היישום אינו מחובר לאינטרנט

לחץ, שביעות רצון ושחיקה

עבודה מס' 063963

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין הלחץ לבין שביעות הרצון והשחיקה בקרב עובדי מחלקת הייצור של חברת "אפלייאד מטיריאלס".

10,300 מילים ,63 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

פרוייקט זה עוסק בסוגיות שביעות הרצון והשחיקה המהווים כמשתנים תלויים ובעלי קשר עם משתנה בלתי תלוי - לחץ.
סוגיות אלו רלוונטיות לבעיה העיסקית המלווה את מחלקת הייצור בחברת "אפלייד מטיריאלס" הבאה לידי ביטוי בכך שבשנת 1999-2000 נרשמה ירידה של 25% במספר המכונות המיוצרות ע"י מחלקה זו ומאידך עלייה של 10% בכמות העובדים של מחלקה זו.
באמצעות בירור שנערך ע"י הנהלת החברה התברר שהגורם לירידה בתפוקה נובע מירידה בשביעות הרצון של עובדי המחלקה ושחיקה בפעילות השוטפת ועקב כך הוחלט ליישם מחקר שיבדוק באם אופי העבודה במחלקה המבוטא דרך לחץ שוטף הוא זה שמביא למצב הנוכחי בפועל.

שאלות המחקר הן:
1. האם קיים קשר חיובי בין הלחץ לבין השחיקה של העובדים?
2. האם קיים קשר שלילי בין הלחץ לבין שביעות הרצון של העובדים?

בפועל הדגימה שנערכה כללה את כל אוכלוסיית המחקר שהנה כ- 50 עובדי הייצור של חברת "אפלייאד מטיראלס" ועל כן אין מדובר במדגם.
נתגלה במחקר זה שקיים קשר חיובי בין מימדי הלחץ שהנם קונפליקט תפקידי, עומס יתר כמותי, ועומס יתר איכותי לבין מימדי השחיקה שהינם המימד הפסיכולוגי והמימד החברתי. בנוסף לכך נתגלה כי קיים קשר שלילי בין מימדי הלחץ שהינם: קונפליקט תפקידי, עומס יתר כמותי ועומס יתר איכותי לבין מימדי שביעות הרצון שהינם: ביטוי עצמי, יחסים פנים ארגוניים ומשאבי עבודה.
בפועל רמת שביעות הרצון בכל המימדים הרלוונטיים הנ"ל לא היתה מספקת.
במשתנה הלחץ נתגלה כי קיימת נטיה להסכמה עם מימדים קונפליקט תפקידי ועומס יתר כמותי וכמו כן הסכמה עם מימד עומס יתר איכותי.
במשתנה השחיקה נתגלה כי תדירות המצב במימד הפסיכולוגי ובמימד החברתי באה לידי ביטוי באופן הנוטה לגבוה.

תוכן עניינים:
תקציר
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירה ספרות
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאי המחקר
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
השאלון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הפלטים הסטטיסטיים.

קטע מהעבודה:

חברת אפלייד מטיראלס הנה חברה אמריקאית המונה כ- 20,000 עובדים לערך, חברה זו פרוסה ברחבי ארה"ב במזרח הרחוק באירופה ובישראל. חברה זו הינה החברה המובילה בעולם בפיתוח וייצור ציוד מתקדם לתעשיית המוליכים למחצה. ציוד זה משלב בתוכו טכנולוגיות מתקדמות מכמה תחומים כגון: אופטיקה, אלקטרוניקה, רובוטיקה ועוד.

מקורות:

בר-גל, ד., גוטרמן, נ. 1996. תפיסת שביעות הרצון, אפקטיביות השרות ושחיקה בקרב עובדים סוציאליים בישראל העוסקים בטיפול ישיר. חברה ורווחה, טז, 541-565.
הרמן, ש. (1992). שליטה בקבלת החלטות, שיתוף בקבלת החלטות, שחיקה בתפקיד והשפעתם על מתח ושביעות רצון. עבודת מ. א., אוניברסיטת תל - אביב.
ווסטמן, מ (1991). הקשר בין שחיקה בתפקיד ותמיכה חברתית, לבין שביעות רצון מהעבודה והתנייתם בסוג התפקיד. אוניברסיטת תל - אביב.
לוין, ד. 1990. בדיקת מושג האלימות אצל עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בישוב עירוני, ובישובים קטנים. חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב.
עציון, ד. 1994. שחיקה אנושית-תיאוריה ומחקר על פרשת דרכים. ידיעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 25.
פיינס, א. 1993. שחיקה נפשית מהותה ודרכי התמודדות עמה. גומא ספרי מחקר ומדע, צ'ריקובק מוציאים לאור בע"מ.
פרוילינגר ב., ושירום, א. (1993). עומס יתר, עושר עיסוקי ושחיקה: השוואה בין מנהלים ועובדים מן השורה. אדם ועבודה, 4, (1), 8-29.
Anonymous (1994). Strong work ethic, importance of family stressed by workers. Employee Benefit Plan Review, 49, 34-35.
Barton, J. (1994). Choosing to work at night: A moderating influence on individual tolerance to shift work. Journal of Applied Psychology, 79, 449-454.
Beehr, T.A., & Newman, J. (1998). Job stress, employee hcalth, and organizational effectiveness: A Facet analysis model, and literature review, Personnel psychology, 31, 665-699.
Bhagat, R.S., Allie, S.M., Ford, D.L., (1991). Organizational stress, personal life stress and symptoms of life strains: An inquiry into the moderating role of styles of coping. Journal of Social Behavior and Personality, 6(7), 163-184.
Chernish, C., (1990). Job stress in the human service. Beverly Hills CA: Sage Publications.
Cherniss, C. (1990). Staff Burnout: Job Stress in Human services. Beverly Hills, CA Sage Publications.
Constable, J.F., & Russell, D.W. (1996). The Effect of social support and the work Environment upon burnout among nurses. Journal of Human Stress, 20-26.
Cooper, C.1., & Kelly, M. (1993). Occupational stress in head teachers: A national UK study. British Journal of Educational Psychology, 63, 130-143.
Cordes C. L., & Dougherty T. W. (1993). A review and untegration of research on job burnout. Academy of Management Review. 18, (4), 621-656.
Cox T., & Mackay, C. (1991). A transactional approach to occupational stree. In: E.N., Corbett & J. Richardson. (Eds.), Stress, work design and productivty. (pp. 91-113). New-York: Wiley.
Cox, T. Jr, (1991). Tthe multicultural Organization, Academy of Management Executive, 5, 34-47.
Dunham, R.B. (1984). Organizational behavior. Homewood, Ill: R.D. IRWIN Inc.
Edelwich, J. & Brodsky, A. (1990). Burnott: Stages of disillusionment in the helping professions. New York: Human Sciences Press.
Etzion, D., & Westman, M., (1994). Social support and sense of control as moderators of the stress - burnout relationship in military careers. Journal of Social Behavior and Personality, 9(4), 110-114.
Etzion, D., Kafry, D., Pines, A. 1992. Tedium among managers: A cross-cultural American-Israeli comparison. Journal of Psychology and Judaism, 7: 30-41.
Farber. B.A. 1993. Disfunctional aspects of the psychotherapeutic role. In Farber, B.A. (ED) Stress & Burnout in the human service professions.: 97-118, N.Y.: Pareamon.
Farber, B.A., (1193). Stress and burnout in the human service professions/N.Y.: Pergamon press.
Farber, B.A. (1991). Stress and Burnout: Implications for teacher motivation. Paper presented at the annual metting oa the AERA, New York, March.
Fisher, S. (1996). Stress and strategy. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
French, J.R.P., Jr., & Caplan, R.O., (1993). Organizational stress and individual strain. In A.J. Marrow, (Ed.), The failure of success, New York: Amacom, 30-66.
Freudenberger, H.J. (1994). Staff burnout. Jouenl od Social Issues, 30, 159-169.
Hobfoll, S.E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychology, 44, 513-525.
Hobfoll, S.E., & Shirom A. (1993) Stress and burnout in workplace: Conservation of Resources. In R.T. Golembiewski (Ed.), Handbook of Organizational Behavior, New York: Marcel Dekker.
House, G.S. (1991). Work stress and soocial support, Reading, Ma: Addison - wesley.
Jackson, E. S. & Schuler, R. S. (1990). A meta-analysis and conceptual critique of research on the role ambiguity and role conflict in work settings. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 16-78.
Jackson, S.E., Schuad, R.L. & Schuler, R.S. (1991). Toward an understanding of the burnout phenomenon. Journal of Applied Psychology, 71, 630-640.
Jamal, M. & Baba V. V. (1992). Shiftwork and department-type related to job Burn out Work attitudes & behavioral intentions: A Study of Nurses, Journal of Organizational Behavior, 13, 449-464.
Karasek, R. A. (1990). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-309.
Kirmeyer, S.I., & Doughry, T.W., (1988). Work load, tention and coping: Moderating effects of supervisor support. Personnel Psychology, 24, 125-139.
Korman, A.K. (1992). Organizational Behavior, New-Jereasy: Prentica-Hall Inc. Englewood-Cliffs.
Lang, D., Witting-Berman, U., & Rizkalla, A. (1992). The influence of role stress, phisical symptoms, and job satisfaction on turnover intentions. Journal of Social Bihavior and Personality, 7(4), 555-568.
Lazarus R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New-York: Springer.
Lawler, E.E. (1991). Pay and organizational development. Addison -Wesley.
Macneil, D. (1991). The relationship of occupational stress to burnout. In J. W. Jones (Ed.). The Burnout Syndrome. (pp. 68-88). Park Bridge, III: London House Press.
Magnusson, D. (1992). Situational determinants of stress: An interactional perspective. In L. Goldberg & S. Breznitz (eds.), Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects. New-York: The Free Press.
Mandler, G. (1992). Stress and thought processess. In L. Goldberg & S. Breznits. (Eds.). Handbook of stress; Theoretical and clinical aspects, London: Free Press.
Maslach, C. 1982. Burnout - The cost of caring. Englawood Cliffs: Prentice Hall,.

תגים:

מוטיבציה · הנעה · עובדים · הייטק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לחץ, שביעות רצון ושחיקה", סמינריון אודות "לחץ, שביעות רצון ושחיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.