היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנת הצרכן בקודקס האזרחי החדש

עבודה מס' 070424

מחיר: 384.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בקודקס, בדילמות העולות ממנו וההקשר של דיני הגנת הצרכן.

11,776 מילים ,90 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

על פי מונטסקיה, "אבי המשפט ההשוואתי", אדם אינו יכול להסתפק בידע חלקי ועליו לבחון נורמות בקונטקסט המקורי, אם ברצונו להבין את המשמעות האמיתית של הנורמה:
"בכדי לקבוע מי מבין החוקים מתקבל ביותר על הדעת, עלינו לא לשקול אותם בנפרד, כי אם עלינו להשוות את השלם כולו"(1).

הגל (Hegel) האמין שמונטסקיה גילה את העמדה הפילוסופית האמיתית קרי, שיש להתייחס אל דבר החקיקה, הכללית והפרטיקולארית, לא כדבר מבודד ומופשט, אלא כחלק מהשלם, המקושר עם כל הגורמים האחרים היוצרים את אופייה של האומה ושל התקופה. הקישור הינו כה מהותי, עד כי ממנו יונקים החוקים את משמעותם האמיתית ואת הצדקתם.

בהתאם למונטסקיה בספרו:
"על סגנון החוקים להיות פשוט. ההתבטאות הישירה מובנת יותר מן ההתבטאות הבלתי ישירה...כאשר סגנון החוקים הוא מנופח, אין רואים בהם אלא חיבור לצורך ראווה. חיוני הדבר שמילות החוק יעוררו אצל כל בני האדם את אותן האידיאות...משהובהרה היטב משמעות המונחים המוזכרים בחוק, אל למחוקק לשוב ולהיזקק לביטוים מעורפלים...אל לחוקים להיות מחוכמים יתר על המידה בניסוחם. נועדו הם לאנשים בעלי כושר השגה בינוני, הם לא נועדו להבנתם של חכמי תורת ההיגיון, אלא לבינתו הפשוטה של אב משפחה"(2).

לשיטתו, שעה שהיוצאים מהכלל, ההגבלות, הסייגים והתיקונים אינם הכרחיים, עדיף שלא לציינם כלל. פרטים כאמור עשויים לסבך בפרטים נוספים ולפיכך אין לשנות את החוק ללא סיבה ראויה. שעה שמנמקים את החוק, ראוי שהטעם הניתן יהיה ברמה הראויה לחוק. החוק הצריך להטביע את חותמו ואין לנסחו בצורה הנוגדת את טבע הדברים. ראוי לציין שלמרות וספרו, "על רוח החוקים", הינו שמרני, הוא עשיר מבחינה אילומיניסטית וניתן להשתמש בו כתורה של התרבות המשפטית הפילוסופית האירופאית החדשה, בהתאם למגמות החדשניות התומכות בקודיפיקציה. מטרת עבודתו הייתה להגדיר מבנה של חוק ולסווג תחת כותרות קוהרנטיות את החוקים החברתיים והפרוצדוראליים בצורה שתגלה את מיקומם בכל חברה נתונה.

ניצחון האילומיניזם הליברלי בא לידי ביטוי בקוד נפוליאון. המשימה שעמדה בפני המחוקק הייתה להבחין בין המשפט הפרטי והציבורי, להסדיר את המשפט הציבורי וליצור משפט דיוני שיגן על המשפט המהותי. עבור נפוליאון וצוותו, כתבי מונטסקיה היוו סמכות עליונה והם הסתמכו על כתביו ללא עוררין. נפוליאון ו- Portalis, אינם היו בודדים בהערצתם למונטסקיה, כך לדוג' Maleville, מזכיר הוועדה לקודיפיקציה נהג לצטטו:
"Si sous pretexte d'um plus grand bien on changes les anciennes Lois, les inconvenients arrievent en foule par des issues qu'on n'avait pas prevues"
קרי, לעיתים נוצרות בעיות שלא ניתן לצפותן, שעה שמשנים חוקים(3).

תוכן עניינים
1. הקדמה

2. הקודיפיקציה הישראלית החדשה - תכליות הקודקס וקווים פרשניים
א. מבוא
ב. תכליותיו של מפעל הקודיפיקציה ושיטת הפרשנות הראויה
ג. קווי המדיניות המשפטית בהצעת החוק

3. שרטוט הקודקס - מבנה ועיקרי הסדרים
א. היקף הצעת החוק
ב. תחומי משפט ונורמות שאינם כלולים בחוק
ג. מבנה הצעת החוק
1.1 חלק ראשון: עקרונות החוק, סע' 5-1 לחוק
1.2 חלק שני: זכויות בנוגע לאישיות, סע' 74-6 לחוק
1.3 חלק שלישי: פעולות משפטיות, סע' 113-75 לחוק
1.4 חלק רביעי: דיני חיובים, סע' 575-114 לחוק
1.5 חלק חמישי: נכסים, סע' 806-576 לחוק
1.6 חלק שיש: התיישנות, סע' 843-807 לחוק
1.7 חלק שביעי: הוראות כלליות, סע' 855-844 לחוק

4. דילמות העולות מן החוק תוך סקירת עמדותיהם של מלומדים שונים
א. מבוא
ב. האם רצוי לנקוט מהלך קודיפיקטיבי
ג. האם הצעת החוק הינה קוהרנטית
ד. האם יש להוסיף על ההסדרים שבהצעת החוק

5. החקיקה להגנת הצרכן- יסודות ועקרונות
א. הגדרתה ותחולתה של החקיקה הצרכנית
ב. המאפיינים של חקיקה צרכנית מול חקיקה אזרחית
ג. החוקים להגנת הצרכן

6. החוקתיות של דיני הגנת הצרכן - דיני הגנת הצרכן לאור חוקי היסוד החדשים

7. החקיקה להגנת הצרכן והקודיפיקציה האזרחית
א. מבוא
ב. יתרונות וחסרונות ההפרדה המוצעת
ג. מיקומה של החקיקה להגנת הצרכן בקודקסים המודרניים

8. הגנת הצרכן בראי החקיקה והמשפט המשווה
א. אנגליה
ב. ארה"ב
ג. האו"ם - קווים מנחים להגנה על הצרכן

9. סיכום

*הערת מערכת: בעבודה לא צוינה רשימה ביבליוגרפית נפרדת, מלבד מראי המקום שבגוף העבודה.

קטע מהעבודה:

בתחילת שנות השישים החל במ"י מפעל חקיקה של המשפט האזרחי. הדין הנוהג עד אותה עת, שהתבסס על משפט מוסלמי (בעיקר המג'לה) והשלמתו בהלכות המשפט המקובל ועקרונות היושר האנגליים, בוטל ותחתיו באה חקיקה ישראלית מקורית. במהלך תקופה זו הכנסת חוקקה עשרים ושלוש חוקים, שהחליפו את הדין הישן וקבעו הסדר מודרני של המשפט האזרחי במ"י ובסיום התהליך, נותק הקשר הפורמאלי עם המשפט האנגלי. נקבע שחסר (לאקונה) בחקיקה הישראלית, יתמלא ע"י היקש ובהיעדרו, ע"י עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת מ"י . בחקיקה נוספת בוטלה המג'לה עצמה(5).

תגים:

קודיפיקציה · הגנת הצרכן · חוקי יסוד · משפט משווה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנת הצרכן בקודקס האזרחי החדש ", סמינריון אודות "הגנת הצרכן בקודקס האזרחי החדש " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.