היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוטיבציה וכוונות עזיבה

עבודה מס' 063851

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין גורמים להעדר מוטיבציה וכוונות עזיבה בקרב המנהלים הזוטרים והאם מחויבותם הארגונית משפיע על כך.

12,198 מילים ,46 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות
פרק 3 - שיטת מחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - דיון וממצאים
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
שאלון המחקר
חלק א' - מוטיבציה
חלק ב' - מחויבות ארגונית
חלק ג' - כוונות עזיבה
חלק ד' - פרטים אישיים

תקציר:
המחקר התבצע בחברת "גלידת שטראוס" לאור העובדה כי בקרב המנהלים הזוטרים של הארגון אובחנו כוונות עזיבה.
שאלת המחקר הייתה: מהם הגורמים להעדר מוטיבציה וכוונות עזיבה בקרב המנהלים הזוטרים והאם מחויבותם הארגונית משפיע על כך.
שאלון המחקר התבסס על שאלונים קודמים שנמצאו תקפים ומהימנים וכלל שאלון מובנה ובו נכללו שאלון מוטיבציה, מחויבות ארגונית, כוונות עזיבה ושאלון סוציו-דמוגראפי.
השערות המחקר היו:
1. קיים קשר שלילי בין רמת מוטיבציה לבין כוונות העזיבה. ככל שרמת המוטיבציה גבוהה יותר - כוונות העזיבה קטנות יותר.
2. קיים קשר שלילי בין רמת המחויבות הארגונית לבין כוונות העזיבה. ככל שרמת המחויבות הארגונית גבוהה יותר - כוונות העזיבה קטנות יותר.
מניתוח ממצאי המחקר עולה כי שתי ההשערות אוששו.
המסקנות העיקריות העולות ממחקר זה הן:
נראה כי הארגון מצוי תחת איום של כוונות העובדים לעזוב. עזיבתם של העובדים עלולה לפגוע בתפקודו השוטף של הארגון, ולגרום להפסדים ניכרים במשאביו של הארגון. כמו כן ניתן למצוא קשר בין הפסדיה של החברה לבין עזיבתם של עובדים את הארגון.
ההמלצות העיקריות הן:
1. יש לבחון את תנאי העסקתם של העובדים, ולשפרם על פי מידת הצורך. אלה יסייעו בידי ההנהלה להעלות את רמת המוטיבציה של העובדים ולמנוע עזיבת עובדים עתידית.
2. מומלץ לשתף את העובדים ולערב אותם בתהליכים המתבצעים בארגון, כמו גם בתהליך קבלת החלטות הנוגעות לדרך התנהלותו של הארגון ולפעילותו השוטפת.

שאלון המחקר הורכב משני מקורות: האחד משאלון של בן עמי (2002) - משם נלקחו השאלות הבודקות את נושא המוטיבציה בעבודה ושאלות הבודקות כוונות עזיבה, מהימנות השאלון הייתה אלפא קרונבך = 0.72. כמו כן נלקח משם גם השאלון הדמוגראפי.
שאלון נוסף הבודק את נושא המחויבות הארגונית, נוסח ויותאם ע"י עורכת המחקר בעצמה היות ולא נמצא שאלון מתאים. מהימנות השאלון הייתה אלפא קרונבך = 0.71.
כל השאלונים הללו חוברו ע"י עורכת המחקר לשאלון אחד בן 4 חלקים, ובוצעו בהם מספר שינויים בהתאמה לביצוע המחקר הנוכחי.
השאלון חולק ל - 80 המנהלים הזוטרים בארגון.
השאלון היה שאלון מובנה, למילוי עצמי, והוא כלל 2 שאלות דמוגרפיות ו - 23 שאלות סגורות, סה"כ 25 שאלות. מהימנות השאלון הייתה אלפא קרונבך = 0.82.

קטע מהעבודה:

ב- 1962 חכרה משפחת שטראוס את בית החרושת לקרח בעכו והפכה אותו למפעל הגלידה שלה. המפעל משרת נאמנה את שטראוס גם כיום, תוך שינויים רבים שהתרחשו בו ברבות השנים ותוך התאמתו לצרכים ולטכנולוגיות החדשות.
שוק הגלידות מגלגל כיום כ- 170 מיליון דולר בשנה, מאופיין בצריכה גבוהה לנפש (כל ישראלי אוכל בממוצע תשעה ליטר גלידה בשנה) ומקפיד להתחדש מידי עונה.

מקורות:

אורנר, א. (1993), משאבי אנוש, "אח" בע"מ. קריית ביאליק.
ארליך א.,(1995) ניידות בקרב עובדי מדינה, ירושלים, נציבות שירות המדינה.
בן עמי, ד. (2002), "הקשר בין שביעות רצון מתגמולים בעבודה בעקבות המשבר בענף ההי-טק לבין רמת המוטיבציה וכוונות העזיבה של עובדים בשתי חברות היי-טק", דיסרטציה המוגשת לאוניברסיטת דרבי.
בר חיים, א. (1994), התנהגות ארגונית. כרך ב'. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
גלוברזון, ש. (2000), ניהול התפעול ושיפור ביצועים . הוצת צ'ריקובר, תל אביב.
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1996). תימרוץ והנעת עובדים, תל אביב, הוצאת צ'ריקובר.
וגנר, ע., מנור, א. (2001), הנעת עובדים בשלושה הילוכים, ירחון משאבי אנוש, גליון 168. עמ' 13-12.
ורטהיימר, מיכל. (2001). מוטיבציה בעבודה, אדם ועבודה. ינואר, 2001.
כפיר, א. (1997), ארגון וניהול- עיצוב ושינוי, תל אביב. צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
לוי, עופר. ותדמור, איילת. (2001). המצויינים - חוד החנית של הארגון. סטטוס. גליון 107. עמ' 58-56.
סמואל י., (1996), ארגונים, אוניברסיטת חיפה. הוצאת זמורה ביתן.
קעטבי, א (1998). "מעבדות לחירות - העובד המודרני והארגון", סטטוס, גיליון, 93. 11/98. עמ' 7 - 3.
קרן, א. (1995). שיטות ארגון וניהול, תל אביב. כנרת.
רוטנברג (2002), "השפעת גורמי מוטיבציה בעבודה על יכולת הביצוע של עובדים בתעשייה". מחקר שדה, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
רטנר, ד. ופלג, מ., (2001), לגרום לעובד להיות מרוצה, סטטוס מס' 117, עמ' 52-54.
שדה-שליט, מ. (1994), הקשר בין סוגי מחויבות לבין הערכת ביצוע, עבודת מחקר המוגשת לתואר מוסמך, תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב.
שירום א.(1996) מבוא ליחסי עבודה בישראל, הוצאת עם עובד בע"מ תל אביב, (הדפסה שלישית).
Adair, J. (1996), Effective Motivation, London, Pan Books.
Allen, N.J., Meyer, J.P. (1996), "Affective, Continuance and Normative Commitment: An Examination of Construct Validity", Journal of Organizational Behavior, Vol 49, Pp. 252 - 272.
Allen, T.D, Russell, J.E.A., Rush, M.C, 1994, "The effects of gender and leave of absence on attributions for high performance, perceived organizational commitment and allocation of organizational rewards", Sex Roles, 31, 443-64.
Brown, R.B. (1996), " Organizational Commitment: clarifying the concept and simplifying the existing construct typology", Journal of Vocational Behavior, 49, p. 230-251.
Farnham, D. (2000), Employee Relations in Context, 2nd Edition, Chartered Institute of Personnel and Development.
Freenber, W. Baron, P. (1997), "Social Support in the Adjustment of Pregnant Adolescents": Assessment Issues in B.H. Gottlieb (ed), Social Networks and Social Support, Beverly Hills: Sage, 69-96 (1997).
Garsten, C. (1999), Berlin; "Temporary Employees As Lamina Subjects In Flexible Organization", Organizations Studies.
Greenberg, J. Baron, R.A(2000). Behavior in Organizations, New Jersey, Prentice Hall.
Hellman, C.M. (1997). "Job satisfaction and intent to leave". Journal of Social Psychology, Vol. 137(6), 677-689.
Hobson, J.A.(1999) , The Problem Of The Unemployed, Methuen. Journal of Occupational Behavior. 4. 24-67.
Kanugo, R. M. (1998) "Measurement Of Job And Work Involvement", Journal Of Applied Psychology, 67 Pp. 341-343.
Korolyi, E. Thaler, C. (2002), Ameta analysis and review of organization research on job involvement. P. Psychological Bylletin
Legge, K. (1995), Human Resources Management - Rhetoric and Realities, Palgrave.
Mangan, John; Johnston, John(1999), "Minimum Wages, Training Wages And Employment", International Journal Of Social Economics; 26(1 2 3), , Pages 415 29.
Mullins, L.J. (1999), Management and Organization Behavior. England Prentice Hall.
Nicholson, N. (Ed.), Schuler, R., Van de Ven, A.H. (Advisory Eds), 1995, Encyclopaedic Dictionary of Organisational Behaviour, Blackwell, Oxford.
O'leary-Kelly, A.M. Griffin, R.W. (1995). "Job satisfaction and organizational commitment". Psychology and Policing, 367-393.
O'quin, K. Lo Tompio, S. (1998). "Job satisfaction and intentions to turnover in human services agencies perceived as stable or nonstable", Perceptual and Motor Skills, Vol. 86(1), 339-344.
Pristy, G. (2002), "Workers Participation in Management: Problems, Practice and Prospect" International institute of Labor Studies 12.
Rayport Whinston (2002) Evaluation of alternative models of commitments and job attitudes of professionals. Journal of Occupational Behavior. 7. 227-243.
Schneider, B., Ashworth, S.D., Higgs, A.C., Carr, L., (1996), "Design, validity, and use of strategically focused employee attitude surveys", Personnel Psychology, 49, 695-705.
Shore, L.M, Barksdale, K, Shore, T.H, (1995), "Managerial perceptions of employee commitment to the organization", Academy of Management Journal, 38, 6, 1593-615.
Smith, L.J., Clark, E.V., Agahi, H., (1998), An Evaluation of Programmers for Staff Motivation, Facilities Management Graduate Centre, Sheffield Hallam University, UK.
Somers, M.J. And Birnbaum, D (1998). Work-Related Commitment And Job Performance: It Is Also The Nature Of The Performance That Counts. Journal Of Organizational Behaviour, 19, 621- 634
Staw, V.J. (2000), Job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Psychological Bylletin. 97, 251-273.
Suliman, M.A., Iles, P.A. (2000). "The multi-dimensional nature of organizational commitment in a non-western context", Journal of Management Development, Volume 19 Number 1,pp. 71-83.
Webster E, Kenny B, Bezuidenhout A. (2001) Work And Welfare: The Changing Nature Of Work, Employment Relations And Social Support. Sociology Of Work Unit (Swop)
Wesiberg, J. (1996), Differential teamwork performance: " The impact of general and specific human capital levels", Journal of Manpower. 18-22 .
Wiley, C. (1998), "What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys", Management Decision, vol. 36, no. 5.

תגים:

הנעת · עובדים · הנעה · מחוייבות · ארגונית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוטיבציה וכוונות עזיבה", סמינריון אודות "מוטיבציה וכוונות עזיבה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.