היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים - מכתשים-אגן תעשיות בע"מ

עבודה מס' 068038

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח כולל של דוחותיה הכספיים של חברת מכתשים-אגן, כולל הערכות שווי.

15,969 מילים ,16 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

"מכתשים אגן תעשיות" הינה חברה הפועלת בתחום האגרו כימיה ומהווה חברת בת לחברת "כור" מקבוצת IDB, המחזיקה 41.5% ממניות "מכתשים אגן" (מהון המניות המונפק והנפרע). כמו כן "כור תעשיות" מחזיקה כ41.9% מזכויות ההצבעה בחברה. שאר מניותיה של החברה מוחזקות ע"י הציבור ומספר בעלי עניין. מנכ"ל החברה המכהן כיום הינו אברהם ביגר והוא משמש גם כיו"ר הדירקטוריון. מינוי זה הינו זמני וכפוף להסכמה מיוחדת של האסיפה הכללית.
תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו ייצור ושיווק מוצרים להגנת הצומח כאשר אלה המהווים את עיקר הליבה של החברה הינם מדבירי מזיקים, עשבים ופטריות. החברה מייצרת בעיקרה מוצרים גנריים, ומרבית המוצרים אינם פרי פיתוח מקורי.
לחברה מעל חמישים חברות בת בבעלות מלאה אשר פרוסות ברחבי העולם. מערך המכירות של החברה מאורגן בארבעה אזורי פעילות מרכזיים בהם יושבת הנהלותיהם: צפון אמריקה, ברזיל, אירופה ושאר העולם.
פעילות החברה כפופה למגבלות חקיקה ואילוצים הקשורים בנושאי רישוי ואיכות סביבה ודרישה להיתרים ממשרדים ממשלתיים כגון משרד הבריאות, משרד החקלאות ומשרד איכות הסביבה בכל מדינה.
החברה דואגת להשקיע בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, כאשר בשנים 2006-2008 השקיעה בממוצע 32 מיליון דולר בשנה. החברה צפויה להמשיך ולהוציא סכומים זהים בהמשך פעילותה.
התחרות בענף הינה בין מעטים, כשהחברות אשר מהוות תחרות על פלחי שוק עולמיים בתחום ההגנה על הצומח הינן: Bayer, Syngenta, BASF, Dow AgroSciences, Monsanto, DuPont, Nufarm.
ענף החקלאות כולו מאופיין בתהליכי קונסולידציה, וחברות בו בעיקר חברות גדולות. בענף החקלאות נרשמה צמיחה עקבית מתחילת העשור הודות ל-2 גורמים עיקריים: גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים, במיוחד במדינות המתפתחות, וגידול בביקוש העולמי לתחליפי נפט שמקורם חקלאי, מגמה שיצרה גידול בביקושים למוצרים להגנת הצומח.
נפח שוק האגרוכימיה העולמי מוערך בכ- 40.5 מיליארד דולר, בעוד החברה תופסת נתח של כ-5.8% מהענף כולו, וסך הכל, נכון לשנת 2008 שווי הנתח של מכתשים-אגן מוערך בכ- 2.33 מיליארד דולר.
מכירות החברה למדינות הקהילייה האירופית מהוות כ- 40% מסך מכירותיה של החברה.
ב2008 נמשכה הצמיחה ,והחברה רשמה תוצאות שיא, הן בשורת המכירות והן בשורת הרווח הנקי, אם כי בשיעור מתון יותר בשליש האחרון עקב המשבר הגלובלי שגרם לירידת ביקושים ומחירים.
שיעורי הרווח בענף עומדים כיום על 9%. בשנת 2007 צמח הענף ב-10% כשהחברה צומחת בתחום בכ20%, ובשנת 2008 המשיכה מגמת הצמיחה החדה של החברה עד לשיעור של 23%, אך התמתנה בשליש האחרון עקב המשבר העולמי הגלובלי כאמור.
לאור התמשכות המשבר הגלובלי, החברה מעריכה כי המגמות שאפיינו את השליש האחרון של שנת 2008 כמפורט לעיל עלולות, בטווח הקצר, להמשיך. יחד עם זאת, בטווח הארוך, מעריכה החברה, כי המגמות החיוביות הבסיסיות שאפיינו את השנים שקדמו למשבר הגלובלי ,תימשכנה.
הרווח הנקי לשנת 2008 הסתכם ב- 783,086 אלפי ₪, והיווה 8.6% מהמכירות.
יחסי נזילות החברה מראים על נזילות כספית טובה ביחס לענף, אך לשנת 2008 חלה הרעה מסויימת ביחס השוטף ובמיוחד ביחס מהיר (0.8), זאת עקב הצטברות מלאים, מינוף החברה ע"י הון זר, והשפעת המעבר ל דיווח לפי IFRS על הצגת עסקאות איגוח במסגרת סעיף לקוחות.
יחסי היעילות של החברה נופלים מהממוצע הענפי, כלומר היא אינה מנצלת את משאביה ביעילות הנדרשת בענף בו היא פועלת. עם זאת, עיקר ההרעה מסתמן תחת קשיי 2006 (שנת משבר בענף), וניתן לראות בבירור את השיפור ביחסי יעילות אלה במהלך 2007-2008.
יחסי מבנה ההון שלה הורעו גם הם במקצת בשנת 2008, כפועל יוצא מגידול במינופה של החברה. ניתן לייחס גידול זה לקשיי הנזילות אליה נקלעה החברה לסוף 2008, ולאמון מנהליה בצמיחתה העתידית.
מדד ההישרדות מראה כי עתיד החברה אינו ידוע בוודאות, אולם נראה כי כי כיוונה של החברה הוא אל הצד ה"מסוכן" לסוף התקופה.
החל מחודש ינואר 2008 ערוכים הדוכ"ס של החברה עפ"י כללי דיווח בינלאומיים IFRS.

תוכן עניינים:
תמצית מנהלים
תיאור החברה ופעילותה
היסטוריה
מטרות
החלטות
מבנה החברה
מבנה הקבוצה
עץ אחזקות
בעלי שליטה
תחומי פעילות לפי מגזרים
מוצרים מתחום הגנת הצומח
פעילויות נוספות
מערך ותהליך הייצור
מערך מכירות ושיווק
מחקר ופיתוח
הון אנושי
הנהלת החברה
השקעות בהכשרה, הדרכה, פיתוח ותמרוץ ההון האנושי
הסכמים מיוחדים
מיסוי
השקעות החברה באיכות הסביבה
גורמי הצלחה קריטיים
יעדים ואסטרטגיה עסקית
שינויים חריגים בעסקי החברה

ניתוח הענף
הענף
סקירת תמצית השינויים בענף
המוצר
שוקי היעד
עונתיות
השוק העולמי
סביבת המחוקק
ניתוח swot
נקודות חוזק
נקודות חולשה
הזדמנויות
איומים חשיפה לסיכונים גלובליים
חשיפה לסיכונים עסקיים
חשיפה לסיכונים פיננסיים
ניתוח גורמי סיכון להערכת החברה

שיעורי רווח של החברה 2008
מבנה ההון ומחזיקי ניירות הערך
גרף שערים
ניתוח הדוחות הכספיים של החברה
ניתוח הדוחות הכספיים:
ניתוח מאזנים מאוחדים
ניתוח דו"חות רוו"ה מאוחדים
יחסים פיננסיים יחסי נזילות
יחסי יעילות
יחסי איתנות
יחסי רווחיות
השוואה ענפית
מדד אלטמן
הערכת השווי
ניתוח D.C.F
מתודולוגיה
הנחות יסוד
תחזית תזרים מזומנים
ניתוח רגישות
שיטת המכפיל
שיטת NAV

מסקנות וסיכום
מקורות מידע

קטע מהעבודה:

מכתשים-אגן תעשיות והחברות המוחזקות על ידה, עוסקות בעיקר בתחום שהינו פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים להגנת הצומח, וכן פועלות בהיקפים לא מהותיים (פחות מ10%) בפעילויות נוספות, שאינן בתחום המוצרים להגנת הצומח (כדוגמת תוספי תזונה, מוצרי ארומה ונוספים). המוצרים להגנת הצומח אותם מייצרת החברה הינם בעיקר מוצרים גנריים, ומוצריה, על- פי רוב, אינם מוגני פטנט אך תלויי רישוי.

תגים:

SWOT · הערכת שווי · יחסים פיננסיים · מכפיל · NAV · אלטמן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים - מכתשים-אגן תעשיות בע"מ", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים - מכתשים-אגן תעשיות בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.