היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר לשילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה

עבודה מס' 061885

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה

16,236 מילים ,49 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
רקע תיאורטי
א. מבוא
ב. החינוך המיוחד החוקר והמדיניות
1. החוק כמכשיר לביצוע המדיניות
2. מרכיבי החוק והערכתם
3. החוק והמדיניות - הלכה למעשה
4. מתי"א כמסייע לחינוך משולב
ג. מטרות תוכנית השילוב
ד. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
ה. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
ו. המורה כמיישם שינויים במוסדות חינוך
ז. שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה מול מתן אוטונומיה למורה
ח. תפיסת מנהלים את נושא שילוב הילד החריג בכיתה רגילה
ט. תרומת המסגרת הארגונית של בית הספר לנושא השילוב
י. סיכום תמציתי של מחקרים בנושא השילוב
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. שיטת המחקר
1. כללי
2. שיטת המחקר שנבחרה בעבודה זו
ג. ראציונל המחקר
ד. מתודולוגיה
1. כלים
2. אוכלוסיית המחקר
3. הליך איסוף נתונים ואתיקה
4. שיטות ניתוח
5. הדיון בממצאים
ממצאים
דיון
אינטגרציה בין המחקרים בנושא השילוב לבין מחקרנו
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים:
שאלון עמדות


רקע תיאורטי
א. מבוא
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-
לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית
או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם
למסגרות החינוך המיוחד. אין חולק על כך שיש תלמידים חריגים הנזקקים, בשל חומרת
לקויותיהם, למסגרת חינוכית-טיפולית המיוחדת להם, אולם אלה מעטים למדיי, ולהם ורק
להם נועדו מסגרות החינוך המיוחד. רוב רובם של התלמידים החריגים יכולים להשתלב
במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.
הקו המנחה את המורה בעבודתו להתייחס לכל תלמיד כפרט, להכיר את נקודות החוזק
והחולשה שלו ולהתאים את שיטות ההוראה והחינוך לצרכים המיוחדים שלו. קו זה מבוסס
על ההנחה שילדים, כתלמידים וכבני אדם, שונים זה מזה, ושומה על המורה להכיר בשונות זו
ואף לחנך את תלמידיו להכיר בה ולהוקירה. ההתמודדות עם התלמיד השונה והחריג בכיתה
הרגילה מהווה אתגר חינוכי למורה ומופת לקהילה שבה הוא אמור להשתלב בשעות שלאחר
הלימודים וכאדם בוגר. משרד החינוך התרבות והספורט השקיע בשנים האחרונות מאמצים
מוגברים לטפח את התודעה לשילובם של תלמידים חריגים במסגרות החינוך הרגיל, תוך
שימת דגש לצרכים המיוחדים שלהם. בד בבד גובשו תכניות שונות להקניית כלים ושיטות
הוראה מתקדמות למורים המתחשבים בצרכים אלה. כל אלה מצאו את ביטוים במדיניות
הטיפול בתלמידים מתקשים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ובעשייה החינוכית היומיומית
של הצוות החינוכי בגן הילדים ובבית-הספר. עמדות חיוביות, הבנה וקבלה של מורים כלפי
ילדים עם צרכים מיוחדים, משפיעים ישירות על התפתחותם האינטלקטואלית, חברתית
ואמוציונלית של ילדים אלה. לפיכך, המידע הקיים לגבי עמדותיהם של מורים כלפי תלמידים
עם צרכים מיוחדים, משמעותי ביותר מבחינת שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בביה"ס
הרגיל. על כן רצוי שנבחן תחילה את הבסיס החוקי ומדיניות משרד החינוך אשר ממנה
משתקפת אווירת הרצינות להחלת החוק.


מקורות:

אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
איכילוב, א. (1989). המורי לאזרחות ומדעי החברה בבתיה"ס העל-יסודיים בישראל ועמדותיהם לגבי החנוך לאזרחות ודמוקרטיה. עיונים בחינוך, 40, 118-105.
בן-אליהו, ש. (1982) אוטונומיה אישית לבחירתך. הד החינוך, נז', ב', 64-65.
גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
זועבי מ. (1992). עבודת תיזה: הקשר בין מנהיגות במנהל של ביה"ס לבין הרגשתם של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבי בישראל. אוניברסיטת חיפה.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
לויאן זהבת. (1996). עבודת תיזה: לקויי למידה בכיתה המשלבת והתנהגותם החברתית בפעילות גופנית, שתופית ותחרותית. אוניברסיטת חיפה.
ליכטנזון, י. (1980). "המורה בתהליך שינוי". עבודת M.A, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
ליכטנזון, י. (1981). "המורה בתהליך השנוי", בתוך שרן, ש.; הרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). מורים ותלמידים בתהליך שנוי, הוצאת רמות, תל-אביב.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המורה", החינוך.
מיכאל ע. (פברואר 1992). סקירת מדיניות משרד החינוך לשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל בעקבות חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח. יום עיון, פורום חינוך מיוחד. מכון מופ"ת, מכללת לוינסקי.
פוקס, א. הרץ-לזרוביץ, ר. (1991). "חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
צבר בן יהושע, נ. (1990), המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
רונן ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
שיינין מיכל. (1990). עבודת דוקטורט: עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי הספר. אוניברסיטת חיפה.
שיש מיכל. (1995). עבודת תיזה: מעמדו החברתי של תלמיד לקוי הלמידה בכיתה משלבת מנקודת מבטו של התלמיד. אוניברסיטת חיפה.
שכטמן, צ. (1987). חנוך לערכים דמוקרטיים בביה"ס. ירושלים. מ. החנוך והתרבות.
שכטמן, צ. (1991), שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, #13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, רמות, אוניברסיטת ת"א.
שרן, ש' (1984). השותפות, (הקהילה כאתר ללימודים). הד החינוך, חשון, תשמ"ה. כרך נט,גליון ב,14-10 .
שרן, ש' (1989), למידה שיתופית בקבוצות קטנות - סקירה של שיטות ומחקר. עיונים בחינוך 144--87 ,52 - 51.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
שרן, ש' ושחר, ח' (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י' ריץ ור' בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ' 252-233 ). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
שרן, ש' ושרן י' (1975), הוראה בקבוצות קטנות (מהדורה שנייה). תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Barnet, C. Monda-Amaya, L.E., (1998). Principals' Knowledge of and Attitudes Toward Inclusion, Remedial and Special Education, May/June, 19(3), pp. 181-193.
Carnine, D.W. Kameenvi, E.J. (1990). The General Education Initiative and children with special needs; A False dilemmain face of true problems. Journal of learning Disabilities, 25(3), 141-144.
Center, Y., Ward, J., Parmenter, T. Nash, R. (1985). Principals' Attitudes Towards the Integration of Disabled children into regular schools, The Exceptional Child. 32(3), pp. 149 - 161.
Connelly, F.M., Ellbaze, F. (1980). Conceptual basis for curriculum thought: A teachersw perspective. In A.W. Foshay (Ed). Considerde action for curriculum improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Duquette, C. O'Reilly, R. (1988). Perceived Attributes of Mainstreaming, Principal Change Strategy and Teacher Attitudes Toward Mainstreaming, The Alberta Journal of Educational Research, XXXIV (4), pp. 390-402.
Dyal A.B., Flynt S.W. Walker-Bennett D., (1996). Schools and Inclusion: Principals' Perceptions, Clearing House, Sep/Oct, 70(1), pp. 32-35.
Fabre. T.R. Walker, H.M. (1987). "Teacher perceptions of the behavioral adjustment of primary grade level handicaped pupils within regular and special ctlucation settings", Remial and Special, Education 8(1)34-39.
Forlin, C. (1995). Educators' Beliefs about Inclusive Practices in Western Australia, British Journal of Special Education, 22(4), pp.179-185.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Janney, R.E., Snell, M.E., Beers, M.K. Raynes, M. (1995). Integrating Students with Moderate and Severe Disabilities into Regular Education Classes, Exceptional Children, 61(5), pp. 425-439.
Kerzner-Lipsky, D. (1994). National Study of Inclusive Education. The city University of New York; NCERI, National Center of Educational Restructuring Inclusion, The Graduate School and Universiti center.
Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Nelson, N. (1995). The Significance Of School Leadership in Enabling Education for All, Birmingham, England: Paper presented at the 4th ISEC (International Special Education Conference).
Rouse M. Florian, L. (1996). Effective Inclusive Schools: a study in two countries, Cambridge Journal of Education, 26(1), pp. 71-85.
Scruggs, T.E Mastropieri, M.A. (1996). Teacher Perception of Mainstreaming / Inclusion, 1958 - 1995: A research Synthesis, Exceptional Children, 63(1), pp. 59-74.
Sergiovanni, T., Burlingame, M., Coombs, F. Thurston, P. (1992). Educational Governance and Administration. Boston: Allyn and Bacon.
Shechtman, Z. Reiter, S. Schanin, M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge of Mainstreaming: An Empirical Investigation, Special Services in the Schools, 7(1), pp. 107-124.
Shechtman, Z. (1994). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: A descriptive stude. Teaching Education, 6, 29-40.
Shechtman, Z. Or, A. (1996). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: An empirical study. Teaching and teacher Education, 12, 137-147.
Shechtman, Z. (1997). Enhencing Social relationships and Njusting behavior in the Israeli classroom educational research.
Stanovich, P.J. Jordan, A. (1998). Canadian Teachers' and Principals Beliefs about Inclusive Education as Predictors of Effective Teaching in Heterogeneous Classrooms, The Elementary School Journal, 98(3), pp. 221-238.
Villa, R.A., Thousand, J.S., Meyers, H. Nevin, A. (1996). Teacher and Administrator Perceptions of Heterogeneous Education, Exceptional Children, 63(1), pp. 29-45.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר לשילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה", סמינריון אודות "תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר לשילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.