היישום אינו מחובר לאינטרנט

סחר בינלאומי

עבודה מס' 064207

מחיר: 320.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מימון וסחר בינלאומי בהיבט הבנקאי, אשראים דוקומנטריים.

12,115 מילים ,27 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. בסיסי המחיר בסחר הבינלאומי
1. הצורך בבסיסי מחיר
2. הגדרה ושיקולים
3. הסייגים ל- INCOTERMS
4. בסיסי המחיר
5. חלוקה לקבוצות של ה- INCOTERMS
6. לסיכום
3. שיטות התשלום בסחר בינלאומי
1. מבוא
2. שיטות התשלום
4. ערבויות בנקאיות בסחר בינלאומי
1. סוגי ערבויות
5. מימון הסחר הבינלאומי או מקורות האשראי לעסקות יבוא / יצוא
1. מימון היבוא
2. מימון היצוא
6. סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

הסחר הבינלאומי תופס חלק נכבד מהפעילות הכלכלית בעולם ובישראל בפרט. ללא סחר בינלאומי לא ניתן היה לנהל כלכלה מודרנית ולהגיע לרמת התפתחות המאפיינת את המדינות החזקות במערב כדור הארץ ובכללן את מדינת ישראל.
להבדיל מבעבר, כיום, הסחר הבינלאומי אינו מקיף רק סחורות אלא גם שירותים לוגיסטיים, הון לצורכי השקעה, משאבי אנוש, ידע וכו'.
הרציונל מאחורי הסחר הוא שבאמצעותו מדינות יכולות להתמקד בייצור אותם מוצרים שבהן יש להן יתרון יחסי, ובכך לשווקן למדינות אחרות תוך רכישה בתמורה מוצרים אחרים שאין טעם ביצורם בתוך המדינה, כך לרשות המדינה יעמוד מגוון רחב של מוצרים משיש באפשרותה לייצר באופן עצמאי.
לאורך השנים נעשו מאמצים ליצור אזורי סחר בינלאומי חופשי וללא הגבלות מכס, מכסות ותקנים - אשר פוגעים במדינות שמנסות להגביל יבוא כדי למנוע תחרות מבחוץ או לחילופין מתוך רצון לקדם את היצוא מהמדינה, עם זאת, על אף הרצון ליצור סחר בינלאומי חופשי ישנן עדין מגבלות מהותיות המאלצות הפעלת שיקולים שונים כמו רצון למנוע אבטלה, חוסר יכולת לרכוש מוצרים מסוימים בשוק החופשי כמו מוצרים ביטחוניים והרצון לחלוקת נטל וחלוקת הכנסות פנויות בצורה צודקת יותר בין שכבות האוכלוסייה השונות, שיקולים אלו הם שהובילו בסופו של דבר לפשרות בדמות הסכמים בינלאומיים אשר נועדו לאפשר סחר בינלאומי חופשי אך מוגבל מבחינה מסוימת מתוך הסכמה ולפי קריטריונים אחידים.

מקורות:

אינטרנט
http://www.angelfire.com/wizard/moti_gross/files12.htm
http://www.export.gov.il/
http://www.bankhapoalim.co.il/
http://www.leumi.co.il/
http://www.discountbank.co.il/
http://www.bpltd.co.il
http://www.fibi.co.il/fibi/site
http://www.ifts.gov.il/money1.htm#1
1 לוין ז., ארגון הסחר העולמי: WTOכללי המשחק החדשים בסחר העולמי, משרד התעשייה והמסחר ירושלים, מינהל
סחר החוץ, 1997.
דר' רייך א., "גלובליזציה ומשפט: השפעת המשפט הבינלאומי על המשפט המסחרי בישראל ביובל הבא", מחקרי משפט יז,
71-17 (תשס"ב). וכן ב: המשפט בישראל - מבט לעתיד (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג) 328-271.
משרד האוצר. אגף המכס ומע"מ. המועצה לשיתוף פעולה בענייני מכס, הערכת מכס: ההסכם הכללי בדבר
תעריפים וסחר (GATT) ומסמכי הוועדה הטכנית לעניני הערכת מכס תל אביב : רונן, [1995[
www.leumi.co.il/Leumi/Article
פינטוב ב., מדריך למונחי המכר הבינלאומיים INCOTERMS 2000 : INTERCOMS 2000, מכון היצוא הישראלי
תל אביב, ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלוחים הבינלאומיים, 1999.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 5.
ראה לעיל הערת שולים 5.
ראה לעיל הערת שולים 5.
ראה לעיל הערת שולים 5.
האגף למימון וסחר בינלאומי, מימון ולסחר בינלאומי, בנק לאומי לישראל בע"מ, אוגוסט 2000.
ראה לעיל הערת שולים 5.
שחק ח., מסחר בינלאומי לקראת שנות ה-2000, שחק שרותי סחר חוץ בע"מ, 2000, ע"מ 100-102.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 13 .
ראה לעיל הערת שולים 13.
רום מ., בנתיב המדיניות המסחרית הבינלאומית של ישראל : העדיפויות והשוק האירופי המשותף, רמות, תשנ"ט, 1998
מיכאלי מ., סחר החוץ ויבוא ההון בישראל, [חמו"ל], [תשכ"ג] 1963 ?
ראה לעיל הערת שולים 13.
www.angelfire.com/wizard/moti_gross/dl_files/trade
שחק ח., סחר בינלאומי יצוא ויבוא, שחק שרותי סחר חוץ בע"מ, 1995, ע"מ 103-130.
דותן י., "האשראי הדוקומנטרי: מרמה במכר ומרמה במסמכים", משפטים יז' תשמ"ז, עמ' 92-145.
ששון מ. ד., יפרח מ., שנקר א., אשראים דוקומנטריים היבטים מעשיים ומשפטים, שוקן, 1996.
http://www.export.gov.il/
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 23.
ראה לעיל הערת שולים 20.
ראה לעיל הערת שולים 21.
פרופ' ששון ד. מ., "סוגיית התרמית באשראים דוקומנטריים", רבעון לבנקאות כב' (88), 1983-84, עמ' 48-52.
ראה לעיל הערת שולים 21.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 24.
פרופ' ששון ד. מ., "בעיות ברירת הדין באשראים הדוקומנטריים", רבעון לבנקאות כג' (91), 1984-85, עמ' 12-20
ראה לעיל הערת שולים 35.
ראה לעיל הערת שולים 35.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 20.
ע"א 3130/99 - שובל הנדסה ובנין (1988) נ' י.ש.מ.פ. חברה קבלנית לבנין בע"מ ואח' . פ"ד נח(3), 118.
http://www.bpltd.co.il
בר"ע 646/84 - שוראב אינדסטרי אנד טריידינג נ' רמונד סבה - . פ"ד לח(4), 693 ,עמ' 694-695.
מאוטנר מ., "עסקת היסוד ומכתב האשראי:תרמית וביטול החוזה בדרך של התנהגות", עיוני משפט יא', תשמ"ו 1985-86,
עמ' 501-580.
רע"א 73/00-AMS Technical Systems Inc. נ' בזק החברה . פ"ד נד(2), 394.
הכללים האחידים, UCP 500, סעיפים 13,14.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ע"א 3656/99 - טרנסכלל בע"מ נ' מ.א.ר. מסחר וספנות בע"מ . פ"ד נו(2), 344.
www.discount-bank.co.il
הכללים האחידים, UCP 500, סעיפים 13,14.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 23.
ראה לעיל הערת שולים 13.
שנקר א., "האשראי הדוקומנטרי והערבות הבנקאית - סוגיית המרמה", עיוני משפט י', תשמ"ה, עמ' 555-587.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 5.
ראה לעיל הערת שולים 23.
ראה לעיל הערת שולים 11.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 24.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 20.
ראה לעיל הערת שולים 11.
ראה לעיל הערת שולים 20.
ראה לעיל הערת שולים 20.
ראה לעיל הערת שולים 21.
http://www.fibi.co.il/fibi/site
ראה לעיל הערת שולים 58.
ראה לעיל הערת שולים 21.
ראה לעיל הערת שולים 74.
ראה לעיל הערת שולים 20.
ראה לעיל הערת שולים 11.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 11.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 11.
ראה לעיל הערת שולים 11.
ראה לעיל הערת שולים 23.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 4.
ראה לעיל הערת שולים 13.
ראה לעיל הערת שולים 11.
http://www.ifts.gov.il/money1.htm#1
http://www.bankhapoalim.co.il/
http://www.leumi.co.il/
http://www.discountbank.co.il/
ראה לעיל הערת שולים 3.
http://www.ifts.gov.il/money1.htm#1
ראה לעיל הערת שולים 102.
ראה לעיל הערת שולים 102.
ראה לעיל הערת שולים 11.
2
Advising Bank
בנק מודיע_____
5. חישוב הריבית שתנוכה מסכום האקצפט
Issuing Bank
בנק פותח_____
3. בדיקת התאמת הדוקומנטים לתנאי הא"ד
Beneficiary
ספק
יצואן
Applicant
קונה
יבואן
advising bank
בנק מודיע
Issuing bank
בנק פותח
ספק
יצואן
קונה
יבואן
Remitting bank
בנק מעביר
5. בנק גובה
בנק מציג
ספק
יצואן
קונה
יבואן

תגים:

FAS · FCA · FOB · GATS · GATT · אשראי · בנק · בסיסי · גביה · הסכמי · יבואן · יצואן · כלכלה · מחיר · מימון · סחר · ערבות · תשלום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סחר בינלאומי", סמינריון אודות "סחר בינלאומי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.