היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שכר ומוטיבציה והשפעתם על קידום מכירות בקבוצת חברות "רובננקו"

עבודה מס' 064129

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המחקר בוחן האם קיים קשר בין שכר ומוטיבציה לבין השפעתם על ביצוע עבודתם של סוכני המכירות בתחום הנדל"ן העסוקות בבניה ויזמות.

8,075 מילים ,55 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

קבלני השיווק החיצוניים שהם למעשה חברות שיווק, ואנשי המכירות שמועסקים ישירות ע"י
החברה חתומים בחוזים אישיים שמסדירים את נושא השכר והתגמולים, כל פרוייקט בפני עצמו וכל משווק חיצוני בפני עצמו. למשל סוכן מכירות פנימי מתוגמל במשכורת, לעומת קבלן שיווק חיצוני שמקבל אחוז מסוים מהמכירות. בעקבות התחלת המיתון בארץ ירד קצב המכירות לדירות חדשות.
הרציונאל העומד במחקר זה הוא הצורך החשוב של הארגון לשפר את אפקטיביות העבודה של עובדיו ולבחון את הגורמים שבהם הוא יכול לשפר את תנאי העסקתם על מנת שיוכלו להגיע לרמת
ביצוע ותפוקה מרביים יותר.
מחקר זה יתמקד בתגמול החומרי דהיינו - שכר העובדים, שהוא לפי השערתו של החוקר אחד הגורמים הדומיננטיים מבין גורמי ההשפעה על מידת שביעות הרצון של העובד במקום עבודתו.
כלי המחקר שנבחר הוא שאלון אנונימי עם שאלות סגורות.
בשאלון, העובדים התבקשו לדרג את שביעות רצונם מנושאים שונים שהתייחסו למקום עבודתם. יתרה מזו העובדים דירגו את הנושאים החשובים מבחינתם בלוח מיוחד. כמו כן מולאו נתונים אישיים כגון מין, השכלה, רמת השכר והרכב השכר.

ראשי פרקים :
תקציר
פרק 1 - מבוא
1.1 תאור הנושא
1.2 הגדרת הבעיה
1.3 שאלת המחקר
1.4 מטרת המחקר
1.5 רציונאל המחקר
1.6 הגדרת המשתנים
1.7 מודל המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 שביעות רצון משכר
2.2 השפעת השכלה על שביעות רצון
2.3 השפעת גיל/וותק על שביעות רצון
2.4 עמדת העובד כלפי גורמים המשפיעים על קביעת שכר
2.5 הוגנות השכר
2.6 מודלים של המושג שביעות רצון
2.6.1 מודל סיפוק הצרכים
2.6.2 מודלים אחרים: מודל מענה על צפיות ומודל ההוגנות
2.7 תגמולים: שכר וקידום
2.8 התנהגות ממונים
2.9 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה
3.1 שיטות המחקר - מבט השוואתי - מבוא
3.2 משתני המחקר - הגדרות ובנייתם
3.2.1 אוכלוסיית המחקר
3.2.2 כלים
3.2.3 תהליך איסוף הנתונים
3.2.4 שיטת הניתוח
פרק 4 : ממצאים
פרק 5: דיון וניתוח
5.1 השפעת רמת השכר על שביעות רצונם של העובדים
5.2 השכלה ושביעות הרצון
5.3 השפעת וותק על שביעות רצון
פרק 6: סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

קטע מהעבודה:

מחקרים שונים הצביעו על הקשר החזק בין שביעות רצון משכר לבין שביעות רצון כללית ממקום העבודה. Sweeney et al, 1995, Lotton & Tuttel,) 1995, און 1994). ע"פ Dunham שביעות רצון הינה עמדת העובד כלפי עבודתו ומבטאת קשר בין צורכי העובד וסיפוק הצרכים ע"י מקום העבודה (Dunham, 1995) אי שביעות רצון ממקום העבודה פוגעת לא רק בפרט (שחיקה, ירידה בהתלהבות, אכזבה) אלא גם בארגון (היעדרות, עזיבה - אשר פוגעים בתפקוד הארגון ועלותן הכלכלית גבוהה).

מקורות:

על מנת למכסם את השקעת המשאבים ולייעל את האסטרטגיות השונות המיושמות במחלקת משאבי אנוש בארגון חשוב שתהליכי קבלת החלטות בנושאים כגון: שכר, קידום ועוד, יהיו מבוססים על נתונים אמפיריים יותר מאשר על תחושות בטן של מנהלים. לשם כך יש לתכנן את מאגרי הנתונים בהתאם לצרכים ולהקפיד על בסיסי נתונים עדכניים.
המלצות למחקרים עתידיים
עריכת מחקר אשר יבדוק את השפעת התגמול הכספי כגורם משפיע על מוטיבציית המנהלים בארגון.
עריכת מחקר המבוסס על מספר רב של ארגונים עם נתונים מקבילים שיאפשר השוואות בין ארגונים - רצוי לאפיין את הארגונים על פי קריטריונים כגון: סוג בעלות, השתייכות לענף מסויים וכדומה.
עריכת מחקר אשר בודק את ההשפעה של תהליכים סביבתיים בארגון כגון: מיזוגים, הפרטה, וכדומה על תחלופה של עובדים.
ביבליוגרפיה
אדאמס, מ. (1965). "הגורמים לשביעות רצון בעבודה". מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
אולמן, מ. (1997). "הקשרים שבין תפיסות רמות שכר וקבוצות השוואה לבין שביעות רצון מרמת שכר". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול אוניברסיטת תל-אביב.
און, ג. (1994), "הלימת אדם-עיסוק והלימת אדם-סביבה כמנבאות שביעות רצון בעבודה ותיפקוד בה". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול אוניברסיטת תל-אביב.
אריאל, י. (1998), האם עובדיכם מרוצים? - "סטטוס", הירחון לחשיבה ניהולית. 1989, עמ' 25 - 18.
בודואן, ל. (1995), "הקשר בין התגמול התעסוקתי לבין מחוייבות ארגונית ושביעות רצון מהעבודה". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול אוניברסיטת תל-אביב.
ברוייר, ד. (1994), "השפעת גורמי מוטיבציה בעבודה על יכולת הביצוע של עובדים בתעשייה". מחקר שדה, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
ברידנר, אמיר. (1993), תרבות ארגונית כמפתח להנעת עובדים." משאבי אנוש" 82, 3/93.
ברקוביץ, נ. (1997), "אקלים ארגוני כמתווך בין מאפייני הפרט - יכולת ואישיות לבין התנהגות הפרט - ביצוע ושביעות רצון". עבודת M.A. הטכניון.
גודמן, מ. (1999), "סטטוס תעסוקתי - שליטה ובחירה, השפעתם על עמדות כלפי עבודה ושחיקה בקרב עובדים סוציאליים". עבודת M.A. בפסיכולוגיה. אוניברסיטת בר-אילן.
גפני, מ. (1997), "ארגון וניהול". הוצאת ביה"ס המרכזי למנהל. ירושלים.
הולצמן, רון. (1994), שיטות תמרוץ בהנעת עובדים. "משאבי אנוש". דצמבר, 1994.
הורוביץ, ליאור. (1995), שכר עידוד כמפתח להנעת עובדים. "מנהלים". ינואר 1995.
הרמן, ח. (1999), "השפעת הגורמים המושכים והדוחפים על הקשר שבין שביעות הרצון של הפרט מתחום העיסוק". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול אוניברסיטת תל-אביב.
הרפז, ד. (1995), "שיטות להנעת עובדים". המכון לפריון העבודה והייצור הוצאת מרכז הדרכה, תל - אביב.
טייטלמן, ו. (1986), תכנון משאבי אנוש, פרק 9. - "הערכת הביצועים האישיים", עמוד 199 - 222. הוצאת עטרת תל - אביב.
לוי, א. (1993), "הקשר בין גורמי שביעות רצון בתפקיד לבין התנהגות בתפקיד". עבודת M.A. אוניברסיטת בר-אילן.
מלול, מ. (1983), "הקשר בין שכר העובד לבין התנהגות בתפקיד". עבודת M.A. האוניברסיטה העברית. ירושלים.
עדן, א. (1992). "הקשר בין גורמי מוטיבציה בעבודה לבין סוג עיסוק בשלבים בקריירה". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול אוניברסיטת תל-אביב.
רומן, מיכאל. (1993), "כיצד להניע את עובדיך"? "אקזקיוטיב", פברואר 1993.
שימרון, א. (2000), תכנון "משאבי אנוש בארגון". הוצאת שפר. תל-אביב.
שמידט, נתן. (1996). "הקשר בין התגמול העיסוקי לבין התנהגות ארגונית לא נאותה". "משאבי אנוש". ינואר 1996.
Admd, Y. (1968), The Social Psychology of Organizations. NJ: Wiley.
Andrew, D.C. Henry, J. (1994), "The middle manager as innovator." Harard Business Review. July-August: 95-105.
Bozinelos, L. (1996), The Sociology of Organizational Change. Oxford: Pergamon Press.
Camp, J. (1994), "Profesionalization of Sociology:, In Varieties of Political Expression on Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
Clark, M. (1996), "Strategies for Organizational Change: The Role of the Inside Change Agent" Personnel Jan-Feb: 18-28.
Cranswick, L.N. (1977), "Patterns of Organization Change" Harcard Business Reviww. May-June: 119-130.
Deci, F. (1972), "Nationality and Subsidiary Ownership Patterns in Multinational Corporation. Journal of International Business . Studies 27, 2: 225-248.
Dreher. A, (1995), Organizations Theory: Integrating Structure and Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Dunham, T. (1995), Stress and burnout in the workplace: Conservation of resources. In: R.T. Golembiewski (ed.) Handbook of Organization Behavior, N.Y.: Marcel Dekker.
Dyer, S. Theriault, N.T. (1994), Strategies for Large System Chang." Sloan Management Review Vol 16. No 2. Pp: 43-55.
Gerzberg, J. (1966), The Ecology of stress. New York: Hemisphere Pub.
Goodman, H. (1974), One more time: How do you motivate employees? Hharvard Business, Review 53-62.
Heneman, O. Schwab, G. (1995), Staff burnout. Journal of social issues, 30 59-164.
Herzaberg, P.K. (1966), The Mechanisms of job stress and strain, N.Y.; Wiley.
Judge, D. (1993), Organizational stress and individual train. In: A.J. Marrow (ed) The failure of success. New York: Anacom 30-66.
Judge, S. Welbourne, P. (1994), "The New Golden Rule of Business," Fortune, February, 21, 1995, pp. 60-64.
Jurik, T.M. Winn, A. (1977), Workload of University professors. Cooperative Research, Project No. 2171 U.S office of education. Ann Arbor: Univ. of Michigan.
Lawler, P. (1973), "Nationality and Subsidiary Ownership Patterns in Multinational Corporations" Journal of International Business Studies. 27, 2: 225-248.
Lee, B. and Martin S, (1996), Preliminary Development of a Scale of Social Support: Studies on College Students, American Journal of Community Psychology, 9, 435-447
Lotton, K. Tuttel, S. (1995), Statistical tests for moderator variables: Flaws in analyses recently proposed. Psychological bulletin, 102 414-417.
Lum, E. (1998), Organizational mediators of the quality of care: Job stressors and motivators in human service settings. In B. A. Farber, (ed), Stress and Burnout in Human Service Professions. New York: Pergamon Press, 142-52.
Miceli, S. Lane, W. (1997), Modeling Galatea: Boosting Self-Efficacy to increace Volunteering. Journal off applied Psychology, 76, 770-780.
Milkovich, O. and Newman, L.L, (1993), A Longitudinal Analysis of the Antecedents of Organizational Commitment, Academy of Management Journal, 27, 95-112
Misener, G. Haddock, P. Gleaton, J. Ajamieh, H. (1996), Pygmalion, goal setting and expectancy: Compatible ways to boost productivity. Academy of Management Review, 13(4), 639-652.
Oleary-Kelly, B. Griffin, E. (1995), Personnel and Human Resource Management. New-York: D. Van Nostrand Company.
Porter, F. Lawler, R. (1993), The Social Psychology of Organizations. NJ: Wiley.
Scarpello, A. (1988), Notes on the concept of Commitment, American Journal of Sociology, 66, 32-40
Simmons, P Cochran, H. Blount, O, (1997) Organization Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Summers, L. and Denisi, A. (1990), The problem of analyzing multiplicative composites. American Psychologist, 46 (1), 6 - 15.
Summers, W. Hendrix, V. (1997), Profesionalization of Sociology in: Varieties od Political Expression in Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
Sweeney , A. (1995), Stress, anxiety and coronary risk in a supportive society. In: C sarason (eds), Stress and anxiety, N.Y.: Wiley Vol. 4, 251-268.
Tremblay, P. (1997), Staff Burnout: Job stress in the human services. Beverly Hills, CA: Sage.
Vroom (1964), Career success and personal failure experiences and type a behavior. Journal of Occupational Behavior, 3 161-170.
Wanous, S, (1974), Managing Job stress, Little, Brown and Company, Boston and Toronto.
נספח - שאלון
עובד/ת יקר/ה
ברצוננו להכניס רפורמה בפעילות החברה. רפורמה אשר לדעתנו תתרום רבות להגדלת הפעילות הכלכלית ולצמיחה משותפת שלנו ביחד עם עובדנו.
לאור זאת עלינו להפיק נתונים מסוימים הנוגעים לך באופן אישי. מטרתנו העיקרית היא לבדוק את מידת שביעות רצונך באפיקים שונים של פעילותך ולהסיק מכך מסקנות הנוגעות לדרגת המוטיבציה שלך.
השאלון הינו שאלון אנונימי, ולכן אל תחשוש להביע את דעתך הכנה ביותר.
אנו מתחייבים לדיסקרטיות מלאה בכל הקשור לנתונים המובאים על ידך.
אנו מקווים לשיתוף פעולה מלא מצידך, על מנת שסביבת העבודה וכל הקשור בה תהיה נעימה יותר עבורך.
בברכה ובתודה מראש
פרטים אישיים
משך העבודה בארגון: אנא סמן את מספר השנים המתאים
עד שנה
עד שנתיים
עד ארבע שנים
עד חמש שנים
השיוך הגיאוגרפי של עבודתך.
מחוז מרכז
מחוז דרום
מחוז צפון
מחוז תעשייה צפוני
מחוז תעשייה מרכזי
מין:
זכר
נקבה
השכלה תיכונית
מלאה
חלקית
השכלה אקדמית
אקדמית תואר ראשון: אנא ציין את סוג התואר שלמדת
כלכלה.
משפטים.
מדעי הרוח.
מנהל עסקים.
אחר______
תואר שני סוג התואר: אנא ציין את סוג התואר שלמדת.
כלכלה.
משפטים.
מדעי הרוח.
מנהל עסקים.
אחר______
שכר:
5. סמן את רמת שכרך לפי המשכורת של החודש האחרון.
עד 3500 ?
עד 4500 ?
עד 5000 ?
מעל 10000 ?
6. ממה מורכב השכר שלך?
בסיס קבוע
בסיס ועמלו
בסיס עמלות ויעדים
7. שביעות רצון
דרג את שביעות רצונך מהגורמים הבאים:
הדרוג הבא יערך על פי הסדר הזה
1. במידה מועטה, 2. במידה מועטה, 3. במידה בינונית, 4. במידה גבוהה, 5 במידה בינונית.
עד כמה הנך שבע רצון מהביטחון והיציבות שמעניק לך מקום העבודה?
1 2 3 4 5
עד כמה הנך שבע רצון מהממונה עליך?
1 2 3 4 5
עד כמה הנך שבע רצון מעובדים אחרים במחלקה שבה הנך מועסק?
1 2 3 4 5
עד כמה הנך שבע רצון ממדיניות כוח האדם במפעל?
1 2 3 4 5
עד כמה הנך שבע רצון מביצוע עבודתך?
1 2 3 4 5
עד כמה הנך שבע רצון מההזדמנויות הניתנות לך ללמוד משהו חדש?
1 2 3 4 5
עד כמה הנך שבע רצון מהמידה בה מנוצלת ידיעותיך המקצועיות?
1 2 3 4 5
אפשרויות קידום
1 2 3 4 5
הסטטוס של תפקידך?
1 2 3 4 5
8. אנא דרגו את הנושאים הבאים על פי חשיבותם החשוב ביותר יצוין ב - 1 והגרוע ביותר יצוין ב - 15.
שכר ותגמולים_____________
האם אתה מתפתח מבחינה מקצועית___________
עד כמה התפקיד מעניין אותך?_______________
יחסיך עם הכפופים לך?____________________
אחריות וסמכות בתפקיד___________________
אפשרויות קידום________________________
סטטוס התפקיד_________________________
סגנון הניהול של הממונה הישיר לך____________
סביבת עבודתך__________________________
רצון להגיע אל מקום העבודה________________

מספר מקרים קטן מ- 50 נובע מחוסר תשובה בשאלה ספציפית .
2
שכר
גורם הנעה
ביצוע

תגים:

אנשי · מכירות · שחיקה · היעדרות · עזיבה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שכר ומוטיבציה והשפעתם על קידום מכירות בקבוצת חברות "רובננקו" ", סמינריון אודות "הקשר בין שכר ומוטיבציה והשפעתם על קידום מכירות בקבוצת חברות "רובננקו" " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.