היישום אינו מחובר לאינטרנט

התערבות צבאית ישירה במלחמות אזרחים

עבודה מס' 064278

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם כאשר מדינה שוקלת להתערב באופן צבאי ישיר במלחמת אזרחים, סוג המשטר בה ובמדינת המטרה הינו גורם אקוטי ומכריע בקבלת ההחלטה.

6,511 מילים ,22 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בשאלה האם כאשר מדינה שוקלת להתערב באופן צבאי ישיר במלחמת אזרחים, סוג המשטר בה ובמדינת המטרה הינו גורם אקוטי ומכריע בקבלת ההחלטה.
בעבודה אתבסס על שתי גישות מתחרות בתיאורית השלום הדמוקרטי. לפי הגישה הראשונה מדינות דמוקרטיות יטו שלא להתערב באופן צבאי ישיר במלחמות אזרחים במדינות דמוקרטיות ויטו להתערב בלא דמוקרטיות. לפי הגישה השנייה, מדינות דמוקרטיות יטו שלא להתערב באופן צבאי ישיר במלחמות אזרחים, ללא קשר לסוג המשטר במדינת המטרה.
לפי תיאוריות אלה, סוג המשטר במדינה המתערבת ואולי אף במדינת המטרה מהווה גורם מכריע בהחלטת ההתערבות של מדינות במלחמות אזרחים במדינות אחרות.
המחקר שבכוונתי לערוך יכול לתרום להבנת הסיבות והגורמים להתערבות צבאית חיצונית במלחמות אזרחים ובכך לסייע ביצירת יציבות במערכת הבינ"ל ע"י פיתוח וחיזוק המאפיינים אשר משרתים יציבות ומפחיתים את הסיכוי למלחמות בין מדינות. בנוסף, העבודה תתרום להבחנה בין הגישות השונות בתיאורית השלום הדמוקרטי והבנת השלכותיהן על התערבות צבאית ישירה במלחמות אזרחים.
בעבודה הנוכחית אתמקד במלחמות אזרחים בתקופה שבין 1936 ועד 1971. אוכלוסיית המחקר בעבודה כוללת שלוש מלחמות אזרחים: ספרד 1939-1936, פקיסטן ב-1971 וניגריה 1967-1970. בעבודה אבדוק מי התערב התערבות צבאית ישירה במלחמות אזרחים אלה, מי שקל להתערב ומה היו הסיבות לקבלת ההחלטה על התערבות או אי התערבות.
אסטרטגיית המחקר בה בחרתי היא מחקר השוואתי. בסוג מחקר זה קיימת בעיה מתודולוגית
של תוקף פנימי וחיצוני. על הבעיות המתודולוגיות הללו אעמוד בפרק המתודולוגי.
מסקנת המחקר היא שהגישה הראשונה באופן מוגבל אך טוב יותר את המקרים האמפיריים מהגישה השנייה אשר הופרכה. עם זאת, נמצא כי שילוב בין התיאוריות לכדי גישה המדגישה את הדמוקרטיה במדינה המתערבת ואת מידת הדמוקרטיה של שני הצדדים הלוחמים במלחמת אזרחים, נותנת הסבר מקיף ומדויק יותר.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע היסטורי - שלוש מלחמות אזרחים
פרק תיאורטי - התערבות צבאית במלחמות אזרחים
פרק מתודולוגי
המשתנים
בדיקת התיאוריות
אוכלוסיית המחקר ותוקפו
אסטרטגיית המחקר
ניתוח אמפירי
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מלחמת האזרחים בספרד 1936-1939
מלחמת האזרחים בספרד פרצה ביולי 1936 ונמשכה כ- 34 חודשים, עד אפריל 1939.
המלחמה פרצה חמישה חודשים לאחר הבחירות בהן זכה השמאל והרכיב את ממשלת "החזית העממית". את ההפיכה הנהיגו גנרלים מצבא ספרד בראשות פרנקו שנתמכו ע"י הימין הקיצוני הפלנחיסטי וזרמים נוספים. ימים ספורים לאחר פרוץ המרד, כבר הגיעו בקשות סיוע של שני הצדדים הלוחמים לבירות המעצמות האירופאיות.

מקורות:

המקרים שנבדקו אינם כוללים אזורים גיאוגרפיים נרחבים כמו דרום וצפון אמריקה וכן תקופות שונות כמו העידן שלאחר המלחמה הקרה.
בנוסף, לא נמצא מקרה קריטי של ממש בו התחלף השלטון במדינה המתערבת וכתוצאה מכך השתנתה\לא השתנתה המדיניות כלפי מלחמת אזרחים. המקרה היחיד הקרוב לכך היה צרפת במקרה של מלחמת האזרחים בניגריה, אך אז היה מדובר בחילופי משטרים בזמן מאוחר מידי במלחמת האזרחים אשר לא אפשר שינוי מדיניות של ממש.
עם זאת, כפי שצוין בפרק המתודולוגי, נעשה ניסיון למצוא אוכלוסיה רחבה ומגוונת ככל שניתן וכן מקרים שונים אשר יאפשרו אימות\הפרכה של התיאוריות.
לסיכום, ניתן לומר שהמקרה של מלחמת האזרחים בפקיסטן הפריך את התיאוריה החד-צדדית לגבי אי התערבות של דמוקרטיות במלחמות אזרחים. עם זאת, אי ההתערבות במלחמת האזרחים בספרד וניגריה לא איששו את תיאוריה הדו-צדדית ולכן לא אפשרו אמירה ברורה לגבי נכונותה.
בשל כך, נעשה ניסיון למצוא הסבר שלישי הנובע מהתיאוריה הדו-צדדית, אך משלב בה אלמנטים מהתיאוריה החד-צדדית מוסדית (אי-הסכמה פנימית כמרכיב מרכזי באי-התערבות) וכן מוסיף את משתנה "ערכי המשטר" של הצד המורד. כמו כן, ניתן דגש בהסבר זה לחשיבות התפישה הסובייקטיבית של סוג המשטר ע"י גורמים פנימיים שונים
בדמוקרטיה, עד כדי יכולתם להציג תפישה הפוכה אף במקרים בהם הציון האובייקטיבי הוא חד-משמעי. מכך נובע כי יתכן ויש להשתמש בהגדרה אופרציונלית של תפישת סוג המשטר במדינת המטרה ולא הערכה אובייקטיבית של סוג המשטר בפועל, כמשקפת את התפישה..
ככלל, העבודה הראתה שבנוסף למחקר הקלאסי של אינטרסים, מאזני עוצמה ומבנה המערכת, יש מקום גם למחקר ליברלי המעניק נקודת מבט שונה ומאפשר הבנה עמוקה של השפעת התהליכים בתוך המדינה, על נכונותה לנקוט באלימות.
ביבליוגרפיה
אביב, יצחק, מהפכה ומהפכה שכנגד בספרד: הרפובליקה השנייה ומלחמת האזרחים
(1936-1939). תל-אביב: משרד הביטחון, 1991.
בלוך, שארל. "צרפת, גרמניה ומדיניות המעצמות בתקופת המלחמה בספרד." זמנים 23-22, (סתיו 1986): 117-105.
נויברגר, בנימין. צמיחת המדינות החדשות באפריקה: הבעיה האתנית באפריקה ומלחמות ביאפרה וקטנגה. יחידות 7-6. תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1979.
שמיר, חיים, "בריטניה ומלחמת האזרחים בספרד," זמנים, 23-22, סתיו 1986, עמ' 102-95.
Alpert, Michael, A New- International History of the Spanish Civil War, London: Machillan Press, 1994.
Cervenka, Zdenek, The Nigerian War 1967-1970, Frankfurt an Main: Bernard Graefe, 1971.
Chapman, P. Graham, The Geopolitics of South Asia: From Early Empires to India, Pakistan and Bangladesh, Aldershot, England: Ashgate, 2000.
Dawson, Pauline, The peacekeepers of Kashmir: the UN Military Observer Group in India and Pakistan, London: Hurst, 1994.
Doyle, Michael. "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs." In International Politics- Enduring Concepts and Contemporary Issues, edited by Robert Art and Robert Jervis, 97-109. New York: Longman, 5th edition, 2000.
Duner, Bertil. "The Many Pronged Spear: External Military Intervention in Civil Wars in the 1970s." Journal of Peace Research 20, no. 1 (April, 1983): 59-72.
Edwards, Jill, The British Government and The Spanish Civil War, London and Basingstoke: Machillan Press, 1979.
Elman, Miriam Fendius. "Introduction." In Paths to Peace: Is Democracy the Answer?, edited by Miriam Fendius Elman, 1-59. Massachusetts: MIT Press, 1997.
Ganguly, Sumit, The Origins of war in south Asia: Indo-Pakistani Conflicts Since 1947, Colorado: Westview Press, 1977.
Gleditsch, Kristian s. and Michael D. Ward. "Double Take: A Reexamination of Democracy and Autocracy in Modern Polities." The Journal of Conflict Resolution 41, no. 3 (June, 1997): 361-383.
Jackson, Robert. South Asian Crisis: India, Pakistan and Bangladesh- a Political and Historical Analysis of the 1971 War. New York: Praeger Publishers, 1975.
Jaggers, Keith, Monty G. Marshall and Ted Robert Gurr. "Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2002." December 16, 2003, http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/ [accessed: January 18, 2005]
Kegley, charles and Margaret Hermann, "Ballots a Barrier Against the Use of Bullets and Bombs: Democratization and Military Intervention," The Journal of Conflict Resolution 40, no. 3 (Sep, 1996): 436-459.
Lynn -Jones, Sean M. "Preface." In Debating the Democratic Peace, edited by Michael E. Brown, Sean M. Lynn -Jones and Steven E. Miller, Massachusetts: MIT Press, 1996, ix-xix.
Pearson, S. Frederic. "Foreign Military Interventions and Domestic Disputes." International Studies Quarterly 18, no. 3 (Sep., 1974): 259-290.
Russett, Bruce. "Why Democratic Peace?." In Debating the Democratic Peace,
edited by Michael E. Brown, Sean M. Lynn -Jones and Steven E. Miller, 82-116.
Massachusetts: MIT Press, 1996.
Singer, J. David and Melvin Small. Resort To Arms: International and Civil Wars
1816-1980. Beverly Hills: Sage Publications, 1982.
Singer, J. David and Errol A. Henderson. "Civil War in the Post-Colonial World, 1946-92." Journal of Peace Research 37, no. 3 (May, 2000): 275-299.
Sisson, Richard, and Leo E. Rose. War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh, Berkeley, California: University of California Press, 1989.
Starr, Harvey and Bruce M. Russett, World politics: the menu for choice. New York: W. H. Freeman, 1996.
Stremlau, John J. The international politics of the Nigerian civil war, 1967-1970, New Jersey: Princeton University Press, 1977.
Uwechue, Raphael. Reflections on the Nigerian Civil war : Facing the Future, New York : Africana Pub. Corp. 1971.
Vertzberger, Yaacov. Risk taking and decisionmaking : Foreign military intervention decision. California: Stanford University Press, 1998.
9
הערות לפרק הרקע ההיסטורי
יצחק אביב, מהפכה ומהפכה שכנגד בספרד: הרפובליקה השניה ומלחמת האזרחים 1939-1931 (תל-אביב: משרד הביטחון,
1991), 78-79, 92-97; 116, 155.
שארל בלוך, "צרפת, גרמניה ומדיניות המעצמות בתקופת המלחמה בספרד," זמנים, 23-22 (סתיו 1986), 106.
אביב, שם, 116.
Michael Alpert, A new International History of the Spanish Civil War (London: Machillan Press, 1994),
31-32, 39.
Alpert, op. cit., 46-47; 55-56.
P. Graham Chapman, The Geopolitics of South Asia: From Early Empires to India (Aldershot,
England: Ashgate, 2000), 196-202.
Sumit Ganguly, The Origins of war in south Asia: Indo-Pakistani Conflicts Since 1947
(Colorado: Westview Press, 1977), 130.
Pauline Dawson, The peacekeepers of Kashmir: the UN Military Observer Group in India and
Pakistan (London: Hurst, 1994), 259.
Richard Sisson, War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh
(Berkeley, California: University of California Press, 1989), 153.
Ganguly, op. cit., 119.
Ibid.
Sisson, op. cit., 153.
Sisson, op. cit., 202, 209, 213-214.
Dawson, op. cit., 264.
בנימין נויברגר, צמיחת המדינות החדשות באפריקה: הבעיה האתנית באפריקה ומלחמות ביאפרה וקטנגה, יחידות 7-6. )תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1979(, 111-149.
הערות לפרק התיאורטי
Michael Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs," in International Politics- Enduring Concepts
and Contemporary Issues, ed. Robert Art and Robert Jervis (New York: Longman, 2000) 97-105.
Miriam Fendius Elman, "Introduction." in Paths to Peace: Is Democracy the Answer?, ed. Miriam Fendius
Elman (Massachusetts: MIT Press, 1997) 10-19.
Ibid., 14-19.
Bruce Russett, "Why Democratic Peace?," in Debating the Democratic Peace, ed. Michael E. Brown, Sean
M. Lynn -Jones and Steven E. Miller (Massachusetts: MIT Press, 1996), 90-103.
Sean M. Lynn -Jones, "Preface," in Debating the Democratic Peace, ed. Michael E. Brown, Sean M. Lynn -
Jones and Steven E. Miller (Massachusetts: MIT Press, 1996), xvi-xix.
Ibid.
charles Kegley and Margaret Hermann, "Ballots a Barrier Against the Use of Bullets and Bombs:
Democratization and Military Intervention," The Journal of Conflict Resolution 40, no. 3 (Sep, 1996):
438-441.
Harvey Starr and Bruce M. Russett, World politics: the menu for choice, (New York : W. H. Freeman,
1996), 343-344.
Elman, op. cit., 10-17.
Ibid., 12-13.
Starr, op. cit., 343-344.
Russett, op. cit., 100-103.
Elman, op. cit., 10-17.
Lynn -Jones, op. cit., xviii.
Ibid., xix.
Ibid., xvi-xix.
Elman, op. cit., 14-17.
Doyle, op. cit., 97-107.
הערות לפרק המתודולוגי
Frederic S. Pearson, "Foreign Military Interventions and Domestic Disputes," International Studies
Quarterly 18, no. 3 (Sep., 1974): 261.
Bertil Duner, "The Many Pronged Spear: External Military Intervention in Civil Wars in the 1970s," Journal
of Peace Research 20, no. 1 (April, 1983): 60-62.
J. David Singer and Melvin Small, Resort To Arms: International and Civil Wars, 1816-1980, (Beverly Hills:
Sage Publications, 1982), 210-219.
Keith Jaggers, Monty G. Marshall and Ted Robert Gurr, "Polity IV Project: Political Regime Characteristics
and Transitions, 1800- 2002," December 16, 2003, http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/ [accessed:
January 18, 2005].
David J. Singer and Errol A. Henderson, "Civil War in the Post-Colonial World, 1946-92," Journal of Peace
Research 37, no. 3 (May, 2000): 284-285.
Kristian s. Gleditsch and Michael D. Ward, "Double Take: A Reexamination of Democracy and Autocracy in
Modern Polities," The Journal of Conflict Resolution 41, no. 3 (June, 1997): 361-370.
Starr, op. cit., 212.
הערות לפרק הניתוח האמפירי
small, op. cit., 229.
Jaggers, op. cit.
בלוך, שם, 106.
שם, 107-106, 113, 116.
Alpert, op. cit., 13-15.
Ibid., 23, 41.
Jill Edwards, the British Government and the Spanish Civil War, (London and Basingstoke:
Machillan Press, 1979), 15-17.
חיים שמיר, "בריטניה ומלחמת האזרחים בספרד," זמנים, 23-22 (סתיו 1986), 96.

שם, 95.
שם.
Edwards, op. cit., 34.
Ibid., 15.
שמיר, שם, 101-102 ,95-96.
שם.
Alpert, op. cit., 25.
small, op. cit., 231.
Jaggers, op. cit.
John J. Stremlau, The international politics of the Nigerian civil war, 1967-1970, (New Jersey: Princeton
University Press, 1977), 65.
נויברגר, שם, 144-142.
Zdenek Cervenka, The Nigerian War 1967-1970, (Frankfurt an Main: Bernard Graefe, 1971), 106-110.
Stremlau, op. cit., 263-265, 298.
נויברגר, שם, 166.
Stremlau, op. cit., 227-228.
Ibid.
Raphael Uwechue, Reflections on the Nigerian Civil war : Facing the Future, (New York : Africana Pub.
Corp., 1971), 96.
נויברגר, שם,,145-146 166.
Cervenka, op. cit., 110-116.
Ibid., 116.
small, op. cit., 231.
Ganguly, op. cit., 128-129.
Sisson, op. cit., 144, 187, 212-213.
Jaggers, op. cit.
Ganguly, op. cit., 131.
Robert Jackson, South Asian Crisis: India, Pakistan and Bangladesh- a Political and
Historical Analysis of the 1971 War (New York: Praeger Publishers, 1975), 44.
Sisson, op. cit., 137-138, 151.
Ibid., 148.
Ibid., 151-152.
Ibid., 149, 208.
Ganguly, op. cit., 127.
Jackson, op. cit., 44.

תגים:

אזרחים · דמוקרטיה · התערבות · מלחמת · ניגריה · ספרד · פקיסטן · צבאית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התערבות צבאית ישירה במלחמות אזרחים", סמינריון אודות "התערבות צבאית ישירה במלחמות אזרחים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.