרות נתקבל בכנסת בשנת 1973 חוק ביטוח אבטלה. כתוצאה מחוק זה התעוררו לדיון אקדמי בעיות שונות ומגוונות שנוצרו מביטוח אבטלה. מרבית הבעיות שנוצרו כתוצאה מחוק זה גלויות לעין ואנו עדים אליהן כל חודש בחודשו למשל: הארכת תהליך חיפוש העבודה, גידול מסוים ברמת האבטלה, הקלה בהחלטה של עובדים ומעבידים להתפטר ולפטר, יצירת לחץ להעלאת שכר המינימום ועוד. חשיבותו של חוק ביטוח אבטלה הוא בכך שהוא מאפשר לבלתי מועסקים פתרון זמני עד למציאת מקום עבודה חדש, ואין מטרתו לאפשר ניצול לרעה של תשלומיו ע"י הארכת תקופת אבטלה.
כיום, למדינת ישראל ישנה רגישות רבה לנושא האבטלה ותוצאותיו בגלל העובדה שיש לו השלכות רבות בין היתר בתחומים של קליטת עליה וצמצום הפערים בין האוכלוסיות השונות.
שיעורי האבטלה הגבוהים בתחילת שנות השמונים בארץ  ובמדינות מערב אירופה ובנוסף לכך שיעור אבטלה גבוה גם בתקופות של אינפלציה גבוהה מעלים, מחדש את השאלות הבאות: האם ההשפעה של ביטוח אבטלה היא חיובית? האם היא בעצם לא גורמת לתוצאה הפוכה ומעלה את שיעורי האבטלה? האם ביטוח אבטלה גורם לכך שחיפוש עבודה ייעשה בעצמה קטנה יותר? התשובות לשאלות אלה מורכות ואינן חד משמעיות.
שאלות כאלו ואחרות הובילו רבים מהחוקרים בארץ ובעולם לבחון את שיטת ביטוח אבטלה ולאמוד את הקשר בינה לבין האבטלה.

מטרת עבודתי היא לאמוד את הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל ולסקור את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי, העבודה תתמקד בין השנים 1990-2002.

בתחילת העבודה אציג הגדרות בסיסיות שבהן השתמשתי בעבודה, לאחר הסבר של חוק ביטוח אבטלה בישראל, אציג את התיאוריה הגורסת ששיטת ביטוח אבטלה במהותה גורמת במודע להארכה של משך חיפוש העבודה ולגידול בשיעור האבטלה.
אני אסקור ממצאים של מחקרים ממצאים אמפיריים של מחקרים קודמים, בארץ ובעולם, הנוגעים להשפעת מערכת הביטוח על התנהגות חיפוש העבודה, ושיעור האבטלה. הממצאים האמפיריים הנ"ל, תומכים במסקנות הניתוח התיאורטי, לפיהן גורמת מערכת ביטוח האבטלה לעליה בשיעור האבטלה במשק דרך הארכת משך האבטלה.

העבודה ומסקנותיה יתבססו על מחקרים בנושא.
 
עבודה מס' 60573 SHOPPING CART DISABLED
ביטוח אבטלה ואבטלה במשק בישראל, 2001.
סקירת מאמרים בנושא ובחינת הממצאים העולים ממאמרים אלה.
5,054 מילים (כ-15.5 עמודים), 7 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא האבטלה הינו נושא כאוב בכל סוגי המשטרים החברתיים, והוא מהווה תופעה הכוללת מגוון רחב מאוד של תחומים.
ההיסטוריה האנושית רצופה ניסיונות לרפורמות כלכליות וחברתיות שנועדו לנסות ולמגר את התופעה או לפחות לנסות ולהפחית אותה עד למינימום האפשרי.
כתוצאה מהאבטלה נגרמות בעיות של אי שוויון בהכנסות, גוברות בעיות סוציו-אקונומיות, פגיעות טראומטיות, נפשיות וכלכליות בפרט. כמו כן, יכולה האבטלה להשפיע גם במאקרו כלכלה, למשל, בהעמקת מיתון קיים כתוצאה מהקטנת
הביקושים דבר שעלול לגרום להעמקת האבטלה.
מסיבות אלה ואחרות נתקבל בכנסת בשנת 1973 חוק ביטוח אבטלה. כתוצאה מחוק זה התעוררו לדיון אקדמי בעיות שונות ומגוונות שנוצרו מביטוח אבטלה. אנו מודעים למירב הבעיות, למשל: הארכת תהליך חיפוש העבודה, גידול מסוים ברמת האבטלה, הקלה בהחלטה של עובדים ומעבידים להתפטר ולפטר, יצירת לחץ להעלאת שכר המינימום ועוד.
כידוע, למדינת ישראל ישנה רגישות גדולה במיוחד לנושא האבטלה ותוצאותיו בגלל העובדה שיש לו השלכות רבות בתחומים של קליטת עליה וצמצום פערים בין האוכלוסיות השונות.
שיעורי האבטלה הגבוהים בתחילת שנות השמונים בארץ ובמדינות מערב אירופה וכמו-כן, התמדה בשיעורי אבטלה גבוהים הקיימים גם בתקופות של אינפלציה גבוהה, מעלים מחדש את השאלות הבאות: האם ההשפעה של ביטוח אבטלה היא חיובית? האם היא בעצם לא גורמת לתוצאה הפוכה ומעלה את שיעורי האבטלה? האם ביטוח אבטלה גורם לכך שחיפוש עבודה ייעשה בעצמה קטנה יותר? התשובות לשאלות אלה מורכות ואינן חד משמעיות.
ישנם אנשים בשירות הציבורי אשר טוענים שההשפעה השלילית של ביטוח אבטלה על המובטלים הינה זניחה ואף הצדדים החיובים שבו עולים על השלילי שבו, ואין לבטל ו\או לשנות את חוק ביטוח אבטלה.

מטרת עבודתי היא לנסות ולשפוך אור על נושא ביטוח אבטלה והשפעותיו השונות במשק הישראלי.
העבודה ומסקנותיה יתבססו על מחקרים שנכתבו בנושא הנבדק.
בחלקה הראשון של העבודה מוצגות הגדרות למושגים העיקריים בהם השתמשתי בעבודה.
חלקה השני של העבודה יעסוק בסקירה הספרותית של מאמרים העוסקים בנושא הנבדק בעבודה.
בחלקה השלישי של העבודה אציג את הממצאים העולים מן המאמרים שסקרתי, ניתוחם והמסקנות העולות מן הסקירה הספרותית והממצאים גם יחד.
בחלקה הרביעי והאחרון של העבודה מופיע הסיכום.

תוכן עניינים:
מבוא
הגדרות ורקע תאורטי
סקירה ספרותית
הצגת ממצאים
ממצאים וניתוחם
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 69991 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ביטוח האבטלה על יציאה ממעגל האבטלה, 2013.
האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל.
10,407 מילים (כ-32 עמודים), 34 מקורות, 318.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנסה לבחון האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל, והדרך בה היא מיושמת, לשיעור היציאה ממעגל האבטלה ולגידול במספר העובדים במשק. לצורך כך, אבחן גישות מדיניות שונות לביטוח אבטלה בעולם ואת דרכי השפעתן על מעגל האבטלה של  אותה מדינה. בנוסף, אערוך השוואה בין גישות לביטוח האבטלה במדינות שונות לבין הגישה במדינת ישראל. יש לציין כי הגישה בישראל השתנתה רבות לאורך השנים 1970 עד 2010 ולכן גם תינתן סקירה של השינויים בגישה המדינית לביטוח האבטלה בישראל והשפעתם בפועל על מעגל האבטלה. מתוך הנתונים הללו ניתן יהיה להסיק כיצד השפיע השינוי במדיניות ביטוח האבטלה על שיעור האבטלה וגידול מספר העובדים במשק. בנוסף, בכדי לבחון האם הירידה במספר מקבלי ביטוח האבטלה הביאה איתה גם עלייה במספר העובדים במשק, תינתן סקירה של השינויים במספר מקבלי ביטוח האבטלה לאורך אותן השנים יחד עם השינויים במספר העובדים במשק בישראל בין השנים 1970-2010. מתוך נתונים אלו ניתן יהיה להסיק האם יש קשר בין מספר מקבלי ביטוח האבטלה לבין גידול מספר העובדים במשק והאם קשר זה הוא חיובי או שלילי.

הפרק הראשון יספק רקע כללי על האבטלה ועל ביטוח האבטלה, ייתן הסבר על מטרות ביטוח האבטלה ולמה הוא נועד וימנה את הסיבות השונות ליציאה ממעגל העבודה.
הפרק השני ידון בגישה המדינית לאבטלה ככלל ולמחוסרי העבודה בפרט והשפעתה על היציאה ממעגל האבטלה. פרק זה יסקור את הגישה הישראלית מול הגישות האירופאית והאמריקאית ויערוך השוואה ביניהן.
הפרק השלישי יתמקד בביטוח האבטלה במדינת ישראל. תינתן סקירה של חוק ביטוח האבטלה בישראל ומהותו, בשימת דגש על התנאים שמציבה המדינה למובטליה על מנת ליהנות מקבלת קצבת האבטלה. בהמשך הפרק יסקרו השינויים בחוק לאור השינויים במצב התעסוקה בארץ משנות השבעים ועד היום והשפעתם על שיעורי האבטלה. תינתן סקירה של המחאה החברתית הגדולה של 2011, בה הביעו אזרחי ישראל מורת רוח מהשינויים במדיניות הרווחה שנעשו לאורך השנים. ולבסוף אסקור את הנתונים של מקבלי קצבת האבטלה מול מספר העובדים במשק באותו זמן.

לסיכום אגיש את הדיון בממצאים והמסקנות שעלו ממנו בהקשר של שאלות המחקר.

המחקר עוסק בשאלות הבאות:
1. האם קיים קשר בין מדיניות הממשלה בכל הנוגע לביטוח האבטלה לבין שיעור האבטלה? האם הוא קיים בישראל? באיזה אופן הוא מופיע, כשלילי או חיובי?
2. האם ירידה במספר מקבלי ביטוח האבטלה מצביעה על עלייה במספר העובדים במשק בישראל? אם לא, על מה ירידה זו מצביעה?

בכדי לענות על שאלות מחקר אלו, יתבצע שימוש בכלי המחקר ניתוח תוכן. החומר התיאורטי ייאסף מתוך מאמרים שנכתבו בנושא. בנוסף, ייערך ניתוח כמותי בעזרת תוכנת SPSS. הנתונים ייאספו מתוך הלמ"ס, OECD וביטוח לאומי.
בכדי לענות על השאלה הראשונה, יתבצע ניתוח הכולל סקירה של מדיניות הרווחה בארץ ובעולם ככלל והמדיניות בנושא ביטוח האבטלה בפרט. בנוסף, יינתנו נתונים על שיעורי האבטלה בארץ ובעולם ויידון הקשר ביניהם.
בכדי לענות על השאלה השנייה, יוצגו הנתונים הבאים: מספר מקבלי דמי האבטלה מול מספר העובדים במשק באותן שנים. סקירה של השינויים בכל אחד מהם מול השינויים בשני ובדיקת הקשר ביניהם. הנתונים ייאספו מדו"חות ביטוח לאומי ומהלמ"ס. לבדיקת הקשר ביניהם יתבצע מבחן פירסון הבודק קשר בין שני משתנים כמותיים. הניתוח הכמותי ייעשה בתוכנת SPSS. ידווחו מובהקות הקשר, חוזק הקשר והאם הוא שלילי או חיובי.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלות המחקר ומתודולוגיה

פרק ראשון: ביטוח אבטלה
מהי אבטלה?
ביטוח אבטלה מהו?
מטרות ביטוח האבטלה
הדרכים למניעת "אבטלה כרונית"

פרק שני: הגישה המדינית כמשפיעה על היציאה ממעגל האבטלה
מדיניות הרווחה והתעסוקה הישראלית
תוכנית ויסקונסין
הקיצוצים בתקציב שירות התעסוקה בשני העשורים האחרונים
רשת הביטחון החברתית -  הביטוח הסוציאלי
תוכנית קצבאות הילדים
המחאה החברתית הגדולה ב-2011 כתוצאה מהשינויים במדיניות הרווחה הישראלית
התיאוריה של מדיניות הרווחה וההפעלה התעסוקתית : הגישה האירופאית מול הגישה האמריקאית
השוואה בין מדינות אחרות למדינת ישראל במדיניות הרווחה

פרק שלישי: ביטוח האבטלה בישראל
חוק ביטוח האבטלה בישראל- מהות החוק
השינויים בחוק ביטוח האבטלה בישראל משנות השבעים ועד ימינו
1973-1991  החוק והשלכותיו
שיעורי האבטלה בישראל משנת 2000 ועד היום
מקבלי דמי האבטלה בישראל בין השנים 2000-2012
ההטעיה של הלמ"ס בחישוב שיעור האבטלה והשינוי בחישוב משנת 2012
השפעת השינויים בחוק על מספר מקבלי דמי האבטלה בישראל בעשור האחרון

דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח: SPSS לבחינת הקשר בין מספר מקבלי דמי אבטלה ומספר המועסקים במשק הישראלי (טבלה)

מתוך העבודה:
מאחר שהתוכנית משלמת בעבור אי-עבודה היא עלולה לעודד זכאים פוטנציאלים ליזום את אבטלתם או להאריך את משך אבטלתם יותר מפרק הזמן הסביר שהתכוון לו המחוקק.
המחוקק היה ער לאפשרות זו וקבע סייגים בחוק המצמצמים במידה רבה את האפשרות לנצל לרעה את דמי האבטלה:
1. דמי אבטלה משולמים רק למי שהועסק במשך זמן מסוים טרם אבטלתו.
2. דמי האבטלה משולמים רק למי שהאבטלה נכפתה עליו ולא מי שיזם אותה בעצמו.
3. מי שתובע דמי אבטלה חייב להפגין נכונות לעבוד בדרך של התייצבות בלשכת התעסוקה ועמידה במבחן תעסוקה. (טולידנו, 2007)
 
עבודה מס' 21314 SHOPPING CART DISABLED
קשר בין השכלה ואבטלה, 1997.
סקירת הגורמים לאבטלה, הזכות החוקית לדמי אבטלה, הרצון לאבטלה מצד המובטל,דרכי מדידה +מחקר אמפירי לבדיקת הקשר מול מדינות אחרות.
4,734 מילים (כ-14.5 עמודים), 14 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לא כל מי שהוא בעל מקצוע מסוגל למצוא מקום עבודה. הסיבה יכולה להיות אבטלה מבנית, אבטלה חיכוכית או סתם מיתון.
בלתי מועסקים על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם כל אלו שלא עבדו בשבוע הקובע אפילו שעה אחת וחיפשו עבודה באופן פעיל באותו שבוע כגון ע"י רישום בלשכות התעסוקה או לשכת עבודה אחרת, פנייה אישית או בכתב. עובדים שנעדרו זמנית מעבודתם וחיפשו עבודה אחרת נחשבים כבלתי מועסקים.
קבוצת הבלתי מועסקים כוללת שתי קבוצות:
1. בלתי מועסקים שעבדו בארץ ב-12 החודשים שקדמו לשבוע הקובע.
2. בלתי מועסקים שלא עבדו בארץ ב-12 החודשים שקדמו לשבוע הקובע.
חיפוש עבודה מתבצע בכמה צורות:
1. לשכת העבודה של שרות התעסוקה.
2. לשכת עבודה אחרת.
3. מודעת בעיתונים.
4. פניה למעסיק.
5. חברים או קרובים.
6. ניסיון להקים עסק.
אינם שייכים לכח העבודה האזרחי הם בני 15 שנה ומעלה שלא היו מועסקים או בלתי מועסקים בשבוע הקובע. בקבוצה זו כלולים תלמידים, אנשים שעבדו ללא כל תמורה כלשהי, עקרות בית שעבדו בביתם בלבד, אנשים החיים מרנטה שלא עבדו שעה אחת בשבוע הקובע.
הגדרות שונות אנו יכולים למצוא בהגדרות של המוסד לביטוח לאומי המתגמל "בלתי מועסקים" בביטוח דמי אבטלה. הגדרותיו מצמצמות את תחום הלא מובטלים לכאלו מעל גיל 21 ולכאלו שעבדו מעל לחצי שנה. ישנו גם הבדל בין כח העבודה ובין כח העבודה האזרחי.

ההגדרה למי שאינו עובד קבועה בחוק אולם ישנן פרצות רבות שאין החוק יכול לכסותם: אחת מהן, הנפוצה, היא תרמיות וזיופים. השיטה השניה נעוצה בבעיה מה קורה אם לעובד "אין חשק" ללכת לעבודה, היות והוא יקבל בכל מקרה את דמי האבטלה.
יצויין כי החל משנת 1991 בו אושר התיקון בחוק המתייחס ללשכות עבודה פרטיות מצב המובטלים הוטב והם יכולים לחפש עבודה ביתר קלות (סעיף 36.א' לחוק נמחק: "וחייב בזיקה ללשכת העבודה...", בכך הוסרה החובה לפנות לשירות התעסוקה. גם סעיף 64 שונה וקבע את: "תנאי הרישיון ללשכות עבודה פרטיות").

על מנת להימלט משיני האבטלה, ועל מנת להעלות את רמת ההכנסה, האזרחים לומדים מקצוע, רוכשים השכלה ויוצאים לשוק העבודה מצוידים בידע בסיסי. אולם לכך יכולות להיות כמה מכשלות. ראשית עובדים אלו לא יהיו מוכנים לעסוק בעבודה בזויה או בעבודה שאינה מכבדת את מעמדם. שנית מעסיקים לא יהיו מוכנים לקלוט אותם בכל מקצוע- מחשש שמה יעזבו את העבודה במוצאם עבודה הולמת יותר. שלישית, לא לכל מקצוע יש ביקוש בלתי מוגבל- לכל עיסוק יש כמות דרושים ואם ההיצע יעלה על הביקוש עלולה להיווצר אבטלה מבנית.
מעבר לכך. עובדים שפוטרו מקבלים דמי אבטלה לפי משכורתם בחודשים שלפני הפסקת העבודה. עובדים אלו לא יסכימו לעבוד, אפילו במקצועם, אם השכר המוצע להם נמוך באופן משמעותי משכרם הקודם.
מטרת עבודה זו היא לסקור את הקשר שבין השכלה לאבטלה.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. הזכות החוקית לדמי אבטלה
3. הגורמים המשפיעים על הרצון לאבטלה
4. מחקרים אודות הקשר בין השכלה לאבטלה
5. בדיקה אמפירית
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64797 SHOPPING CART DISABLED
אבטלה בישראל והקשר למדינת רווחה, 2003.
ניתוח מושג האבטלה, האבטלה בישראל ואחריותה של מדינת רווחה לנושא האבטלה.
9,983 מילים (כ-30.5 עמודים), 21 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"עובדי בגיר בקרית גת, המשיכו אתמול להתבצר במפעל כל היום, ובמשך הלילה הבעירו צמיגים ולא התירו כניסת מנהלים או הוצאת סחורה מן המפעל" (הארץ, 19.2.02).
ידיעה קשה זו, מצטרפת לשורה של ידיעות המתפרסמות מדי יום על חברות ומפעלים שסוגרים את שעריהם, ועל עובדים שמצטרפים למעגל האבטלה.
ונתוני האבטלה אכן קשים:
- בנק ישראל ומשרד האוצר העריכו במהלך השנה, כי שנת 2003 תסתיים עם 300 אלף מובטלים.
- מספר המובטלים בשנת 2004 עלול להגיע ל-320 אלף, 40 אלף יותר מהיום. כך צופים ברשות לתכנון כוח אדם במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת).
- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בכל חודש את מספר הבלתי מועסקים במשק, שעומד היום על 10.8 אחוזים מכוח העבודה, כלומר 280 אלף מובטלים.
- שירות התעסוקה במשרד התמ"ת מפרסם את מספר האנשים שחיפשו עבודה בלשכות התעסוקה בכל חודש. מספרם היום הוא כ-200 אלף.
נושא האבטלה הוא נושא כאוב וקשה. המשבר הכלכלי שהחל בסוף שנת 2000 התעצם עד מאוד בשנה האחרונה, ושיעור האבטלה בארץ כאמור המריא וחצה את קו עשרת האחוזים.
אומנם הפגיעה הכלכלית של האבטלה בימינו היא אולי פחות חמורה מזו של שנות ה-50, בגלל הסדרי הביטחון הסוציאלי והבטחת ההכנסה שנקבעו במשך השנים והמכוונים למנוע מצוקה כלכלית בקרב המובטלים ומשפחותיהם, אולם תחושת ההשפלה המלווה את מחוסרי העבודה והרגשת חוסר האונים שלהם - לא השתנו. בכלל, הולכת וגוברת ההרגשה שאנחנו חוזרים לתקופה האומללה של שנות ה-50, עם האבטלה הגדולה והמצוקה הכלכלית שנתלוותה אליה.
האבטלה פוגעת בעיקר בחלקי האוכלוסייה החלשים בישראל:
היא אינה אחידה בכל אזורי הארץ, והיא פוגעת יותר בפריפריה ובעיירות פיתוח מאשר בישובים מבוססים וותיקים ומבודדת אותם עוד יותר; ישובים ערביים סובלים משיעורי אבטלה גבוהים יותר מאשר ישובים יהודיים; ישנן יותר נשים מובטלות מאשר גברים; האבטלה פוגעת יותר בבעלי השכלה נמוכה וגם בצעירים שעדיין לא התבססו בשוק העבודה; האבטלה קשורה למספר העצום של עובדים זרים שזרמו לארץ, המהווים 10% מהעובדים ו-14% מהעובדים בסקטור היצרני. העובדים הזרים נתפסים כגוזלי מקום העבודה של המובטלים, כיוון שמספרם כ-250 אלף, שווה למספר המובטלים, וגם הרכב השכלתם דומה. על רקע זה, צומחת בישראל גזענות בגילוייה המכוערים ביותר, ביחד עם הפרת זכויות אדם.
לתעסוקה יתרונות רבים שנמנעים ממובטלים. מלבד היתרונות הכלכליים, מדובר על מעמד בחברה, על זהות אישית, על דימוי עצמי ועל קשרים חברתיים - לקחת חלק במטרה ובמאמץ המשותפים לכלל החברה. הקיצוץ בהכנסת המובטלים מובילים לתחושה של מחסור, אשר לה אפקט הרסני מבחינה פסיכולוגית. הדימוי העצמי הנמוך, הנובע מתחושת הכישלון האישי - יוצר חוסר מוטיבציה וחוסר רצון להיחלץ ממעגל האבטלה. למצב זה, השפעה לא רק על המובטל, אלא גם על הסובבים אותו (בעיקר על בני משפחתו).
נושא האבטלה בישראל הוא נושא רציני וחשוב, ועל כן בחרתי לעסוק בו בעבודתי. יתרה מזאת, בבחינתי אותו, בחרתי להתייחס לאופן הטיפול של מדינת ישראל, אשר התעתדה להחזיק בעקרונותיה של מדינת רווחה - בנושא האבטלה.
נושא העבודה שלי הוא, אם כן: "אבטלה בישראל והקשר למדינת רווחה".
בהתאם לכך, חילקתי את עבודתי למספר חלקים:
בחלק הראשון, אנתח את מושג האבטלה, סוגיו השונים, המחיר שהוא גובה והאופן שבו ניתן למדוד אותו.
בחלק השני, אתייחס לאבטלה בישראל: גורמי האבטלה, מוקדיה, ויחסה של החברה הישראלית לבעיות האבטלה ולמצוקת המובטלים.
בחלק השלישי, אעלה את אחריותה של מדינת הרווחה לנושא האבטלה: מה היו מטרותיה העיקריות ואיך הן יושמו לאורך שנותיה של מדינת ישראל. אנסה להראות, כי בתקופות השונות חל שינוי רב היקף ביחסה של המדינה כלפי נושא האבטלה, כמו גם שינויים מרחיקי לכת שחלו בעולם בכלל ובישראל בפרט - שינויים אשר הביאו עימם גישה חדשה ושונה להתמודדות עם נושא האבטלה.
בחלק האחרון והמסכם, אבקש להעלות פתרונות שונים לשיפור המצב, ביניהם פתרונות נקודתיים למוקדי אבטלה ספציפיים.

תוכן עניינים:
מבוא
חלק ראשון: אבטלה - הגדרתה וניתוחה
א. הגדרת האבטלה
ב. מחיר האבטלה
ג. סוגי אבטלה
ד. מדידת היקף האבטלה
חלק שני: אבטלה בישראל
א. הגורמים לאבטלה
ב. מוקדי האבטלה
ג. תופעת העובדים הזרים והשלכותיה על האבטלה
ד. יחסה של החברה הישראלית לבעיות האבטלה ולמצוקתם של המובטלים
חלק שלישי:אחריות מדינת הרווחה לנושא האבטלה: הבטחת הכנסה מול תעסוקה
ביטוח אבטלה
1973-2003: החוק והשלכותיו
משבר מדינת הרווחה
המודל האמריקאי
המודל הבריטי
המודל האירופאי
המודל הישראלי
סיכום: מה ניתן לעשות?
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ההגדרה הרווחת של אבטלה, היא מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק אינו מועסק. בדרך כלל מתייחס המושג לאבטלת עובדים, המוגדרת כמצב שבו אין המשק יכול לספק עבודה בתשלום לכל מי שנזקק לה על פי כישוריו ויכולתו ויש בה כדי להבטיח את צורכי הקיום שלו ושל משפחתו.
חוסר האיזון בשוק העבודה בין ההיצע של כוח העבודה והביקוש לו, מתבטא כמותית כעודף כוח עבודה או כאי התאמה איכותית, כאשר איכויות כוח העבודה המוצע אינן תואמות את האיכויות המבוקשות. כך ייתכנו בו זמנית מחסור בכוח אדם ואבטלה - תופעה המוכרת היטב ברוב החברות המודרניות.
 
עבודה מס' 62168 SHOPPING CART DISABLED
נשים בישראל בראי האבטלה והתעסוקה, 2001.
אבטלת נשים בישראל במגזר היהודי והערבי.
3,936 מילים (כ-12 עמודים), 12 מקורות, 186.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בישראל קיים פער גדול בין מה שנהוג לחשוב על שוויון ההזדמנויות לנשים בעולם העבודה, לבין המציאות בפועל.
הפערים הבולטים לעין הם פערים בשכר, הפרדת עיסוקים, קידום בעבודה, ותנאי עבודה שונים לגברים לעומת נשים. עם השנים גדלה המודעות לנושא זה, וקיימת מדיניות לצמצום הפער. אולם בפועל, השתלבות נשים בשוק העבודה רצופת מכשולים, והן נבדלות מהגברים עקב תפקידיהן הנוספים כאמהות וכרעיות.
שוויון ההזדמנויות בתעסוקה הינו מצב אידיאלי אליו יש לשאוף אך בשטח המצב הוא שונה. השכם והערב אנו נתקלים באפליות בתעסוקה בין המינים, למרות שבחברה המודרנית הכללים הנורמטיביים השולטים בחוק העבודה מגדירים כישורים כשיקול עיקרי להתאמת האדם לעבודה, שדה הבחירה עבור הנשים הוא מצומצם, והניידות בהירארכיה הארגונית כמעט בלתי אפשרית ולרוב אף נחסמת בפניהן.
נשים הרוצות להשתלב בשוק העבודה ייתקלו בסטריאוטיפים מיניים המשליכים לגבי התנהגותן, לעתים קרובות לא יישכרו לעבודה זו או אחרת עקב שיקולים אלה, על אחת כמה וכמה באם הן הרות או אמהות לפעוטות או 'חלילה', אמהות חד הוריות. במקרים דומים אף יפוטרו מעבודתן באמתלות שונות ומשונות, והיו דברים מעולם.
ההתערות בשוק העבודה, אם כן, אינה קלה כלל וכלל עבורן ולפיכך אף תוגבל עוד יותר באם נדחקו לשוליים ופוטרו או הפסיקו לעבוד עקב הריון או לידה. היציאה ממעגל האבטלה לאחר שחוו את סטטוס המובטלות על צדדיו והשלכותיו עליהן תהיה קשה מאוד, ואם כן אזי לסוג שולי של עבודה בד"כ במשרה חלקית, קופאית, מזכירה, מוכרת, וכו'...בהם הציפיות נמוכות ואף התגמולים דלים, מבחינה אישית וכלכלית.
בעבודה זו אסקור את מצב הנשים בשוק העבודה בישראל כמו גם מצבן בהקשר לאבטלה, ואתייחס גם לנשות המגזר הערבי, שמצבן הייחודי בהקשר לאבטלה נובע מהשתייכותן הכפולה: לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מחד, ולמעמדן המיגדרי מאידך. בחינת המצב מעלה כי נשים ערביות סובלות מאפליה כפולה: כמיעוט אתני, וכנשים. עובדה זו משפיעה גם על כניסתן ומעמדן בשוק העבודה, וגם על אחוז המובטלות מתוך הנשים השייכות לכוח העבודה.
לפי נתוני הלמ"ס 1999: אחוז הנשים השייכות לכוח העבודה בקרב המגזר הערבי נמוך בהרבה (%22) מהאחוז המקביל באוכלוסיית הנשים היהודיות(%52.5 ) ואילו אחוז הבלתי מועסקות מתוך אלה השייכות לכוח העבודה (%11.7) גבוה בהרבה מהאחוז המקביל (%9.2), במגזר היהודי. הסיבות למצב זה רבות ונובעות מגורמים חברתיים (כגון מאפייני מעמד האישה במגזר הערבי) ומגורמים של מדיניות חברתית כלכלית, שיפורטו בהמשך.

תוכן  העניינים:
מבוא
נשים בעולם העבודה
נשים באבטלה
אבטלת נשים במגזר הערבי
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62112 SHOPPING CART DISABLED
האבטלה בישראל, 2002.
דיון בבעיית האבטלה תוך התייחסות לחברה הישראלית.
3,587 מילים (כ-11 עמודים), 22 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"איך לא רעדו ידיהם של עורכי התחזית הכלכלית באוצר, בשעה שכתבו את תחזיתם לפיה צפויה עלייה בשיעור האבטלה ל-14% מכוח העבודה.שליש יותר משיעורה כיום (10.6%)" (אבנימלך, 2002).
עבודה זו עוסקת בסוגיית האבטלה בישראל, בעקבות מגמת עלייתה בשנתיים האחרונות.
לאבטלה פנים רבות, גורמים שונים והשלכות מגוונות, אנסה בעבודה זו לדון בבעיית האבטלה תוך התייחסות לחברה הישראלית.אבטלה היא מצב המוגדר דרך משקפיים רבים, סוציולוגיים, פוליטיים, כלכליים וכו'. על מנת להבין מהי האבטלה אנסה להגדירה בצורה הנייטרלית ביותר: אבטלה היא מצב במשק שבו אנשים שיכולים ורוצים לעבוד אינם יכולים לעשות זאת,האבטלה היא סטייה קלה מן המצב הנורמלי של תעסוקה מלאה, שאליו שואפת באופן טבעי הכלכלה (כנעני, 1970).
בכל מדינות המערב האידיאולוגיה הרשמית מהללת את הקפיטליזם ואת השוק החופשי שאמור לספק מקומות עבודה לכל. המצב הנפוץ ביותר קורה כשהמעמדות הגבוהים קוצרים את פרות הקפיטליזם, ואילו המעמד הנמוך יותר מתקשה לפרנס את עצמו בכבוד. בארץ האבטלה הפכה לתופעה כמעט קבועה, האבטלה בארץ היא מבנית, זהו מצב שמתקיים כאשר התכונות של אלו המחפשים עבודה לא מתאימות לדרישות המשרות המוצעות בשוק העבודה.(יניב, 1990).
לדוגמא,לפני שנים מספר נוצרה דרישה בשוק העבודה הממוחשב למתכנתים,ההיצע גבר על הביקוש ונוצר "פער דיפלציוני" אשר גרם לרבים להשתלם בקורס שטחי ולהתקבל למשרה חלומית. סוג נוסף של אבטלה הקיים בארץ הוא האבטלה הסמויה, זהו מצב שמתקיים כאשר הכוח המועסק במשק אינו מנוצל בצורה המיטבית.התפוקות הניתנות אינן המרביות אשר היה ניתן להפיק מאותו כוח העבודה לו בעלי התפקידים היו מנוצלים בצורה הטובה ביותר. (בר-חיים, 1988).
האבטלה בישראל עמדה רוב השנים על הממוצע הרווח במדינות הרווחה האחרות, כ-8% לערך, גם אחוז זה הוא גבוה אך הוא נשאר יציב לאורך השנים.(גל, 2001).
בשנים האחרונות החל תהליך אשר גרם,מסיבות שונות שיפורטו בהמשך, לשיעור האבטלה לעלות בצורה ניכרת ובאופן היוצא דופן ממדינות אחרות במערב. כיום, ברבעון השני של שנת 2002 עומד מספר המובטלים על %10.3 שהם 260500, נפש בלתי מועסקים.(אטד, 2002).
לאחר שמביטים במספרים הרבים של המובטלים נשאלת השאלה של אמינות הדיווח, ומהימנות הנתונים הללו.ניתן בהחלט לומר שמעבר לסטייה הקלה הנורמטיבית במספרים המדווחים ישנם בהחלט חוסר דיוקים רבים.(יניב, 1990).
כוח העבודה לא נספר במלואו, הכשרה מקצועית אשר ניתנת למובטל שפונה ללשכת התעסוקה גורמת למובטל לצאת מן הסטטיסטיקה ,מצבת המובטלים יורדת ואחרי כמה חודשים כשמסתיים הקורס הנתונים חוזרים לקדמותם. פעולה יזומה זו של רשויות המדינה מסייעת במיוחד בהצגת הנתונים לחברה, בעיקר בזמני בחירות. (אטד, 2002).
פגם נוסף באמיתות הדיווח הוא עובדת קיומו של השוק השחור,אנשים אשר עובדים בשוק זה ומסיבות שונות מצהירים על עצמם כמובטלים מול רשויות המדינה, נמצאים בעצם בשתי רשומות, העובדים והמובטלים ובכך מבלבלים את הנתונים.

תוכן העניינים:
מבוא
האבטלה כבעיה חברתית
גורמי האבטלה
השלכות חברתיות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 32 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>