היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שכר ותפיסת יוקרת המקצוע ,לבין כוונות עזיבה בקרב מלצרים בישראל

עבודה מס' 067510

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת משתנה השכר כמשפיע על כוונות עזיבה של מלצרים.

20,014 מילים ,113 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

המחקר עוסק בענף המסעדנות בישראל ובהתמודדות שלו מול בעיות מורכבות בתחום המשאב האנושי. הבעיה העסקית מקורה בנטישה של מלצרים ובהמשך לכך בתחלופה גבוהה, אשר לבסוף גורמת לעלויות כח אדם מוגברות. את המחקר מוביל רציונאל לפיו שכר נמוך מוביל הן לתפיסת יוקרת מקצוע נמוכה והן לכוונות עזיבה גבוהות אצל העובד. כמו כן, תפיסת יוקרת מקצוע נמוכה מובילה גם היא כשלעצמה לכוונות עזיבה גבוהות. החוקר מזהה את כוונות העזיבה כגורם קריטי בבעיה העסקית ובהתאם לכך כמשתנה התלוי של מחקרו. הוא מתייחס למשתנים: שכר ותפיסת יוקרת מקצוע כמשתנים המסבירים כוונות עזיבה. זה האחרון הוא משתנה הכולל שני מימדים: כוונות עזיבה בהווה וכוונות עזיבה בעתיד. לחוקר שלוש השערות מחקר: הראשונה טוענת לקשר שלילי בין השכר של המלצרים לבין כוונותיהם לעזוב את מקום עבודתם. השנייה טוענת לקשר חיובי בין השכר לבין תפיסת יוקרת המקצוע. והשלישית טוענת לקשר שלילי בין תפיסת יוקרת המקצוע לבין כוונות העזיבה. שיטת המחקר היא כמותית ומערך המחקר הוא תיאורי. אוכלוסיית המחקר הינה כלל המלצרים בארץ (החוקר מעריך כי מדובר בכ-100,000 איש). המדגם כלל 80 נבדקים שהם מלצרים מבתי קפה ומסעדות שונים. מתוך המדגם השתתפו במחקר בפועל 60 מלצרים ומלצריות אשר נבחרו אקראית מחמש מסעדות, כשבכל אחת מהן נדגמו 16 מלצרים/מלצריות. למעלה מ-53% מהנחקרים הם גברים, 10% בלבד הם נשואים והגיל הממוצע היה 24 לערך. כמו כן, הנחקרים מתאפיינים ברמות השכלה והכנסה נמוכות יחסית (כמחצית מהם מחזיקים בהשכלה תיכונית בלבד ו-65% מהם משתכרים ברמה הנמוכה מהממוצע במשק). לצורך ביצוע המחקר נעשה שימוש בשאלון המחולק לארבעה חלקים לבחינת שלושת משתני המחקר ושישה משתנים דמוגראפיים (מגדר, גיל, מצב משפחתי, הכנסה, השכלה, וותק). המחקר מעלה היבטים אשר טרם נחקרו אמפירית ותוצאותיו מצביעות על קשרים מובהקים ואף חזקים בין כל המשתנים ומימדיהם. הקשר החזק ביותר שנמצא הוא בין השכר לכוונות העזיבה. על פי קשר זה, השכר מסביר למעלה מ-50% מכוונות העזיבה. לעומת זאת הקשר החלש ביותר הוא בין תפיסת יוקרת המקצוע לכוונות העזיבה. קשר זה מעיד על כך שתפיסת יוקרת המקצוע מסבירה כ-38% מכוונות העזיבה. בנוסף לכך, המחקר לא מצא הבדלים מובהקים בין גברים לנשים, בין נשואים ללא נשואים ובין אקדמאים ללא אקדמאים, באשר להתייחסותם למשתני המחקר ומימדיהם. כמו כן, לא נמצאו קשרים מובהקים בין המשתנים הדמוגרפיים למשתני המחקר ומימדיהם, זאת למעט קשר חיובי בינוני ומובהק שנמצא בין הוותק של המלצרים לבין שכרם. המצב המשפחתי של המלצרים הינו מובהק בהיותו ממתן את כל הקשרים שבין משתני המחקר ומימדיהם. גילם של המלצרים והמגדר שלהם מהווים משתנים מובהקים בהיותם ממתנים את הקשר שבין שכר לתפיסת יוקרת המקצוע. בעקבות הממצאים בחר החוקר בשלוש המלצות יישומיות: הראשונה, מתייחסת לרמה של כל עסק ועסק בענף וכוללת שני מישורים- האחד לפיו יש לבנות תוכניות שכר ותגמול אטרקטיביות ומתוחכמות יותר עבור המלצרים, והשני הוא בניית מסגרת חברתית ארגונית ומנטאלית שתתמוך ותמנף את המישור הראשון. ההמלצה השנייה כוללת הרחבה ופיתוח של מיזם קיים בתחום הכשרה של מלצרים, בשילוב תקני איכות שידרשו מהמעסיקים המעוניינים בתקן, להעסיק רק מלצרים שעברו הכשרה מיוחדת. וההמלצה האחרונה כוללת הרחבת קונספט "העבודה המועדפת" לחיילים משוחררים, אל מעבר לגבולות המלונאות. החוקר סבור כי סינרגיה בין שלושת המלצותיו תביא לפתרון הבעיה העסקית בענף.

תוכן עניינים:
תקציר
חלק 1: מבוא
1.1. תיאור הענף
1.2 הצגת הבעיה
1.3 הבעיה העיסקית
1.4 שאלת המחקר
1.5 מטרות המחקר
1.5.1 מטרה מחקרית
1.5.2 מטרה יישומית
1.6 סקירת ספרות
1.6.1 שכר
1.6.2 תפיסת יוקרת המקצוע
1.6.3 כוונות עזיבה
1.6.4 דיון בקשרים בין המשתנים
1.6.4.1 הקשר בין שכר לכוונות עזיבה
1.6.4.2 הקשר בין שכר לתפיסת יוקרת המקצוע
1.6.4.3 הקשר בין תפיסת יוקרת המקצוע לכוונות עזיבה
1.7 רציונל המחקר
1.8 הגדרת המשתנים
1.8.1 משתנה בלתי תלוי- שכר
הגדרה נומינלית-
הגדרה אופרציונלית-
1.8.2 משתנה בלתי תלוי- תפיסת יוקרת מקצוע
הגדרה נומינלית-
הגדרה אופרציונלית-
1.8.3 משתנה תלוי- כוונות עזיבה
הגדרה נומינלית-
הגדרה אופרציונלית-
1.9 השערות המחקר
חלק 2: מתודולוגיה
2.1 שיטת המחקר ומערך המחקר
2.1.1 שיטת המחקר
2.1.2 מערך המחקר
2.1.3 השיקולים בבחירת שיטת המחקר
2.1.4 השיקולים בבחירת מערך המחקר
2.2 המדגם
2.2.1 אוכלוסיית המחקר
2.2.2 המדגם
2.2.2.1 מאפייני אוכלוסיית המחקר
2.2.3 שיטת הדגימה
2.2.4 שיקולים בבחירת שיטת הדגימה
2.3 כלי המחקר
2.4 הליך המחקר
2.5 שיטת הניתוח
2.5.1 קביעת המשתנים
2.5.2 סטטיסטיקה תיאורית
2.5.3 בחינת ההשערות
חלק 3: ממצאים
3.1 סטטיסטיקה תיאורית
3.2 בדיקת ההשערות
3.3 ממצאים נוספים
חלק 4: ניתוח ודיון
4.1. דיון במשתני המחקר
4.2. דיון בהשערות המחקר
4.3. דיון בממצאים הנוספים
חלק 5 : סיכום, מסקנות והמלצות
5.1 סיכום
5.2 מסקנות
5.3 המלצות יישומיות
5.4 מגבלות המחקר
5.5 המלצות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - שאלון המחקר
נספח 2 - לוחות המציגים ממצאים שאינם מובהקים

קטע מהעבודה:

הגדרה פשוטה של מגידו (1978) מתארת את מקצוע המלצר כאדם המגיש מזון ומשקאות לסועדים, ותפקידיו כוללים הכנת השולחן לארוחה, רישום הזמנות הסועדים, הסדרת התשלום, הגשת אוכל ושתייה וניקוי לאחר הארוחה. המלצר הוא הפנים של המסעדה ומה שיקרין כלפי הלקוח והדרך בה יפעל- כך ישקף את פני העסק כולו David A. Smith) ,1995). ולכן נדרשים ממלצר מקצועי מספר דברים: כבסיס לאהוב את מקצועו- מתן השירות ולהקרין זאת לסועד היות והשפעתו על הסועד עצמו וכן על כמה ומה יאכל הינה ניכרת ובמקביל על חוויתו מהארוחה. על המלצר להיות איש שירות ומכירות ולהכיר את המוצר אותו הוא מוכר, להיות מאוד קשוב ומוכן ולהציע שירות בכל עת שיידרש לשולחן הסועד, להכיר את ערכי המקום, מה היחס הנדרש כלפי הלקוחות, מהי המדיניות שיש לנקוט במצב שלקוח לא שבע רצון וכדומה. עליו להיות מיומן בהגשה לשולחן על כל המשתמע מכך וכן להיות איש צוות אמיתי. מלצר טוב יכול לתת אפיון מלא של הלקוח על פי התנהגותו במהלך השירות על ידי חדות עין והקשבה שהינם חלק בלתי ניפרד מעבודתו .(2006, Del Jones)

תגים:

שכר · מקצוע · משכורת · כוונות · עזיבה · מלצרים · מילצור · שירות · מסעדנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שכר ותפיסת יוקרת המקצוע ,לבין כוונות עזיבה בקרב מלצרים בישראל", סמינריון אודות "הקשר בין שכר ותפיסת יוקרת המקצוע ,לבין כוונות עזיבה בקרב מלצרים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.