היישום אינו מחובר לאינטרנט

גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי

עבודה מס' 064175

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.

12,433 מילים ,78 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

החלוקה בין דתיים וחילוניים יצרה צורך בבניית מסגרות חינוכיות שונות לדתיים וחילוניים בניגוד לשאר מערכות החיים שהן משותפות. במדינת ישראל היום יש מספר זרמים חינוכיים מוכרים, העיקריים הם החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי. כיום, מתאפשרת בחירת הורים חופשית בין שני הזרמים הללו.
הרציונל למחקר זה הוא המציאות שנבחרה בעבור מספר ילדים, בכך שהוריהם בחרו לרושמם לגן תחת פיקוח המערכת הממלכתית בעוד שאמונת ההורים ודרך חייהם היא דתית בבסיסה. התהליך שהחל בבחירת ההורים משפיע על חברת הילדים בגן ועל הצוות החינוכי, שמתמודדים עם שאלות של זהות הגן, והאם הגן צריך לשקף את האני מאמין של הציבור החילוני או שמע לשקף את הוויית הילדים שנרשמו אליו.
המחקר יתמקד בגן ילדים ממלכתי, שמיועד לאוכלוסיה הלא דתית בישוב מעורב ועקב נסיבות שונות הורים מהציבור הדתי בחרו לרשום את ילדיהם בגן זה. מעקב אחר המחשבה של ההורים, על התהליך שנוצר בשדה החינוכי ודרכי פעולה לעתיד בתחום שילוב אוכלוסיות בעלות מאפייני תרבות שונים. הגן הנחקר הוא תופעה ייחודית במערכת החינוך בתחום הגיל הרך.
מחקר זה מתבסס על תצפיות וראיונות פתוחים.

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 רב תרבותיות
2.1.1 זהות תרבותית בגיל הרך
2.2 מפגש בין קבוצתי
2.3 התייחסות מערכת החינוך לרב תרבותיות
2.4 יחסי דתיים חילוניים
2.5 זרמים חינוכיים במדינת ישראל
2.6 ניסיונות לקשר בין דתיים לחילוניים
2.7 ישובים מעורבים/קהילות מעורבות
2.8 הכללה
2.9 בחירת הורים
2.9.1 דרכי בחירה מוצאות
2.9.2 השפעה על תוכנית הלימודים
3. מתודולוגיה
3.1 מחקר איכותי
3.1.1 מהימנות המחקר
3.1.2 אתיקה מחקרית
3.2 שדה המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מטרות המחקר
3.6 שאלות המחקר
3.7 מגבלות המחקר
4. הממצאים
5. דיון וניתוח
6. סיכום
7. מסקנות
8. המלצות
9. רפלקציה
10. רשימת ספרות

הערת מערכת: הראיונות והתצפיות עצמם אינם מצורפים לעבודה.

קטע מהעבודה:

"אם אנשים רואים את עצמם שייכים לאותה חברה, מתחלקים למגזרים בעלי תרבויות שונות... וזהו מצבו התרבותי של מגזר גדול של החברה היהודית במדינת ישראל." (רפל, 2000) מתנגדת לכך סלברמן (2000) ומגדירה את ישראל כמדינה מרובת תרבויות ולא רב תרבותית כי אין מגע בין התרבויות. הגדרתם של שמאי ואילטוב (2002) אומרת שרב תרבותיות הוא שיקוף של מציאות חברתית שבה חיות זו לצד זו קבוצות תרבות שונות אשר מאפשרות באופן ערכי את שמירת הזהות העצמית של כל קבוצה אך עם זאת הם בעלי זהות לאומית משותפת. את ישראל הם רואים כחברה חד-תרבותית מרובה. גור זאב (1999) מחדד את ראית המצב בארץ וטוען שהחברה הישראלית נמצאת במצב בו הקנטוניזציה התרבותית והפוליטית מחדדת את תודעת הייחודיות והסגירות של הקבוצות .

מקורות:

אדוארדס-פופ .ק. ורמל.ג.פ. (2000),קידום התפתחות חברתית ומוסרית בגיל הרך-גישות יצירתיות. הוצאת "אח" בע"מ, קריית ביאליק.
אדרעי.י.מ. (תש"ס), זכויות אדם וזכויות חברתיות. מתוך ספר ברנזון (א.ברק וח. ברנזון עורכים) כרך שני.
אחיטוב ,י. (2000). המשמעות של ההכרזה שהחברה בישראל היא רב תרבותית. מתוך קלמן, י. (עורך) (2000) לזבולון עיון ומעש-אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר.הוצאת מדינת ישראל/משרד החינוך התרבות והספורט, 2000.
אלבאום (1985) אלבוים-דרור,ר. (1989) קביעת מדיניות החינוך בישראל בתוך: פור דויד תכנון מדינות החינוך. הוצאת משרד החינוך והתרבות ואוניברסיטת תל-אביב.
אמיר, י. ושו"ת (1985). אינטגראציה בחינוך. הוצאת עם עובד, תל-אביב.
אלוני, ש. (1998). פלורליזם רק בין שווים ובני חורין. מיתוך : היחיד היחד וכלל ישראל-ישראל כחברה רב תרבותית. הוצאת מכון שכטר ללימודי יהדות.
בנימיני.ק. וטטר.מ. (1992), יוקרה, הערכה ובחירה של בית הספר מנקודת מבתם של הורים. הוצאת המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
בן ארי ושו"ת (1989). אני אתה אנחנו: קידום יחסים חברתיים בבית הספר ההטרוגני. הוצאת עם עובד, תל-אביב.
גוטמן, א. (2002). חינוך דמוקרטי. הוצאת ספרית הפועלים בע"מ תל-אביב.
גוטקינד-גולן, נ. (1990), ישוב קהילתי מעורב-חריג בנוף החברתי של יש"ע. מתוך ליבמן.י.(עורך) לחיות ביחד יחסי דתיים-חילוניים בחברה ישראלית. הוצאת כתר.
גולדרינג.ב. א. (1994). תוכניות בחינוך לבחירה של הורים בבית הספר. מיתוך: בחירה בחינוך בישראל. הוצאת משרד החינוך והתרבות והאוניברסיטה העיברית ירושלים , בית הספר לחינוך.
גולשטין, ס. ולדרר, א. (1994). מעמד ההורים בקביעת החינוך הניתן לילדם:היבטים משפטיים. מיתוך: בחירה בחינוך בישראל . הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט והאוניברסיטה העברית ירושלים, בית הספר לחינוך.
גורדון .ד. (1998). התרבות היהודית כמערכת אסוציאציות משותפת האומנם? מיתוך: היחיד היחד וכלל ישראל-ישראל כחברה רב תרבותית. הוצאת מכון שכטר ללימודי יהדות.
גורדון,ק.(1990) קרוב לבבות: מפגשים וטיפוח הזהות היהודית .בתוך ליבמן.י. (עורך) לחיות ביחד- יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית. הוצאת כתר.
גבסון (1976)
גרוס, ז. (2000). מרכיב ה"נרטיב" ה"חילוני והדתי" של מתבגרים חילוניים בישראל. מיתוך: נאסר.פ. ושו"ת (עורכים) המחקר בחינוך וישומו בעולם משתנה (חלק ב') ,הוצאת רכס.
גרופין, מ. (1997), התמודדות עם הסכסוך הדתי חילוני בישראל. מתוך הרמן, ת. (עורך), יחסי דתיים חילוניים בישראל השלכות חברתיות ופוליטיות. הוצאת תמי שטינמץ למחקרי שלום.
גור-זאב, א. (1999). מודרניות, פוסט מודרניות ורב תרבותיות בחינוך בישראל.בתוך גור זאב, א. (עורך) (1999) מודרניות, פוסט מודרניות וחינוך.הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
הכהן, ר. וזימרן, א. (1999).מחקר פעולה-מורים חוקרים את עבודתם.הוצאת מכון מופ"ת.
וייל.ש.(1988),אמונות ומנהגים דתיים של יהודי אתיופיה בישראל. ירושלים:האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך , המכון לחקר הטיפוח בחינוך.
ועדת שנהר (1994). "עם ועולם"- תרבות יהודית בעולם משתנה: המלצות וועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי. הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט- ירושלים.
זימרן ,א. (2002). מחקר פעולה- דרך מחקרית דיאלוגית לקידום שינוי. מיתוך: אהרון.ש. ובר שלום.י. (עורכים) המחקר האיכותי בחקר החינוך מהתיאוריה אל השדה ומהשדה אל התיאוריה. הוצאת המכללה לחינוך ע"ש דויד ילין- ירושלים.
זרמבסקי. ל.(2002), השסע הדתי חילוני. הוצאת מכון פלורסהיימר למחקר מדיניות ירושלים.
חזן. ח.(2001), קול אחר: על הצליל האיכותי במחקר. מתוך מסורות וזרמים במחקר האיכותי. עורכת צבר בן יהושע. נ., הוצאת דביר.
טסלר. ר.(2002) קוים לדמותה של המלחמה האמונית. פנים, אביב, 20, 1-4.
יוסיפון .מ. (2001) חקר מקרה מיתוך: צבר-בן יהושוע. נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת דביר.
להבי. ר. (1998). חינוך ממלכתי וממלכתי דתי- עיון בחוק ומשמעויותיו. מיתוך: היחיד היחד וכלל ישראל. הוצאת מכון שכטר.
לוי. ס. וסווידנברג. ט. (1995).בין ובתוך גבולות התרבות. מתוך תיאוריה וביקורת (כ"ע) כרך 7.
לם .צ. (1976) דימויו של החינוך כמיתוס חברתי. מתוך כהן .א. כרמון . א. (עורכים) בצל מלחמת יום כיפור. חיפה, אוניברסיטת חיפה.
לם .צ. (1988), ארץ ישראל, מדינת ישראל אידיאולוגיה וחינוך. בתוך דורון .א. (עורך) מדינת ישראל וארץ ישראל. בית ברל, מכללת בית ברל.
לם .צ. (1993), הדילמה הבסיסית של מדיניות החינוך בישראל. מיפנה 2 17-21.
לם .צ. (2000). חינוך-תרבותי,בין תרבותי האם יש בזה ממש? מתוך חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים.
מרכוס .א.(2000) בחירה וביזור בחינוך. הוצאת המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי.
נבו .ס. (עורך),(1988), עימותים בחברה הישראלית:דתיים ושאינם דתיים. הוצאת משרד החינוך והתרבות.
סואן .ד.(2003), ארץ עברה וזעם שסעים וזהות בחברה הישראלית. הוצאת "אח" בע"מ.
סבירסקי .ש. (1990). חינוך בישראל מחוז המסלולים הנפרדים. הוצאת ברכות, תל-אביב.
סטיבן .פ. (2000) תנו להורים לקבוע. מתוך:בחירה וביזור בחינוך. הוצאת המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי.
עינבר .ד. (2000) צריך להכין תשתיות בחירה. מתוך:בחירה וביזור בחינוך. הוצאת המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי.
ענבר .ד. יו"ר (1994). דו"ח הועדה ל"בחירה בחינוך". מוגש ליו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך והתרבות.
ענבר .ד. (1994) בחירה בחינוך בישראל מיפוי מושגי. מיתוך: בחירה בחינוך בישראל. הוצאת משרד החינוך והתרבות והאוניברסיטה העברית ירושלים בית הספר לחינוך.
ענבר,ד. (1992), הבחירה בחינוך: כיוונים ואסטרטגיות פעולה. בתוך: ענבר,ד. (עורך) בחירה בחינוך בישראל: מושגים, גישות ועמדות. הוצאת האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך, ירושלים.
עציוני - הלוי .ח. (2000), ארץ שסועה- האם מלחמת תרבות היא בלתי נמנעת? הוצאת אריה ניר ומודן.
פרידמן .י. (1994) . בחירת הורים (פתח דבר) מגמות ל"ו 2-3 עמ' 151-158.
צבר בן-יהושע,נ.(1997), המחקר האיכותי-בהוראה ובלמידה גבעתיים, הוצאת מסדה.
צבר בן יהושע,נ. (2000),טבע השותפות בין החוקר למורה:דילמות אתיות במחקר האיכותי.בתוך יזראלי,ד. וזהר,נ. (עורכים) אתיקה ואחריות חברתית:עיונים ישראליים. תל-אביב,הוצאת צ'רקובר, עמ' 117-147.
צבר בן יהושע,נ. (עורכת), (2001), מסורות וזרמים במחקר האיכותי. תל-אביב, דביר.
קאופמן.ג וספון-שבין.מ. (1995). מתוך Oneil John: Can inclusion work? Educational lidership. Vol 1994-1995.
קלר .ד. (1992). החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי, שתי מערכות אידיאולוגיות. עבודת דוקטוראט אוניברסיטת ירושלים.
קשתי .י. ושו"ת (1997). בית הספר ההטרוגני, אחדות בתוך שונות. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
רבין .י. (2002) הזכות לחינוך. הוצאת נבו, שריגים-ליאון.
רואר-סטריאר .ד. (2000),המפגש בין דתיות לחילוניות בין כתלי בית הספר-המקרה של בית ספר "קשת" בירושלים. הוצאת המכון לחקר הטיפוח בחינוך. בית הספר לחינוך, אוניברסיטה העברית ירושלים.
רץ .י. (1990). סוגיות בענייני אינטגראציה. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
רש .נ. ודר .י. (1990). סגרגאציה בתוך אינטגראציה. המכון לחקר הטיפוח בחינוך בית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית ירושלים.
רפל .ד.(2000(). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית. מתוך חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים.
שבייד .א. (1988). יחד או כל אחד לחוד? מתוך (כ"ע) גשר (כ"ע לעניינים יהודיים) כרך 117 ע"מ 15-25.
שורצלולד .י. (1985) מפגש בין עדתי בתנאים מבדילים: החינוך הממלכתי כנגד החינוך הממלכתי דתי. מתוך : אמיר.י. (עורך) אינטגרציה בחינוך. הוצאת עם עובד, תל-אביב.
שפירא .ר. (2000) דרישה לבחירה- אבל מבוקרת. מיתוך: בחירה וביזור בחינוך. הוצאת המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי.
תבורי .א.(1990), דגמי חיים בשכונה מעורבת. בתוך לבמן.י.(עורך) לחיות ביחד-יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית. הוצאת כתר.
תמיר .י. (1998). שני מושגים של רב תרבותיות. מתוך: רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
Amir,Y. (1969), Contact hypothesis in ethnic relation. Psychological Bulletion, 71, 391-342.
Azar,E. (1984), Protracted Social Conflict: Ten Propositions in International Conflict Resolution. Wheatsheaf' London.
Berk, L. (1994) . Child development. U.S.A: Allyn BACON.
Chubb,J.E Moe, T.M. (1990) Politics, markets and American schools. Washington, DC: The Brookings Institute.
Erickson, D.A. (1986) Choice and privets schools: Dynamics of supply and demand. In: D.C. Levy (ed), Privets education: Studies in choice and public policy. Oxford: Oxford University Press.
Fantini, M.D. (1970). The reform of urban schools. Washington D.C.: National Education Association Center for the Study of Instruction.
Fullington, C.G.(1977). Magnet Schools: From students' and parents' perspectives. In: Estes' N. Waldrip, D.R.(eds) Magnet Schools: Legal and practical implications. Piscataway, NJ: New Century Education Corporation.
Girox, Henry (1994). " Insurgent multiculturalism" In David Thro. Goldberg (ed), Multiculturalism: A critical Reader (p.330) London.
Hacohen,R. (1994). The Link Between Action Research and Pro-Active Learning. מיתוך: הכהן וזימרן, (1999). מחקר פעולה- מורים חוקרים את עבודתם. הוצאת מכון מופ"ת.
Jaff,E.D. (1988). Ethnic preferences of pre-school children. Early Child Development and Care, 39, 83-94.
Lamm, R.D.(1986). Can parents be partners? Phi Delta Kappa, 68, 211-213.
Mueller, V.D.(1987) Choice: The parents perspective. Phi Delta Kappa, 68, 761.
Rubinstin, D. Simon,B. (1969) The evolution of the comprehensive school: 1926-1966. London: Rouledge Kegan.
Schwarzwald,J.(1990).A research perspective on religious public education in Israel. Ramat-Gan : Bar-Ilan University press.
Sanders,J.R.(1981), Case study methodology: A critique, in welch, W.W.(ed), Case Study Methodology in Educational Evaluation. Minneapolis, Minnesota, Research and Evaluastion.
.Seidman,I.E. (1991). Interviewing as Qualitative Research. New York: Teachers College Press.
Show,K.E (1978) Understanding the curriculum: the approach through case studies. Journal of curriculum studies 10 (1) pp 1-15.
Stake,R.E. (2000) Case studies. In N.K. Denzin Y.S. Lincolen (Eds) Handbook of qualitative research. (2) Thousand Oaks, CA: Sage.
Stenhouse,L. (1979), Case study in comparative education: particularity and generalization. Comparative Education, 15,(1) March, pp 5-10.

תגים:

שסעים · דתי · זרמים · בחינוך · הורים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי", סמינריון אודות "גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.