היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהיגות מנהל בית הספר ובית הספר בעידן של שינויים

עבודה מס' 062658

מחיר: 527.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הנושאים ובחינת תפקיד מנהל בית הספר כסוכן שינוי.

12,645 מילים ,67 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

החברה העתידית טומנת בחובה שינויים מפליגים בחברה, בכלכלה, בערכים, בתרבות, במידע ובטכנולוגיה. (טופלר, 1992)
הפרדיגמה של העולם המודרני, השלטת בסוף המאה העשרים, מפנה את מקומה לפרדיגמה פוסט-מודרניסטית חדשה, המשנה מן היסוד הנחות בסיסיות ואקסיומות חברתיות, ואיתן גם מערכות ערכים יציבות למדי (גורביץ', 1998, עמ' 18); מצר, (2003), פופר, מ. (1989). עסק אז במשמעויות הניהוליות, הנגזרות מן המגמות הללו ובודק את השלכותיהן ברמה האישית והפסיכולוגית וברמה החברתית והערכית.
בכל ספרות המחקר והעיון העוסקת במנהל החינוך, בתהליכי שינוי בחינוך, באוטונומיה חינוכית ובאפקטיביות בית ספרית, בולטת באופן חד משמעי חשיבות המנהיגות החינוכית, מקומו של מנהל בית הספר ופעולותיו. (מצר, 2003)
המנהל העומד בראש בית הספר הוא התגלמות המנהיגות החינוכית. מנהיגות זו מבטאת יכולת של מנהל בית הספר ליזום, להציב אתגרים, לתמוך ולפקח על המורים כך שיתפקדו באופן הטוב ביותר והיעיל ביותר האפשרי" המונחים "מנהיגות" ו"ניהול" מופיעים בספרות כמונחים משלימים, ומנהיגות נתפסת באחד מתפקידיו העיקריים של מנהל אם לא המרכזי שבהם.
בעקבות פרידמן (1993) ופופר (1994), ניתן לומר שהמונח מנהיגות מבטא את השליחות, החזון וההשראה בעוד שהמונח ניהול מתייחס להוצאה מן הכוח אל הפועל ולהפעלה יעילה של המשאבים. פעולות של ניהול מכוונות להבטחת שגרת פעילות ולקיום יציב. המיקוד הוא בניהול שוטף ושגרתי המדגיש את השגת המטרות המוסכמות מראש בדרך יעילה וברורה. פעולות של מנהיגות מכוונות לחדשנות, בניגוד לשגרה, ולהחלפת הקיים בניגוד למגמת שמירה על יציבות.
הפעלת הארגון על ידי מנהיג באה לכלל מימוש באמצעות גיבוש חזון עתידי, הדגשת חדשנות ודחיפה להחדרת שינויים ולביצועם. מנהיגות, אם כך, היא מונח רחב יותר מניהול. ניהול הוא פן אחד של מנהיגות, הפן בו באה לידי ביטוי הגשמת יעדי הארגון. פופר (1989) העריך כי לנוכח השינויים המהירים והתכופים יגדל הצורך ביכולת להבין את הסביבה הדינמית, והמרכיב המנהיגותי בניהול ישתנה לכיוונים, שידרשו גמישות רבה יותר בחשיבה ובסגנון.
גם קרמר-חיון (1997) דנה בהשתמעויות של שינויים אלה לחינוך בכלל (תכני לימוד, דרכי הוראה ומבנה בית הספר) ולדמותו של המנהל בפרט. קרמר-חיון משרטטת קווים לדמותו של המנהל האידיאלי, ביניהם: השכלה כללית רחבה ומעודכנת; כושר הבעה בכתב ובעל-פה; אוטונומיה בקבלת החלטות; האצלת סמכויות; קבלת אחריות; מנהיגות פדגוגית; אידיאולוגיה וחזון חינוכיים; ניצול יעיל של הזמן; מעורבות ואכפתיות; יחסי אנוש ופיתוח צוות; יכולת לנהל תקציב.

במוקד העבודה שני נושאים עיקריים:
במוקד העבודה שני נושאים עיקריים לדיון: מנהיגות מנהל בית הספר ובית הספר בעידן של שינויים (ראה בתוכן העניינים פירוט נושאי המשנה שנדונו).

תוכן העניינים:
מבוא
מנהיגות מנהל בית הספר
א. מנהיגות מהי?
ב. מנהיגות מנהל בית הספר בעבר ותהליכי התפתחות
ג. מנהל בית הספר כמנהיג בתקופה הנוכחית
ד. סגנונות מנהיגות
1. מנהיגות מתגמלת - Transactional Leadership
2. המנהיגות המעצבת - Transformational Leadership
ה. מודל לחניכה על-פי מנהיגות מעצבת
ו. מנהיגות חינוכית ותפיסת תפקיד המנהל
ז. מנהיגים ומונהגים - ייחוס והתנהגויות מנהל
ח. תפיסת תפקיד מנהל בית הספר היסודי בארץ
בית הספר בעידן של שינויים
א. שינוי מהו?
ב. מודלים של שינוי בחינוך
ג. תהליך שינוי - מאפיינים, מקורות, התנגדות
ד. מאפיינים של שינוי
ה. הכנסת שינויים בבתי ספר
ו. שינויים בהוראה והחדרתם בפועל
ח. מודלים של שינוי בחינוך מנהל בית הספר כסוכן שינוי
סיכום- הכשרת מנהלי בתי ספר
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבו-חסין, ג. (1995). הקשר בין מערכת הערכים של מנהלי בתי ספר במגזר הערבי בישראל, ולבין סגנון המנהיגות שלהם, חיפה , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך.
אבוליו, ב. (2000). "הטווח המלא של המנהיגות". בתוך גונן איציק וזכאי אליאב. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, הוצאת משרד הביטחון. תל אביב. מהדורה 2000.
אבי יצחק, ת. ורביד, א. (1985). חלקו של המנהל בייזום ובהפעלת תכניות לימוד בבית ספרו, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 12 , עמ' 81-106.
אדיג'ס, י. (1979). ניהול לקוי סיבות וטיפול, תל אביב : גומא, צ'ריקובר.
אריאלי, מ. (1995). שינוי בכל מחיר: מנהלים מתחילים ושינוי בית הספר, הד החינוך, ס"ט (11-12), עמ' 4-6.
ארז, מ. וגולדשטיין, י. (1981). לחץ ארגוני בתפקידו של מנהל בית ספר יסודי. עיונים במינהל החינוך, חוברת 9, 44-59.
בן-שושן, נ. (1999). שינוי ארגוני פדגוגי בביה"ס היסודי, מחקר פעולה של מנהלת בית הספר. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
גונן, א. (2000). "מנהיגות מעצבת למנהיגות מתגמלת ותהליכי חונכות", משאבים, גיליון 211, 15 מאי.
גורביץ, ד. (1998). פוסטמודרניזם - תרבות וספרות בסוף המאה ה-20. תל-אביב: הוצאת דביר.
גורי-רוזנבליט, ש' (1996). תכניות לימודים כתחום אקדמי: שינוי דגשים בתיאוריה ובמעש בשנות השמונים והתשעים. בתוך , ש. גורי-רוזנבליט ות. זהר (עורכות) תכנון לימודים - מקראה, תל-אביב , האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 9-32.
גלי, י' (1979). תפקיד המנהל בעידן שינויים בחינוך. עיונים בחינוך, גליון מס' 22, עמ' 72-57.
וינשטיין, נ. (2000). החדרת שינויים בהוראה כפועל יוצא של משתני אישיות של מורים ואקלים בית ספרי. עבודה לתואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
חן, מ. (1997). הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית-ספר קהילתי-עצמאי. בתוך: דנילוב, י. (עורכת). (התשנ"ה-התשנ"ו). תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה, כרך ב: הכשרת כוח-אדם פדגוגי. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, 157-185.
טופלר, א. (1992). "מהפך העוצמה: המאה ה-21 זעזועים ותמורות בכלכלה, בפוליטיקה ובתקשורת חינוכית". בתוך: א' פויאסטרו, (מפיקה). מחר 98 - הכנס המרכזי לסיכום 5 שנות פעילות (ספר תקצירים). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.
יהלום, י. (1993). הניהול הפדגוגי בבית הספר נקודת מבט של מנהל בית - ספר. עיונים במינהל ובארגון החינוך, אוניברסיטת חיפה, 19, 111-135.
לוין, ת. (1995). תוכנית לימודית בעידן הטכנולוגי, בתוך : חן, ד' (עורך) החינוך לקראת המאה ה-21: ספר היובל העשרים של ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב, תל אביב: רמות. עמ' 73-95.
מצר, ד. (2003), תמורות ושינויים במערכות חינוך: תהליכי מעבר של בתי-ספר רגילים-מסורתיים ההופכים לבתי ספר קהילתיים. עבודת ד"ר, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
משכית, ד. (1998). עמדות כלפי שינויים בהוראה בזיקה לתפיסת ההוראה כפרופסיה ולשלב בהתפתחות המקצועית של המורה. עבודה לתואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
סלומון, ג. ואלמוג, ת. (1995), הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך, חיפה: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
סמואל, י. (1990). ארגונים - מאפיינים, מבנים ותהליכים, חיפה: הוצ' אוניברסיטת חיפה.
ענבר, ד. (1987) התיתכן אוטונומיה במערכת חינוך ריכוזית?, בתוך: י. פרידמן (עורך) אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פופר, מ. (1989). ההיררכיה בארגון ומשמעויותיה לגבי פיקוד והכשרה לפיקוד. ירחון משאבי אנוש, מס' 13, עמ' 24-27.
פופר, מ. (1989). ניהול בעתיד, סקירה חדשית, 36(12), 51-47.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, הוצאת רמות- אוניברסיטת תל-אביב.
פופר, מ. (2000). "מנהיגות - היעד ושביליו" בתוך גונן איציק וזכאי אליאב. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, משרד הביטחון הוצאה לאור. ת"א. מהדורה 2000.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל אביב : צ'ריקובר.
פוקס, א. והרץ-לורוביץ, ר. (1996). להיות מנהלת בבית ספר בישראל, נשים כותבות את חייהן. מגמות, לז (3), עמ' 313-292 .
פינקלמן, פ. (1995). רוחב דעתו של המנהל כמרכיב של מנהיגות חינוכית. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג למדעי החינוך.
פרידמן, י., מגד, ח. ו סדן, ת. (1997). ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר: ממצאי סקר, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, עמ' 40, (פרסום מס' 728).
פרידמן, י. (1993). מנהיגות ובשלות הצוות, מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 19, עמ' 29-45 .
קולא, ע. וגלובמן, ר. (1994). להיות מנהל ולהצליח: השתלמות מוסדית לשיפור ההוראה ולהצלחת הלומדים, אבן יהודה , רכס.
קרמר-חיון, ל. (1997). דימויי מנהלים והכשרתם - מבט עתידני, בתוך: דנילוב, י. (עורכת): תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה התשנ"ה-התשנ"ו, כרך ב: הכשרת כוח-אדם פדגוגי. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, 232-209.
רביד, א. (1984). חלקו של המנהל ביזום והפעלת תכניות לימודים בבית ספרו, חיפה, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שפירא, ת. (1999). נשים מובילות שינוי בבית הספר הערבי, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, תל אביב אוניברסיטת תל אביב. רמות.
שרן, ש., וישי, ד. (1991). שינוי מתוכנן בחינוך : כיצד?, בתוך י. דנילוב (עורכת) (1994) תכנון מדיניות החינוך, ניירות עמדה תש"ן-תשנ"ג, הוצ' משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, עמי 173-214.
שרן, ש. ושחר, ח., (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, תל אביב: שוקן.
שרן, ש. ושחר, ח. (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י. ריץ ור. בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ' 252-233). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
Adams J.S. (1963 ). Toward an Understanding of Inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 57, pp..422-436
Barkol, R. (1996). Israel: Retraining Military Officers as Principals. International Journal of Educational Reform, 5(3), 305-309.
Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York.
Bass, B.M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organizational Dynamics, 3, 19-31.
Bass, B.M., Waldman, D.A. Avolio, B.J. (1987). Transformational Leadership and the Falling Dominoes Effect. Group Organization Studies, 12(1) 73-85.
Chen, M. (1996). Empowering Dynamic School Leadership, In: Int. Journal of Eeucational Reform,  Israel Academic Preparation of Principals, 5 3 , 287-296.
Cuban, L. (1996). Myths about Changing Schools and the Case of Special Education, Remedial and Special Education. 17(2), pp. 75-82.
Cuban, L. (1998). How Schools Change Reforms: Redefining Reform Success and Failure, Teachers College Record, 99(3), pp. 453-477.
Deal, T. Peterson, K. (1990). The Principal's Role in Shaping School Culture. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press, Columbia University.
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. (1992). Successful School Improvement: The Implementation Perspective and Beyond, Buckingham, England: Open University Press.
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the Depth of Educational Reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. Stiegelbauer, S. (1991). The New Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press. Columbia University.
Fullan, M. Miles, M. (1992). Getting Reform Right: What Works and What Doesn't, Phi Delta Kappan, 73(10), pp. 745 - 752.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Furman, W. Gavin, L.A. (1989). Peers' influence on adjustment and development: A view from the intervention literature. In T.J. Berndt G.W.
Hall, G. Hord, S. (1987). Change in Schools: Facilitating the Process. Albany, New York: State University of New York Press.
Katz D. Kahn R. (1978). The Social Psychology of Organizations. NY Wiley.
Kerzner-Lipsky, D. Gartner, A. (1996). Inclusion, School restructuring and the Remaking of American Society. Harvard Educational Review. 66(4). Winter, pp. 762-793.
Leithwood, K.A. (1992). The move toward transformational leadership. Educational leadership, 49(5), 8-1.
Maslaw A.H. (1954). Motivation and Personality. New-York Harper.
Parker, M. (1990). Creating Shared Vision. Larendon Hills, Illinois: Dialog International.
Sarason, S. (1982). The Culture of the School and the Problem of Change. Boston: Allyn and Bacon (2nd edition).
Schein, E. (1993). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey- Sever, R. (1996). Training of School Principals: The Jerusalem Model, Int. Journal of Educational Reform,  5 3 , 297-304.
Silins, H.C. (1992). Effective Leadership for School Reform. The Alberta Journal of Educational Research, 38(4), 317-334.
Thomson, S. (ed.) (1993). Principals for our Changing Schools. Fairfax, Virginia: National Policy Board for Educational Administration

תגים:

מינהל · חינועי · בחינוך · בית · המנהיגות · המנהל · המעצבת · הספר · ומונהגים · חינוכית · כסוכן · מודלים · מנהיגות · מנהיגים · מנהל · מתגמלת · סגנונות · שינוי · תפיסת · תפקיד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהיגות מנהל בית הספר ובית הספר בעידן של שינויים", סמינריון אודות "מנהיגות מנהל בית הספר ובית הספר בעידן של שינויים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.