היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהל בית ספר משוחרר צה"ל

עבודה מס' 061867

מחיר: 471.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השאלה מדוע קיימת העדפה לגיוס מנהלי בית ספר מקרב מפקדים שהשתחררו משירותם בצה"ל על פני מנהלים שצמחו ממערכת החינוך.

6,389 מילים ,32 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב.שאלת המחקר
ג. מטרת המחקר
ד. השערת המחקר
ה. השיטה
הכשרת מנהלי בתי ספר
א. דמותו של מנהל ביה"ס האידיאלי בעידן "הפוסט מודרניסטי"
ב. הכשרת מנהלי בתי ספר - סקירת מחקרים
מנהיגות מנהל בית הספר
א. מהי מנהיגות
ב. מנהיגות מנהל בית הספר בעבר ותהליכי התפתחות
ג. מנהל בית הספר כמנהיג בתקופה הנוכחית
ד. מנהל בית הספר כמנהיג שינויים
מנהיגות צבאית
סגנונות מנהיגות
דיון
א.מפקדי צבא כמנהלי בתי ספר
ב. מודל לחניכה על פי מנהיגות מעצבת
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
א. הצגת הבעיה
מערכת החינוך בישראל עברה בשנות קיומה של המדינה שינויים מהותיים. במבט לאחור אפשר לראות בשינויים אלה ראי למכלול השינויים החברתיים והאידיאולוגיים שהתחוללו במדינה כתוצאה מהתמורות שחלו בהשקפת העולם של החברה הישראלית.
כמו כן אנו נמצאים בעידן הפוסט-מודרני המתאפיין בתדירות שינויים גבוהה, ניידות, הצטברות מידע בקצב מהיר, תקשורת גלובלית, נגישות לידע, חוסר מחויבות והתפתחות טכנולוגית. כדי שבתי הספר יפנימו את השינוי עליהם לבדוק מחדש את החזון, הייעוד, מטרות ודרכי הפעולה בהתאם לשינויים התמידיים המאפיינים את סביבתם. ביה"ס שלא יבצע בהתמדה את צעדי הבדיקה ואת הפערים הביצועיים בתוכו וביחס לסביבתו, יאבד את הרלוונטיות שלו ואת צדקת קיומו. השינויים הארגוניים בביה"ס יהיו לא רק במשימות, מטרות ותהליכים אלא במבנה הארגוני אשר חייב להתאים ליעדים והפעולות הננקטות להשגת יעדיו. השינויים הארגוניים דורשים שינוי בתפיסת אנשי הארגון ובשינוי עמדות.
השינוי בתפיסת תפקידי המנהל מתבקש מהשינויים שחלו בעידן הפוסט-מודרני. מתוך משבר זה יצאה מערכת החינוך לבדוק אופציות חדשות, שלא ממערך החינוך, כדי להשיג את השינוי המיוחל.
1996) Barkol) רואה בניהול בתי-ספר משימה מרכזית, חשובה ומורכבת היום יותר מתמיד. ראיית הדגשים הציבוריים המושמים על אוטונומיה בחינוך ועל חינוך למצוינות מחייבים את העומד בראש המוסד החינוכי להצטיין במישורים ניהוליים, ארגוניים וחינוכיים מרובים בו זמנית.
אחד הערוצים אליהם פנתה מערכת החינוך היה למערכת הצבאית אשר מפקדיה נחשבים למיטב בניה ומיצגיה של החברה הישראלית במיטבה, דבר שהביא את הפיקוד הצבאי לתפקיד ניהול במערכות האזרחיות במדינת ישראל.
יתר על כן, 1996) Barkol) מציגה פרוייקט לגיוס מנהלי בתי-ספר מקרב מפקדים בכירים שהשתחררו משירותם בצה"ל. הרעיון העומד בבסיס הפרוייקט, הוא ניצול ניסיונם המערכתי והארגוני העשיר וכשרי מנהיגות בצד אישיותם הכריזמטית של המפקדים ותחושות השליחות, המסירות והמשמעת האופייניות להם לטובת המשימה הניהולית של בתי-ספר.
לדעת 1996) Barkol), הפרוייקט מסייע למפקדים לפתח קריירה משמעותית חדשה וכבר הוכיח את תרומתו להשבחת מערכת החינוך.

ב. שאלת המחקר
מדוע קיימת העדפה לגיוס מנהלי בתי-ספר מקרב מפקדים בכירים שהשתחררו משירותם בצה"ל על פני מנהלים שצמחו מתוך מערכת החינוך.

ג. מטרת המחקר
לבדוק באמצעות תיאוריות ומחקרים שעניינם, מנהיגותם של מנהלי בתי ספר לעומת תיאוריות ומחקרים שעניינם מנהיגותם של מפקדים בכירים בצה"ל.
מגמת בדיקה זו לבחון באם יש בסיס מוצדק לאותה העדפה שהעלנו בשאלת המחקר.

ד. השערת המחקר
יימצא כי קיימת הצדקה להעדפת גיוסם של מנהלי בתי-ספר מקרב מפקדים בכירים מצה"ל על פני מנהלים שצמחו מתוך מערכת החינוך. בהנחה כי ניצול ניסיונם המערכתי והארגוני העשיר וכשרי מנהיגות בצד אישיותם הכריזמטית של המפקדים ותחושות השליחות, המסירות והמשמעת האופייניות להם לטובת המשימה הניהולית של בתי-ספר.

מקורות:

אבוליו, ב. (2000). "הטווח המלא של המנהיגות". בתוך גונן איציק וזכאי אליאב. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, הוצאת משרד הביטחון. תל אביב. מהדורה 2000.
גונן, א. (2000). "מנהיגות מעצבת למנהיגות מתגמלת ותהליכי חונכות", משאבים, גיליון 211, 15 מאי.
גורביץ, ד. (1998). פוסטמודרניזם - תרבות וספרות בסוף המאה ה-20. תל-אביב: הוצאת דביר.
חן, מ. (1997). הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית-ספר קהילתי-עצמאי. בתוך: דנילוב, י. (עורכת). (התשנ"ה-התשנ"ו). תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה, כרך ב: הכשרת כוח-אדם פדגוגי. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, 157-185.
טופלר, א. (1992). "מהפך העוצמה: המאה ה-21 זעזועים ותמורות בכלכלה, בפוליטיקה ובתקשורת חינוכית". בתוך: א' פויאסטרו, (מפיקה). מחר 98 - הכנס המרכזי לסיכום 5 שנות פעילות (ספר תקצירים). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.
יהלום, י. (1993). הניהול הפדגוגי בבית הספר נקודת מבט של מנהל בית - ספר. עיונים במינהל ובארגון החינוך, אוניברסיטת חיפה, 19, 111-135.
פופר, מ. (1989). ההיררכיה בארגון ומשמעויותיה לגבי פיקוד והכשרה לפיקוד. ירחון משאבי אנוש, מס' 13, עמ' 24-27.
פופר, מ. (1989). ניהול בעתיד, סקירה חדשית, 36(12), 51-47.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, הוצאת רמות- אוניברסיטת תל-אביב.
פופר, מ. (2000). "מנהיגות - היעד ושביליו" בתוך גונן איציק וזכאי אליאב. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, משרד הביטחון הוצאה לאור. ת"א. מהדורה 2000.
פינקלמן, פ. (1995). רוחב דעתו של המנהל כמרכיב של מנהיגות חינוכית. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג למדעי החינוך.
פרידמן, י., מגד, ח. ו סדן, ת. (1997). ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר: ממצאי סקר, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, עמ' 40, (פרסום מס' 728).
קרמר-חיון, ל. (1997). דימויי מנהלים והכשרתם - מבט עתידני, בתוך: דנילוב, י. (עורכת): תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה התשנ"ה-התשנ"ו, כרך ב: הכשרת כוח-אדם פדגוגי. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, 232-209.
שרן, ש. ושחר, ח. (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י. ריץ ור. בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ' 252-233). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
Adams J.S. (1963 ). Toward an Understanding of Inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 57, pp..422-436
Barkol, R. (1996). Israel: Retraining Military Officers as Principals. International Journal of Educational Reform, 5(3), 305-309.
Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York.
Bass, B.M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organizational Dynamics, 3, 19-31.
Bass, B.M., Waldman, D.A. Avolio, B.J. (1987). Transformational Leadership and the Falling Dominoes Effect. Group Organization Studies, 12(1) 73-85.
Burnes J. M. (1978). Leadership, New York.
Chen, M. (1996). Empowering Dynamic School Leadership, In: Int. Journal of Eeucational Reform,  Israel Academic Preparation of Principals, 5 3 , 287-296.
Deal, T. Peterson, K. (1990). The Principal's Role in Shaping School Culture. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
Hall, G. Hord, S. (1987). Change in Schools: Facilitating the Process. Albany, New York: State University of New York Press.
Leithwood, K.A. (1992). The move toward transformational leadership. Educational leadership, 49(5), 8-1.
Parker, M. (1990). Creating Shared Vision. Larendon Hills, Illinois: Dialog International.
Sarason, S. (1982). The Culture of the School and the Problem of Change. Boston: Allyn and Bacon (2nd edition).
Schein, E. (1993). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey- Sever, R. (1996). Training of School Principals: The Jerusalem Model, Int. Journal of Educational Reform,  5 3 , 297-304.
Silins, H.C. (1992). Effective Leadership for School Reform. The Alberta Journal of Educational Research, 38(4), 317-334.
Thomson, S. (ed.) (1993). Principals for our Changing Schools. Fairfax, Virginia: National Policy Board for Educational Administration.
Katz D. Kahn R. (1978). The Social Psychology of Organizations. NY Wiley.
Maslaw A.H. (1954). Motivation and Personality. New-York Harper.
Murray H.A. (1983). Explorations in Personality. New-York Oxford Univ. Press.

תגים:

כושר · מנהיגות · מעצבת · מתגמלת · כריזמטיות · ניהול · צוות · חינוכי · מורה · תלמיד · צבא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהל בית ספר משוחרר צה"ל", סמינריון אודות "מנהל בית ספר משוחרר צה"ל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.